Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P CH NG CH ÀO T O QU N LÝ I U DƯ NG TRONG LĨNH V C Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30/8/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; Căn c Chương trình ào t o Qu n lý i u dư ng ư c ban hành theo văn b n s 5909/YT-K2 Tngày 16/8/2004 c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2323/Q -BYT ngày 04/7/2005 c a B Y t v vi c ban hành phôi Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng; Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c và ào t o - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng trong lĩnh v c y t . i u 2. V trư ng V Khoa h c và ào t o, ph i h p v i các V có liên quan hư ng d n chi ti t, t ch c tri n khai th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngàyk t ngày ăng công báo. i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng;V trư ng các v : Khoa h c và ào t o, T ch c cán b , i u tr , Pháp ch ; Hi u trư ng các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi pY t và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
  2. QUY CH C P CH NG CH ÀO T O QU N LÝ I U DƯ NG TRONG LĨNH V C Y T (Ban hành theo Quy t nh s 18/2005/Q -BYT ngày 04 tháng 7 năm 2005 C A B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng là ch ng ch có tính pháp lý xác nh n vi c B i dư ng nâng cao trình v qu n lý i u dư ng trong lĩnh v c y t , cho nh ng ngư i ư c ào t o v Qu n lý i u dư ng. i u 2. Trong Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng có ghi rõ khoá ào t o, th i gian ào t o, x p lo i k t qu h c t p c a ngư i ư c c p Ch ng ch . i u 3. Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng do B Y t Qu n lý th ng nh t và phát hành theo Quy t nh công nh n t t nghi p t ng khoá h c. Ch ng ch có s hi u riêng, có s vào s c a ơn v c p ch ng ch . i u 4. Ngư i ư c c p ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng, ư c dùng ch ng ch ào t o làm cơ s b nhi m làm nhi m v i u dư ng trư ng, H sinh trư ng, K thu t viên trư ng trong các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c và tư nhân. Chương 2: C P VÀ THU H I CH NG CH i u 5. Th m quy n c p ch ng ch Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng do Hi u trư ng các trư ng i h c, Cao ng và Trung c p chuyên nghi p ngành Y t ư c B Y t cho phép ào t o c p cho ngư i ã hoàn thành chương trình ào t o Qu n lý i u dư ng t yêu c u và có Quy t nh công nh n t t nghi p. i u 6. Thu h i ch ng ch 1. Ngư i ư c c p ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng b thu h i trong các trư ng h p: C p không úng quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Ngư i có thNm quy n c p ch ng ch thì có thNm quy n quy t nh thu h i ch ng ch i v i nh ng trư ng h p vi ph m theo quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 3: QU N LÝ CH NG CH
  3. i u 7. Vào tháng 9hàng năm, các trư ng ư c phép ào t o Qu n lý i u dư ng ph i ăng ký v i B Y t v s lư ng Ch ng ch mà trư ng c n c p cho các h c viên t t nghi p trong năm h c và báo cáo B Y t tình hình c p ch ng ch c a năm trư c ó, k c s lư ng ã c p, s hi ut ng ch ng ch h ng, s ch ng ch còn l i; danh sách h c viên ngh ư c c p ch ng ch . i u 8. Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng ch ư c c p cho ngư i h c sau khi có Quy t nh công nh n t t nghi p c a Hi u trư ng và ph i vi t hoàn ch nh y các n i dung ghi trong ch ng ch , dán nh óng d u giáp lai nh, có ch ký c a Hi u trư ng và óng d u. i u 9. Ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng khi b m t ho c b nhàu nát b h ng không th s d ng ư c, n u có lý do chính áng thì Hi u trư ng c a trư ng c p ch ng ch xem xét và có th c p gi y ch ng nh n thay th , vi c c p gi y ch ng nh n thay th ch th c hi n m t l n. i u 10. Các trư ng ư c phép c p ch ng ch ào t o Qu n lý i u dư ng ph i có s theo dõi c p phát và qu n lý th ng nh t vi c c p ch ng ch c a trư ng mình. Các ch ng ch b l i trong khi in n ho c vi t thì ph i l p biên b n, có công văn xác nh n c a cơ s ào t o và giao tr l i y cho V Khoa h c và ào t o - B Y t qu n lý./.
Đồng bộ tài khoản