Quyết định số 1780/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 1780/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1780/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1780/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1780/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH PHÂN LOẠI ĐƠN VN HÀN H CHÍN H ĐỐI VỚI TỈN H HÒA BÌN H THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại tờ trình số 1791/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3645/TTr- BNV ngày 02 tháng 12 năm 2008, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Tỉnh Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ N ội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - N hư Điều 2; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN , các PCN ; - Cổng TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5 bản).
Đồng bộ tài khoản