Quyết định số 18/2000/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
8
download

Quyết định số 18/2000/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2000/QĐ-BVHTTvề việc thành lập Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2000/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 18/2000/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2000 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin; Căn cứ Quyết định số 142/1999/QĐ - TTg ngày 16-6-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1.Thành lập Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Trụ sở của Ban đóng tại Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Điều 2.Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật có các nhiệm vụ : - Tổ chức thực hiện các dự án đã được Nhà nước phê duyệt do Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao; Trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước (Nghị định số 52/1999/NĐ - CP ngày 8 - 7 - 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ - CP ngày 5 - 5 - 2000,...), kế hoạch và quy định của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. - Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ; Phân cấp của Bộ Văn hóa - Thông tin, của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Điều 3. Tổ chức Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật có : - Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và một số công chức, viên chức chuyên môn kỹ thuật.
  2. Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN - Như Điều 5, - Lưu VP, Vụ TCCB. Nguyễn Khoa Điềm
Đồng bộ tài khoản