Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH HƯNG YÊN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 18/2007/Q -UBND Hưng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM DNCH V BÁN U GIÁ TÀI S N THU C S TƯ PHÁP TRÊN CƠ S CHUY N GIAO B PH N U GIÁ, NHI M V U GIÁ T TRUNG TÂM TƯ V N TÀI CHÍNH, TH M NNH GIÁ, U GIÁ - S TÀI CHÍNH U BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s năm 2004; Căn c Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n; Căn c Ngh nh s 70/2006/N -CP ngày 24/07/2006 c a Chính ph quy nh vi c qu n lý tang v t, phương ti n b t m gi theo th t c hành chính; Căn c Thông báo s 267-TB/TU ngày 03/10/2007 c a Ban Thư ng v T nh u Hưng Yên v vi c thành l p Trung tâm d ch v bán u giá tài s n tr c thu c S Tư pháp và i tên Trung tâm tư v n tài chính, th m nh giá, u giá tr c thu c S Tài chính; Theo ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 178/TT-SNV ngày 12/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm d ch v bán u giá tài s n tr c thu c S Tư pháp trên cơ s chuy n giao b ph n u giá, nhi m v u giá t Trung tâm Tư v n tài chính, thNm nh giá, u giá - S Tài chính. Trung tâm d ch v bán u giá tài s n là ơn v s nghi p có thu t m b o kinh phí ho t ng, có ch c năng bán u giá tài s n theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. a i m: t t i S Tư pháp t nh Hưng Yên. i u 2. Nhi m v , nghĩa v và quy n h n c a Trung tâm. 2.1. Trung tâm th c hi n nhi m v theo quy nh t i kho n 3 i u 36 - Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n. 2.2. Trung tâm th c hi n nghĩa v theo quy nh t i i u 38 - Ngh nh s 05/2005/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
  2. 2.3. Trung tâm th c hi n các quy n theo quy nh t i i u 39 - Ngh nh s 05/2005/N -CP. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch . 3.1. Lãnh o Trung tâm g m: Giám c và 01 Phó giám c. Vi c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c, Phó giám c, K toán th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và phân c p c a UBND t nh. 3.2. Các b ph n chuyên môn, nghi p v : - B ph n Hành chính - T ng h p - B ph n Nghi p v u giá. 3.3. nh biên: T ng nh biên là 08 ngư i g m: 02 lãnh o Trung tâm và chuy n 06 cán b , viên ch c ang làm nhi m v u giá tài s n t i Trung tâm tư v n tài chính, thNm nh giá, u giá sang Trung tâm d ch v bán u giá tài s n thu c S Tư pháp. Tiêu chuNn cán b , viên ch c c a Trung tâm ph i áp ng các tiêu chuNn theo quy nh t i Ngh nh s 05/2005/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t. 3.4. Kinh phí ho t ng: - Ngu n kinh phí thu t ho t ng d ch v u giá tài s n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. - T nh h tr kinh phí mua s m trang thi t b thi t y u và chi cho con ngư i t i a 36 tháng Trung tâm ho t ng. Sau ó cơ ch tài chính c a Trung tâm th c hi n theo quy nh c a nhà nư c v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu t ch v tài chính và các văn b n hư ng d n khác c a các cơ quan ch c năng có liên quan. i u 4. Giám c Trung tâm xây d ng quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và l l i làm vi c c a t ng b ph n chuyên môn, nghi p v trình Giám c S Tư pháp phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Giao S N i v ch trì ph i h p v i S Tài chính, S Tư pháp và các s , ban, ngành có liên quan th c hi n vi c chuy n giao và ti p nh n b ph n u giá, nhi m v u giá t Trung tâm Tư v n tài chính, thNm nh giá, u giá - S Tài chính v S Tư pháp theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký, m i quy nh trái v i quy t nh này u bãi b . Các ông (bà): Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c các s : N i v , K ho ch và u tư, Tài chính, Tư pháp, Kho b c Nhà nư c t nh; Th trư ng các cơ quan có liên quan; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã và Giám c Trung tâm D ch v bán u giá tài s n có trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  3. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nguy n Văn Cư ng
Đồng bộ tài khoản