Quyết định số 18/2002/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 18/2002/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2002/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2002/Q -BGD T Hà N i, ngày 08 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 18/2002/Q -BGD T NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH THI T T NGHI P B TÚC TRUNG H C CƠ S VÀ B TÚC TRUNG H C PH THÔNG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch Thi t t nghi p b túc trung h c cơ s và b túc trung h c ph thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay cho Quy t nh s 06/1999/Q -BGD T ngày 26/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch Thi t t nghi p b túc trung h c cơ s và b túc trung h c. i u 3. Các Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng V K ho ch và Tài chính, V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, Chánh Thanh tra B , Giám c S Giáo d c và ào t o, C c trư ng C c Nhà trư ng (B Qu c phòng) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Vũ Hùng ( ã ký) QUY CH
 2. THI T T NGHI P B TÚC TRUNG H C CƠ S VÀ B TÚC TRUNG H C PH THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18 /2002/Q -BGD Tngày 08/4/2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh. 1. Quy ch này quy nh v t ch c, qu n lý, n i dung các kỳ thi t t nghi p b túc trung h c cơ s , t t nghi p b túc trung h c ph thông; t ch c và ho t ng c a các Ban Ch o và ki m tra thi; phân c p qu n lý và công tác khen thư ng, k lu t trong các kỳ thi. 2. Nh ng quy nh trong Quy ch này áp d ng cho các kỳ thi t t nghi p b túc trung h c cơ s , t t nghi p b túc trung h c ph thông. i u 2. M c ích, yêu c u c a kỳ thi. 1. Thi t t nghi p b túc trung h c cơ s và b túc trung h c ph thông là s ánh giá c a Nhà nư c v k t qu h c t p, rèn luy n c a h c viên theo m c tiêu giáo d c sau khi hoàn thành chương trình m t c p h c. 2. Toàn b công vi c t ch c kỳ thi ph i m b o các yêu c u: an toàn, nghiêm túc, chính xác, công b ng k t qu kỳ thi ph n ánh úng trình h c v n c a thí sinh, ch t lư ng gi ng d y và h c t p c a nhà trư ng, các trung tâm giáo d c thư ng xuyên. Chương 2: NGÀY THI, MÔN THI, N I DUNG THI i u 3. Kỳ thi và ngày thi. 1. Thi t t nghi p b túc trung h c ph thông ư c t ch c th ng nh t trong c nư c, t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, m i năm m t kỳ. Ngày thi ư c B Giáo d c và ào t o quy nh trong biên ch năm h c. 2. Thi t t nghi p b túc trung h c cơ s ư c t ch c th ng nh t trong t ng t nh, thành ph tr c thu c Trưng ương. S lư ng kỳ thi m i năm và ngày thi do S Giáo d c và ào t o trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) quy nh và thông báo t i h c viên ngay t u năm h c. i u 4. Môn thi. 1. Môn thi t t nghi p b túc trung h c cơ s và b túc trung h c ph thông do B Giáo d c và ào t o quy nh và ư c thông báo vào ngày 31 tháng 3 hàng năm.
 3. 2. L ch thi, th i gian làm bài c a m i môn thi ư c quy nh trong hư ng d n t ch c thi hàng năm c a B Giáo d c và ào t o. i u 5. N i dung thi. N i dung thi thu c chương trình b túc trung h c cơ s và chương trình b túc trung h c ph thông hi n hành. Chương 3: I U KI N D THI, H SƠ THI i u 6. i tư ng và i u ki n d thi. Ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i Vi t Nam có các i u ki n sau ây ư c ăng ký d thi: 1. H c h t chương trình trung h c cơ s ho c trung h c ph thông (ph thông ho c b túc) hi n hành do B Giáo d c và ào t o ban hành cho t ng c p h c mà thí sinh ó xin d thi. a) i v i các thí sinh h c trong các trung tâm giáo d c thư ng xuyên ho c các trư ng b túc thì trong năm h c cu i c p, v k t qu h c t p, không b x p lo i kém. N u là h c viên trong di n x p lo i h nh ki m thì ph i có thêm i u ki n h nh ki m ph i ư c x p t lo i trung bình tr lên. Không ngh quá t ng s 45 bu i h c c a l p cu i c p. b) i v i các thí sinh t h c có hư ng d n, k t qu h c t p l p cu i c p không b x p lo i kém. 2. ã t t nghi p trung h c cơ s (ph thông ho c b túc) i v i kỳ thi t t nghi p b túc trung h c ph thông, ã t t nghi p ti u h c i v i kỳ thi t t nghi p b túc trung h c cơ s . 3. Không b k lu t "c m thi". 4. ăng ký d thi, có y h sơ h p l theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. i u 7. H sơ d thi. 1. ơn xin d thi (theo m u quy nh). 2. H c b ho c phi u ki m tra c a ngư i h c theo hình th c t h c (b n chính). 3. 4 nh c 3 cm x 4 cm (l nh dán vào ơn xin d thi, 1 nh dán vào th d thi, 2 nh n p cho H i ng). 4. B ng t t nghi p ti u h c ho c Gi y ch ng nh n t t nghi p thay B ng i v i thí sinh d thi b túc trung h c cơ s ; B ng t t nghi p trung h c cơ s (ph thông ho c
 4. b túc) ho c Gi y ch ng nh n t t nghi p thay B ng ho c B ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p i v i thí sinh d thi b túc trung h c ph thông. 5. Các gi y t liên quan n vi c hư ng ưu ãi v c ng thêm i m thi xét t t nghi p (n u có) theo quy nh t i i u 9. Các gi y t n p sau ngày thi không có giá tr xét hư ng ưu ãi i m. i u 8. B o lưu i m thi. 1. Thí sinh d thi các môn thi quy nh trong kỳ thi, n u không t t nghi p và không b k lu t hu k t qu c a c kỳ thi thì nh ng môn thi t t i m 5 tr lên ư c b o lưu (g i là i m b o lưu) cho kỳ thi ti p ngay sau ó n u có quy nh thi môn ó và ch cho kỳ thi ngay sau ó mà thôi. 2. Các thí sinh có i m b o lưu, ư c d thi m t trong hai cách: a) Thi t t c các môn thi quy nh trong kỳ thi. b) Ch thi các môn thi không có i m b o lưu kỳ thi ngay trư c ó và môn thi mà kỳ thi trư c không ph i thi nhưng B quy nh trong kỳ thi này. Chương 4: I U KI N T T NGHI P - X P LO I T T NGHI P i u 9. Di n ưu ãi. Nh ng thí sinh thu c m t trong các di n sau ây ư c c ng thêm m t i m vào i m thi xét t t nghi p: - Dân t c thi u s , - Thương binh, - B nh binh ư c hư ng ch như thương binh, - Anh hùng, - Con li t sĩ, - Con c a ngư i ư c phong t ng danh hi u Anh hùng, - Con c a Bà m Vi t Nam anh hùng, - Con thương binh, - Con b nh binh ư c hư ng ch như thương binh, - Có tu i i t 35 tr lên tính n ngày thi,
 5. - Có ch ng ch ngo i ng t trình A tr lên, - Có ch ng ch tin h c t trình A tr lên, - Có gi y ch ng nh n ngh , - H c viên t gi i cá nhân (nh t, nhì, ba) trong kỳ thi h c sinh gi i các môn l p cu i c p; kỳ thi gi i toán nhanh b ng máy tính b túi Casio do S ho c B t ch c, - H c viên t gi i cá nhân (nh t, nhì, ba) trong kỳ thi v th d c, th thao, văn ngh do ngành giáo d c - ào t o ph i h p v i các ngành chuyên môn t c p t nh tr lên t ch c trong năm h c l p cu i c p. N u m t thí sinh thu c nhi u di n nêu trên thì cũng ch ư c c ng thêm t i a là 3 i m vào t ng s i m thi xét t t nghi p. i u 10. i u ki n t t nghi p. ư c công nh n t t nghi p b túc trung h c cơ s ho c b túc trung h c ph thông thí sinh ph i t m t trong hai i u ki n sau: 1. D thi các môn quy nh trong kỳ thi, t trung bình c ng i m thi các môn t 5,0 tr lên, không có i m 0. i v i thí sinh có i m ưu ãi thì trung bình c ng i m thi các môn ư c tính như sau: l y t ng i m các môn thi c ng v i i m ưu ãi r i chia cho s môn thi quy nh. 2. Ch d thi các môn ph i thi l i thì trung bình c ng các i m b o lưu và các i m thi l i t t 5,0 tr lên. i m các môn thi l i không có i m 0. i v i thí sinh có i m ưu ãi thì trung bình c ng các i m b o lưu và các i m thi l i ư c tính như sau: l y t ng i m b o lưu c ng v i t ng i m thi l i và i m ưu ãi r i chia cho s môn thi quy nh. i v i môn thi kỳ thi ngay trư c ó có i m 5 tr lên nhưng không quy nh kỳ thi này thì không ư c tính là i m b o lưu xét t t nghi p. i u 11. X p lo i t t nghi p. 1. Thí sinh t t nghi p b túc trung h c cơ s , b túc trung h c ph thông ư c x p lo i gi i, khá và trung bình theo các tiêu chuNn sau: a) Lo i gi i: - K t qu h c t p l p cu i c p t lo i gi i. - Trung bình c ng i m thi t t nghi p t 8,0 tr lên, không có i m thi nào dư i 7,0. - i v i thí sinh thu c di n x p lo i h nh ki m thì h nh ki m c a thí sinh h c năm l p cu i c p ph i t lo i t t.
 6. b) Lo i khá: - K t qu h c t p l p cu i c p t t lo i khá tr lên. - Trung bình c ng i m thi t t nghi p t 7,0 tr lên, không có i m thi nào dư i 6,0. - i v i thí sinh thu c di n x p lo i h nh ki m thì h nh ki m c a thí sinh h c năm l p cu i c p ph i t t lo i khá tr lên. c) Lo i trung bình: T t c các trư ng h p i u ki n t t nghi p còn l i. 2. Nh ng thí sinh ph i s d ng i m b o lưu xét t t nghi p thì u x p lo i trung bình. i u 12. C p B ng t t nghi p. Nh ng thí sinh ư c công nh n t t nghi p b túc trung h c cơ s , b túc trung h c ph thông ư c S Giáo d c và ào t o c p B ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. Chương 5: THI VÀ H I NG RA THI i u 13. Phân c p ra thi và hư ng d n ch m thi. 1. thi và hư ng d n ch m thi t t nghi p b túc trung h c ph thông do H i ng ra thi c a B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m và ư c s d ng th ng nh t trong c nư c. 2. thi và hư ng d n ch m thi t t nghi p b túc trung h c cơ s do H i ng ra thi c a các S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m và ư c s d ng th ng nh t trong a ph n c a m i t nh. i u 14. Yêu c u iv i thi. 1. thi chưa công b là tài li u "m t" thu c Danh m c tài li u m t quy nh t i i m 3 i u 2 Quy t nh s 81/TTg ngày 02/3/1994 c a Th tư ng Chính ph . 2. Trong m t kỳ thi, m i môn thi có thi chính th c và thi d b . 3. thi ph i b o m các yêu c u: a) N i dung thi n m trong chương trình c p h c, ch y u là l p cu i c p. b) Chính xác v n i dung khoa h c như ã ư c trình bày trong sách giáo khoa. c) Có m c trung bình so v i yêu c u c a chương trình và phù h p v i th c t gi ng d y, h c t p.
 7. d) Ngôn ng rõ ràng m ch l c. e) Có hư ng d n ch m và bi u i m kèm theo. 4. Bài thi ư c cho i m theo thang i m 10. N u thi g m nhi u câu h i thì ph i ghi rõ s i m c a m i câu h i vào thi. i u 15. Nhi m v c a H i ng. Toàn b vi c tuy n ch n, ra thi cho m i kỳ thi ư c giao cho H i ng ra thi. Nhi m v c a H i ng là: 1. So n th o các b thi chính th c và thi d b kèm theo hư ng d n ch m thi. 2. T ch c ánh máy, in ho c n p ĩa m m vi tính, mã hóa và phân ph i thi, hư ng d n ch m thi cho các a phương. i u 16. Thành ph n H i ng. 1. H i ng ra thi t t nghi p b túc trung h c ph thông: a) Ch t ch H i ng do m t Th trư ng m nhi m. b) Phó Ch t ch H i ng do V trư ng ho c Phó V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, V Trung h c ph thông và m t s th trư ng các ơn v khác, do B trư ng quy t nh. c) Thư ký H i ng bao g m m t s chuyên viên am hi u v công tác thi c a V Giáo d c thư ng xuyên. d) Các u viên H i ng là nh ng chuyên viên, nghiên c u viên v giáo d c thư ng xuyên ho c giáo viên ư c B Giáo d c và ào t o l a ch n. 2. H i ng ra thi t t nghi p b túc trung h c cơ s : a) Ch t ch H i ng do Giám c ho c Phó Giám c S Giáo d c và ào t o m nhi m. b) Phó Ch t ch H i ng do Trư ng ho c Phó Trư ng Phòng Giáo d c thư ng xuyên ho c phòng chuyên môn c a S Giáo d c và ào t o m nhi m. c) Thư ký H i ng do m t chuyên viên am hi u v thi b túc trung h c c a S Giáo d c và ào t o m nhi m. d) Các u viên H i ng là các chuyên viên ch o các b môn c a S Giáo d c và ào t o ho c là giáo viên ư c S Giáo d c và ào t o l a ch n. i u 17. Nhi m v , quy n h n c a các thành viên trong H i ng.
 8. 1. Ch t ch H i ng: - i u hành m i công vi c c a H i ng. - Quy t nh ch n và duy t , hư ng d n ch m. - T ch c phân ph i thi và hư ng d n ch m thi cho các a phương. - ngh c p trên khen thư ng và thi hành k lu t các thành viên trong H i ng. 2. Phó Ch t ch H i ng: Giúp Ch t ch H i ng trong công tác i u hành, ch u trách nhi m trư c Ch t ch v ph n vi c ư c Ch t ch phân công ho c u nhi m. 3. Thư ký H i ng giúp Ch t ch và các Phó ch t ch: - D th o các văn b n chung; - ChuNn b các i u ki n cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c cho H i ng. 4. Các u viên: Tuy n ch n và ra thi, hư ng d n ch m thi i v i b môn ư c phân công. 5. Nhân viên k thu t vi tính, ánh máy và in : ánh máy úng b n th o, in rõ ràng ho c n p ĩa m m vi tính chính xác, an toàn, s lư ng. i u 18. Nguyên t c và th th c làm vi c c a H i ng. 1. i v i H i ng ra thi b túc trung h c ph thông làm vi c t p trung và cách ly t khi t p trung H i ng n h t th i gian thi môn cu i cùng c a kỳ thi. 2. Ch t ch H i ng là ngư i duy nh t quy t nh công vi c c a H i ng. Ch t ch H i ng tr c ti p ho c thông qua các Phó Ch t ch i u hành công vi c c a các thành viên trong H i ng. 3. thi, hư ng d n ch m thi và các v n có liên quan n thi c a b môn, k c n i dung c a các cu c h p H i ng ph i ư c gi bí m t t khi H i ng b t u làm vi c cho n h t gi thi môn ó. 4. Các thành viên trong H i ng ra thi, nhân viên b o v ph i là nh ng ngư i không có cha, m , ngư i giám h , ngư i u, v , ch ng, con, anh, ch em ru t d kỳ thi năm ó. Chương 6: H I NG SAO IN THI
 9. i u 19. Nhi m v c a H i ng. Toàn b công vi c t ch c sao, in thi và sao, in hư ng d n ch m thi t t nghi p b túc trung h c ph thông ư c giao cho H i ng sao in thi c a S Giáo d c và ào t o. Nhi m v c a H i ng sao in thi là: 1. Ti p nh n, b o qu n thi và hư ng d n ch m thi. 2. Ti n hành sao in thi cho t ng thí sinh, vào bì, niêm phong và chuy n n t ng H i ng coi thi t t nghi p b túc trung h c ph thông. i u 20. Thành ph n c a H i ng. 1. Ch t ch H i ng do Giám c ho c Phó Giám c S Giáo d c và ào t o m nhi m. 2. Phó Ch t ch H i ng do Trư ng ho c Phó Trư ng Phòng Giáo d c thư ng xuyên ho c phòng chuyên môn ư c giao ch o công tác b túc trung h c ph thông. 3. Các u viên có th là chuyên viên b môn c a các phòng nói trên ho c cán b s d ng máy vi tính. S lư ng các u viên do Giám c S Giáo d c và ào t o quy nh. i u 21. Nhi m v , quy n h n c a t ng thành viên trong H i ng. 1. Ch t ch H i ng: - i u hành toàn b công vi c c a H i ng. - Quy t nh s lư ng thi c n sao in cho t ng môn thi. - Ch u trách nhi m trư c c p trên v vi c b o m t thi. - ngh H i ng ra thi c a B gi i áp các v n có liên quan n vi c sao in thi. - ngh c p trên khen thư ng và thi hành k lu t các thành viên trong H i ng. 2. Phó Ch t ch H i ng giúp Ch t ch H i ng trong công tác i u hành và ch u trách nhi m trư c Ch t ch v ph n vi c ư c Ch t ch phân công ho c u nhi m. 3. Các u viên: - Th c hi n các hư ng d n c a H i ng ra thi c a B v vi c sao in các thi và hư ng d n ch m thi. - Ti n hành sao in thi rõ ràng, úng s lư ng theo quy nh c a Ch t ch.
 10. - Ti n hành vào bì, niêm phong thi theo quy nh b o m t. - Chuy n thi n t ng H i ng coi thi. - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v vi c b o m t thi. i u 22. Nguyên t c và th th c làm vi c c a H i ng. 1. Ch t ch H i ng là ngư i i u hành các công vi c c a H i ng. 2. Các thành viên trong H i ng sao in thi, nhân viên b o v ph i là nh ng ngư i không có cha, m , ngư i giám h , ngư i u, v , ch ng, con, anh, ch , em ru t d kỳ thi năm ó. 3. Làm vi c t p trung, cách ly t khi m niêm phong thi n khi thi xong môn cu i cùng. 4. Th i gian b t u sao in thi do Giám c S Giáo d c và ào t o quy t nh. 5. Các công vi c sao in thi, vào bì b môn ch ư c th c hi n trong phòng máy. Trong m t phòng máy ch ư c phép in, vào bì l n lư t t ng môn thi. Chương 7: H I NG COI THI i u 23. H i ng coi thi. 1. H i ng coi thi là m t t ch c ư c thành l p th c hi n toàn b các công vi c t ch c cho các thí sinh d thi t i m t i m thi trong nh ng ngày ti n hành kỳ thi. 2. Thành ph n c a H i ng coi thi g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, Thư ký và các giám th . 3. Tiêu chuNn các thành viên trong H i ng: - Ch t ch H i ng là Giám c, Phó Giám c Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên, ho c Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng trư ng trung h c, ho c cán b ch o c a S có năng l c qu n lý, có trình v chuyên môn, n m v ng nghi p v v thi và quy ch thi. - Phó Ch t ch H i ng là nh ng cán b , giáo viên có năng l c qu n lý, chuyên môn và n m v ng nghi p v thi c . - Thư ký H i ng là cán b , giáo viên ã t ng coi thi b túc, n m v ng nghi p v thi, có th xây d ng ư c các b ng, bi u và ghi chép trung th c các biên b n c n thi t. - Giám th là nh ng giáo viên có tinh th n trách nhi m, n m v ng nghi p v thi và có trình chuyên môn áp ng yêu c u c a H i ng.
 11. i u 24. Nguyên t c thành l p H i ng coi thi. 1. S lư ng H i ng coi thi do S Giáo d c và ào t o quy t nh trên cơ s : -B o m s ch o, qu n lý ch t ch c a S Giáo d c và ào t o; - Có i u ki n và phương ti n H i ng làm vi c, m b o an toàn cho kỳ thi; - Có cán b qu n lý H i ng, úng tiêu chuNn như quy nh t i i u 23 Quy ch này; Thu n ti n cho vi c i l i, sinh ho t c a thí sinh. 2. S lư ng phòng thi c a t ng H i ng tùy thu c s thí sinh d thi và ph i b o m cho m i phòng thi không quá 25 thí sinh. 3. Vi c b nhi m các thành viên H i ng ph i b o m: - Không b trí vào H i ng nh ng ngư i có h c viên d thi t i H i ng ó. - Không b trí vào H i ng nh ng ngư i có cha, m , ngư i giám h , ngư i u, v , ch ng, con, anh, ch em ru t d thi t i H i ng ó. Trong m i phòng thi ph i có 2 giám th , không k giám th ngoài phòng thi. S giám th ngoài phòng thi do Giám c S Giáo d c và ào t o quy nh tùy theo yêu c u riêng c a t ng H i ng nhưng m b o ít nh t c 3 phòng thi ph i có m t giám th ngoài phòng thi. - Trong H i ng coi thi, ng v i m i môn thi, ph i có ít nh t m t giáo viên d y môn ó c p h c tương ng v i kỳ thi. i u 25. Nhi m v c a H i ng coi thi. 1. Ti p nh n và ki m tra h sơ d thi c a thí sinh do S Giáo d c và ào t o giao, qu n lý h sơ ó trong th i gian thi. 2. Ki m tra, ti p nh n a i m, cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c c a H i ng. 3. Ti p nh n, b o qu n và s d ng thi theo hư ng d n. 4. T ch c qu n lý và giám sát thí sinh thi các môn theo úng l ch thi, n i quy thi, quy ch thi. 5. Thu nh n bài thi do thí sinh n p, làm th t c niêm phong bài thi, h sơ thi, b o qu n và bàn giao y cho H i ng ch m thi. i u 26. Quy n h n c a H i ng coi thi. 1. Không ti p nh n a i m thi n u a i m ó không nh ng i u ki n b o m cho kỳ thi có th ti n hành theo úng quy ch thi và các văn b n hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o.
 12. 2. Không cho thí sinh d thi n u phát hi n h sơ c a thí sinh không úng v i quy nh c a quy ch thi và các văn b n hư ng d n. 3. ình ch m t ph n ho c toàn b kỳ thi trong ph m vi qu n lý c a H i ng n u th y quy ch thi b vi ph m nghiêm tr ng, không có i u ki n b o m k t qu kỳ thi ph n ánh trung th c trình h c v n c a ph n l n thí sinh. Quy n này ch s d ng sau khi ã báo cáo v i Giám c S Giáo d c và ào t o và chính quy n a phương mà không ư c gi i quy t. 4. Thi hành k lu t i v i thí sinh vi ph m n i quy thi. 5. ngh c p trên thi hành k lu t i v i các thành viên H i ng vi ph m quy ch thi và các văn b n hư ng d n t ch c kỳ thi. 6. ngh các c p giáo d c có thNm quy n khen thư ng nh ng ơn v ho c cá nhân làm t t công tác ph c v kỳ thi. i u 27. Nhi m v và quy n h n c a t ng thành viên trong H i ng. 1. Ch t ch H i ng ch u trách nhi m trư c Giám c S Giáo d c và ào t o: - i u hành toàn b công vi c c a H i ng; - Hư ng d n các thành viên c a H i ng n m ư c và th c hi n úng quy ch thi, các văn b n hư ng d n t ch c kỳ thi c a các c p qu n lý giáo d c. - T ch c cho thí sinh h c t p n i quy thi; - Ch t ch H i ng là ngư i tr c ti p l p phương án và ch u trách nhi m v vi c phân công các giám th trong phòng thi và giám th ngoài phòng thi. - Xem xét và quy t nh nh ng hình th c k lu t i v i nh ng ngư i vi ph m quy ch thi, n i quy thi và các văn b n hư ng d n t ch c kỳ thi c a B và S Giáo d c và ào t o. - Quy t nh ti p nh n hay không ti p nh n a i m thi, quy t nh ti p t c hay ình ch kỳ thi khi x y ra nh ng trư ng h p quy nh t i i u 26 Quy ch này sau khi tham kh o ý ki n các thành viên trong H i ng. - Quy t nh không cho thí sinh d thi n u thí sinh ó không có h sơ quy nh. - Giao n p toàn b bài thi, h sơ thi ã niêm phong cho H i ng ch m thi. 2. Phó Ch t ch H i ng giúp Ch t ch trong công tác i u hành và ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v ph n vi c ư c Ch t ch H i ng phân công. 3. Thư ký H i ng ch u trách nhi m giúp Ch t ch H i ng so n th o các văn b n, l p các b ng bi u c n thi t, ghi biên b n các cu c h p và các s vi c x y ra trong quá trình làm vi c c a H i ng.
 13. 4. Giám th ch u trách nhi m: - T ch c, hư ng d n, ki m tra, giám sát thí sinh th c hi n úng n i quy trong khu v c ư c Ch t ch H i ng phân công. - Giao thi cho thí sinh. - Thu bài do thí sinh n p, ki m tra s bài, s t c a t ng bài và n p y cho Ch t ch ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng u nhi m. - L p biên b n và ngh k lu t nh ng thí sinh vi ph m quy ch thi. - Làm m t s vi c c n thi t ph c v nhi m v coi thi do Ch t ch H i ng phân công. i u 28. Nhân viên b o v và ph c v kỳ thi. Nhân viên b o v và ph c v kỳ thi do Ch t ch H i ng tr c ti p i u hành, ch u trách nhi m v ph n vi c ư c phân công nh m b o m cho kỳ thi ti n hành ư c nghiêm túc, an toàn. Nhân viên b o v và ph c v kỳ thi không ư c tham gia vào các công vi c dành riêng cho các thành viên c a H i ng và không ư c vào phòng thi khi thí sinh ang làm bài thi. i u 29. Nguyên t c và th th c làm vi c c a H i ng. 1. Ch t ch, Phó Ch t ch, Thư ký có m t t i a i m thi trư c ngày thi. Th i gian c th do Giám c S Giáo d c và ào t o quy t nh làm các công vi c: - Ki m tra vi c chuNn b cho kỳ thi c a a phương, ti p nh n a i m thi, cơ s v t ch t và các phương ti n t ch c kỳ thi. - Ti p nh n và t ch c ki m tra h sơ thi, xác nh n l n cu i cùng quy n d thi c a thí sinh, niêm y t danh sách thí sinh d thi. - Gi i quy t nh ng công vi c c n thi t c a kỳ thi, th ng nh t nh ng quy nh v hi u l nh, phương pháp ti n hành kỳ thi, phân công nhi m v c th cho t ng thành viên c a H i ng. 2. Các giám th trong H i ng có m t t i a i m thi trư c ngày thi ít nh t m t ngày h p H i ng, nghiên c u các văn b n, các quy nh có liên quan n kỳ thi và làm m t s ph n vi c c a H i ng. 3. Trư c m i bu i thi ph i t p trung toàn th H i ng ph bi n nh ng vi c c n làm trong bu i thi, phân công trách nhi m cho t ng thành viên c a H i ng trong bu i thi ó. 4. Sau bu i thi ph i niêm phong ngay bài thi c a bu i thi ó trư c t p th H i ng và rút kinh nghi m c a bu i thi. 5. Sau khi thi xong môn cu i cùng, h p H i ng :
 14. - Nh n xét ánh giá vi c t ch c kỳ thi; - ngh khen thư ng k lu t; - Ch ng ki n và ký xác nh n vi c niêm phong bài thi, các h sơ thi, ký vào biên b n t ng k t h i ng. Chương 8: H I NG CH M THI i u 30. H i ng ch m thi. 1. H i ng ch m thi là m t t ch c ư c thành l p th c hi n toàn b công vi c ánh giá k t qu thi c a t ng thí sinh d thi trong m t kỳ thi. 2. Thành ph n c a H i ng ch m thi g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, Thư ký và các giám kh o. 3. S lư ng H i ng ch m thi t t nghi p b túc trung h c cơ s và b túc trung h c ph thông và các thành viên c a H i ng do Giám c S Giáo d c và ào t o quy nh. 4. Trong H i ng ch m thi t ch c m t b ph n làm phách c l p v i các t ch m thi do m t Phó Ch tích H i ng ph trách. S lư ng ngư i tham gia b ph n làm phách do Ch t ch H i ng ch m thi quy nh. 5. Tiêu chuNn các thành viên trong H i ng: a) Ch t ch H i ng là Giám c Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, Hi u trư ng trư ng b túc văn hóa ho c trư ng trung h c cơ s ( i v i kỳ thi t t nghi p b túc trung h c cơ s ), trư ng trung h c ph thông ( i v i kỳ thi t t nghi p b túc trung h c ph thông). b) Phó Ch t ch H i ng là cán b qu n lý t Phó Giám c trung tâm giáo d c thư ng xuyên ho c Phó Hi u trư ng trư ng trung h c tr lên, có trình chuyên môn và n m v ng nghi p v thi. c) Thư ký H i ng là cán b , giáo viên n m v ng nghi p v thi, có kh năng ghi chép các biên b n và l p các b ng, bi u c a H i ng. d) T trư ng, t phó ch m thi ph i là giáo viên ã d y l p cu i c p ít nh t là 2 năm, ã t ng ch m thi t t nghi p b túc trung h c. ) Giám kh o là nh ng giáo viên ã t ng d y l p cu i c p h c ó và không có cha, m , ngư i giám h , ngư i u, v , ch ng, con, anh, ch em ru t d kỳ thi năm ó. i u 31. Nhi m v c a H i ng ch m thi.
 15. 1. Ti p nh n toàn b bài thi, h sơ coi thi do các H i ng coi thi bàn giao và b o qu n trong th i gian ch m thi. 2. Ki m tra và ti p nh n a i m, cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c c a H i ng. 3. Ch m toàn b bài thi c a thí sinh theo b n hư ng d n ch m c a H i ng ra thi. 4. Ghi i m các bài thi vào b ng ghi tên, ghi i m và l p danh sách thí sinh trúng tuy n. 5. ánh giá t ng quát v thi và ch t lư ng bài thi c a thí sinh. Góp ý ki n v thi, hư ng d n ch m thi và công vi c t ch c kỳ thi. 6. Giao n p y h sơ ch m thi và bài thi cho S Giáo d c và ào t o. 7. Ch p hành yêu c u c a Ban Ch o và ki m tra kỳ thi nh m th c hi n úng nh ng quy nh trong quy ch và các văn b n hư ng d n t ch c kỳ thi. i u 32. Quy n h n c a H i ng ch m thi. 1. Không nh n a i m làm vi c n u xét th y không m b o nh ng i u ki n, phương ti n làm vi c ánh giá chính xác, công b ng k t qu kỳ thi và s an toàn c a H i ng. 2. Không ch m bài thi c a nh ng thí sinh vi ph m quy ch thi ã b H i ng coi thi l p biên b n ngh không ch m. 3. L p biên b n ngh Giám c S Giáo d c và ào t o h y k t qu nh ng bài thi gi ng nhau ch ng t thí sinh ã chép bài c a nhau trong khi thi. 4. Không công nh n t t nghi p i v i nh ng thí sinh: - Không ư c ch m bài thi như trên; - H sơ thi không h p l ; - Không i u ki n d thi. i u 33. Nhi m v , quy n h n c a t ng thành viên trong H i ng. 1. Ch t ch H i ng có nhi m v và quy n h n: - i u hành toàn b công vi c c a H i ng; - Ch trì các cu c h p c a H i ng; - Ch u trách nhi m v ánh s phách, c t phách, h i phách và qu n lý vi c lên i m, ánh d u xác nh nh ng thí sinh i u ki n t t nghi p và nh ng thí sinh không t t nghi p;
 16. - Xem xét và k t lu n các hình th c k lu t i v i nh ng ngư i vi ph m quy ch thi và các văn b n hư ng d n t ch c kỳ thi; - ngh khen thư ng các thành viên có thành tích và nh ng thí sinh t t nghi p lo i gi i; - Yêu c u giám kh o ch m l i nh ng bài thi c a thí sinh khi th y giám kh o ó ch m không úng hư ng d n ch m. ình ch vi c ch m thi c a giám kh o khi giám kh o ó c tình ch m sai m c dù ã yêu c u ch m l i. 2. Phó Ch t ch H i ng giúp Ch t ch H i ng i u hành m t s công vi c c a H i ng và ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v nh ng ph n vi c ư c phân công. 3. Thư ký H i ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v vi c so n th o các văn b n, l p các b ng, bi u theo quy nh, ghi biên b n các cu c h p H i ng. 4. T trư ng, t phó ch m thi ch u trách nhi m: - Nghiên c u trư c và t ch c cho các giám kh o trong t nghiên c u b n hư ng d n ch m thi c a H i ng tuy n ch n và ra thi; - Giúp Ch t ch H i ng giao, nh n và phân ph i bài thi cho các giám kh o trong t ch m; - i u hành vi c ch m thi trong t và tr c ti p ch m m t s bài thi c a thí sinh; - Giúp Ch t ch H i ng ki m tra, giám sát vi c ch m thi c a các giám kh o. 5. Giám kh o ch u trách nhi m ánh giá và cho i m các bài thi theo úng hư ng d n ch m thi. Ki m tra l i các i m bài thi do b ph n làm phách g i l i. 6. B ph n làm phách có nhi m v : - ánh s phách, c t phách và niêm phong u phách trư c khi giao bài cho Ch t ch. - H i phách, ghi i m bài thi c a t ng môn thi vào t ghi i m và chuy n t ghi i m v các t ch m thi ki m tra. - L p danh sách thí sinh t t nghi p. i u 34. Nguyên t c và th th c làm vi c c a H i ng. 1. Ch t ch, Phó Ch t ch và b ph n làm phách ph i có m t t i a i m ch m thi trư c làm m t s ph n vi c dành riêng cho lãnh o H i ng và làm phách. Th i gian c th do Giám c S Giáo d c và ào t o quy t nh căn c vào s lư ng bài thi mà H i ng ph i ch m. T trư ng, t phó ch m thi ph i có m t trư c giám kh o m t ngày nghiên c u trư c b n hư ng d n ch m thi và chuNn b cho vi c ch m thi c a t .
 17. 2. B ph n làm phách ph i ư c b trí nơi làm vi c riêng, bi t l p v i nơi làm vi c c a các t ch m thi. B ph n làm phách ch giao bài thi ã c t phách và nh n bài thi h i phách qua Ch t ch H i ng ho c m t Phó Ch t ch ư c Ch t ch H i ng u quy n. Trong quá trình ch m thi, ngoài lãnh o S Giáo d c và ào t o, Ch t ch H i ng, các thành viên Ban Ch o và ki m tra thi c p trên, không ai ư c vào nơi làm vi c c a b ph n làm phách. 3. T trư ng i u khi n t nghiên c u và th c hi n úng b n hư ng d n ch m thi. N u trong t có ý ki n th c m c không t gi i quy t ư c ho c phát hi n có s nh m l n trong văn b n thì yêu c u Ch t ch xin ý ki n ch o c a Ban Ch o và ki m tra thi, tuy t i không ư c t thay i hư ng d n ch m và bi u i m. 4. Trư c khi giao bài cho giám kh o, t ph i ch m chung 10 bài giúp cho m i thành viên c a t u quán tri t văn b n hư ng d n ch m thi. Khi cho i m các bài ch m chung ph i ghi rõ "bài ch m chung" kèm theo ch ký c a t trư ng và m t giám kh o. 5. Tr nh ng bài ch m chung, m i bài thi ph i ư c hai giám kh o ch m c l p, ghi i m riêng theo s phách. Sau khi m i bài ã ư c hai giám kh o ch m xong t trư ng m i giao l i cho hai giám kh o ó th ng nh t ghi i m vào bài thi và phi u ghi i m, v a b ng ch , v a b ng s và cùng ký tên. i m c a bài thi ư c ghi b ng m c . N u hai giám kh o mu n thay i i m thì g ch chéo i m ã cho và ghi i m m i b ng c s và ch r i cùng ký tên xác nh n vi c s a i m. 6. i m bài thi là t ng s i m c a t ng ph n c ng l i. i m nh nh t c a t ng ph n là 0,25. i m toàn bài là m t s nguyên ho c s th p phân t 0 n 10 mà ph n th p phân ch là 0 ho c 5. 7. Ngoài H i ng phúc kh o, không ai có quy n s a i m bài thi do hai giám kh o ã nh t trí ghi. 8. Nghiêm c m H i ng ch m thi ch m l i và thay i i m nh ng bài ã h i phách. 9. Vi c ghi i m bài thi vào b ng ghi tên, ghi i m c a m i phòng thi do m t nhóm ngư i làm phách th c hi n, ph i có m t ngư i c, m t ngư i ghi, m t ngư i ki m tra. N u có nh m l n thì ngư i ghi i m g ch chéo i m ghi sai, ghi i m m i bên c nh. ph n chú thích ghi lý do s a i m. Cu i m i b ng ghi i m bài thi ph i ghi rõ h tên ngư i c, ngư i ghi, ngư i ki m tra, t ng s i m s a i, r i c ba ngư i cùng ký. Trư ng h p l p b ng ghi tên ghi i m qua máy vi tính cũng ph i b o m m t ngư i c, m t ngư i n p ĩa m m, m t ngư i ki m tra và cu i b ng ghi tên, ghi i m ph i ghi rõ h , tên c a c ba ngư i và ba ngư i cùng ký.
 18. Chương 9: H I NG PHÚC KH O i u 35. Phúc kh o bài thi. 1. Thí sinh có quy n xin phúc kh o bài thi c a mình khi i m c a bài thi th p hơn i m trung bình môn ó l p cu i c p t 2 i m tr lên. 2. ơn xin phúc kh o ph i n p cho S Giáo d c và ào t o trong th i h n 10 ngày k t ngày niêm y t k t qu kỳ thi. 3. H i ng phúc kh o ư c thành l p khi có m t trong ba trư ng h p sau: a) Có ơn phúc kh o c a thí sinh như quy nh t i kho n 2 c a i u này. b) Giám c S Giáo d c và ào t o th y có hi n tư ng ch m thi không theo úng hư ng d n ch m c a H i ng tuy n ch n và ra thi. c) Ban Ch o và ki m tra thi c a B yêu c u. i u 36. H i ng phúc kh o. 1. H i ng phúc kh o là m t t ch c ư c thành l p ánh giá l i k t qu nh ng bài thi phúc kh o theo kho n 3 i u 35. 2. Thành ph n c a H i ng phúc kh o: a) Ch t ch H i ng là Giám c ho c Phó Giám c S Giáo d c và ào t o. b) Phó Ch t ch H i ng là Trư ng Phòng Giáo d c thư ng xuyên ho c Trư ng phòng chuyên môn c a S Giáo d c và ào t o. c) Thư ký H i ng là chuyên viên ph trách công tác thi b túc c a S Giáo d c và ào t o. d) Giám kh o là nh ng giáo viên n m ch c ki n th c b môn, trong quá trình ch m thi luôn th hi n tính công b ng, chính xác. Nh ng ngư i b t giác là có vi ph m quy ch thi không ư c tham gia H i ng phúc kh o. i u 37. Nhi m v , quy n h n, nguyên t c, th th c làm vi c c a H i ng. Nhi m v , quy n h n và nguyên t c, th th c làm vi c c a H i ng phúc kh o như quy nh cho H i ng ch m thi. Ch t ch H i ng có trách nhi m làm l i s phách sao cho gi ư c bí m t tên thí sinh.
 19. H i ng phúc kh o ch i u ch nh i m c a bài thi khi i m ch m l i chênh l ch so v i i m ch m l n trư c t 1 i m tr lên. i u 38. Th i h n phúc kh o. Vi c phúc kh o ph i ư c b t u trư c ngày th 15 k t ngày công b k t qu thi và ph i ư c hoàn thành trong th i gian không quá 10 ngày. K t qu phúc kh o ư c niêm y t công khai sau khi ư c B Giáo d c và ào t o chuNn y. Chương 10: XÉT DUY T, CÔNG NH N K T QU THI i u 39. Xét duy t, công nh n k t qu thi. Giám c S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m xét duy t, công nh n k t qu thi c a H i ng ch m thi t t nghi p b túc trung h c cơ s . Sơ duy t k t qu c a H i ng ch m thi t t nghi p b túc trung h c ph thông. K t qu kỳ thi t t nghi p b túc trung h c ph thông ư c công b chính th c sau khi ư c B Giáo d c và ào t o chuNn y. K t qu thi ư c niêm y t công khai t i Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n, th xã ho c t i trung tâm giáo d c thư ng xuyên hay trư ng b túc văn hóa. i u 40. Trách nhi m và quy n h n c a Giám c S Giáo d c và ào t o trong vi c sơ duy t, công nh n k t qu thi. 1. Trách nhi m: - Ki m tra danh sách thí sinh t t nghi do H i ng ch m thi ngh . - Ký công nh n danh sách thí sinh t t nghi p, ký B ng t t nghi p cho thí sinh sau khi ư c B chuNn y. 2. Quy n h n: - Hu b k t qu kỳ thi t t nghi p b túc trung h c cơ s . - Hu b k t qu thi c a thí sinh, c a phòng thi kỳ thi t t nghi p b túc trung h c ph thông. - ngh B Giáo d c và ào t o hu b k t qu kỳ thi c a m t H i ng thi t t nghi p b túc trung h c ph thông. i u 41. H sơ thi. H sơ báo cáo k t qu kỳ thi do S Giáo d c và ào t o g i v B . 1. i v i kỳ thi t t nghi p b túc trung h c ph thông bao g m:
 20. - Báo cáo t ng k t công tác ch o kỳ thi c a S Giáo d c và ào t o, kèm theo các lo i th ng kê s li u; - B ng ghi tên, ghi i m bài thi c a thí sinh; - Danh sách thí sinh t t nghi p; - Các quy t nh thành l p Ban Ch o và ki m tra thi, H i ng sao in thi, coi thi, ch m thi; - Các biên b n c a H i ng coi thi, ch m thi; - Nh ng biên b n khác liên quan n kỳ thi t t nghi p b túc trung h c ph thông; - H sơ phúc kh o (n u có) g m: Quy t nh thành l p h i ng, biên b n t ng k t, danh sách t t nghi p sau phúc kh o và các biên b n khác liên quan. 2. i v i kỳ thi t t nghi p b túc trung h c cơ s bao g m: - Báo cáo v vi c t ch c kỳ thi và k t qu thi; - Quy t nh thành l p H i ng ra thi; -M tb thi và hư ng d n ch m thi. 3. Th i h n n p h sơ: - Ch m nh t sau 25 ngày k t ngày thi môn cu i cùng, t t c các h sơ trên ph i có B (V Giáo d c thư ng xuyên). - Ch m nh t sau 50 ngày k t ngày thi môn cu i cùng, t t c các h sơ phúc kh o (n u có) ph i có B (V Giáo d c thư ng xuyên). i u 42. Vi c lưu tr h sơ thi. 1. S Giáo d c và ào t o, C c Nhà trư ng B Qu c phòng lưu tr : a) Không th i h n: - B ng ghi tên, ghi i m bài thi; - Danh sách thí sinh t t nghi p; - S c p b ng t t nghi p. b) Trong 3 năm: - Quy t nh thành l p các H i ng thi b túc trung h c ph thông; - H sơ khi u n i c a thí sinh;
Đồng bộ tài khoản