Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/1998/Q -BTC Hà N i , ngày 24 tháng 2 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V TI N THUÊ T, M T NƯ C, M T BI N ÁP D NG I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996; Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v ti n thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 1417 TC/TC N ngày 31/12/1994 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã Ký) B N QUY NNH V TI N THUÊ T, M T NƯ C, M T BI N ÁP D NG I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 179/1998/Q -BTC ngày 24 tháng 2 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính) i u 1.- i tư ng ph i tr ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n. Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh (dư i ây g i là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) ư c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cho thuê t, m t nư c, m t bi n (g i chung là thuê t) s d ng th c hi n d án u ph i tr ti n thuê t theo B n quy nh này. i u 2.- i tư ng không ph i tr ti n thuê t. 1. Doanh nghi p liên doanh, các bên nư c ngoài không ph i tr ti n thuê t trong các trư ng h p sau: - Các doanh nghi p liên doanh mà bên Vi t Nam góp v n b ng ti n thuê t; - H p ng h p tác kinh doanh theo hình th c chia s n phNm, mà ti n thuê t ã ư c tính g p vào ph n s n phNm ư c chia cho bên Vi t Nam. 2. Bên Vi t Nam tham gia liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh t i kho n 1 i u này có trách nhi m tr ti n thuê t theo quy nh c a Quy t nh này. i u 3.- ơn giá thuê t, m t nư c, m t bi n ư c quy nh như sau: 1. t t i các ô th : 1.1. t ô th là t n i thành ph , n i th xã, th tr n theo quy nh t i i u 55 Lu t t ai. Giá cho thuê t ô th quy nh như sau: ơn v tính: USD/m2/năm Nhóm ô th M c giá t i thi u M c giá t i a Nhóm 1: 1,00 12,00 Nhóm 2: 0,80 9,60 Nhóm 3: 0,60 7,20 Nhóm 4: 0,35 4,20 Nhóm 5: 0,18 2,16 Danh m c các nhóm ô th theo Ph l c s 1 ính kèm. 1.2. i v i ô th thu c a bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa; a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, giá thuê t ư c xác nh b ng 80% m c quy nh t i kho n 1.1 i u này; Riêng các th tr n các vùng này, giá thuê t ư c xác nh b ng 50% m c quy nh t i kho n 1.1 i u này.
 3. 1.3. ơn giá thuê t ô th ư c xác nh như sau: ơn giá thu M c giá t i thi u quy H s H s H s t nh 1 năm = cho t ng nhóm ô th x v trí x k tc u x ngành (USD/m2/năm) (USD/m2/năm) h t ng ngh Các h s ư c xác nh như sau: a. H s v trí ( a i m): - V trí 1 có h s là 3: áp d ng cho lô t, th a t (dư i ây g i chung là lô t) có m t ti n ti p giáp v i ư ng ph chính c a ô th , u m i giao thông trong n i ô th , r t thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t, có kh năng sinh l i cao nh t, có giá t th c t cao nh t; - V trí 2 có h s là 2,5: áp d ng cho lô t có m t ti n không giáp v i ư ng ph chính nhưng ti p giáp v i ư ng ph khác ho c ngõ tr c ti p n i v i ư ng ph chính, thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t và có kh năng sinh l i kém v trí 1, có giá t th c t trung bình th p hơn giá t th c t c a v trí 1; - V trí 3 có h s là 2: áp d ng cho lô t có m t ti n không ti p giáp v i ư ng ph , tương i thu n l i i v i các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t và có kh năng sinh l i kém v trí 2, có giá t th c t trung bình th p và th p hơn giá t th c t trung bình c a v trí 2; - V trí 4 có h s là 1: áp d ng cho lô t không có m t nào ti p giáp v i ư ng ph , ngõ ph , kém thu n l i i v i các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t, có giá t th p nh t trong ô th . Căn c vào quy nh trên ây, tuỳ c i m c a t ng ô th , khi xác nh ơn giá thuê t i v i nh ng lô t có tiêu chuNn n m gi a 2 v trí, thì ư c v n d ng h s trong kho ng gi a 2 v trí ó. b. H s k t c u h t ng: - H s 2 áp d ng cho lô t có các i u ki n sau: + Giao thông thu n l i; + Có công trình c p i n g n nơi th c hi n d án, có th áp ng ư c nhu c u c a d án; + Có h th ng c p nư c g n hàng rào công trình có th s d ng ư c cho d án. - H s 1,7 áp d ng cho lô t thi u m t trong các i u ki n trên.
 4. - H s 1,4 áp d ng cho lô t thi u 2 i u ki n trong các i u ki n trên. - H s 1 áp d ng cho lô t thi u c 3 i u ki n trên. c. H s ngành ngh : - Nhóm 1 có h s là 1: áp d ng cho các ngành: s n xu t và phân ph i i n, c p nư c và thoát nư c, công nghi p khai thác m , luy n kim, s n xu t máy móc thi t b và phương ti n v n t i, hoá ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu, l c hoá d u, khí t, ư ng ng d n d u, d n khí, công nghi p ch bi n s n phNn nông, lâm, thu h i s n, s n xu t nông, lâm, ngư nghi p, khám và ch a b nh, trư ng h c, s n xu t thu c ch a b nh, thi t b và phương ti n y t , th d c th thao, x lý ô nhi m b o v môi trư ng và x lý ch t th i, t xây d ng c u, ư ng, kinh doanh cơ s h t ng, xây d ng nhà bán ho c cho thuê, khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và các cơ s s n xu t s d ng công nghi p cao; - Nhóm 2 có h s là 1,5: áp d ng cho các ngành khác không thu c các ngành ngh nói t i nhóm 1 và nhóm 3; - Nhóm 3 có h s là 2: áp d ng cho các ngành thương m i và du l ch, khách s n, nhà hàng, cho thuê tài chính, tư v n, môi gi i, kinh doanh b t ng s n (tr kinh doanh cơ s h t ng, xây d ng nhà bán ho c cho thuê), tài chính, ngân hàng, b o hi m, ki m toán; Trư ng h p d án ho t ng v i nhi u ngành ngh có h s khác nhau, thì căn c vào di n tích t s d ng cho t ng ngành ngh , tính ơn giá thuê t cho t ng ngành ngh xác nh ơn giá thuê t chung; N u không xác nh ư c t s d ng cho t ng ngành ngh , thì h s ngành ngh tính cho di n tích thuê t c a c d án là h s c a ngành ngh kinh doanh chính c a d án. 1.4. i v i các qu n, phư ng m i thành l p t các huy n, xã thu c ngo i ô th , thì trong th i gian 10 năm k t năm có quy t nh thành l p, ơn giá thuê t ư c áp d ng theo ơn giá thuê t c a các ô th có m c giá cho thuê th p hơn như sau: - ô th nhóm 1, m c giá thuê t t i thi u không th p hơn m c giá thuê t t i thi u c a ô th nhóm 3; - ô th nhóm 2, m c giá thuê t t i thi u không th p hơn m c giá t i thi u c a ô th nhóm 4; - ô th nhóm 3, m c giá thuê t t i thi u không th p hơn m c giá t i thi u c a ô th nhóm 5; - i v i ô th nhóm 4, 5 m c giá thuê t t i thi u b ng 50% so v i m c giá quy nh cho ô th ó. 2. t không ph i ô th : t không ph i ô th là t không thu c ph m vi quy nh t i kho n 1 i u này, giá thuê t quy nh như sau:
 5. 2.1. i v i t khu dân cư, t chuyên dùng, t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n, t chưa s d ng (có kh năng dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n). a. iv i t c a các xã ti p giáp v i n i ô th : ơn v tính: USD/m2/năm Lo i xã M c giá t i thi u M c giá t i a 1. Xã có m t m t ti p giáp 0,18 1,08 v i n i ô th nhóm 1: 2. Xã có m t m t ti p giáp 0,10 0,60 v i n i ô th nhóm 2: b. Các vùng còn l i: ơn v tính: USD/m2/năm Lo i xã M c giá t i thi u M c giá t i a ng b ng 0,060 0,360 Trung du 0,045 0,270 Mi n núi 0,020 0,120 ơn giá cho thuê t không ph i ô th ư c xác nh như sau: ơn giá thu M c giá t i thi u quy H s H s H s t nh 1 năm = cho t ng lo i xã x v trí x k tc u x ngành (USD/m2/năm) (USD/m2/năm) h t ng ngh Các h s ư c quy nh như sau: H s v trí ( a i m): + V trí 1 có h s là 3: áp d ng cho lô t có ít nh t m t m t ti p giáp v i ô th , u m i giao thông, ven tr c ư ng giao thông chính, ti p giáp khu công nghi p, khu thương m i, khu du l ch, thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t và có kh năng sinh l i cao nh t, có giá t th c t cao nh t; + V trí 2 có h s là 2,5: áp d ng cho lô t ti p giáp v i lô t v trí 1, tương i thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch, sinh ho t và có kh năng sinh l i kém lô t v trí 1, có giá t th c t trung bình th p hơn giá t th c t trung bình c a v trí 1; + V trí 3 có h s là 2: áp d ng cho lô t không thu c v trí 1, 2 và 4;
 6. + V trí 4 có h s là 1: áp d ng cho lô t xa ư ng giao thông, kém thu n l i cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , du l ch và sinh ho t, có giá t th c t trung bình th p nh t. i v i nh ng lô t có tiêu chuNn n m gi a 2 v trí thì ư c v n d ng h s trong kho ng gi a 2 v trí ó. H s k t c u h t ng: - H s 2 áp d ng cho lô t có các i u ki n sau: + Giao thông thu n l i; + Có công trình c p i n g n nơi th c hi n d án, có th áp ng nhu c u c a d án; + Có h th ng c p nư c g n hàng rào công trình, có th s d ng ư c cho d án. - H s 1,5 áp d ng cho lô t thi u t 1 n 2 i u ki n trong các i u ki n trên. - H s 1 áp d ng cho lô t thi u c 3 i u ki n trên. H s ngành ngh : áp d ng th ng nh t cho m i ngành ngh là 1. 2.2. i v i t không thu c ô th , hi n chưa ph i là t khu dân cư, không ph i t chuyên dùng, mà t ó hi n ang không dùng ư c vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, thì ơn giá thuê t ư c tính t 100 n 600 USD/ha/năm và m c giá c th c a t ng d án ư c xác nh theo quy nh t i kho n 2.1 i u này. Riêng i v i t t i các vùng núi á, i tr c, t x u khó s d ng; N u s d ng cho các d án không ph i là s n xu t công nghi p, d ch v , du l ch, thương m i thì ơn giá thuê t ư c tính t 30 n 100 USD/ha/năm; M c giá c th c a t ng d án do cơ quan có thNm quy n c p phép u tư quy t nh. 2.3. Trư ng h p s d ng t cho các d án s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n thì ơn giá thuê t ư c tính b ng 50%, m c giá quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. 3. Ti n thuê m t nư c, m t bi n. 3.1. M t nư c sông, h , v nh có ơn giá ti n thuê t 75 n 525 USD/ha/năm. Riêng i v i nh ng công trình ki n trúc xây d ng trên m t nư c n i ô th thì áp d ng ơn giá thuê như i v i t ô th quy nh t i kho n 1 i u này. 3.2. M t bi n có ơn giá ti n thuê t 150 n 600 USD/km2/năm. i v i trư ng h p thuê có di n tích s d ng không c nh thì áp d ng m c ti n thuê t 1.500 n 7.500 USD/năm.
 7. 4. i v i các d án sau ây, ti n thuê t ư c tính theo m c giá t i thi u quy nh cho t ng lo i t: - D án không s d ng m t t (không nh hư ng n ho t ng s n xu t trên m t t), nhưng s d ng không gian trên m t t (tr ho t ng hàng không), như xây d ng c u vư t, băng t i và các trư ng h p tương t khác; - Các d án kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n có s d ng t thư ng xuyên. 5. Các trư ng h p sau ây không ph i n p ti n thuê t: - Các ho t ng kh o sát, thăm dò khoáng s n, xây d ng công trình ng m không nh hư ng t i hi n tr ng s d ng t c a t ch c, cá nhân ang s d ng; nhưng ph i b i thư ng thi t h i do ho t ng c a d án gây ra theo quy nh c a Lu t Khoáng s n; - Ho t ng khai thác khoáng s n trong lòng t không s d ng t m t; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a Lu t Khoáng s n. i u 4.- T ch c, cá nhân thuê t ngoài vi c ph i tr ti n thuê t theo ơn giá thuê t t i B n qui nh này, còn ph i chi tr toàn b chi phí n bù thi t h i v t và tài s n g n li n v i t c a ngư i có t b thu h i cho mình thuê theo qui nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5.- Giá thuê t cho m i d án ư c n nh ít nh t 5 năm. Khi i u ch nh tăng thì m c tăng không vư t quá 15% c a m c qui nh l n trư c, n u d án thuê t chưa 5 năm k t th i i m xác nh giá thuê t l n trư c, thì v n áp d ng giá thuê t hi n t i n khi 5 năm m i tính l i theo m c giá m i. Vi c i u ch nh tăng giá thuê t không áp d ng cho các trư ng h p: 1. Tr m t l n ngay t u cho su t th i h n ho t ng c a d án, mà t i th i i m i u ch nh ã xác nh xong ơn giá thuê t ho c ã tr trư c ti n thuê t; 2. Tr trư c ti n thuê t m t l n cho t ng th i h n nhi u năm ngay t năm u c a t ng th i h n thuê t, mà trong th i h n ó có i u ch nh tăng ti n thuê t; 3. Bên Vi t Nam ư c Nhà nư c cho phép s d ng ti n thuê t góp v n liên doanh ho c tham gia h p ng h p tác kinh doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài, mà t i th i i m i u ch nh ã xác nh xong ơn giá thuê t. i u 6.- ThNm quy n xác nh giá thu t Căn c vào B n quy nh này, theo ngh c a Giám c S Tài chính, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Quy t nh ơn giá thuê t i v i d án do mình c p gi y phép u tư;
 8. - ngh b ng văn b n v ơn giá thuê t i v i các d án thu c thNm quy n c p gi y phép c a B K ho ch và u tư ho c cơ quan ư c B K ho ch và u tư u quy n c p gi y phép; Trong trư ng h p này B K ho ch và u tư ho c cơ quan ư c B K ho ch và u tư u quy n quy t nh giá thuê t; B Tài chính ch tham gia ý ki n xác nh ơn giá thuê t trong trư ng h p B K ho ch và u tư, cơ quan ư c B K ho ch và u tư u quy n ho c UBND c p t nh ngh . i u 7.- Th i i m tính ti n thuê t. Th i i m tính ti n thuê t là th i i m doanh nghi p ư c bàn giao t s d ng. Trư ng h p chưa bàn giao t mà doanh nghi p ã s d ng t, thì th i i m tính ti n thuê t tính t th i i m doanh nghi p s d ng t. i u 8.- Mi n, gi m ti n thuê t. Vi c mi n, gi m ti n thuê t ư c th c hi n như sau: 1. Các d án u tư theo quy ch Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT) ho c Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO) ho c Xây d ng - Chuy n giao (BT) ư c mi n, gi m ti n thuê t theo quy nh c a Chính ph . 2. D án u tư kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ư c gi m 20% ti n thuê t ph i tr . 3. Trong th i gian xây d ng cơ b n, d án xây d ng công trình c u, ư ng, sân bay, b n c ng, nhà máy i n, tr ng r ng, tr ng cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu lâu năm không thu c ph m vi các d án quy nh t i kho n 1 i u này ư c mi n tr ti n thuê t, các d án còn l i ư c gi m 50% s ti n thuê t. Trư ng h p d án có nhi u h ng m c công trình ho c giai o n xây d ng c l p v i nhau thì th i gian xây d ng cơ b n ư c tính theo h ng m c có t tr ng v n u tư l n nh t. Riêng các d án tr ng r ng, trong th i gian kinh doanh còn ư c gi m 90% s ti n thuê t ph i tr . 4. Trư ng h p tr trư c ti n thuê t 01 l n cho nhi u năm ngay trong năm u, thì ư c gi m ti n thuê t như sau: - Tr cho 5 năm thì ư c gi m 5% s ti n thuê t c a 5 năm ó, tr cho th i h n thuê t trên 5 năm, thì c m i năm tăng thêm ư c gi m 1% s ti n thuê t ph i tr , nhưng t ng m c gi m không vư t quá 25% s ti n thuê t ph i tr c a th i gian ó; - Trư ng h p tr ti n thuê t cho toàn b th i gian thuê t trên ba mươi (30) năm thì ư c gi m 30% s ti n thuê t ph i tr . 5. Vi c th c hi n gi m, mi n ti n thuê t theo Quy t nh này ch ư c th c hi n i v i các d án ư c c p gi y phép u tư k t ngày quy t nh này có hi u l c thi hành.
 9. i u 9.- Quy nh v n p ti n thuê t. 1. Vi c n p ti n thuê t quy nh như sau: 1.1. Doanh nghi p ph i n p t kê khai n p ti n thuê t (Ph l c s 2) và các ch ng t liên quan cho cơ quan thu ti n thuê t ch m nh t là 1 tháng k t th i i m tính ti n thuê t theo quy nh t i i u 7 c a B n quy nh này. 1.2. Căn c tính ti n thuê t là di n tích t ư c thuê, th i h n thuê và ơn giá thuê t. Trong ó: - Di n tích tính ti n thuê t là di n tích t th c t bàn giao; - Th i h n thuê t là th i h n ư c ghi trong quy t nh cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; - ơn giá thuê t ư c xác nh theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t i i u 6 c a b n quy nh này. 1.3. Ti n thuê t ư c tính theo năm. Riêng năm u tiên và năm cu i cùng c a th i h n thuê t ư c tính cho s tháng th c t s d ng trong năm. 1.4. Ti n thuê t c a m i năm ư c n p 2 l n, m i l n n p 50% s ti n thuê t ph i n p và n p ch m nh t vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm. 1.5. Ti n thuê t ư c n p b ng ô la M (USD) ho c b ng ti n Vi t Nam (VN ); N u n p b ng ti n Vi t Nam thì quy i ra ô la M (USD) theo t giá mua bán th c t bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m n p ti n. 1.6. Ti n thuê t ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c do cơ quan thu quy nh và theo M c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. Trư ng h p n p th a ti n thuê t thì ư c tr vào s ti n thuê t ph i n p c a kỳ ti p theo, n u không có kỳ ti p theo thì Ngân sách Nhà nư c thoái tr s ti n n p th a. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài h p tác v i các t ch c c a Vi t Nam ư c phép thuê t c a Nhà nư c u tư xây d ng nhà , thì ph i tr ti n thuê t cho t i khi h t th i h n thuê t. Các t ch c, cá nhân mua nhà có trách nhi m tr ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 10.- Ti n thuê t i v i m t s trư ng h p c bi t. 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam ư c Nhà nư c cho phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài, thì giá tr quy n s d ng t do các bên tho thu n, song không ư c th p hơn ti n thuê t tính theo ơn giá thuê t t i B n quy nh này. 2. Trong trư ng h p c bi t i v i t thu c trung tâm ô th có kh năng sinh l i c bi t, có l i th thương m i, n u tho thu n ư c v i bên nư c ngoài và ư c cơ quan c p phép u tư ch p thu n, thì ơn giá thuê t có th ư c n nh v i m c cao hơn giá thuê t c a ô th ó t i b n quy nh này.
 10. i u 11.- Quy nh v x lý vi ph m; khen thư ng và gi i quy t khi u n i. 1. X lý vi ph m. - Nh ng vi ph m các quy nh v ăng ký, kê khai, n p ti n thuê t, m t nư c, m t bi n b x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu ; - Không n p ti n thuê t, ti n phát úng h n, thì m i ngày ch m n p b ph t 0,2% s ti n ch m n p. 2. Khi u n i: Doanh nghi p có quy n khi u n i nh ng v n có liên quan n ti n thuê t (tr nh ng v n liên quan n vi c xác nh di n tích t ư c thuê) v i cơ quan quy t nh giá thuê t. Trư ng h p không ng ý v i quy t nh c a UBND, cơ quan có thNm quy n c p phép u tư thì có quy n khi u n i lên B Tài chính. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m gi i quy t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i; trư ng h p ph c t p thì th i h n gi i quy t t i a không quá 45 ngày. 3. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng ho c làm th t thoát ti n thuê t thì ph i b i thư ng toàn b s ti n chi m d ng, th t thoát và tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngư i có công phát hi n các hành vi vi ph m quy nh t i B n quy nh này, thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 12.- i u kho n thi hành. 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh b n quy nh này. 2. T ng c c Thu có trách nhi m ch o C c thu các a phương t ch c thu thi n thuê t theo b n quy nh này. 3. S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Xác nh ơn giá ti n thuê t trình UBND c p t nh quy t nh ho c UBND c p t nh trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh; - nh kỳ báo cáo ơn giá thuê t c a các d án ã c p phép u tư t i a phương v i B Tài chính. 4. C c Qu n lý công s n có trách nhi m ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan hư ng d n, xác nh ti n thuê t và ơn giá thuê t khi các ngành, a phương yêu c u i v i t ng d án c th ; ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. 5. Quy nh này ch áp d ng cho các d án ư c c p phép t ngày Quy nh có hi u l c. i v i các trư ng h p ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh ơn
 11. giá thuê t theo quy nh c a các văn b n quy ph m pháp lu t trư c ngày Quy nh này có hi u l c thì th c hi n theo quy nh t i các văn b n ó. Trong trư ng h p các d án có giá thuê t ã quy nh trư c Quy nh này, mà quá b t h p lý ư c UBND c p t nh ngh i u ch nh thì có th ư c B Tài chính xem xét i u ch nh. 6. Các vư ng m c trong quá trình th c hi n ư c ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. PH L C S 1 DANH M C CÁC Ô THN PHÂN THEO NHÓM Nhóm 1: N i thành c a thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh. Nhóm 2: N i thành c a thành ph : Vũng Tàu, Biên Hoà, H i Phòng. Nhóm 3: N i thành c a thành ph , th xã và th tr n sau: 1. Gia Lâm 5. c Giang 9. Nhà Bè 2. Văn i n (Thanh Trì) 6. Hu 10. Hóc Môn 3. C u Di n (T Liêm) 7. à N ng 11. Bình Chánh 4. Hà ông 8. Nha Trang 12. Th c Nhóm 4: N i thành ph , th xã và th tr n sau: 1. ông Anh 2. Yên Viên 3. Sóc Sơn 4. B c Ninh 5. H i Dương 6. Sơn 7. H Long 8. Nam nh 9. Ninh Bình 10. Ph Lý 11. Phúc Yên 12. Vi t Trì 13. Vinh 14. Quy Nhơn 15. Thanh Hoá 16. Tân An 17. C n Thơ 18. Th D u M t 19. à L t 20. Bà R a 21. M Tho. Nhóm 5: N i các thành ph , th xã, th tr n còn l i. PH L C S 2 T KÊ KHAI N P TI N THUÊ T, M T NƯ C, M T BI N
 12. 1- Tên doanh nghi p: 2- a ch : 3- S , ngày c a gi y phép u tư: 4. Tài kho n s : M t i Ngân hàng: 5- S ngày c a Quy t nh cho thuê t: Ph n kê khai Di n tích Ngày b t ơn giá ti n S ti n ph i Ghi t thuê u tính ti n thuê n p năm chú (m2) thuê t (USD/m2/năm) 199... (USD) Lô A Lô B Lô... C ng Kỳ th nh t: vào ngày..... tháng... hàng năm.... Kỳ th hai: vào ngày.... tháng... hàng năm... Doanh nghi p cam k t b o m tính trung th c c a s li u kê khai trên ây và th c hi n c a s li u kê khai trên ây và th c hi n nghiêm ch nh th i h n n p ti n thuê t ư c cơ quan thu ch p nh n. ....., ngày... tháng... năm... Giám c doanh nghi p Ý ki n c a cơ quan Thu
Đồng bộ tài khoản