Quyết định số 1781/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 1781/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1781/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1781/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1781/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH PHÂN LOẠI ĐƠN VN HÀN H CHÍN H ĐỐI VỚI TỈN H N GHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 396/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3642/TTr- BNV ngày 02 tháng 12 năm 2008, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Tỉnh N ghệ An là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ N ội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh N ghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - N hư Điều 2; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN , các PCN ; - Cổng TTĐT; - Lưu: VT, TCCV (5 bản).
Đồng bộ tài khoản