Quyết định số 17967/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
20
lượt xem
3
download

Quyết định số 17967/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17967/2008/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17967/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẬN BÌNH TÂN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17967/2008/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Xét Tờ Trình số 3125/TTr-BBT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân và Tờ trình số 367/TTr-NV ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Trưởng Phòng Nội vụ quận, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Điều 2. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân là đơn vị sự nghiệp công lập; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành thành phố đối với các hoạt động liên quan. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định. Điều 3. Giao Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Phòng Nội vụ quận căn cứ vào Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ- UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình trình Ủy ban nhân dân quận xem xét phê duyệt. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân
  2. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TNCH Trần Văn Thuận
Đồng bộ tài khoản