Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
114
lượt xem
7
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p - T do - H nh phúc ********** S : 18/2007/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 2007 QUY T NNH V VI C IN, PHÁT HÀNH, S D NG VÀ QU N LÝ VÉ MÁY BAY I N T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Giao d ch i n t ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t K toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph quy nh v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH i u 1. Ban hành Quy ch in, phát hành, s d ng và qu n lý vé máy bay i n t kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c Thu , T ng giám c Kho b c nhà nư c, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và t ch c, cá nhân in, phát hành, qu n lý, s d ng vé máy bay i n t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c; Th Trư ng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Trương Chí Trung - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c và tr c thu c BTC; - V Pháp ch ; - Website CP; - Lưu: VT; TCT (VT, PCCS).
  2. QUY CH IN, PHÁT HÀNH, S D NG VÀ QU N LÝ VÉ MÁY BAY I N T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18 /2007 /Q -BTC ngày 22 tháng 03 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1- Quy ch này áp d ng i v i vi c in, phát hành, s d ng và qu n lý vé máy bay i n t (sau ây g i t t là vé i n t ). 2- T ch c kinh doanh d ch v v n t i hàng không, có h th ng qu n lý ph n m m vé i n t theo quy nh c a Hi p h i hàng không qu c t (IATA) th c hi n in, phát hành, qu n lý và s d ng vé i n t theo quy nh c a Quy ch này và ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v ho t ng in, phát hành, s d ng và qu n lý vé i nt . i u 2. Gi i thích t ng Vé máy bay i n t là t p h p nh ng thông tin ư c kh i t o, lưu tr và x lý trên h th ng máy tính i n t theo các tiêu chuNn chung v thông tin, nh d ng thông tin ư c Hi p h i hàng không qu c t quy nh. Các thông tin cơ b n c a vé i n t ư c giao cho khách hàng dư i d ng t “hành trình/phi u thu” ư c in ra b ng gi y ho c g i cho khách hàng thông qua các phương ti n i n t . i u 3. Phương th c giao d ch vé i n t Vé i n t ư c Hãng hàng không ho c i lý c a Hãng hàng không giao d ch v i khách hàng theo m t trong hai phương th c sau: 1- Vé i n t giao d ch b ng phương ti n i n t là vé i n t giao d ch v i khách hàng tr c tuy n qua website c a Hãng hàng không ho c i lý ư c Hãng hàng không u quy n. 2- Vé i n t giao d ch tr c ti p t i qu y bán vé ư c thanh toán b ng các hình th c thanh toán qua ngân hàng phù h p v i quy nh c a ngân hàng, b ng ti n m t, b ng các lo i th thanh toán tín d ng. i u 4. Quy trình luân chuy n vé i n t 1- Kh i t o vé i n t :
  3. a/ Khách hàng ch n s n phNm (l ch trình bay, h ng gh …), giá và t ch . b/ Nhân viên bán vé c a phòng vé ho c i lý bán vé c p nh t các thông tin vào h th ng bán vé. Các thông tin trên vé i n t gi ng như vé gi y và theo quy nh chung c a Hi p h i hàng không qu c t . Sau khi ki m tra thông tin, nhân viên bán vé kh ng nh thông tin thì vé i n t ư c xu t: - Ch có m t vé i n t (serial number) duy nh t ư c t o ra. - Toàn b thông tin c a vé i n t ư c lưu tr và có th truy c p trong h th ng vé i n t ho c h th ng lưu tr vé i n t c a Hãng hàng không. - Vé i n t ư c kh i t o b o m không ư c s a i (do h th ng xu t vé i n t kh ng ch ) nhưng có th ư c hu theo th i h n quy nh c a Hãng hàng không do chính ngư i kh i t o hu ho c theo yêu c u c a khách hàng. Khi hu s vé i n t thì thông tin c a vé i n t ó v n ư c lưu tr trong h th ng và chuy n sang tr ng thái hu . 2- Giao vé i n t cho khách hàng: - i v i khách hàng mua vé tr c tuy n qua các website thì vé i n t giao cho khách hàng theo quy nh c a Lu t Giao d ch i n t . - i v i khách hàng mua vé tr c ti p t i qu y bán vé thì vé i n t giao cho khách hàng là t “hành trình/phi u thu” kèm theo Phi u thu ti n cư c v n chuy n (theo m u kèm theo Quy ch này). Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 5. ăng ký s d ng vé i n t T ch c kinh doanh v n t i hàng không, có h th ng ph n m m l p, qu n lý vé i n t theo quy nh c a Hi p h i hàng không qu c t ư c s d ng m u vé i n t theo quy nh Hi p h i hàng không qu c t và th c hi n vi c ăng ký s d ng v i C c Thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi t ch c kinh doanh v n t i hàng không óng tr s chính. Th t c ăng ký s d ng vé i n t như sau: - ăng ký m u vé i n t th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn. - ăng ký lưu hành: ăng ký s lư ng vé s s d ng trong 1 năm chi ti t n ký hi u vé, s vé. i u 6. In vé i n t
  4. 1- Vé i n t giao d ch b ng phương ti n i n t là d li u vé i n t c a Hãng hàng không g i n cho khách hàng, ch ng t i n t này ph i theo quy nh c a Lu t Giao d ch i n t , quy nh c a Lu t k toán và khách hàng có th t in ra. 2- Vé i n t giao d ch tr c ti p v i khách hàng t i qu y bán vé do Hãng hàng không ho c i lý bán vé in tr c ti p t h th ng d li u máy tính (t hành trình/phi u thu) kèm theo Phi u thu ti n cư c v n chuy n giao cho khách hàng. i u 7. Qu n lý và s d ng vé i n t 1- Vi c qu n lý, s d ng vé i n t th c hi n theo Lu t k toán, Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn và Thông tư s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn (Riêng ăng ký lưu hành và in vé i n t th c hi n theo quy nh t i i u 5 và i u 6 Quy ch này). 2- Vé i n t giao cho khách hàng theo quy nh t i i m 2, i u 4 Quy ch này là ch ng t h p pháp kh u tr thu giá tr gia tăng, tính vào chi phí h p lý c a doanh nghi p và thanh, quy t toán tài chính cho các ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c. i u 8. Lưu gi vé i n t 1- Vé i n t giao d ch b ng phương ti n i n t : D li u vé i n t c a t ch c cung c p vé i n t và c a khách hàng ph i lưu gi theo quy nh Lu t Giao d ch i n t , th i gian lưu gi d li u vé i n t theo quy nh t i i u 40 Lu t K toán. 2- Vé i n t giao d ch tr c ti p v i khách hàng t i qu y bán vé: D li u vé i n t c a t ch c cung c p vé i n t , vé i n t (t hành trình/phi u thu ư c in ra) kèm theo Phi u thu ti n cư c v n chuy n c a khách hàng ph i lưu gi theo quy nh t i i u 40 Lu t K toán. i u 9. Trách nhi m c a t ch c cung c p vé i n t 1- Cung c p thông tin vé i n t , tài li u liên quan n vi c qu n lý, s d ng vé i n t theo c u trúc và nh d ng c a cơ quan thu và c a cơ quan có thNm quy n khi có yêu c u. m b o thông tin ph i ư c lưu gi y , úng th i h n lưu tr và ph i m b o c ư c khi c n thi t. 2- Cung c p mã truy c p (mã do Hãng hàng không c p khi mua vé) c a thông tin liên quan n vé i n t cho t ch c, cá nhân mua vé i n t và cơ quan thu kèm theo b n hư ng d n truy c p s d ng truy c p, ki m tra vi c s d ng vé. i u 10. Trách nhi m c a cơ quan thu a phương Cơ quan thu a phương th c hi n qu n lý vé i n t theo quy nh Thông tư s 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph v in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn và quy nh t i Quy ch này.
  5. i u 11. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m hành chính Vi c ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân in, phát hành, qu n lý, s d ng vé i n t th c hi n theo quy nh c a các Lu t thu , Lu t Qu n lý thu , Lu t K toán, Lu t Giao d ch i n t và Ngh nh s 89/2002/N -CP ngày 07/11/2002 c a Chính ph quy nh v vi c in, phát hành, s d ng, qu n lý hoá ơn. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 12. T ch c th c hi n Cơ s kinh doanh ư c phép in, phát hành, qu n lý và s d ng vé i n t ph i th c hi n y các quy nh c a Quy ch này. Các vư ng m c trong quá trình th c hi n ngh g i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung ./. HÃNG HÀNG KHÔNG (ISSUING AIRILINE): ……………………… Mã s thu VAT (VAT code): ……………..Ký hi u (Serial):….. (Tên phòng vé -Booking office- ho c i lý -Agent):….. S (No):…….. (Mã s thu c a i lý –b tr ng ch tiêu này n u do phòng bán vé c a Hãng cung c p vé):….. PHI U THU TI N CƯ C V N CHUY N (SALES RECEIPT) (Liên 1: lưu) Tên khách hàng: (Customer's Name) : …………………………………………………………. Mã s thu (VAT code):………………………………………………………….. a ch (Address) :………………………………………………………….. 1. Giá cư c (Fare): S vé Hành trình S lư ng ơn giá Thành ti n (Tictket No) (Route) (Quantity) (Unit Price) (Amount) _____________________________________________________________________ ______ 2. Thu giá tr gia tăng (Value Added Tax): 3. Phí khác (Other Tax/Fee/Charge):
  6. 3.1. Thu khác (Other Tax): 3.2. Phí khác (Other Fee/Charge): 4. T ng s ti n thanh toán (Total Amount Paid): 5. Hình th c thanh toán (Form of Payment): Xin quý khách vui lòng ki m tra trư c khi r i qu y (Please kindly check before leaving). Ngày (Date): Khách hàng Ngư i l p phi u Th qu Ký, ghi rõ h tên Ký, ghi rõ h tên (Payer) (Prepared by) (Cashier) Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2007/Q -BTC ngày 22/03/2007 c a B trư ng B Tài chính Ghi chú: liên 1: lưu, liên 2: giao cho khách hàng, liên 3: thanh toán n i b (n u c n)
Đồng bộ tài khoản