Quyết định số 18/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt - Đức do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2004 S : 18/2004/QĐ-BNV QUY T Đ NH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T - Đ C. B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy đ nh v quy n l p H i; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và qu n lý h i; Xét đ ngh c a Ban v n đ ng thành l p H i doanh nghi p nh và v a Vi t – Đ c, đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư và c a V T ch c phi chính ph ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho phép thành l p H i doanh nghi p nh và v a Vi t – Đ c. Đi u 2. H i doanh nghi p nh và v a Vi t – Đ c t ch c, ho t đ ng theo Đi u l H i đư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B K ho ch và Đ u t ư trong ho t đ ng c a H i. H i doanh nghi p nh và v a Vi t – Đ c t lo li u kinh phí và phương ti n ho t đ ng. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Ch t ch doanh nghi p nh và v a Vi t - Đ c, V trư ng V T ch c phi chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG
  2. Đ ng Qu c Ti n
Đồng bộ tài khoản