intTypePromotion=3

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 18/2007/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUI HO CH PHÁT TRI N M T S K T C U H T NG THƯƠNG M I CH Y U VÙNG KINH T TR NG I M MI N TRUNG N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh quy t s 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th nh t v cơ c u t ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khoá XII; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 27/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án” Phát tri n thương m i trong nư c n năm 2010, nh hư ng n 2020; ư c u quy n c a Th tư ng Chính ph cho phép B trư ng B Công Thương th m nh, phê duy t các d án qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i t i công văn s 6428/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph ; Xét T trình s 344/VNCTM-TTr ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Vi n Nghiên c u Thương m i v vi c phê duy t d án “Quy ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u Vùng kinh t tr ng mi n Trung n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020”; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “Qui ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung n năm 2010 và nh hư ng n 2020” v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n - Qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i Vùng Kinh t tr ng i m mi n Trung (sau ây g i là Vùng) ph i phù h p v i trình phát tri n kinh t – xã h i c a c Vùng nói chung và c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng nói riêng (sau ây g i là t nh) n năm 2010 và n năm 2020.
 2. - T p trung phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i ch y u v i qui mô v a và ư c phân b tr i r ng theo các t nh trong Vùng. i v i lo i hình k t c u h t ng thương m i có qui mô l n có th xem xét phát tri n à N ng và Bình nh t o “ i m nh n” và i u ki n thúc Ny liên k t Vùng và ngo i Vùng. - Huy ng t i a các ngu n l c trong Vùng, trong nư c và các ngu n l c t nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t nh m phát tri n h th ng k t c u h t ng thương m i trong Vùng. - Do i u ki n kinh t -xã h i c a nhi u t nh trong Vùng còn khó khăn, vì v y, u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i, ngoài vi c huy ng ngu n l c c a các thành ph n kinh t , c n có s h tr u tư c a Nhà nư c. - Nhà nư c chú tr ng t o l p môi trư ng u tư thu n l i cho các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i theo hư ng t ng bư c hoàn thi n chính sách khuy n khích, h tr u tư và qu n lý k t c u h t ng thương m i phù h p v i cơ ch th trư ng và nh ng cam k t c a Vi t Nam v i T ch c Thương m i th gi i. 2. M c tiêu phát tri n - Phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i tương x ng v i s gia tăng nhu c u và tính a d ng c a các ho t ng thương m i t i t ng a phương trong Vùng trong th i kỳ qui ho ch. - Phát tri n k t c u h t ng thương m i t i à N ng, Bình nh và Hu làm h t nhân liên k t v i các vùng ph c n và t o i u ki n phát tri n kinh t và thương m i tuy n hành lang kinh t ông – Tây. - m b o s k t h p hài hòa gi a phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i truy n th ng và hi n i n năm 2010 và nh ng năm ti p theo. - Trong giai o n 2011 – 2015, t p trung phát tri n m ng lư i ch lo i I và ch u m i; siêu th , trung tâm thương m i qui mô l n và các trung tâm h i ch tri n lãm; h th ng kho bãi và h th ng kho c ng xăng d u t i các a bàn tr ng y u trong Vùng, trư c h t là à N ng, Hu và Bình nh, ng th i chú tr ng nâng c p, c i t o và nâng cao hi u qu ho t ng c a các công trình k t c u h t ng thương m i khác. - Trong giai o n 2016 – 2020, t p trung phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i trong Vùng theo hư ng hi n i, trong ó có m t s công trình qui mô l n có t m c khu v c. 3. Qui ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u 3.1. Qui ho ch phát tri n ch lo i I và ch um i 3.1.1 M c tiêu phát tri n
 3. - Phát tri n các ch lo i I và ch u m i trong Vùng theo hư ng hoàn thi n công ngh t ch c lưu thông hàng hoá và cung c p d ch v t i các ch , nâng cao trình ph c v và văn minh thương nghi p. - m b o duy trì t c tăng doanh thu bán hàng hoá và d ch v qua ch t bình quân 13 -15%/năm trong giai o n 2006 – 2010; t 10 – 12%/năm trong giai o n 2011 – 2015 và t 8 – 10%/năm trong giai o n 2016 – 2020. - m b o gi i quy t vi c làm cho t 3 -5% lao ng t i các khu ô th trong Vùng ang trong quá trình ô th hoá nhanh. 3.1.2 Nguyên t c phân b qui ho ch a. Nguyên t c phân b qui ho ch ch lo i I -M t dân s bình quân c a khu v c ph c v ch lo i I ph i t t i thi u 600 ngư i/km2. Khu v c ph c v c a ch lo i 1 có di n tích kho ng 40 km2 - Trong khu v c qui ho ch ch lo i I, t ng s n phNm trong nư c tính bình quân u ngư i/năm m c t 500 n dư i 1000 USD hay t 8 tri u n dư i 16 tri u ng. - Có v trí và các i u ki n cơ s h t ng tương i phát tri n m b o thu n ti n cho vi c mua s m thư ng xuyên c a dân cư. b. Nguyên t c phân b qui ho ch ch um i - S n xu t nông nghi p hàng hóa ã bư c sang giai o n phát tri n nhanh v qui mô, nhu c u phân công lao ng theo các khâu trong quá trình lưu thông các s n phNm nông nghi p t s n xu t n tiêu dùng ã hình thành rõ nét. - Quá trình ô th hoá trong vùng phát tri n nhanh c v qui mô và trình , òi h i ph i có nh ng cơ s m b o s n sàng cung c p hàng hoá, nh t là các s n phNm nông nghi p cho m ng lư i các cơ s bán l ngày càng chuyên nghi p, văn minh và hi n i trong khu ô th . - Các thương nhân có kh năng và s n sàng tham gia cung c p các d ch v h tr cho quá trình lưu thông hàng hoá t s n xu t n tiêu dùng. Trình t ch c lao ng c a các thương nhân m b o kh năng m r ng qui mô ho t ng và a d ng hoá lĩnh v c ho t ng. - Các i u ki n v cơ s h t ng, nh t là giao thông tương i phát tri n, cư c phí v n chuy n h p lý m b o thu n l i cho quá trình phát tri n giao lưu hàng hoá, d ch v . - Kho ng cách gi a các ch u m i cùng lo i (thu hút, phát lu ng các s n phNm tương t nhau): t 30 – 50 km. 3.1.3 Phương án qui ho ch - T i t nh Th a Thiên – Hu : Nâng c p ch ông Ba, ch Tây L c (2008- 2010). Xây d ng các ch biên gi i thu c huy n A Lư i, trong ó u tư ch lo i I t i khu v c c a
 4. khNu H ng Vân – Cutai (giai o n 2011-2020). Xây d ng 1 ch u m i nông s n t ng h p c p t nh và 1 ch có qui mô c p vùng. - T i Thành ph à N ng: Giai o n 2007 – 2010, xây d ng m i 2 ch lo i I, u tư giai o n II ch u m i nông s n Hòa Cư ng và u tư m i ch u m i th y s n Th Quang. - T i t nh Qu ng Nam: u tư nâng c p 1 ch và xây d ng m i 4 ch qui mô lo i I. Hoàn thành d án ch biên gi i Giang - ăkchưng (qui mô c p vùng) trong giai o n 2007 – 2010 và xây d ng m i các ch biên gi i t i huy n Nam Giang, huy n Tây Giang. Xây d ng 2 ch u m i nông - th y s n t ng h p (giai o n 2007 – 2010) và 2 ch u m i th y s n (giai o n 2011-2020). - T i t nh Qu ng Ngãi: Giai o n 2007 – 2010, u tư nâng c p 1 ch lo i I, xây d ng m i 2 ch lo i I và 1 ch u m i nông s n t ng h p. Giai o n 2011 – 2020 tăng thêm 1 ch u m i th y s n. - T i t nh Bình nh: Nâng c p 4 ch lo i I, xây d ng m i 1 ch u m i th y s n và 3 ch u m i nông s n t ng h p (2007 – 2015). 3.2. Qui ho ch phát tri n siêu th và trung tâm thương m i 3.2.1 M c tiêu phát tri n - Nâng t tr ng doanh thu bán l và d ch v c a các siêu th , trung tâm thương m i trong t ng m c lưu chuy n hàng hoá và doanh thu d ch v c a vùng t m c dư i 1% vào 2005 lên 5% vào 2010, 10% vào 2015 và 20% vào 2020. - T nay n năm 2015 s t p trung phát tri n các siêu th lo i II và III t i các khu ô th , các khu công nghi p ang ư c u tư phát tri n theo qui ho ch phát tri n kinh t – xã h i. Trong giai o n 2016 – 2020, s phát tri n các siêu th l n và trung tâm thương m i t i các khu ô th l n ( à N ng, Hu , Qui Nhơn). - Tăng s lao ng t i các siêu th và trung tâm thương m i trong vùng t m c 0,37% t ng s lao ng thương m i hi n nay lên 3% vào năm 2010, 7% vào năm 2105 và 10% vào năm 2020. 3.2.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Trong khu v c qui ho ch siêu th , t ng s n phNm trong nư c tính bình quân u ngư i/năm ph i t trên 1.000 USD hay trên 16 tri u ng. i v i khu v c qui ho ch phát tri n i siêu th , t ng s n phNm trong nư c bình quân u ngư i/năm c n ph i t m c trên 2.000 USD hay trên 32 tri u ng. -M t và qui mô c a các siêu th , trung tâm thương m i ư c xác nh phù h p v i qui mô ô th . Các i siêu th , trung tâm thương m i l n ch y u ư c qui ho ch t i các ô th lo i 2 tr lên.
 5. - Vi c xác nh v trí xây d ng các siêu th , trung tâm thương m i l n c n ph i tính n nh ng nh hư ng c a nó i v i tr t t , môi trư ng ô th và khu v c t p trung thương nghi p truy n th ng. 3.2.3 Phương án qui ho ch Trong th i kỳ qui ho ch, theo nguyên t c trên ây, các i siêu th và trung tâm thương m i l n s phát tri n t i à N ng, các t nh khác trong vùng s ch y u phát tri n siêu th qui mô h ng II và III. K t h p ch t ch gi a phát tri n trung tâm thương m i v i vi c phát tri n các khu du l ch, khu ngh dư ng, qua ó t o ra s phát tri n tương h gi a thương m i và du l ch. - T i t nh Th a Thiên - Hu : Giai o n 2007 – 2010, tăng thêm 6 siêu th t i thành ph Hu . Giai o n 2011 – 2020 tăng thêm 9 siêu th t i thành ph Hu và các huyên khác. Xây d ng trung tâm thương m i (bao g m c trung tâm giao d ch nguyên ph li u ngành may) t i Khu Kinh t Chân Mây và trung tâm thương m i g n v i Khu du l ch qu c gia: C nh Dương – H i Vân – Non Nư c. - T i thành ph à N ng: Giai o n 2007 – 2010 s tăng thêm 13 siêu th và trung tâm thương m i. Giai o n 2011 – 2020, xây d ng trung tâm thương m i g n v i Khu du l ch Vùng – Khu du l ch ngh dư ng núi Bà Nà. - T i t nh Qu ng Nam: Xây d ng 2 – 4 siêu th (2007 – 2010) và 5 -7 siêu th (2011 – 2020). Sau 2010, hình thành 2 trung tâm thương m i g n v i các khu du l ch Vùng: Khu du l ch bi n Tam Thanh và Khu d ch v du l ch Chu Lai. - T i t nh Qu ng Ngãi: Giai o n 2007-2010 s xây d ng 4 - 6 siêu th ; Giai o n 2011 – 2020 s tăng thêm 6 – 8 siêu th , trung tâm thương m i. Sau năm 2010, t ng bư c hình thành trung tâm thương m i g n v i Khu du l ch Vùng – Khu du l ch bi n M Khê (g n v i di tích M Sơn). - T i t nh Bình nh: Giai o n 2007 – 2010 s tăng thêm 3 – 5 siêu th ; Giai o n 2011 – 2020 s tăng thêm 5 – 7 siêu th , trung tâm thương m i. Sau 2010, t ng bư c hình thành trung tâm thương m i g n v i Khu du lich qu c gia – Khu du l ch ngh dư ng bi n Phương Mai – Núi Bà và Khu du l ch bi n Nhơn H i có qui mô c p Vùng. 3.3. Qui ho ch phát tri n trung tâm h i ch tri n lãm 3.3.1 M c tiêu phát tri n - Tăng qui mô h i ch t m c trung bình 400 - 500 doanh nghi p/h i ch vào 2010 và 1.000 doanh nghi p/h i ch vào giai o n 2011 – 2020. - Nâng t l các doanh nghi p nư c ngoài tham gia h i ch lên 10 – 15% vào năm 2010 và kho ng 20 – 25% vào 2011-2015 và n 2015 – 2020. 3.3.2 Nguyên t c phân b qui ho ch
 6. - Khu v c ã có s phát tri n nhanh c a doanh nghi p c v s lư ng và qui mô doanh nghi p. - Th trư ng khu v c ang phát tri n nhanh và có s c h p d n các doanh nghi p c trong và ngoài vùng, c v phương di n cung ng và tiêu th hàng hoá. - Có v trí a kinh t hay kh năng phát tri n các m i quan h giao lưu kinh t , thương m i gi a các vùng, khu v c. - Vi c xác nh v trí xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm c n ph i tính n nh ng nh hư ng c a nó i v i an ninh tr t t , văn hóa ia phương và b o v môi trư ng. 3.3.3 Phương án qui ho ch - Phương hư ng phát tri n chung là không phát tri n các cơ s h i ch , tri n lãm thương m i qui mô nh và dàn tr i theo các a phương. - Trong th i kỳ qui ho ch s xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm qui mô v a nh m h tr phát tri n du l ch t i thành ph Hu trong giai o n 2007 – 2010 và m r ng di n tích cơ s t i Bình nh và à N ng trong các giai o n ti p theo. 3.4. Qui ho ch phát tri n h th ng kho bãi 3.4.1 M c tiêu phát tri n - Phát tri n m t s ơn v th c hi n cung c p ng b các d ch v h u c n theo mô hình ho t ng c a trung tâm logistic. - Ph n u n sau năm 2015 t t c các a phương trong Vùng u có cơ s cung c p ng b các d ch v h u c n, trong ó à N ng và Bình nh là các a phương có vai trò trung tâm Vùng và khu v c. 3.4.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Qui mô và ph m vi c a th trư ng hàng hoá, bao g m c th trư ng nguyên li u u vào cho s n xu t và th trư ng hàng tiêu dùng khá phát tri n. - S phân công lao ng trong quá trình lưu thông hàng hoá c trên th trư ng n i a và cho ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu ã phát tri n trình khá cao. - Khu v c có các i u ki n v giao thông và m c h i t hay t p trung c a các khu v c th trư ng tiêu th . 3.4.3 Phương án qui ho ch - T i t nh Th a Thiên Hu : Hình thành khu v c kho bãi ph c v cho ho t ng xu t – nh p khNu hàng hoá t i khu kinh t Chân Mây – Lăng Cô. Xây d ng khu v c kho bãi ph c v lưu thông hàng hoá n i a (ngo i vi thành ph Hu );
 7. - T i thành ph à N ng: Xây d ng 2 khu v c kho bãi ph c v xu t, nh p khNu t i khu v c c ng bi n Tiên Sa, c ng Liên Chi u và 2 khu v c kho bãi ph c v lưu thông hàng hoá n i a t i khu v c ngo i vi thành ph à N ng; - T i t nh Qu ng Nam: Xây d ng khu v c kho bãi ph c v xu t, nh p khNu hàng hoá t i khu v c c ng bi n Kỳ Hà và 1 khu v c kho bãi ph c v cho lưu thông hàng hoá n i a t i khu v c ngo i vi thành ph Tam Kỳ; - T i t nh Qu ng Ngãi: Xây d ng 2 khu v c kho bãi xu t, nh p khNu hàng hoá t i khu v c c ng bi n Sa Kỳ, C ng Dung Qu t và 1 - 2 khu v c kho bãi ph c v lưu thông hàng hoá n i a t i ngo i vi thành ph Qu ng Ngãi và thành ph V n Tư ng, - T i t nh Bình nh: Xây d ng 1 khu v c kho bãi qui mô l n ph c v xu t, nh p khNu hàng hoá t i khu v c c ng bi n Qui Nhơn và 2 - 3 khu v c kho bãi ph c v lưu thông hàng hoá n i a t i khu v c ngo i vi thành ph Qui Nhơn. Các khu v c kho bãi s ư c u tư phát tri n t sau năm 2010. 3.5 Qui ho ch phát tri n h th ng kho c ng xăng d u 3.5.1 M c tiêu phát tri n - i u ch nh, b sung qui ho ch h th ng kho c ng xăng d u phù h p v i qui ho ch phát tri n kinh t – xã h i trong vùng và yêu c u b o v môi trư ng. - B sung s c ch a c a các cơ s kho c ng xăng d u trong Vùng tương ương v i t c tăng trư ng kinh t chung c a Vùng. 3.5.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Khu v c tương i cách bi t v i các khu dân cư, các công trình công c ng và các công trình k t c u h t ng quan tr ng khác. - Có kh năng phát tri n m t hay nhi u phương th c v n t i xăng d u ( ư ng ng, ư ng bi n, ư ng sông, ư ng b ...). - Có v trí thu n l i trong vi c ti p nh n và trung chuy n xăng d u trong vùng và t i các vùng ph c n v i chi phí th p. - áp ng ư c các i u ki n v m b o v sinh môi trư ng, m b o an toàn cho các kho xăng d u… 3.5.3 Phương án qui ho ch - T i t nh Th a Thiên – Hu : B sung s c ch a kho Thu n An tăng 6.000 m3 trong giai o n 2007 - 2010; hoàn thi n ưa vào khai thác kho c ng xăng d u Chân Mây 3 v i s c ch a 14.000 m trong giai o n 2007 – 2010; -T i thành ph à N ng: Hoàn thành m r ng, nâng c p kho xăng d u Nư c M n v i qui mô u tư 60.000 m3 trong giai o n t nay n năm 2010. M r ng kho xăng
 8. d u Liên Chi u v i qui mô u tư 25.000 m3 trong giai o n 2011 – 2015. Xây d ng m i kho, c ng Th Quang – Sơn Trà, hoàn thành vào u giai o n 2011 - 2015, d ki n kho có s c ch a 20.000 m3, c u c ng ti p nh n tàu tr ng t i 5.000 DWT; - T i t nh Qu ng Ngãi: Xây d ng m i kho, c ng Dung Qu t trong th i kỳ 2011 - 2020, d ki n kho có s c ch a 60.000 m3, c u c ng ti p nh n tàu có tr ng t i 30.000 DWT, - T i t nh Bình nh: M r ng kho xăng d u Phú Hoà v i qui mô u tư 25.000 m3 trong giai o n 2016 - 2020. Như v y, t ng s c ch a kho xăng d u trong Vùng tăng thêm theo qui ho ch là 210.000 m3, trong ó giai o n 2007 – 2010 là 80.000 m2; giai o n 2011 – 2015 là 45.000 m3 và giai o n 2016 – 2020 là 85.000 m3. 4. V n u tư và nhu c u s d ng t 4.1. i v i ch lo i I và ch u m i nông s n, th y s n - Nhu c u s d ng t cho ch lo i I là 332.925 m2, riêng ch lo i I xây d ng m i là 89.550 m2. - Nhu c u s d ng t cho ch u m i là 360.000 m2. - Nhu c u v n u tư: 741,6 t ng, trong ó: giai o n 2007 – 2010 là 254,6 t ng, giai o n 2011 – 2015 là 395 t ng và giai o n 2016 – 2020 là 92 t ng. 4.2. i v i siêu th , trung tâm thương m i - Nhu c u s d ng t: 1.872.563 m2, riêng nhu c u xây d ng m i là 1.777.975 m2; - Nhu c u v n u tư: 6.765 – 7.715 t ng, trong ó: giai o n 2007 – 2010 là 1.535 – 1.595 t ng; giai o n 2011–2015 là 2.100-2.600 t ng và giai o n 2016–2020 là 3.130-3.520 t ng. 4.3. i v i trung tâm h i ch , tri n lãm thương m i - Nhu c u s d ng t: 850 ngàn m2. - Nhu c u v n u tư: 110 – 140 t ng, trong ó: giai o n 2007 – 2010 là 20 – 30 t ng, giai o n 2011 – 2015 là 30 - 40 t ng và giai o n 2016 – 2020 là 60 - 70 t ng. 4.4. i v i h th ng kho bãi - Nhu c u s d ng t: 1.145 – 1.660 ngàn m2. - Nhu c u v n u tư: 1.145 – 1.660 t ng, trong ó giai o n 2011 – 2015 là 355 - 700 t ng và giai o n 2015 – 2020 là 790 – 960 t ng.
 9. 4.5. i v i kho c ng xăng d u - Nhu c u s d ng t xây d ng kho xăng d u: 310 ngàn m2, trong ó riêng nhu c u s d ng t cho các d án kho c ng là 270.000 m2 (Chân Mây là 70.000 m2, Th Quang là 100.000 m2 và Dung Qu t là 100.000 m2), - Nhu c u v n u tư: 499,5 t ng, trong ó: giai o n 2007 – 2010 là 200 t ng, giai o n 2011 – 2015 là 130 t ng và giai o n 2016 – 2020 là 139,5 t ng. 5. Danh m c các d án u tư (Chi ti t t i ph l c kèm theo) 6. Các gi i pháp và chính sách ch y u 6.1 Gi i pháp v t ch c qu n lý - Rà soát s a i, b sung ho c ban hành m i m t s văn b n qui ph m pháp lu t nh m hoàn thi n khung pháp lý liên quan n ho t ng u tư, kinh doanh và qu n lý ch , siêu th , trung tâm thương m i, kho c ng xăng d u và c bi t là ho t ng c a các trung tâm h i ch tri n lãm thương m i và h th ng kho bãi theo mô hình ho t ng c a trung tâm logicstic. - KhNn trương xây d ng và ban hành các qui chuNn, tiêu chuNn i v i các lo i hình k t c u h t ng thương m i, t o i u ki n các t nh xây d ng ho c s ă i, b sung qui ho ch và l p các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn. - Ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính, i m i n i dung và phương pháp qu n lý nhà nư c i v i phát tri n và ho t ng c a các lo i hình và c p c ak t c u h t ng thương m i. 6.2 Gi i pháp và chính sách v u tư - Nhà nư c ti p t c s d ng v n ngân sách h tr u tư phát tri n ch theo các qui nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch , Quy t nh s 559/2004/Q -TTg ngày 31 tháng 05 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n ch n năm 2010 và các văn b n pháp lu t có liên quan. - Nhà nư c c n có chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i trên cơ s t o i u ki n các doanh nghi p s d ng có hi u qu các ngu n v n t có và các ngu n v n khác u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i. - ng th i v i vi c th c hi n chính sách ưu ãi u tư i v i các d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư theo Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư, các cơ quan ch c năng c n s m xây d ng, trình Chính ph ban hành cơ ch , chính sách ưu ãi, h tr i v i các d án phát tri n k t c u h t ng thương m i như d án u tư vào các ngành s n xu t, kinh doanh khác theo qui nh t i Quy t
 10. nh 27/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n thương m i trong nư c n năm 2010 và nh hư ng n 2020. 6.3 Gi i pháp và chính sách v t ai Khi xây d ng qui ho ch phát tri n kinh t -xã h i t i a phương, U ban nhân dân các t nh c n dành quĩ t cho u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i m t cách h p lý, v a b o Nm nhu c u hi n t i v a phù h p v i s gia tăng c a các d án u tư và m r ng qui mô ho t ng c a các lo i hình hình k t c u h t ng thương m i trong tương t i. ng th i, có gi i pháp và chính sách tích c c, ng b trong vi c gi i phóng m t b ng nh m t o thu n l i cho các nhà u tư khi xây d ng k t c u h t ng thương m i trên a bàn. 6.4 Gi i pháp và chính sách v ngu n nhân l c - Khai thác ngu n v n trong và ngoài nư c h tr cho công tác ào t o, phát tri n ngu n nhân l c c a các doanh nghi p thương m i. - Phân b h p lý và s d ng có hi u qu ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c nh m nâng c p cơ s v t ch t-k thu t, xây d ng i ngũ giáo viên, chương trình và n i dung ào t o, b i dư ng v lĩnh v c phân ph i cho h th ng các trư ng cao ng, trung c p và d y ngh thương m i tr c thu c B Công Thương. - Có chính sách khuy n khích doanh nghi p và các a phương t ch c ào t o, ào t o l i ngu n nhân l c tham gia ho t ng thương m i v i các hình th c và phương pháp phù h p v i i u ki n c a doanh nghi p và t ng a phương. 6.5 Gi i pháp và chính sách v b o v môi trư ng - Các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i ph i th c hi n y các qui nh c a pháp lu t v môi trư ng. - Các doanh nghi p và các a phương c n dành ngu n l c u tư xây d ng h th ng thu gom, phân lo i, v n chuy n và x lý ch t th i phát sinh do ho t ng c a các cơ s thương m i. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các qui nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng c a các cơ s kinh doanh thương m i trong Vùng ngăn ch n và x lý k p th i nh ng t ch c ho c cá nhân vi ph m nh m phát tri n thương m i trong vùng theo hư ng nhanh và b n v ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành 1.1 B Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan ch o, hư ng d n U ban nhân dân các t nh th c hi n Quy t nh này, t p trung vào nh ng công vi c ch y u sau ây:
 11. a. Ch o, hư ng d n các t nh rà soát, i u ch nh, b sung ho c xây d ng m i qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i c a các t nh trong Vùng phù h p v i nh ng qui nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. b. Ch o, hư ng d n, ki m tra các t nh trong Vùng trong vi c l p và t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn phù h p v i các qui nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. c. Rà soát ki n ngh Chính ph s a i, b sung ho c s a i, b sung theo thNm quy n các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan n cơ ch , chính sách, gi i pháp phát tri n và qu n lý k t c u h t ng thương m i ư c qui nh t i Quy t nh này. 1.2 Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c và các b , ngành liên quan khác theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p v i B Công Thương tri n khai th c hi n các gi i pháp nêu trong Quy t nh này. 2. Trách nhi m c a các a phương Ch o các S Thương m i/Thương m i và Du l ch ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các nhi m v ch y u sau: a. i v i các t nh trong Vùng ã có qui ho ch k t c u h t ng thương m i trư c th i i m Quy t nh này có hi u l c, ti n hành rà soát, n u chưa phù h p v i qui nh c a Quy t nh này và các văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan ph i l p d án i u ch nh, b sung qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn, trình U ban nhân dân t nh phê duy t. b. i v i các t nh trong Vùng chưa có qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i, khNn trương xây d ng qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn phù h p v i qui ho ch t ng th phát tri n thương m i c a t nh, tình hình phát tri n kinh t -xã h i c a a phương, nh hư ng qui ho ch thương m i t ng th c a Vùng và phù h p v i các qui nh c a Quy t nh này. c. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy t nh này, phương án qui ho ch và danh m c d án k t c u h t ng thương m i c a t ng t nh n m trong danh m c d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i kèm theo Quy t nh này có th ư c i u ch nh phù h p v i s phát tri n kinh t -xã h i và s phát tri n thương m i c a t ng a phương. Tuy v y, trư c khi quy t nh i u ch nh phương án qui ho ch và phát tri n các d án qui mô l n, U ban nhân dân t nh c n trao i và th ng nh t v i B Công Thương. d. Xây d ng k ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i hàng năm trình U ban nhân dân t nh phê duy t. . Tham mưu cho U ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng, thNm nh và hư ng d n th c hi n các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn theo qui ho ch và k ho ch ã ư c U ban nhân dân t nh phê duy t.
 12. e. Tham mưu cho U ban nhân dân t nh phân b và s d ng các ngu n v n u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i, trong ó có ngu n v n h tr u tư t ngân sách nhà nư c theo hư ng hi u qu , thi t th c và úng m c ích. f. Xây d ng, trình U ban nhân dân t nh ban hành cơ ch , chính sách (phù h p v i qui nh c a pháp lu t) và gi i pháp nh m huy ng, khai thác các ngu n l c c a a phương, nh t là ngu n l c c a các doanh nghi p, h kinh doanh phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn. g. Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn t nh k p th i xu t c p có thNm quy n x lý các trư ng h p sai ph m trong u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i. h. nh kỳ hàng năm, báo cáo B Công Thương và U ban nhân dân t nh tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Lê Danh Vĩnh - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - S Thương m i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các V , C c, ơn v thu c B (KH T, CSTTTN, TMMN & MDBG, C c CN P, website c a B ). - Lưu VT, KH T, Vi n NCTM. PH L C DANH M C D ÁN M T S K T C U H T NG THƯƠNG M I CH Y U VÙNG KINH T TR NG I M MI N TRUNG N 2020 (Kèm theo Quy t nh s 18/2007/Q -BCT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Công Thương)
 13. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o A Ch I Ch lo i I (bán buôn, bán l t ng h p) 1 Ch ông Ba Thành ph Hu x 22.759 27,3 2 Ch An C u Thành ph Hu x 3.661 3 Ch Tây L c – Hu Thành ph Hu x 14.420 17,3 4 Ch biên gi i, c a A Lư i - Th a Thiên Hu x 2.000 2 khNu xã H ng Vân 5 Ch C n à N ng x 13.715 6 Ch Hàn à N ng x 5.500 7 Ch Hoà Khánh à N ng x 14.000 28 8 Ch M a Tây à N ng x 9.500 19 9 Ch CNm L à N ng x 10.000 20 10 Huy n i n Ng c - Qu ng Ch i n Ng c x 10.000 20 Nam 11 Huy n Aí Nghĩa - Qu ng Ch Aí Nghĩa x x 11.500 13,8 Nam 12 Thành ph Tam Kỳ- x Ch khu dân cư s 1 6.558 Qu ng Nam 13 Thành ph Tam Kỳ- Ch Tam Kỳ x 10.000 12 Qu ng Nam 14 Huy n Vĩnh i n - Qu ng Ch Vĩnh i n x 10.000 12 Nam 15 Th xã H i An - Qu ng Ch H i An x 10.200 12,2 Nam 16 Ch Khu kinh t c a Huy n Nam Giang – x 10.000 12 khNu Qu ng Nam 17 Ch Dung Qu t Dung Qu t - Qu ng Ngãi x 10.000 20 18 Ch Qu ng Ngãi Thành ph Qu ng Ngãi x 15.000 18 19 Huy n c Ph – Qu ng Ch c Ph x 10.000 20 Ngãi 20 Ch L n Qui Nhơn Bình nh x 14.000 12
 14. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 21 Huy n Tuy Phư c - Bình Ch Diêu Trì x 14.000 28 nh 22 Huy n Tuy Phư c - Bình Ch Cây a x 3.500 nh 23 Huy n An Nhơn - Bình Ch p á x 8.000 nh 24 Huy n Hoài Nhơn - Bình Ch Tam Quan x 3.000 nh 25 Huy n Hoài Nhơn - Bình Ch B ng Sơn x 7.546 nh 26 Huy n Tây Sơn - Bình x Ch Phú Phong 7.677 nh 27 Huy n Phù cát - Bình Ch Phù Cát x 25.000 30 nh 28 Huy n Phù M - Bình Ch Phù M x 45.400 54 nh 29 Huy n An Nhơn - Bình Ch Bình nh x 10.000 12 nh T ng s 332.926 388,6 II Ch u m i nông s n 1 Ch nông s n t ng Phư ng Phú H u, thành x 30.000 30 h p ph Hu 2 Ch nông s n t ng Hương Trà, Th a Thiên - x 30.000 30 h p Hu 3 Th Quang - Sơn Trà - à x 30.000 Ch th y S n 30 N ng 4 Ch nông s n t ng Hòa Cư ng - à N ng x 30.000 30 h p 5 Ch nông s n t ng Tân Th nh-Tam Kỳ – x 30.000 30 h p Qu ng Nam 6 Ch nông s n t ng H i An – Qu ng Nam x 30.000 30 h p
 15. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 7 H ng Tri u-Duy Xuyên– x 15.000 Ch th y S n 15 Qu ng Nam 8 Ch th y S n An Tam Giang-Núi Thành– x 15.000 15 Hòa Qu ng Nam 9 Ch nông s n t ng Nghiã Chánh–Thành ph x 30.000 30 h p Qu ng Ngãi 10 Ch thu s n Sơn T nh – Qu ng Ngãi x 30.000 15 11 Ch nông s n t ng Hoài Nhơn – Bình nh x 15.000 30 h p 12 Ch nông s n t ng Tây Sơn – Bình nh x 30.000 30 h p 13 Ch nông s n t ng An Nhơn – Bình nh x 30.000 30 h p 14 Ch th y s n Hoài Nhơn, Bình nh x 15.000 15 T ng s 360.000 360 B Siêu th , trung tâm thương m i 1 Thu n Thành Mart Phư ng Thu n Thành – x 850 Hu 2 Siêu th An Vân Thành ph Hu x 5.000 80 - 100 Dương 3 Siêu th B c Trư ng Thành ph Hu x 5.000 80 - 100 Ti n 4 Siêu th Trư ng An Thành ph Hu x 2.500 35 – 40 5 Siêu th Vĩ D Thành ph Hu x 2.500 35 - 40 6 Siêu th Xuân Phú Thành ph Hu x 2.500 35 – 40 7 Siêu th ng a Thành ph Hu x 2.500 35 - 40 8 Siêu th B c Hương Thành ph Hu x 2.500 35 – 40 Sơ 9 Siêu th Nam Th y Thành ph Hu x 2.500 35 - 40 An 10 Siêu th Phong Hi n Phong i n – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Hu
 16. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 11 Siêu th i nL c Phong i n – Th a Thiên x 2.500 35 - 40 Hu 12 Siêu th Qu ng Phú Qu ng i n – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Hu 13 Siêu th Bình i n Hương Trà – Th a Thiên x 2.500 35 - 40 Hu 14 Siêu th Th y Hương Th y – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Phương Hu 15 Siêu th Vinh Thanh Phú Vang – Th a Thiên x 2.500 35 - 40 Hu 16 Siêu th Vinh Hi n Phú Vang – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Hu 17 Trung tâm thương Khu KT Chân Mây – Lăng x 15.000 80 - 100 m i Cô 18 Trung tâm thương C nh Dương – H i Vân – x 50.000 350– 400 m i Non Nư c 19 Siêu th à N ng Phư ng Chính Gián – à x 15.788 N ng 20 Metro Cash&Carry Phư ng hòa Cư ng Nam - x 30.004 àN ng 21 Siêu th Nh t Linh Phư ng Khuê Trung - à x 8.000 N ng 22 Siêu th Intimex Phư ng H i Châu I - à x 290 N ng 23 Siêu th Hùng Vương Phư ng H i Châu I - à x 8.478 80 (cà phê Trung N ng Nguyên) 24 Siêu th Ph m H ng Thái Phư ng H i Châu I - à x 10.664 170 (Ngân hàng ông á) N ng 25 Siêu th Hoàng Anh Phư ng Nam Dương - à x 7.000 35 Gia Lai N ng 26 Thương xá Vĩnh Phư ng Vĩnh Trung - à x 13.333 340 Trung (Plaza) N ng
 17. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 27 Siêu th Sài Gòn Phư ng Thanh Khê ông- x 2.500 40 Coop à N ng 28 Khu hương m i ph c Phư ng An H i B c - à x 20 ha 320 h p (Vinacapital) N ng 29 Khu hương m i ph c Phư ng Thanh Bình - à x 50 ha 640 h p a Phư c N ng 30 Siêu th Nguy n văn Phư ng Th c Giám - à x 2.500 35 Linh N ng 31 Siêu th Hòa Khánh Phư ng Hoà Khánh B c- x 3.500 35 à N ng 32 Siêu th b c M An Phư ng Khuê M - à x 5.000 50 N ng 33 Trung tâm thương Phư ng Hoà Th ông- x 50.000 80 m i Hòa C m à N ng 34 Trung tâm thương Phư ng Hoà Minh - à x 50.000 80 m i Hòa Minh N ng 35 Trung tâm thương Phư ng Hoà Cư ng B c- x 50.000 90 m i Gelimex à N ng 36 Trung tâm thương Khu v c Núi Bà - à x Trên 50 ha 400- 500 m i N ng 37 Siêu th Liên hi p Thành Ph Tam Kỳ – x 6.500 Thương m i Qu ng Qu ng Nam nam 39 Siêu th s 2 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 35 – 40 40 Siêu th s 3 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 35 - 40 41 Siêu th s 4 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 35 – 40 42 Siêu th s 5 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 70 - 80 43 Siêu th s 6 H i An – Qu ng Nam x 2.500 35 - 40 44 Siêu th s 7 H i An – Qu ng Nam x 2.500 35 – 40 45 Siêu th s 8 TX H i An – Qu ng Nam x 5.000 70 - 80 46 Siêu th s 8 Huy n Núi Thành – Qu ng x 2.500 35 - 40 Nam
 18. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 47 Siêu th s 10 Huy n i n Bàn – Qu ng x 2.500 35 – 40 Nam 48 Trung tâm thương Khu bi n Tam Thanh– x 25.000 350 - 500 m i Qu ngNam 49 Trung tâm thương Khu kinh t m Chu lai – x 25.000 350 - 400 m i Qu ng Nam 50 Siêu th Qu ng Ngãi Phư ng Tr n Phú – Thành x 2.000 ph Qu ng Ngãi 51 Siêu th s 2 Thành ph Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 52 Siêu th s 3 Thành ph Qu ng Ngãi x 2.500 35 – 40 53 Siêu th s 4 Thành ph Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 54 Siêu th s 5 Thành ph Qu ng Ngãi x 5.000 70 - 80 55 Siêu th s 6 V n Tư ng–Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 56 Siêu th s 7 V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 2.500 35 – 40 57 Siêu th s 8 V n Tư ng– Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 58 Siêu th s 9 Thành ph Qu ng Ngã x 2.500 35 – 40 59 Siêu th s 10 Thành ph Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 60 Siêu th s 11 Thành ph Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 61 Trung tâm thương Thành ph Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 m i 62 Siêu th 12 V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 63 Siêu th s 13 V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 64 Trung tâm thương V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 m i 65 Trung tâm thương Khu du l ch bi n M Khê x 25.000 350 - 400 m i – Qu ng Ngãi 66 Siêu th Coopmart Lý Thư ng Ki t – Qui x 3.156 Qui Nhơn Nhơn 67 Trung tâm thương Thành ph Qui Nhơn – x 28.000 m i Qui Nhơn Bình nh 68 Siêu th s 3 Thành ph Qui Nhơn – x 2.500 35 – 40
 19. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o Bình nh 69 Siêu th s 4 Thành ph Qui Nhơn – x 2.500 35 - 40 Bình nh 70 Siêu th s 5 Thành ph Qui Nhơn – x 2.500 35 – 40 Bình nh 71 Siêu th s 6 Nhơn H i – Bình nh x 2.500 35 – 40 72 Siêu th s 7 Huy n Hoài Nhơn – Bình x 2.500 70 - 80 nh 73 Siêu th s 8 Huy n An Nhơn – Bình x 2.500 35 – 40 nh 74 Siêu th s 9 Huy n Tuy Phư c – Bình x 2.500 35 - 40 nh 75 Siêu th s 10 TP Qui Nhơn – Bình nh x 5.000 70 – 80 76 Siêu th s 11 TP Qui Nhơn – Bình nh x 5.000 70 – 80 77 Trung tâm thương TP Qui Nhơn – Bình nh x 10.000 70 - 80 m i 78 Trung tâm thương Phương Mai – Núi Bà – x 30.000 350 - 500 m i Bình nh 79 Trung tâm thương Nhơn H i – Bình nh x 25.000 350 - 400 m i T ng s 1.872.563 6.765- 7.715 C Trung tâm h i ch tri n lãm thương m i 1 Trung tâm h i ch Nam Th y An - Th a x 20 ha 50 - 60 Hu Thiên Hu 2 Trung tâm xúc ti n à n ng x 20 ha 30 - 40 thương m i à n ng 3 Trung tâm h i ch Thành ph Qui Nhơn – x 45 ha 30 - 40 thương m i Qui Bình nh Nhơn T ng s 850.000 110-140 D H th ng kho bãi
 20. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n có Di n tích V n T nâng Xây gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 1 Kho bãi xu t – nh p Khu Kinh t Chân Mây – x 15–20 ha 150 - 200 khNu Lăng Cô (Th a Thiên Hu ) 2 Kho bãi lưu thông Ngo i vi thành ph Hu - x 2 – 3 ha 20 - 30 hàng hóa n i a Th a Thiên Hu 3 Kho bãi xu t – nh p Khu v c c ng Tiên Sa - x 20 – 30 ha 200 – 300 khNu à N ng 4 Kho bãi xu t – nh p Khu v c Liên Chi u - à x 20 – 30 ha 200 – 300 khNu N ng 5 Kho bãi lưu thông Ngo i vi à N ng x 2 – 3 ha 20 – 30 hàng hóa n i a 6 Kho bãi lưu thông Ngo i vi à N ng x 2 – 3 ha 20 – 30 hàng hóa n i a 7 Kho bãi xu t – nh p Khu v c c ng Kỳ Hà x 15 – 20 ha 100 - 150 khNu 8 Kho bãi lưu thông Ngo i vi thành ph Tam x 1,5 – 2 ha 15 – 20 hàng hóa n i a Kỳ 9 Kho bãi xu t – nh p Khu v c c ng Sa Kỳ x 10 – 15 ha 100 – 150 khNu 10 Kho bãi xu t – nh p Khu v c c ng Dung Qu t x 10 – 15 ha 100 – 150 khNu 11 Kho bãi lưu thông Ngo i vi thành ph Qu ng x 1,5 – 2 ha 15 – 20 hàng hóa n i a Ngãi 12 Kho bãi lưu thông Ngo i vi thành ph V n x 1,5 – 2 ha 15 – 20 hàng hóa n i a Tư ng 13 Kho bãi xu t – nh p Khu c ng Qui Nhơn – 15 – 20 ha 150 - 200 khNu Bình nh 14 Kho bãi lưu thông Ngo i vi thành ph Qui 2 – 3 ha 20 – 30 hàng hóa n i a Nhơn – Bình nh 15 Kho bãi lưu thông Ngo i vi Qui Nhơn – Bình 2 – 3 ha 20 – 30 hàng hóa n i a nh T ng s 1.145.000- 1.145- 1.660.000 1.660

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản