Quyết định số 179/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 179/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 179/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 85 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 179/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 179/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM 2009 CHO BAN QU N LÝ D ÁN 85 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 3495/Q -BGTVT ngày 29/12/2008 c a B Giao thông v n t i giao k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2009 v n Ngân sách Nhà nư c; Xét ngh c a Ban qu n lý d án 85 t i văn b n s 03/BQL-TCKT ngày 03/01/2009 xin trình duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho Ban qu n lý d án 85 v i s ti n là 7.749.022.000 ng (B ng ch : BNy t bNy trăm b n chín tri u không trăm hai hai ngàn ng). i u 2. Căn c vào ngu n kinh phí ư c trích t các d án do Ban qu n lý d án tr c ti p qu n lý theo quy nh và d toán ư c duy t, Ban qu n lý d án 85 t ch c tri n khai th c hi n chi tiêu theo úng quy nh c a Nhà nư c v ch qu n lý u tư xây d ng và ch tài chính, k toán hi n hành. i u 3. V trư ng V Tài chính, T ng giám c Ban qu n lý d án 85, Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c; - Kho b c Nhà nư c; - Ban QLDA 85(02 b n); - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản