Quyết định số 18/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận thanh xuân giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :18/2002/DDQ-UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I QU N THANH XUÂN GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/09/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010. Căn c k t lu n c a H i ng th m nh qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh qui ho ch kinh t - xã h i qu n Thanh Xuân giai o n 2001 - 2010 t i thông báo s 197/TB-KH& T ngày 19/9/2001. Xét ngh c a Ch t ch UBND qu n Thanh Xuân t i t trình s 117/TTr-UB ngày 29/10/2001; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 143/TTr-KH& T ngày 08 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n Thanh Xuân giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i qu n Thanh Xuân giai o n 2001 - 2010. Ph n u xây d ng qu n Thanh Xuân tr thành qu n phát tri n toàn di n v kinh t , văn hoá, xã h i, óng vai trò ng l c phát tri n c a ngõ phía Tây Nam Thành ph ; có cơ c u kinh t công nghi p - d ch v ; phát tri n ng b h th ng h t ng ô th , tăng cư ng qu n lý ô th theo qui ho ch và b o v môi trư ng sinh thái; khai thác có hi u qu ti m năng d ch v - du l ch, gi gìn b n s c l ch s văn hoá c a a phương; nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân; b o m an ninh, qu c phòng và tr t t an toàn xã h i, xây d ng h th ng chính tr v ng m nh. 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u . 2.1. Kinh t .
  2. - T c tăng giá tr s n xu t bình quân hàng năm giai o n 2001 - 2010 : 12,5 - 13,5%/năm, trong ó giai o n 2001 - 2005 là 13,5%/năm và giai o n 2006 - 2010 là 12,5%/năm. - Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t trên a bàn. + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 74,99%; D ch v 24,95%; Nông nghi p 0,06% + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 66,95%; D ch v 33,03%; Nông nghi p 0,02%. - Thu nh p bình quân u ngư i c a Qu n năm 2010 tăng g p 2,2 - 2,5 l n so v i năm 2000. 2.2. Văn hoá - xã h i : - Ph n u n năm 2005 hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương. - n năm 2010, toàn b tr em 5 tu i ư c hư ng chương trình giáo d c m m non trư c khi vào ti u h c. n năm 2005 có 80% và năm 2010 có 100% h c sinh ti u h c ư c h c 2 bu i/ngày. Năm 2005 có 20% và năm 2010 có 40% s trư ng t chuNn qu c gia. - n năm 2010, toàn b các phư ng trên a bàn có tr m y t i u ki n cơ s v t ch t và i ngũ cán b ; gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 11% năm 2005 và dư i 5% năm 2010. - Gi m t c tăng dân s t nhiên xu ng dư i 1,03% vào năm 2005 và dư i 1% vào năm 2010. n năm 2005, dân s Qu n kho ng 195.900 ngư i; năm 2010 kho ng 221.700 ngư i. Ki m soát ch t ch dòng di dân cơ h c vào a bàn Qu n. - Trong th i kỳ 2005 - 2010, bình quân m i năm gi i quy t vi c làm cho 2500 - 3000 lao ng. Ph n u n năm 2010, t l lao ng qua ào t o chi m 70 - 75%. - n năm 2005 có 90% và năm 2010 có 95% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá; trên a bàn Qu n không còn h nghèo. 2.3. ô th : - Ph n u n năm 2010, gi i quy t cơ b n tình tr ng ách t c giao thông trên a bàn; t l di n tích t giao thông bình quân kho ng 9 - 10m2/ngư i; t cây xanh kho ng 4 - 5m2/ngư i. - n năm 2005, xây d ng xong các tuy n giao thông chính, bê tông hoá 100% ư ng ngõ xóm. Năm 2010 có 100% s h gia ình ư c c p nư c sinh ho t theo tiêu chuNn 170 lít/ngư i/ngày - êm; cung c p nhu c u nư c cho khu v c s n xu t và d ch v ; gi m t l th t thoát xu ng dư i 25 - 35%. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u.
  3. 3.1. Phát tri n kinh t : Thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t trên a bàn Qu n theo hư ng công nghi p - D ch v . Trên cơ s khai thác ti m năng, l i th so sách c a Qu n, nh hư ng chung c a Thành ph , xây d ng qu n Thanh Xuân thành m t trong nh ng khu v c kinh t tr ng i m, ng th i là khu v c ào t o, cung c p ngu n nhân l c ch t lư ng cao cho th ô và c nư c. a. Công nghi p : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn giai o n 2001 - 2010 bình quân kho ng 12 - 13%/năm. - T p trung phát tri n m t s ngành mũi nh n như s n xu t thi t b i n, i n t , tin h c; cơ khí, cơ khí ch t o máy, l p ráp ô tô, hoá ch t, dư c phNm, ch bi n nông s n, d t - may , da - giày, công nghi p v t li u xây d ng. Chú tr ng u tư i m i công ngh , h n ch ô nhi m môi trư ng. - Thúc Ny phát tri n ti u th công nghi p; phát tri n doanh nghi p v a và nh ; hình thành cơ c u công nghi p nhi u t ng liên k t ch t ch trong quá trình s n xu t. b. D ch v : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001 - 2010 kho ng 17 - 18%/năm. - T p trung phát tri n, a d ng hoá các hình th c kinh doanh thương m i - d ch v ph c v nhu c u sinh ho t và s n xu t, kinh doanh. u tư xây d ng, c i t o m t s ch , trung tâm thương m i, siêu th trên a bàn. Xây d ng Qu n thành trung tâm d ch v thương m i, hình thành khu v c bán buôn, phát lu ng phía Tây Nam Thành ph . - Khuy n khích, t o i u ki n phát tri n m t s lo i hình d ch v cao c p : ngân hàng - tài chính, b o hi m du l ch, thông tin liên l c; Ny m nh phát tri n d ch v ào t o ngh và tư v n. c. Nông nghi p Trong giai o n 2001 - 2005, khai thác tri t quĩ t nông nghi p theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng, phát tri n nông nghi p sinh thái : h i u hoà, cây xanh bóng mát và cây c nh. Giai o n 2006 - 2010, chú tr ng nâng cao ch t lư ng các d i cây canh các khu qui ho ch i u hoà khí h u, công viên ...; k t h p c i t o các h ch a nư c v i phát tri n nuôi tr ng thu s n. 3.2. Phát tri n văn hoá - xã h i : a. Giáo d c - ào t o - Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s v t ch t và phát tri n i ngũ giáo viên có ch t lư ng cao, tăng cư ng công tác qu n lý giáo d c; nâng cao ch t lư ng d y và h c;
  4. xây d ng qu n Thanh Xuân thành m t trong nh ng trung tâm ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao c a Thành ph và c nư c. - Hoàn thành vi c tách các c p h c các trư ng công l p và ngoài công l p trư c năm 2005; i u ch nh l i qui mô, cơ c u b c h c và tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i h ngoài công l p. - n năm 2005, ph n u có 20% s trư ng t chuNn qu c gia; hoàn thành ph c p trung h c ph thông và tương ương. n năm 2005 có 80% và năm 2010 có 100% h c sinh ti u h c h c 2 bu i/ngày. Xây d ng và phát tri n trung tâm d y ngh có ch t lư ng cao. - Ph n u n năm 2010, có 40% s trư ng t chuNn qu c gia; 100% tr em dư i 5 tu i ư c hư ng chương trình giáo d c m m non; ti p t c duy trì ph c p trung h c ph thông và tương ương. - Nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c, ph n u n năm 2010 có 100% s giáo viên t chuNn. b. Văn hoá - Thông tin. Tăng cư ng u tư xây d ng và c i t o, nâng c p h th ng cơ s v t ch t ph c v các ho t ng văn hoá - thông tin trên a bàn; xây d ng trung tâm văn hoá qu n, nâng c p các cơ s sinh ho t văn hoá t i các phư ng và m t s cơ quan, trư ng h c; phát tri n h th ng công viên, các i m vui chơi trên a bàn, b o v và tôn t o các di tích l ch s - văn hoá; Ny m nh s nghi p văn hoá thông tin tuyên truy n; ph n u n năm 2005 có 90% và năm 2010 có 95% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá. c. Y t : - Nâng cao ch t lư ng ho t ng y t , th c hi n có hi u qu các chương trình y t qu c gia, công tác phòng ch ng d ch b nh và chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân. - Ti p t c u tư, nâng c p trung tâm y t Qu n, các tr m y t phư ng; ào t o b i dư ng b sung i ngũ cán b y t . - Duy trì tiêm ch ng m r ng cho 100% tr em trong tu i; th c hi n t t các chương trình y t phòng ch ng các b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; ph n u n năm 2005 thanh toán các b nh do thi u i t, gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng dư i 11 % vào năm 2005 và dư i 5% vào năm 2010; th c hi n t t công tác k ho ch gia ình. d. Th d c th thao. - Tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t và nâng cao ch t lư ng ho t ng th d c th thao, khuy n khích và t o i u ki n cho các t ch c, t p th và các cá nhân u tư phát tri n các cơ s th d c th thao.
  5. - u tư xây d ng trung tâm th d c th thao c p Qu n, nâng c p các sân v n ng hi n có và h th ng sân chơi các c m dân cư. - Phát huy phong trào th d c th thao qu n chúng và m t s môn th thao mũi nh n; ào t o và ào t o l i i ngũ cán b thê d c th thao b o m v s lư ng và ch t lư ng. Ph n u n năm 2005 có 12,25% và năm 2010 có 14% dân s tham gia luy n t p th d c th thao thư ng xuyên. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th . - Trong th i kỳ 2001 - 2005, t p trung c i t o, nâng c p m ng lư i ư ng chính Thành ph trên a bàn Qu n v i t ng chi u dài 7,703 km; ư ng vành ai 3, ư ng Nguy n Trãi, ư ng Trư ng Chinh, ư ng Gi i Phóng và 2 nút giao thông (V ng và Ngã Tư S ); xây d ng, m r ng m ng lư i ư ng khu v c, phân khu v c và h th ng ư ng nhánh. - Ph n u n năm 2010, t l di n tích t giao thông bình quân kho ng 9 - 10 m2/ngư i; t cây xanh kho ng 4 - 5m2/ngư i. -B o m nhu c u i n cho s n xu t và sinh ho t c a nhân dân trên a bàn; c i t o m ng lư i i n trung th và h th theo qui ho ch. - Ph n u n năm 2010 m b o 100% dân s ư c c p nư c s ch sinh ho t v i m c 170 lít/ngư i/ngày - êm, cung c p nhu c u nư c cho khu v c s n xu t và d ch v ; gi m t l th t thoát xu ng dư i 25 -35%; 100% khách hàng ư c l p ng h o nư c. 3.4. B o v môi trư ng sinh thái. - Gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m môi trư ng trên a bàn Qu n, c bi t khu công nghi p Thư ng ình, th c hi n m c tiêu phát tri n b n v ng. - Ti n hành n o vét, ch nh trang và xây kè d c các sông chính trên a bàn Qu n; c i t o h th ng thoát nu c trên tr c qu c l 6, ư ng vành ai 2 và ư ng phân khu v c; xây d ng m i tuy n thoát nư c theo h th ng các ư ng giao thông. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn. Giai o n 2001 - 2005. Cơ b n hoàn thành c i t o, nâng c p ư ng vành ai 3, xây d ng 2 nút giao thông (V ng và Ngã Tư S ) , nâng c p h t ng ô th 3 xã m i chuy n thành phư ng; hoàn ch nh 2 khu ô th m i Nhân Chính, khu làng sinh viên; xây d ng nhà văn hoá trung tâm, trung tâm th d c th thao, trung tâm d y ngh và các trư ng h c theo qui ho ch; hoàn ch nh công viên m H ng, Nhân Chính; c i t o các ch Thanh Xuân B c, Khương ình, Kim giang, Thư ng ình; nâng c p m ng lư i i n, c p, thoát nư c, thông tin liên l c. Giai o n 2006 - 2010. Ti p t c hoàn ch nh ư ng vành ai 3; hi n i hoá h th ng k t c u h t ng ô th và h t ng xã h i; xây d ng ch u m i khu v c phía Tây Nam Hà N i
  6. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch * UBND Qu n Thanh Xuân có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , Ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a Qu n và Thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i Thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà Qu n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, ình t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t xã h i c th c a Qu n và Thành ph * Các ngành ch c năng c a Thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n qu n Thanh Xuân trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v c a Trung ương và Thành ph óng trên a bàn Qu n có trách nhi m cùng Qu n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch. i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Ch t ch UBND qu n Thanh Xuân, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản