Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
62
lượt xem
10
download

Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 18/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V BI U GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯ C VÀ H P Đ NG MUA BÁN ĐI N M U ÁP D NG CHO CÁC NHÀ MÁY ĐI N NH S D NG NĂNG LƯ NG TÁI T O B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Đi n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đi n l c; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đi u ti t đi n l c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v bi u giá chi phí tránh đư c và H p đ ng mua bán đi n m u áp d ng cho các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đi u 3. C c trư ng C c Đi u ti t đi n l c, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng có liên quan thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám đ c T p đoàn Đi n l c Vi t Nam và các t ch c, cá nhân ho t đ ng đi n l c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, S Công thương các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Vi n Ki m sát Nhân dân T i cao, Toà án Nhân dân T i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); Đ H u Hào - Công báo; - Website Chính ph ; - T p đoàn Đi n l c Vi t Nam; - Các V , C c, Thanh tra B ; - Lưu: VT, C c ĐTĐL, PC. QUY Đ NH V BI U GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯ C CHO CÁC NHÀ MÁY ĐI N NH S D NG NĂNG LƯ NG TÁI T O (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này quy đ nh v đi u ki n, trình t và th t c xây d ng, s a đ i, b sung và h y b bi u giá phát đi n áp d ng cho các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o đ u n i v i lư i đi n qu c gia.
 2. 2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân mua, bán đi n t các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Bên bán là t ch c, cá nhân có gi y phép ho t đ ng đi n l c trong lĩnh v c phát đi n t các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o. 2. Bên mua là đơn v phân ph i đi n có gi y phép ho t đ ng đi n l c trong lĩnh v c phân ph i và bán l đi n, có lư i đi n mà các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o s đ u n i và áp d ng H p đ ng mua bán đi n m u cho ngu n đi n nh s d ng năng lư ng tái t o do B Công Thương ban hành đ mua đi n v i Bên bán. 3. Bi u giá chi phí tránh đư c là bi u giá đư c tính theo các chi phí tránh đư c c a h th ng đi n qu c gia khi có m t (01) kWh công su t phát t nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o đư c phát lên lư i đi n phân ph i. 4. Chi phí tránh đư c là chi phí s n xu t 1kWh c a t máy phát có chi phí cao nh t trong h th ng đi n qu c gia, chi phí này có th tránh đư c n u Bên mua mua 1kWh t m t nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o thay th . 5. Đi n năng dư là lư ng đi n năng s n xu t trong mùa mưa vư t quá lư ng đi n năng v i h s ph t i trong mùa mưa là 0,85. 6. Đi n năng thanh cái là toàn b đi n năng s n xu t tr đi lư ng đi n t dùng bên trong ph m vi nhà máy. 7. Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia là đơn v đi n l c th c hi n ho t đ ng ch huy, đi u khi n các đơn v phát đi n, truy n t i đi n, phân ph i đi n th c hi n quá trình v n hành h th ng đi n qu c gia theo quy trình, quy ph m k thu t và phương th c v n hành đã đư c quy đ nh. 8. H s ph t i là t s gi a lư ng đi n năng s n xu t th c t v i lư ng đi n năng có th s n xu t ch đ v n hành 100% công su t đ nh m c trong m t kho ng th i gian nh t đ nh (năm, mùa, tháng, ngày). 9. H p đ ng mua bán đi n m u là m u h p đ ng mua bán đi n do B Công Thương ban hành áp d ng cho các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c. 10. Mùa mưa đư c tính t ngày 01 tháng 7 đ n ngày 31 tháng 10. 11. Mùa khô đư c tính t ngày 01 tháng 11 đ n ngày 30 tháng 6 năm sau. 12. Năm l y s li u tính toán bi u giá áp d ng cho năm N đư c tính t ngày 01 tháng 7 c a năm (N-2) t i ngày 30 tháng 6 c a năm (N-1). 13. Năng lư ng tái t o là năng lư ng đư c s n xu t t các ngu n như th y đi n nh , gió, m t tr i, đ a nhi t, th y tri u, sinh kh i, khí chôn l p rác th i, khí c a nhà máy x lý rác th i và khí sinh h c. 14. Nhà máy đ đi u ki n là nhà máy phát đi n s d ng năng lư ng tái t o đáp ng các đi u ki n đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 c a Quy đ nh này. 15. Yêu c u k thu t là các tiêu chu n k thu t, quy trình, quy ph m, quy đ nh liên quan đ n vi c đ u n i v i lư i đi n phân ph i. Chương II. BI U GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯ C Đi u 3. C u trúc bi u giá 1. Bi u giá chi phí tránh đư c đư c tính theo th i gian s d ng trong ngày và các mùa trong năm đư c quy đ nh chi ti t t i Ph l c 1 c a Quy đ nh này, bao g m 7 thành ph n như sau: a) Gi cao đi m mùa khô; b) Gi bình thư ng mùa khô; c) Gi th p đi m mùa khô; d) Gi cao đi m mùa mưa;
 3. e) Gi bình thư ng mùa mưa; g) Gi th p đi m mùa mưa; h) Đi n năng dư. 2. Các chi phí tương ng v i 7 thành ph n bi u giá đư c quy đ nh chi ti t t i Ph l c 1 kèm theo Quy đ nh này, bao g m: a) Chi phí đi n năng phát đi n tránh đư c; b) Chi phí t n th t truy n t i tránh đư c; c) Chi phí thi t h i môi trư ng đ a phương tránh đư c (theo quy đ nh hi n hành, thành ph n này chưa đư c tính); d) Chi phí công su t phát đi n tránh đư c (ch đư c tr trong th i gian cao đi m c a mùa khô). 3. Bi u giá chi phí tránh đư c áp d ng cho mi n B c, mi n Trung và mi n Nam đư c C c Đi u ti t đi n l c công b hàng năm. 4. Th i gian s d ng đi n trong ngày áp d ng cho bi u giá chi phí tránh đư c phù h p v i quy đ nh trong bi u giá bán l đi n hi n hành. 5. Bên bán s d ng H p đ ng mua bán đi n m u ph i l p đ t các công tơ 3 giá đ đo đ m đi n năng s d ng cho thanh toán ti n đi n. 6. Phương pháp tính toán bi u giá chi phí tránh đư c đư c quy đ nh chi ti t t i Ph l c 2 c a Quy đ nh này. Đi u 4. Trách nhi m đ u n i 1. Bên bán ch u trách nhi m đ u tư, v n hành và b o dư ng đư ng dây và tr m bi n áp tăng áp (n u có) t nhà máy đi n c a Bên bán đ n đi m đ u n i v i lư i đi n c a Bên mua. 2. Đi m đ u n i v i lư i đi n c a bên mua là đi m g n nh t đ u n i vào lư i đi n hi n có c a Bên mua. Đi m đ u n i do Bên bán và Bên mua tho thu n. Trư ng h p không tho thu n đư c đi m đ u n i, các bên l p các phương án, trình C c Đi u ti t đi n l c xem xét, gi i quy t. 3. Trư ng h p đi m đ u n i khác v i đi m đ t thi t b đo đ m, Bên bán ch u ph n t n th t đi n năng trên đư ng dây đ u n i. Phương pháp tính toán t n th t trên đư ng dây đ u n i đư c hư ng d n t i Ph l c 3 c a Quy đ nh này. Đi u 5. Cơ ch chia s r i ro 1. Bên bán khi ký H p đ ng mua bán đi n v i Bên mua s d ng H p đ ng mua bán đi n m u có quy n l a ch n áp d ng hay không áp d ng bi u giá theo cơ ch chia s r i ro quy đ nh trong H p đ ng mua bán đi n m u. 2. Cơ ch chia s r i ro là cơ ch áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c công b hàng năm cùng v i các m c giá sàn và giá tr n xác đ nh trư c t bi u giá chi phí tránh đư c c a năm ký H p đ ng mua bán đi n. Giá bán đi n c a các năm sau khi ký h p đ ng s b ng giá chí phí tránh đư c áp d ng cho năm đó n u giá đó n m trong kho ng gi a giá sàn và giá tr n. N u giá chi phí tránh đu c c a năm đó cao hơn giá tr n thì s áp d ng giá tr n và n u giá chi phí tránh đu c năm đó th p hơn giá sàn thì s áp d ng giá sàn trong thanh toán ti n đi n đã phát đư c. 3. Giá sàn c a t ng thành ph n c a bi u giá đư c tính b ng 90% giá c a thành ph n đó trong bi u giá chi phí tránh đư c áp d ng cho năm ký H p đ ng mua bán đi n. 4. Giá tr n c a t ng thành ph n c a bi u giá đư c tính b ng 110% giá c a thành ph n đó trong bi u giá chi phí tránh đư c áp d ng cho năm ký H p đ ng mua bán đi n. 5. Th i h n áp d ng t i đa bi u giá v i cơ ch chia s r i ro là 12 năm k t năm ký h p đ ng mua bán đi n. Bên bán có th l a ch n th i h n áp d ng ng n hơn. Sau th i h n áp d ng cơ ch chia s r i ro, giá dùng trong thanh toán ti n đi n t H p đ ng mua bán đi n s là giá chi phí tránh đư c đư c công b áp d ng cho t ng năm. 6. Khi áp d ng cơ ch này, trong H p đ ng mua bán đi n c n quy đ nh c th bi u giá chi phí tránh đư c c a năm ký H p đ ng mua bán đi n, th i h n áp d ng cơ ch chia s r i ro, giá sàn và giá tr n tương ng v i t ng thành ph n c a bi u giá theo cơ ch chia s r i ro quy đ nh t i B ng 2 Ph l c 1 c a Quy đ nh này.
 4. Đi u 6. Xây d ng bi u giá 1. Bi u giá chi phí tránh đư c đư c xây d ng và công b hàng năm cho m i giai đo n 5 năm ti p theo. 2. Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia có trách nhi m th c hi n tính toán bi u giá chi phí tránh đư c hàng năm theo phương pháp đư c quy đ nh t i Ph l c 2, trình C c Đi u ti t đi n l c th m đ nh, ban hành. Chương III. TH C HI N BI U GIÁ Đi u 7. H p đ ng mua bán đi n m u 1. Vi c s d ng H p đ ng mua bán đi n m u là b t bu c trong mua bán đi n áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c gi a các nhà máy đi n đ đi u ki n v i Bên mua. 2. H p đ ng mua bán đi n đư c ký trư c th i đi m áp d ng H p đ ng mua bán đi n m u s ti p t c có hi u l c theo th i h n ghi trong h p đ ng. Bên bán và Bên mua có th tho thu n đ chuy n sang áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c và H p đ ng mua bán đi n m u thay cho H p đ ng mua bán đi n đã ký. Đi u 8. Đi u ki n áp d ng bi u giá đ i v i Bên bán 1. Nhà máy phát đi n đ tiêu chu n áp d ng Bi u giá chi phí tránh đư c và H p đ ng mua bán đi n m u ph i có đ các đi u ki n sau: a) Công su t đ t c a m t nhà máy nh hơn ho c b ng 30MW. Trư ng h p Bên bán có nhi u nhà máy th y đi n b c thang trên cùng m t dòng sông, t ng công su t đ t c a các nhà máy này ph i nh hơn ho c b ng 60MW; b) Toàn b đi n năng đư c s n xu t t năng lư ng tái t o. 2. Nhà máy đ đi u ki n đư c áp d ng Bi u giá chi phí tránh đư c; khi phân tích kinh t , tài chính d án không ph i th c hi n các quy đ nh v khung giá mua bán đi n theo “Quy đ nh t m th i n i dung tính toán phân tích kinh t , tài chính đ u tư và khung giá mua bán đi n các d án ngu n đi n” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2014/QĐ-BCN ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a B Công nghi p và các văn b n thay th quy đ nh này. Đi u 9. Trình t , th t c l p và áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c 1. Th t c l p bi u giá chi phí tránh đư c hàng năm như sau: a) Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia có trách nhi m c p nh t cơ s d li u đ ph c v cho vi c tính toán bi u giá theo chi phí tránh đư c; b) Hàng năm trư c ngày 31 tháng 8, Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia d th o bi u giá chi phí tránh đư c cho năm ti p theo trình C c Đi u ti t đi n l c th m đ nh ban hành; c) Trư c ngày 01 tháng 12 hàng năm, C c Đi u ti t đi n l c th m đ nh và phê duy t bi u giá chi phí tránh đư c do Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia l p. 2. C c Đi u ti t đi n l c có trách nhi m công b bi u giá chi phí tránh đư c cho năm ti p theo trên trang thông tin đi n t c a C c Đi u ti t đi n l c và c a B Công Thương ch m nh t 2 ngày k t ngày Bi u giá m i đư c ban hành. 3. Trong trư ng h p bi u giá chi phí tránh đư c không đư c công b đúng th i h n, thì t m th i v n áp d ng bi u giá chi phí tránh đư c c a năm trư c. Bi u giá chi phí tránh đư c m i sau khi công b đư c áp d ng trong c năm. Ph n chênh l ch do thanh toán theo bi u giá cũ và bi u giá m i s đư c các bên hoàn l i trong l n thanh toán đ u tiên áp d ng bi u giá m i. Chương IV. T CH C TH C HI N Đi u 10. Trách nhi m c a C c Đi u ti t đi n l c 1. Xây d ng, s a đ i, b sung phương pháp l p bi u giá chi phí tránh đư c trình B trư ng B Công Thương ban hành.
 5. 2. Ch đ o đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia l p bi u giá chi phí tránh đư c hàng năm đ đ m b o công b bi u giá đúng th i h n. 3. Th m đ nh và ban hành bi u giá chi phí tránh đư c do Đơn v Đi u đ h th ng đi n qu c gia l p. 4. B o m t các thông tin liên quan đ n chi phí c a nhà máy đi n dùng đ tính bi u giá chi phí tránh đư c. Đi u 11. Trách nhi m c a Bên bán (các đơn v phát đi n) 1. Bên bán có trách nhi m bán toàn b lư ng đi n năng thanh cái c a nhà máy cho Bên mua, khi áp d ng Bi u giá chi phí tránh đư c và H p đ ng mua bán đi n m u. Trong trư ng h p vì m c đích cung c p đi n cho các làng, xã chưa có đi n lân c n nhà máy đi n theo đ ngh c a chính quy n đ a phương, Bên bán có th bán m t ph n s n lư ng v i giá tho thu n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t cho đơn v phân ph i đi n t i đ a phương nhưng ph i tho thu n trư c b ng văn b n v i Bên mua. 2. Bên bán có trách nhi m g i m t b n H p đ ng mua bán đi n đã ký v C c Đi u ti t đi n l c ch m nh t là 30 ngày k t ngày ký. Đi u 12. Trách nhi m c a Bên mua 1. Bên mua có trách nhi m th a thu n, ký k t h p đ ng v i Bên bán theo H p đ ng mua bán đi n m u và theo bi u giá chi phí tránh đư c n u Bên bán đáp ng các yêu c u quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy t đ nh này và các quy đ nh t i các văn b n pháp lu t có liên quan khác. 2. Bên mua có trách nhi m mua toàn b lư ng đi n năng Bên bán phát lên lư i, tr ph n đi n năng bán cho đơn v phân ph i đi n t i đ a phương theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 11 c a Quy đ nh này. Đi u 13. Trách nhi m c a các đơn v đi n l c khác 1. Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia có trách nhi m l p bi u giá chi phí tránh đư c hàng năm và b o m t thông tin liên quan đ n chi phí c a nhà máy đi n dùng đ tính bi u giá. 2. Các nhà máy nhi t đi n đư c C c Đi u ti t đi n l c ch đ nh có trách nhi m cung c p các s li u c n thi t cho Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia đ ph c v yêu c u tính bi u giá chi phí tránh đư c./. PH L C 1 BI U GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) B ng 1. Bi u giá chi phí tránh đư c Mùa khô Mùa mưa Gi cao Gi Gi Gi cao Gi bình Gi Ph n đi m bình th p đi m thư ng th p đi n thư ng đi m đi m năng dư Đi n năng 1. Chi phí đi n năng phát đi n tránh X X X X X X X đư c 2. Chi phí t n th t truy n t i tránh đư c X X X X X X X 3. Chi phí thi t h i môi trư ng đ a 0 0 0 0 0 0 0 phương tránh đư c T ng chi phí đi n năng tránh đư c X X X X X X X
 6. Công su t 4. Chi phí công su t phát đi n tránh X NA NA NA NA NA NA đư c T ng chi phí công su t tránh đư c X 0 0 0 0 0 0 T ng c ng X X X X X X X Ghi chú: X = đư c áp d ng, có giá tr khác 0; 0 = t m th i không áp d ng, hi n t i l y giá tr b ng 0; NA = không áp d ng. B ng 2. Bi u giá tr n và giá sàn khi áp d ng cơ ch chia s r i ro Mùa khô Mùa mưa Gi cao Gi bình Gi th p Gi cao Gi bình Gi th p Ph n đi m thư ng đi m đi m thư ng đi m phát dư Bi u giá trong năm ký h p đ ng [N] x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 Giá tr n (áp d ng đ n [tháng] c a năm 1.1x1 1.1x2 1.1x3 1.1x4 1.1x5 1.1x6 1.1x7 [N+k]) Giá sàn (áp d ng đ n [tháng] c a năm 0.9x1 0.9x2 0.9x3 0.9x4 0.9x5 0.9x6 0.9x7 [N+k]) Trong đó, k là th i h n áp d ng cơ ch chia s r i ro tính theo năm, k t năm ký H p đ ng mua bán đi n (không quá 12 năm). PH L C 2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BI U GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) 1. Chi phí đi n năng tránh đư c (dòng 1 c a Bi u giá) Các bư c tính chi phí đi n năng tránh đư c như sau: a. Tính toán chi phí nhiên li u trung bình tháng (đ ng/kWh) c a t ng nhà máy nhi t đi n trong h th ng cho năm l y s li u tính toán bi u giá, tr các nhà máy đi n BOT, IPP đã ký h p đ ng bao tiêu và các nhà máy đi n ch y d u. T ng chi phí nhiên li u trong tháng c a các nhà máy nhi t đi n và đi n năng thanh cái đư c l y t báo cáo v n hành hàng ngày c a h th ng đi n. Đ i v i các nhà máy đi n có giá nhiên li u bi n đ i theo giá nhiên li u th gi i, giá nhiên li u dùng đ tính toán chi phí bi n đ i s ch u m c tr n b ng 110% giá nhiên li u tính toán trung bình trong năm trư c năm l y s li u tính toán bi u giá c a nhà máy đó (ho c trung bình c a t t c các nhà máy đi n có giá nhiên li u bi n đ i theo giá nhiên li u th gi i, n u nhà máy đi n này đư c đưa vào v n hành trong năm l y s li u tính toán). b. V i m i gi c a năm l y s li u tính toán bi u giá, x p h ng theo th t tăng d n c a chi phí bi n đ i c a các nhà máy nhi t đi n (tr các nhà máy BOT, IPP đã ký h p đ ng mua bán đi n bao tiêu) đ xác đ nh nhà máy có chi phí biên. Chi phí bi n đ i đư c xác đ nh d a trên chi phí nhiên li u trung bình tháng c a các nhà máy nhi t đi n. c. T ng công su t phát l n nh t c a h th ng trong năm l y s li u tính toán ký hi u là (P). d. Công su t tham chi u P* đư c tính b ng Fa x P, v i Fa là h s đi u ch nh ph n năng lư ng biên c a bi u đ ph t i, do Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia đ xu t và đư c ch n trong kho ng [Fo; 0,4]. Trong đó: Xi P Fo = × i X 6,2
 7. Xi là s n lư ng đi n c a các nhà máy đi n tua bin khí chu trình h n h p (tr các nhà máy đi n BOT) có giá khí bi n đ i theo giá nhiên li u th gi i trong năm l y s li u tính toán bi u giá. X là t ng s n lư ng đi n c a các nhà máy đi n tua bin khí chu trình h n h p (tr các nhà máy đi n BOT) trong năm l y s li u tính toán bi u giá. Pi là giá khí trung bình (USD/mmBTU) c a các nhà máy đi n tua bin khí chu trình h n h p có giá khí bi n đ i theo giá nhiên li u th gi i trong năm l y s li u tính toán bi u giá. V i m i gi c a năm l y s li u tính toán bi u giá, giá đi n năng cMj đư c tính b ng chi phí trung bình c a các nhà máy đ t nh t và đư c tính theo công su t tham chi u P* (đã lo i tr các nhà máy t i đi m b kho n này trên). Ví d , n u P*=1000MW, và n u trong m t s gi j nhà máy đ t nh t đư c huy đ ng 600MW v i chi phí bi n đ i là c1, và nhà máy đ t th hai đư c huy đ ng 500MW v i chi phí bi n đ i là c2, chi phí (tránh đư c) biên trung bình cho gi đó, v i công su t tham chi u P*, cMj đư c tính theo công th c: 600c j1 + 400c j 2 c Mj = 1000 f. Giá đi n năng đư c đi u ch nh theo t c đ tăng tương ng c a chi phí nhiên li u trong năm tính toán. T c đ tăng giá nhiên li u hàng năm đư c xác đ nh theo th t ưu tiên sau: - Theo các h p đ ng cung c p nhiên li u cho các nhà máy ch y đ nh trong h th ng; - Theo giá th trư ng, v i ngu n tham kh o rõ ràng và đáng tin c y, đư c C c Đi u ti t đi n l c cho phép áp d ng; - Do Đơn v đi u đ h th ng đi n qu c gia đ xu t và đư c C c Đi u ti t đi n l c cho phép áp d ng. g. V i m i kho ng th i gian tương ng v i sáu thành ph n th i gian phân bi t theo mùa và theo th i gian s d ng đi n trong ngày c a bi u giá, giá trung bình hàng năm đư c tính là trung bình c a cMj trong m i kho ng th i gian đó. h. Giá đi n năng dư đư c tính b ng 50% giá trong các gi th p đi m vào mùa mưa. 2. T n th t truy n t i tránh đư c (dòng 2 c a bi u giá) Cách tính t n th t truy n t i tránh đư c như sau: a. V i m i gi trong năm, đi u ki n v n hành h th ng đư c xác đ nh trên cơ s lu ng công su t c a đư ng dây 500kV đi qua ranh gi i phân bi t ph t i gi a 3 mi n (B c-Trung và Trung-Nam). b. N u nhà máy đ đi u ki n k t n i v i lư i đi n trong m t mi n đang nh n đi n t mi n khác thì s đư c nh n thanh toán t n th t truy n t i (do tránh đư c t n th t truy n t i trên đư ng dây 500kV); N u nhà máy k t n i v i lư i đi n trong m t mi n đang c p đi n sang mi n khác thì s b ph t thanh toán t n th t truy n t i (do làm tăng t n th t truy n t i). B ng 2 Ph l c 1 th hi n 13 tr ng thái v n hành trên đư ng dây 500kV và các đi u ki n thư ng/ph t thanh toán tương ng. B ng 3. Thư ng/ph t thanh toán t n th t truy n t i tương ng v i các tr ng thái v n hành h th ng Tr ng thái Nhà máy đi n n i v i lư i đi n c a mi n mi n B c mi n Trung 1 C 3 mi n cân b ng Ph t Ph t 2 Mi n B c cân b ng; Trung>Nam Ph t Ph t 3 Mi n B c cân b ng; Nam>Trung Ph t Thư ng 4 B c>Nam; mi n Trung cân b ng Ph t Ph t 5 B c>Nam; Trung>Nam Ph t Ph t 6 B c>Trung; mi n Nam cân b ng Ph t Thư ng 7 B c>Trung; B c>Nam Ph t Thư ng
 8. 8 B c>Trung; Nam>Trung Ph t Thư ng 9 Nam>B c; mi n Trung cân b ng Thư ng Ph t 10 Trung>B c; mi n Nam cân b ng Thư ng Ph t 11 Trung>B c; Trung>Nam Thư ng Thư ng 12 Trung>B c; Nam>B c Thư ng Ph t 13 Nam>B c; Nam>Trung Thư ng Ph t Ghi chú: B c>Nam: t i t B c vào Nam; B c>Trung: t i t B c vào Trung Nam>B c: t i t Nam ra B c; Nam>Trung: t i t Nam ra Trung Trung>B c: t i t Trung ra B c; Trung>Nam: t i t Trung vào Nam c) Do trên đư ng dây 500kV luôn có m t lu ng công su t truy n t i nào đó, “cân b ng” trong b ng trên không có nghĩa là b ng 0 mà b ng m t lu ng công su t (b t k theo hư ng nào) trên m t giá tr ngư ng. Ngư ng này đư c quy đ nh tùy thu c vào đi u ki n v đi u ch nh đi n áp và n đ nh h th ng đi n. Khi lu ng công su t trên đư ng dây 500kV truy n t i qua ranh gi i phân bi t ph t i mi n nh hơn ngư ng này thì đư c xem là cân b ng. d) V i m i gi trong năm, giá t n th t truy n t i tránh đư c T đư c tính như sau: Trư ng h p nhà máy đi n (NMĐ) n i lư i mi n B c: TB = CM (1 + λB)(1 ± λ500) - CM Trư ng h p NMĐ n i lư i mi n Trung: TT = CM (1 + λT)(1 ± λ500) - CM Trư ng h p NMĐ n i lư i mi n Nam: TN = CM (1 + λN) - CM Trong đó: CM = Chi phí nhiên li u trung bình trong tháng c a t máy nhi t đi n ch y khí ch y đ nh (đ t nh t) trong h th ng (đ ng/kWh). λB, λT, λN = L n lư t là t l t n th t trên h th ng truy n t i đi n mi n B c, Trung, Nam đ n c p đi n áp 220kV, bao g m c t n th t tr m bi n áp. λ500 = T l t n th t trung bình trên h th ng đư ng dây 500kV (g m c t n th t tr m bi n áp) TB, TT, TN = L n lư t là giá t n th t truy n t i tránh đư c mi n B c, Trung và Nam (đ ng/kWh). e) D u trong bi u th c 1 ± λ500 là dương hay âm đư c xác đ nh theo B ng 2 Ph l c 1: N u “ph t” thì mang d u âm, n u “thư ng” thì mang d u dương. g) Các giá tr T đư c tính trung bình cho t t c các gi liên quan trong bi u giá. 3. Giá công su t tránh đư c (dòng 5) c a bi u giá Giá công su t tránh đư c đư c tính theo chi phí c a t máy tua bin khí chu trình h n h p (CCGT) xác đ nh theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Qu c gia áp d ng cho năm tính giá. Ví d cách tính chi phí công su t tránh đư c cho năm 2008 trong B ng 4 Ph l c 2 sau. B ng 4. Ví d tính toán chi phí công su t tránh đư c Đơn v Giá tr Ghi chú Chi phí đ u tư năm cơ s , C2005 $/kW 600 Theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Qu c gia, áp d ng cho năm tính giá (ví d năm tính giá là 2008 và năm cơ s là 2005)
 9. Đơn v Giá tr Ghi chú Ch s giá thi t b năm cơ s , 107,83 Ch s giá thi t b năm cơ s (MUV2005) do MUV2005 Ngân hàng Th gi i công b trên trang web www.worldbank.org MUV năm 2007, MUV2007 108,73 Chi phí đ u tư đã đi u ch nh cho $/kW 605,0 C2007 = C2005 [MUV2007/MUV2005] năm 2007, C2007 Đ i s ng kinh t t máy CCGT, n năm 20 Theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Qu c gia áp d ng cho năm tính giá H s chi t kh u i (WACC) % 10% H s hoàn v n đ u CRF(n,I) 0,117 n i.(1 + i ) CRF = (1 + i )n − 1 Chi phí đ u tư hàng năm $/kW/năm 71,1 Ca=C2007 . CRF(n,I) Chi phí O&M c đ nh năm cơ s $/kW/năm 21,6 Theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Qu c gia H s CPI năm cơ s 2005 100,0 Ch s giá tiêu dùng do T ng c c th ng kê công b H s CPI năm 2007 102,0 Chi phí O&M c đ nh năm 2007 $/kW/năm 22,0 Theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Qu c (fixedO&M) gia áp d ng cho năm tính giá T ng chi phí hàng năm $/kW/năm 93,1 C=Ca + fixedO&M T n th t tr m bi n áp (SL) 2,5% Su t s c (FOR) 5,0% Theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Qu c gia áp d ng cho năm tính giá Chi phí công su t tránh đư c $/kW/năm 100,3 AGC= C/(1-FOR)(1-SL) T giá h i đoái đ ng/$US 16.500 T giá h i đoái trung bình năm 2007 (theo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam) Chi phí công su t tránh đư c đ ng/kW/ 1.654.244 (AGC) năm Chi phí công su t tránh đư c đi u ch nh theo t n th t truy n t i theo công th c sau: AGC* = AGC (1+λj) (1-λ500j) Trong đó: AGC* : Chi phí công su t phát đi n tránh đư c, đi u ch nh theo t n th t truy n t i λj : t l t n th t truy n t i trung bình trên lư i 220kV mi n j nơi đ t nhà máy đi n [trong các gi cao đi m, mùa khô]. λ500j : T l t n th t trung bình trên đư ng dây 500kV (g m c t n th t tr m bi n áp, áp d ng cho mi n j) [trong các gi cao đi m mùa khô, như tính toán trên] AGC : Chi phí công su t tránh đư c Giá tr AGC* đư c thu h i vào các gi cao đi m c a mùa khô (hd). Giá công su t phát đi n tránh đư c (đ ng/kWh) trong dòng 4 c a bi u giá đư c xác đ nh theo công th c: Chi phí công su t phát đi n tránh đư c [đ ng/kWh] = AGC*/hd.
 10. PH L C 3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN T N TH T TRÊN ĐƯ NG DÂY TRONG TRƯ NG H P ĐI M ĐO Đ M KHÔNG TRÙNG V I ĐI M Đ U N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) 1. Trư ng h p đi m đo đ m khác v i đi m đ u n i và khi các bên không có th a thu n khác, thì lư ng đi n năng Bên mua nh n t i đi m đ u n i (đo b ng kWh) trong giai đo n l p hóa đơn s đư c đi u ch nh theo h s t n th t trung bình, đư c tính theo các công th c dư i đây. 2. Các h s sau đư c dùng trong vi c tính toán: P là công su t đ t c a nhà máy [MW]; Cos φ là h s công su t c a nhà máy; A là s n lư ng đi n năng trung bình hàng năm c a nhà máy [kWh/năm]; U là đi n th đ nh m c t i thanh cái nhà máy [kV]; R là đi n tr t ng c a đư ng dây truy n t i đi n [ ], đư c xác đ nh t tài li u k thu t c a nhà s n o xu t cho các dây d n s d ng cho đư ng dây nhi t đ 25 C; L là h s t n th t trung bình c a đư ng dây truy n t i; T là h s t n th t c a máy bi n áp tăng áp (n u công tơ đư c đ t v phía sơ c p c a máy bi n áp tăng áp); h s t n th t này s có giá tr b ng 0 n u công tơ đư c đ t phía th c p c a máy bi n áp tăng áp; X là lư ng đi n năng theo ch s c a công tơ đ t t i nhà máy trong giai đo n l p hóa đơn [kWh]; XL là lư ng đi n năng nh n t i đi m đ u n i trong giai đo n l p hóa đơn, sau khi tr đi t n th t trên đư ng dây truy n t i và t n th t máy bi n áp tăng áp [kWh]. 3. Công th c tính toán h s t n th t trung bình c a đư ng dây truy n t i như sau: P2 τ L= 2 2 .R. .10 −3 U . cos ϕ A Trong đó: 2  A.10 −1  τ =  0,124 +   .8760  P   4. Lư ng đi n năng Bên mua ph i thanh toán cho Bên bán, XL, đư c tính theo công th c sau: X L = X (1 − L − T ) 5. Các giá tr c a h s t n th t có th tính toán theo các công th c trên ho c có th theo th a thu n khác, các h s này đư c đưa vào H p đ ng mua bán đi n m u và đư c xem như là các h s đi u ch nh hóa đơn. H P Đ NG MUA BÁN ĐI N M U ÁP D NG BI U GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯ C GI A BÊN BÁN (NHÀ MÁY ĐI N NH S D NG NĂNG LƯ NG TÁI T O)
 11. VÀ BÊN MUA (CÔNG TY ĐI N L C) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) M CL C Đi u 1. Đ nh nghĩa Đi u 2. Giao nh n và mua bán đi n Đi u 3. Đ u n i, đo đ m và v n hành Đi u 4. L p hoá đơn và thanh toán Đi u 5. B t kh kháng Đi u 6. Th i h n h p đ ng, các hành vi vi ph m h p đ ng, b i thư ng thi t h i và đình ch th c hi n h p đ ng Đi u 7. Gi i quy t tranh ch p Đi u 8. U thác, chuy n như ng và tái cơ c u Đi u 9. Các tho thu n khác Đi u 10. Cam k t th c hi n Ph l c A: Bi u giá mua bán đi n Ph l c B: Thông s k thu t c a nhà máy đi n Ph l c C: Yêu c u đ u n i h th ng Ph l c D: Giá phân ph i đi n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- H P Đ NG MUA BÁN ĐI N Căn c Lu t Đi n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy đ nh v bi u giá chi phí tránh đư c do B Công Thương ban hành kèm theo Quy t đ nh s ngày tháng năm 2008; Căn c nhu c u mua, bán đi n c a hai bên, Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ……. , t i ……………. .
 12. Chúng tôi g m: Bên bán: ________________________________________________ Đ a ch : __________________________________________________ Đi n tho i: ____________________Fax: ________________________ Mã s thu : _______________________________________________ Tài kho n: ___________________ Ngân hàng ____________________ _________________________________________________________ Đ i di n: _________________________________________________ Ch c v : ___________________________ đư c s y quy n c a ____________________________________________ theo văn b n y quy n s _______________________, ngày _____ tháng _____ năm _______ Bên mua: __________________________________________________ Đ a ch : ____________________________________________________ Đi n tho i: ____________________Fax: __________________________ Mã s thu : _________________________________________________ Tài kho n: ___________________ Ngân hàng _____________________ Đ i di n: ___________________________________________________ Ch c v : ___________________________ đư c s y quy n c a ____________________________________________ theo văn b n y quy n s _______________________, ngày _____ tháng _____ năm _______ Cùng nhau th a thu n ký H p đ ng mua bán đi n đ mua, bán đi n theo Bi u giá chi phí tránh đư c v i các n i dung sau: Đi u 1. Đ nh nghĩa Trong H p đ ng này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Bên bán: t ch c, cá nhân có gi y phép ho t đ ng đi n l c trong lĩnh v c ho t đ ng phát đi n t các nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o. 2. Bên mua: đơn v phân ph i đi n có gi y phép ho t đ ng trong lĩnh v c phân ph i và bán l đi n, có lư i đi n mà nhà máy đi n nh s d ng năng lư ng tái t o s đ u n i vào. 3. Bên cho vay: các cá nhân, t ch c cho Bên bán ho c Bên mua vay đ th c hi n H p đ ng này. Danh sách Bên cho vay đư c các bên thông báo cho nhau theo Đi u 9 c a H p đ ng này. 4. Bên ho c các bên: Bên bán, Bên mua ho c c hai bên ho c đơn v ti p nh n các quy n và nghĩa v c a m t bên ho c các bên trong H p đ ng này. 5. Bi u giá chi phí tránh đư c: bi u giá đư c tính theo các chi phí tránh đư c c a h th ng đi n qu c gia do C c Đi u ti t đi n l c công b hàng năm. 6. Đi m đ u n i: v trí mà đư ng dây c a Bên bán đ u n i vào h th ng đi n c a Bên mua. 7. Đi m giao nh n đi n: đi m đo đ m s n lư ng đi n bán ra c a Bên bán. 8. Đi n năng dư : lư ng đi n năng s n xu t trong mùa mưa vư t quá lư ng đi n năng đã xác đ nh v i h s ph t i trong mùa mưa đư c quy đ nh trư c. 9. Đi n năng mua bán: đi n năng c a nhà máy đi n phát ra theo kh năng phát l n nh t có th c a nhà máy, tr đi lư ng đi n năng c n thi t cho t dùng c a nhà máy đi n, đư c Bên bán đ ng ý bán và giao cho Bên mua hàng năm, theo quy đ nh trong Ph l c B c a H p đ ng này. 10. Gi bình thư ng: kho ng th i gian s d ng đi n trong ngày theo quy đ nh trong bi u giá bán l đi n.
 13. 11. Gi cao đi m: kho ng th i gian s d ng đi n trong ngày theo quy đ nh trong bi u giá bán l đi n. 12. Gi th p đi m: kho ng th i gian s d ng đi n trong ngày theo quy đ nh trong bi u giá bán l đi n. 13. H p đ ng: bao g m văn b n này và các Ph l c kèm theo. 14. Lãi su t cơ b n: lãi su t cho vay th trư ng liên ngân hàng Vi t Nam VNIBOR th i h n m t tháng t i th i đi m thanh toán. 15. Mùa khô: kho ng th i gian trong năm theo quy đ nh trong bi u giá chi phí tránh đư c. 16. Mùa mưa: kho ng th i gian trong năm theo quy đ nh trong bi u giá chi phí tránh đư c. 17. Năm h p đ ng: 12 tháng tính t ngày đ u tiên c a tháng 01 và k t thúc vào ngày cu i cùng c a tháng 12 năm đó, tr trư ng h p đ i v i năm h p đ ng đ u tiên đư c tính b t đ u t ngày v n hành thương m i và k t thúc vào ngày cu i cùng c a tháng 12 c a năm đó. Năm h p đ ng cu i cùng k t thúc vào ngày cu i cùng c a th i h n H p đ ng. 18. Năng lư ng tái t o: năng lư ng đư c s n xu t t các ngu n như thu đi n nh , gió, m t tr i, đ a nhi t, thu tri u, sinh kh i, khí chôn l p rác th i, khí c a nhà máy x lý rác th i và khí sinh h c. 19. Ngày đ n h n thanh toán: mư i lăm (15) ngày k t ngày Bên mua nh n đư c hóa đơn thanh toán ti n đi n c a Bên bán. 20. Ngày v n hành thương m i: ngày Bên bán thông báo cho Bên mua v vi c có th b t đ u giao đi n năng phù h p v i các n i dung c a H p đ ng này ho c là ngày mà Bên bán b t đ u giao đi n năng cho Bên mua phù h p v i H p đ ng này và Bên mua ph i thanh toán cho lư ng đi n năng giao đó. 21. Nhà máy đi n: t t c các thi t b phát đi n, thi t b b o v , thi t b đ u n i và các thi t b ph tr có liên quan; đ t s d ng cho công trình đi n l c và công trình ph tr đ ph c v s n xu t đi n năng theo H p đ ng này c a Bên bán. 22. Nhà máy đi n nh : nhà máy đi n s n xu t đi n t năng lư ng tái t o có công su t l p đ t b ng ho c nh hơn ba mươi (30) MW ho c ngư ng công su t khác do B Công Thương quy đ nh. 23. Quy chu n ngành đi n: nh ng quy đ nh, tiêu chu n, thông l đư c áp d ng trong ngành đi n do các t ch c có th m quy n c a Vi t Nam ban hành ho c các quy đ nh, tiêu chu n c a các t ch c qu c t , các nư c trong vùng ban hành phù h p v i quy đ nh pháp lu t, khuy n ngh c a nhà s n xu t thi t b , có tính đ n đi u ki n v t tư, ngu n l c, nhiên li u, k thu t ch p nh n đư c đ i v i ngành đi n Vi t Nam t i th i đi m nh t đ nh. 24. Trư ng h p kh n c p: ch đi u ki n ho c tình hu ng có th d n đ n gián đo n d ch v cung c p đi n cho khách hàng c a Bên mua, bao g m các trư ng h p có th gây ra h ng hóc l n trong h th ng đi n c a Bên mua, có th đe d a đ n tính m ng, tài s n ho c làm nh hư ng đ n kh năng k thu t c a nhà máy đi n. Đi u 2. Giao nh n và mua bán đi n 1. Giao nh n đi n K t ngày v n hành thương m i, Bên bán đ ng ý giao và bán đi n năng cho Bên mua, Bên mua đ ng ý mua đi n năng c a Bên bán theo quy đ nh c a H p đ ng này. Bên mua có trách nhi m cho nhà máy đi n c a Bên bán đ u n i vào lư i đi n c a Bên mua sau khi Bên bán đã th c hi n xong các yêu c u b sung s a đ i c a Bên mua và h p tác v i Bên bán đ hoàn t t vi c ch y th , nghi m thu nhà máy đi n. Bên bán đư c hư ng và không chuy n giao cho Bên mua các l i ích liên quan đ n môi trư ng theo pháp lu t và các đi u ư c qu c t liên quan đ n quy n s h u ho c ho t đ ng phát đi n c a nhà máy đi n. 2. Giá mua bán đi n Giá mua bán đi n theo H p đ ng này đư c áp d ng theo theo Bi u giá chi phí tránh đư c do C c Đi u ti t đi n l c công b hàng năm. Giá phân ph i đi n đư c quy đ nh t i Ph l c D c a H p đ ng này.
 14. 3. Mua bán đi n Bên bán đ ng ý v n hành nhà máy đi n v i công su t kh d ng c a thi t b và phù h p v i Quy chu n ngành đi n. Bên bán không ph i ch u trách nhi m pháp lý đ i v i thi t h i tr c ti p c a Bên mua do Bên bán không cung c p đ đi n năng mua bán trong trư ng h p không do l i c a Bên bán. Trư ng h p n u không có s đ ng ý b ng văn b n c a Bên mua mà Bên bán gi m đi n năng mua bán v i m c đích bán đi n cho bên th ba, ho c v i m c đích s n xu t các d ng năng lư ng khác t i nhà máy đi n thay vì s n xu t đi n năng mua bán thì Bên bán không đư c mi n trách nhi m pháp lý. 4. D báo a) Trư c ho c vào ngày th c hi n H p đ ng này, Bên bán cung c p cho Bên mua bi u đ kh năng phát trung bình năm t i thanh cái nhà máy theo t ng tháng phù h p v i thi t k cơ s c a nhà máy đi n. Đ i v i nhà máy th y đi n, Bên bán cung c p thêm các bi u đ kh năng phát theo s li u th y văn c a các năm quá kh . b) Trư c ngày 01 tháng 12 c a năm h p đ ng, Bên bán cung c p cho Bên mua d báo năm v tình hình v n hành, bao g m: - D báo s n lư ng đi n và công su t kh d ng hàng tháng; - L ch ng ng máy. c) Trư ng h p công su t, đi n năng cung c p th c t và th i gian giao nh n đi n cho Bên mua khác so v i d báo thì Bên bán không ph i ch u trách nhi m pháp lý v i Bên mua và không b gi m các kho n thanh toán ho c b ph t. Trư ng h p d báo năm do Bên bán cung c p cho Bên mua sai khác nhi u hơn năm ph n trăm (5%) so v i bi u đ kh năng phát theo t ng tháng theo đi m a Kho n này thì Bên bán ph i gi i trình b ng văn b n cho Bên mua v s sai khác đó, k c các s li u th y văn ho c các s li u khác có liên quan làm cơ s cho d báo trên; d) Bên bán ph i cung c p d báo đi n năng ngày cho đơn v đi u đ h th ng đi n khi đơn v đi u đ h th ng đi n yêu c u. 5. Ng ng máy a) Bên bán thông báo cho Bên mua d ki n l ch ng ng máy và th i gian ng ng máy đ s a ch a đ nh kỳ trư c ba tháng. Bên mua ph i trao đ i v i Bên bán trư c th i đi m ng ng máy n u có yêu c u thay đ i th i gian ng ng máy. Bên bán có trách nhi m xem xét đ th c hi n theo yêu c u h p lý c a Bên mua và phù h p v i Quy chu n ngành đi n. b) Bên bán ph i thông báo s m nh t cho Bên mua vi c ng ng máy không theo l ch, k c d ki n th i gian ng ng. 6. V n hành lư i đi n Bên mua và Bên bán v n hành và b o dư ng lư i đi n và các thi t b đ u n i v i nhà máy đi n theo ph m vi qu n lý tài s n phù h p v i Quy đ nh v lư i đi n phân ph i và Quy chu n ngành đi n đ đ m b o vi c mua, bán đi n năng theo H p đ ng. Bên mua ph i trao đ i và th ng nh t v i Bên bán v cân b ng ph t i và n đ nh đi n áp cho lư i đi n phân ph i đ đ m b o kh năng t i t i đa c a lư i đi n phân ph i. 7. Gián đo n trong ho t đ ng nh n và mua đi n Bên mua không ph i th c hi n nghĩa v mua ho c nh n đi n trong các trư ng h p sau đây: a) Nhà máy đi n v n hành, b o dư ng không phù h p v i Quy đ nh v lư i đi n phân ph i và Quy chu n ngành đi n; b) Trong th i gian Bên mua l p đ t thi t b , s a ch a, thay th , ki m đ nh ho c ki m tra lư i đi n phân ph i có liên quan tr c ti p t i đ u n i c a nhà máy đi n; c) Lư i đi n phân ph i ho c các h th ng đ u n i tr c ti p v i lư i đi n phân ph i c a Bên mua có s c ; d) Lư i đi n phân ph i c a Bên mua c n h tr đ ph c h i kh năng ho t đ ng phù h p v i Quy đ nh v lư i đi n phân ph i và Quy chu n ngành đi n. 8. Gián đo n trong ho t đ ng giao và bán đi n
 15. Bên bán có th ng ng ho c gi m lư ng đi n bán và giao cho Bên mua trong trư ng h p l p đ t thi t b , s a ch a, thay th , ki m đ nh, ki m tra ho c th c hi n s a ch a Nhà máy đi n mà nh hư ng tr c ti p đ n vi c giao đi n năng cho Bên mua. Trư c khi ti n hành ng ng ho c gi m lư ng đi n giao cho Bên mua, Bên bán ph i thông báo trư c cho Bên mua ít nh t mư i (10) ngày, trong thông báo ph i nêu rõ lý do, d tính th i gian b t đ u và th i gian gián đo n giao đi n. 9. Ph i h p Bên mua có trách nhi m gi m thi u th i gian gi m ho c ng ng vi c nh n đi n trong các trư ng h p t i kho n 7 Đi u này. Tr trư ng h p kh n c p, khi th c hi n t m gi m ho c ng ng vi c nh n đi n, Bên mua ph i thông báo trư c cho Bên bán ít nh t mư i (10) ngày, nêu rõ lý do, th i đi m d ki n b t đ u và th i gian gián đo n. Trong trư ng h p c n thi t, Bên mua ph i chuy n cho Bên bán các l nh đi u đ v v n hành nh n đư c t đơn v đi u đ h th ng đi n liên quan đ n v n hành nhà máy và Bên bán ph i tuân th các l nh đó, tr trư ng h p các l nh đó làm thay đ i đ c đi m ph i huy đ ng c a nhà máy. 10. H s công su t Bên bán đ ng ý v n hành nhà máy đi n đ ng b v i lư i đi n c a Bên mua đ giao đi n t i đi m giao nh n, t i m c đi n áp và h s công su t không th p hơn 0,85 như quy đ nh trong Ph l c C. Tr khi Bên mua yêu c u khác, nhà máy đi n c a Bên bán ph i v n hành v i h s công su t xác đ nh theo Quy đ nh v lư i đi n phân ph i t i đi m giao nh n cho Bên mua. 11. V n hành đ ng b Bên bán có trách nhi m thông báo cho Bên mua b ng văn b n ít nh t ba mươi (30) ngày trư c khi hòa đ ng b l n đ u tiên các t máy phát đi n t i nhà máy đi n c a Bên bán v i lư i đi n c a Bên mua. Bên bán ph i ph i h p v n hành v i Bên mua t i l n hoà đ ng b đ u tiên và các l n hoà đ ng b sau. 12. Tiêu chu n Bên bán và Bên mua ph i tuân th các quy đ nh có liên quan đ n giao, nh n đi n theo các Quy đ nh v lư i đi n phân ph i, Quy đ nh v đo đ m đi n và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n ngành đi n. 13. Thay đ i ngày v n hành thương m i Trong th i h n t sáu (06) tháng đ n mư i hai (12) tháng trư c ngày v n hành thương m i đư c ghi trong Ph l c B, Bên bán ph i xác nh n l i chính th c vi c thay đ i ngày v n hành thương m i. Các bên ph i có s h p tác, Bên mua không đư c t ch i n u không có lý do chính đáng. Đi u 3. Đ u n i, đo đ m và v n hành 1. Trách nhi m t i đi m giao nh n đi n Bên bán có trách nhi m đ u tư, l p đ t các trang thi t b đ truy n t i và giao đi n cho Bên mua t i đi m giao nh n đi n. Bên mua có trách nhi m h p tác v i Bên bán th c hi n vi c l p đ t này. 2. Đ u n i a) Bên bán có trách nhi m đ u tư, xây d ng, v n hành và b o dư ng các thi t b đ u n i đ đ u n i nhà máy v i lư i đi n phân ph i phù h p v i Quy đ nh v lư i đi n phân ph i và các quy đ nh khác có liên quan. Bên bán ph i ch u chi phí đ nâng c p h th ng đo đ m t i tr m bi n áp đ đo đi n năng tác d ng và ph n kháng theo 2 chi u trên đư ng dây phân ph i n i v i nhà máy đi n theo quy đ nh t i Ph l c C c a H p đ ng này. b) Bên mua có quy n xem xét thi t k , ki m tra tính đ y đ c a thi t b b o v . Bên mua ph i thông báo cho Bên bán k t qu th m đ nh b ng văn b n trong th i h n ba mươi (30) ngày k t ngày nh n đư c toàn b h sơ k thu t liên quan đ n thi t k . Bên mua ph i thông báo b ng văn b n t t c các l i thi t k đư c phát hi n. Bên bán ph i th c hi n các s a đ i b sung do Bên mua đ xu t phù h p v i Quy đ nh v lư i đi n phân ph i. 3. Tiêu chu n đ u n i Các thi t b c a Bên bán và c a Bên mua ph i đư c l p đ t, v n hành và đ u n i theo Quy đ nh v lư i đi n phân ph i.
 16. 4. Ki m tra vi c th c hi n tiêu chu n đ u n i Khi có thông báo trư c theo quy đ nh, m i bên có quy n ki m tra thi t b đ u n i c a bên kia đ đ m b o vi c th c hi n theo Quy đ nh v lư i đi n phân ph i. Vi c ki m tra này không đư c làm nh hư ng đ n ho t đ ng c a bên đư c ki m tra. Trong trư ng h p thi t b c a bên đư c ki m tra không đáp ng các đi u ki n v n hành và b o dư ng, bên ki m tra ph i thông báo cho bên đư c ki m tra nh ng đi m c n hi u ch nh. 5. Máy phát kích t N u nhà máy đi n c a Bên bán có máy phát kích t , Bên bán ph i l p đ t t đi n hi u ch nh h s công su t riêng cho t ng máy phát. Các t đi n đó ph i đư c đóng và c t đ ng th i v i m i máy phát kích t . Tr s đ nh m c KVAr c a các t đi n ph i đ m b o giá tr tiêu chu n cao nh t nhưng không vư t quá yêu c u không t i KVAr c a các máy phát. Bên bán ph i thanh toán cho Bên mua chi phí đi n tiêu th đ v n hành máy phát kích t trong trư ng h p đi n tiêu th l y t lư i đi n c a Bên mua theo giá đi n bán l c p đi n áp tương ng. Kho n thanh toán này đư c quy đ nh t i Đi u 4 c a H p đ ng này. 6. Đo đ m a) Bên bán ph i: - L p đ t và b o dư ng thi t b đo đ m chính và thi t b đo đ m d phòng đư c s d ng đ đo đ m đi n năng và l p hoá đơn; - Cung c p đ a đi m l p đ t thi t b đo đ m, n u đi m đ u n i t i nhà máy đi n. b) Thi t b đo đ m ph i: - Phù h p v i Quy đ nh v đo đ m và các quy đ nh liên quan khác; - Có kh năng lưu gi và ghi l i đi n năng tác d ng và ph n kháng và theo hai chi u; - Có kh năng truy n các d li u đ n các đ a đi m theo yêu c u c a Bên mua; - Đư c niêm phong k p chì, có kh năng ghi và lưu tr d li u l n. 7. Đ c ch s công tơ Hàng tháng (ho c theo chu kỳ ghi ch s do hai bên tho thu n), Bên mua và Bên bán cùng đ c ch s công tơ. Sau khi đã thông báo theo quy đ nh, Bên mua đư c vào nhà máy đi n ho c nơi l p đ t thi t b đo đ m đ đ c ch s , ki m tra công tơ và th c hi n các ho t đ ng khác liên quan đ n vi c th c hi n các nghĩa v c a H p đ ng này. Vi c Bên mua vào nhà máy ph i đ m b o không nh hư ng đ n ho t đ ng bình thư ng c a Bên bán. Các nhân viên ho c Ki m tra viên đi n l c do Bên mua c đ n khi vào nhà máy đi n ph i tuân th các quy đ nh v an toàn và n i quy c a nhà máy đi n. 8. Đ chính xác c a thi t b đo đ m T t c các thi t b đo đ m đi n năng mua bán c a nhà máy đi n ph i đư c ki m đ nh hàng năm phù h p v i Quy đ nh v đo đ m đi n, chi phí ki m đ nh do Bên bán chi tr . Trư ng h p c n thi t, m t bên có th đ xu t ki m đ nh đ chính xác c a b t c thi t b đo đ m nào, chi phí ki m đ nh s do bên đ xu t thanh toán. K t qu ki m đ nh thi t b đo đ m ph i đư c thông báo cho bên kia bi t khi đư c yêu c u. Trư ng h p thi t b đo đ m có sai s l n hơn m c cho phép trong các quy đ nh v đo đ m, Bên bán ch u trách nhi m hi u ch nh ho c thay th và hoàn tr kho n ti n thu th a cho Bên mua c ng v i ti n lãi c a kho n ti n thu th a tính theo lãi su t cơ b n và chi phí ki m đ nh thi t b đo đ m đi n. M i bên đư c thông báo trư c và có quy n c ngư i tham gia d niêm phong, ki m tra, ki m đ nh và niêm phong k p chì công tơ. Trư ng h p m t bên cho r ng công tơ b h ng ho c không ho t đ ng thì bên đó ph i thông báo ngay cho bên kia, bên có công tơ ph i ki m tra và s a ch a. 9. Ki m đ nh thi t b đo đ m Vi c ki m tra, ki m đ nh thi t b đo đ m ho c xác nh n đ chính xác c a thi t b đo đ m ph i th c hi n theo Quy đ nh v đo đ m do t ch c có th m quy n ho c đư c u quy n th c hi n. Vi c ki m đ nh đư c ti n hành trư c khi s d ng thi t b đo đ m l n đ u đ ghi đi n năng mua bán c a nhà máy đi n. T t c thi t b đo đ m đư c niêm phong, k p chì và khoá l i sau khi ki m đ nh và Bên mua có quy n ch ng ki n quá trình này.
 17. 10. Chuy n quy n s h u đi n T i đi m giao nh n đi n, quy n s h u đi n đư c chuy n t Bên bán sang Bên mua. T i đi m này, Bên mua có quy n s h u, ki m soát và ch u trách nhi m v lư ng đi n đã nh n. Đi n năng đư c truy n t i b ng dòng đi n xoay chi u 3 pha, t n s 50 Hz v i m c đi n áp quy đ nh trong Ph l c C c a H p đ ng này. 11. V n hành Bên bán ph i v n hành nhà máy đi n phù h p v i Quy đ nh v lư i đi n phân ph i, Quy chu n ngành đi n và các quy đ nh có liên quan. Đi u 4. L p hoá đơn và thanh toán 1. L p hoá đơn Hàng tháng (ho c theo chu kỳ ghi ch s do hai bên tho thu n), Bên mua và Bên bán cùng đ c ch s công tơ vào ngày đã th ng nh t đ xác đ nh lư ng đi n năng giao nh n trong tháng. Bên bán s ghi ch s công tơ theo m u quy đ nh có xác nh n c a đ i di n Bên mua và g i k t qu đ c ch s công tơ cùng hóa đơn (k c giá phân ph i mà Bên bán có trách nhi m thanh toán cho Bên mua) b ng văn b n (ho c b ng fax có công văn g i sau ho c b ng b n sao g i qua thư) cho Bên mua trong vòng mư i (10) ngày làm vi c sau khi đ c ch s công tơ. 2. Thanh toán Bên mua thanh toán cho Bên bán toàn b lư ng đi n năng đã nh n không mu n hơn ngày đ n h n thanh toán theo bi u giá quy đ nh t i Ph l c A c a H p đ ng này. Đ i v i b t c kho n ti n nào đã đư c các bên th ng nh t mà không đư c thanh toán trong th i h n nêu trên thì ph i tr lãi b ng lãi su t cơ b n đư c tính hàng tháng cho toàn b kho n ti n ch m tr tính t ngày sau ngày đ n h n thanh toán. Bên bán ph i thanh toán cho Bên mua giá phân ph i đi n theo H p đ ng (n u có). Trư ng h p Bên mua không cùng đ c ch s công tơ theo quy đ nh t i kho n 1 c a Đi u này, Bên mua v n ph i th c hi n nghĩa v thanh toán cho Bên bán lư ng đi n năng giao và nh n theo quy đ nh. 3. Ư c tính lư ng đi n năng bán Trư ng h p không có đ d li u c n thi t đ xác đ nh lư ng đi n năng ho c kho n thanh toán Bên mua n Bên bán, tr các trư ng h p nêu t i kho n 4 Đi u này, Bên bán ph i ư c tính các d li u đó và đi u ch nh kho n thanh toán đúng v i th c t trong các l n thanh toán ti p theo. 4. Th t áp d ng và thay th ch s công tơ Đ xác đ nh lư ng đi n năng Bên mua đã nh n và ch p nh n trong m t kỳ thanh toán, vi c ghi s n lư ng đi n, l p hoá đơn và thanh toán ph i d a trên các s li u ư c tính theo th t sau: a) Ch s công tơ chính t i nhà máy đi n trong kỳ thanh toán, có c p chính xác phù h p v i quy đ nh t i kho n 8 Đi u 3 c a H p đ ng này; b) Ch s công tơ d phòng t i nhà máy đi n, khi công tơ d phòng đư c s d ng đ đo đ m lư ng đi n năng giao nh n ph i có c p chính xác phù h p v i quy đ nh t i kho n 8 Đi u 3 c a H p đ ng này; c) Khi t t c các công tơ không ghi l i chính xác lư ng đi n năng giao nh n, ph i ư c tính s n lư ng đi n giao nh n theo các s li u trung bình tháng (n u có) c a nhà máy đi n trong cùng kỳ thanh toán c a năm trư c năm h p đ ng và ph i đư c đi u ch nh h p lý cho giai đo n l p hoá đơn c th theo các s li u có s n tương ng nh hư ng đ n vi c phát đi n c a nhà máy đi n như lư ng mưa, lưu lư ng nư c v , lư ng nhiên li u tiêu th th c t , su t hao nhi t trung bình, s gi v n hành, th i gian v n hành c a t máy phát đi n và lư ng đi n t dùng (g i chung là “các Thông s v n hành") trong th i gian công tơ b h ng. Khi không có các s li u tin c y, ph i ư c tính s n lư ng đi n giao nh n theo lư ng đi n năng trung bình tháng c a nhà máy đi n c a sáu (06) kỳ thanh toán ngay trư c khi công tơ hư h ng (ho c ít hơn n u nhà máy đi n v n hành chưa đư c sáu tháng) và ph i đư c đi u ch nh theo th i gian ng ng máy ho c theo các Thông s v n hành.
 18. 5. Tranh ch p hóa đơn Trư ng h p m t bên không đ ng ý v i toàn b ho c m t ph n c a hóa đơn v s n lư ng đi n ho c lư ng ti n thanh toán thì có quy n thông báo b ng văn b n t i bên kia trong th i h n m t (01) năm k t khi nh n đư c hóa đơn h p l . Trư ng h p vi c gi i quy t tranh ch p theo Đi u 7 c a H p đ ng này mà Bên bán đúng thì Bên mua ph i thanh toán cho Bên bán kho n ti n tranh ch p c ng v i ph n lãi tính theo lãi su t cơ b n, ghép lãi hàng tháng t ngày đ n h n thanh toán đ n ngày thanh toán s ti n tranh ch p. N u Bên mua đúng thì Bên bán ph i hoàn l i s ti n tranh ch p đã nh n trư c đó c ng v i ph n lãi tính theo lãi su t cơ b n, ghép lãi hàng tháng t ngày nh n đư c kho n thanh toán đ n ngày thanh toán kho n ti n tranh ch p. T t c các thanh toán trong m c này ph i đư c th c hi n trong th i h n mư i lăm (15) ngày k t ngày có quy t đ nh gi i quy t tranh ch p cu i cùng theo Đi u 7 c a H p đ ng này. Đi u 5. B t kh kháng 1. B t kh kháng B t kh kháng theo H p đ ng này là các s ki n x y ra n m ngoài kh năng ki m soát và không ph i do không th c hi n, vô ý, thi u trách nhi m trong th c hi n nghĩa v H p đ ng c a m t bên, bao g m các s ki n sau: a) Quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n nh hư ng đ n kh năng th c hi n nghĩa v c a m t Bên; b) Sau ngày v n hành thương m i, Bên bán không th có đư c các gi y phép ho c phê duy t c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n m c dù đã n l c h p lý; c) Thiên tai, ho ho n, cháy n , lũ l t, sóng th n, b nh d ch hay đ ng đ t; d) B o đ ng, n i lo n, chi n s , ch ng đ i, phá ho i, c m v n, bao vây, phong to , b t c hành đ ng chi n tranh nào ho c hành đ ng thù đ ch c ng đ ng cho dù chi n tranh có đư c tuyên b hay không; đ) Qu c h u hóa, sung công ho c t ch thu tài s n c a Bên bán theo quy t đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n; e) Nh ng nguyên nhân khác n m ngoài kh năng ki m soát và không ph i do l i c a bên vi n d n s ki n b t kh kháng. 2. Nh ng trư ng h p không đư c vi n d n b t kh kháng: a) S vi ph m các nghĩa v H p đ ng c a m t trong các bên trong H p đ ng này trư c th i đi m x y ra s ki n b t kh kháng; b) Vi c ch m thanh toán ti n đi n; c) Không có kh năng th c hi n nghĩa v do không th c hi n đúng Quy chu n ngành đi n. 3. Tho thu n v s ki n b t kh kháng Trong trư ng h p có s ki n b t kh kháng, bên vi n d n b t kh kháng ph i: a) Nhanh chóng g i thông báo b ng văn b n t i bên kia v s ki n b t kh kháng, nêu rõ lý do, đưa ra nh ng b ng ch ng đ y đ ch ng minh v s ki n b t kh kháng đó và đưa ra d ki n v th i gian và t m nh hư ng c a s ki n b t kh kháng t i kh năng th c hi n các nghĩa v c a mình; b) N l c v i t t c kh năng c a mình đ th c hi n nghĩa v theo H p đ ng; c) Nhanh chóng th c hi n các hành đ ng c n thi t đ kh c ph c s ki n b t kh kháng và cung c p b ng ch ng đ ch ng minh vi c đã n l c h p lý đ kh c ph c s ki n b t kh kháng; d) Th c hi n các bi n pháp c n thi t đ gi m thi u tác h i t i các bên trong H p đ ng; đ) Nhanh chóng thông báo t i các bên v s ch m d t c a s ki n b t kh kháng. 4. H qu c a s ki n b t kh kháng
 19. Trư ng h p không th th c hi n m t ph n ho c toàn b nghĩa v c a mình theo H p đ ng này vì s ki n b t kh kháng, bên vi ph m s đư c mi n ph n trách nhi m liên quan t i vi c không th c hi n đư c nghĩa v theo H p đ ng do s ki n b t kh kháng gây ra. 5. Th i h n c a s ki n b t kh kháng Trư ng h p do s ki n b t kh kháng mà m t bên không th c hi n nghĩa v theo H p đ ng này trong th i h n m t (01) năm, bên kia có quy n đơn phương ch m d t H p đ ng sau sáu mươi (60) ngày k t ngày thông báo b ng văn b n, tr khi nghĩa v đó đư c th c hi n trong th i h n này; mi n là Bên mua không l a ch n ch m d t H p đ ng theo s ki n b t kh kháng đư c nêu t i đi m b và đi m đ kho n 1 Đi u này . Đi u 6. Th i h n h p đ ng, các hành vi vi ph m h p đ ng, b i thư ng thi t h i và đình ch th c hi n h p đ ng 1. Th i h n c a H p đ ng H p đ ng này có hi u l c th c hi n sau khi ký k t và ch m d t sau hai mươi (20) năm k t ngày v n hành thương m i. Sau khi ch m d t H p đ ng, các n i dung c a H p đ ng này ti p t c có hi u l c trong m t th i gian c n thi t đ các bên th c hi n vi c l p hoá đơn l n cu i, đi u ch nh hoá đơn, thanh toán, các quy n và nghĩa v trong H p đ ng này. 2. Các hành vi vi ph m h p đ ng c a Bên bán a) Bên bán không th c hi n đư c ngày v n hành thương m i như quy đ nh trong Ph l c B trong th i h n ba (03) tháng, tr trư ng h p b t kh kháng; b) Bên bán b rơi vào tình tr ng v n , gi i th ho c phá s n; c) Bên bán không th c hi n ho c tuân th các n i dung c a H p đ ng trong th i gian sáu mươi (60) ngày k t khi có thông báo b ng văn b n c a Bên mua. Trư ng h p Bên bán ho c Bên cho vay c a Bên bán đã c g ng kh c ph c hành vi vi ph m trong th i h n sáu mươi (60) ngày trên nhưng vi c kh c ph c không th hoàn thành trong th i h n đó thì Bên bán ho c Bên cho vay c a Bên bán đư c kéo dài th i h n kh c ph c t i t i đa là m t (01) năm k t ngày có thông báo b ng văn b n v hành vi vi ph m c a Bên bán. Bên bán ph i ti p t c hoàn thành kh c ph c vi ph m trong th i gian ng n nh t, tr các trư ng h p đư c nêu t i Đi u 5 c a H p đ ng này; d) Bên bán không thanh toán kho n ti n thanh toán không tranh ch p theo H p đ ng khi đ n h n và vi c không thanh toán này ti p t c kéo dài hơn chín mươi (90) ngày mà không có lý do chính đáng; đ) Bên bán ph nh n hi u l c c a m t ph n ho c toàn b H p đ ng; e) Vi ph m nghiêm tr ng các cam k t c a Bên bán theo Đi u 10 c a H p đ ng này. 3. Các hành vi vi ph m H p đ ng c a Bên mua a) Bên mua b rơi vào tình tr ng phá s n, gi i th ho c b phát mãi tài s n; b) Bên mua không th c hi n ho c tuân th các n i dung c a H p đ ng trong th i h n sáu mươi (60) ngày k t khi có thông báo b ng văn b n c a Bên bán. Trư ng h p Bên mua ho c Bên cho vay c a Bên mua đã c g ng kh c ph c h p lý hành vi vi ph m trong th i h n sáu mươi (60) ngày nhưng vi c kh c ph c không th hoàn thành trong th i h n đó thì Bên mua ho c bên cho vay c a Bên mua đư c phép kéo dài th i h n kh c ph c t i đa là m t (01) năm k t ngày có thông báo b ng văn b n v hành vi vi ph m c a Bên mua. Bên mua ph i ti p t c hoàn thành kh c ph c vi ph m trong th i gian ng n nh t, tr các trư ng h p đư c nêu t i Đi u 5 c a H p đ ng này. c) Bên mua không thanh toán kho n ti n thanh toán không tranh ch p theo H p đ ng khi đ n h n và vi c không thanh toán này ti p t c kéo dài hơn chín mươi (90) ngày mà không có lý do chính đáng; d) Bên mua ph nh n hi u l c c a m t ph n ho c toàn b H p đ ng; đ) Vi ph m nghiêm tr ng các cam k t c a Bên mua t i Đi u 10 c a H p đ ng này. 4. Quy trình kh c ph c và gi i quy t vi ph m h p đ ng, quy n c a Bên cho vay
 20. a) Trư ng h p có s ki n vi ph m h p đ ng, bên b vi ph m ph i g i thông báo b ng văn b n cho bên vi ph m và Bên cho vay c a bên vi ph m. Bên vi ph m và Bên cho vay c a bên vi ph m ph i h p tác đ gi i quy t s ki n vi ph m h p đ ng. b) Bên cho vay c a bên vi ph m có quy n thông báo b ng văn b n đ n bên b vi ph m v d ki n kh c ph c vi ph m. Bên cho vay s có m t kho ng th i gian h p lý tuỳ theo trư ng h p tính t khi có thông báo đ th c hi n nghĩa v theo h p đ ng thay bên vi ph m. Bên cho vay c a bên vi ph m có quy n ch đ nh bên th ba ho c thay th bên vi ph m đ kh c ph c vi ph m H p đ ng. Trong trư ng h p này, vi c thay th không đư c làm tăng gánh n ng tài chính c a bên b vi ph m. Bên b vi ph m ph i ch p nh n vi c thay th ho c ch đ nh bên th ba c a Bên cho vay c a bên vi ph m. 5. B i thư ng thi t h i a) Bên có hành vi vi ph m h p đ ng có nghĩa v b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m gây ra cho bên b vi ph m. Giá tr b i thư ng bao g m giá tr t n th t th c t , tr c ti p mà bên b vi ph m ph i ch u do bên vi ph m gây ra và kho n l i tr c ti p mà bên b vi ph m đư c hư ng n u không có hành vi vi ph m. b) Bên b vi ph m ph i ch ng minh t n th t, m c đ t n th t do hành vi vi ph m gây ra và kho n l i tr c ti p mà bên b vi ph m đáng l đư c hư ng n u không có hành vi vi ph m. 6. Đình ch th c hi n H p đ ng Trư ng h p s ki n vi ph m h p đ ng không gi i quy t đư c theo kho n 4 Đi u này, bên b vi ph m có th ti p t c yêu c u bên vi ph m kh c ph c vi ph m ho c có th đình ch th c hi n H p đ ng b ng cách g i thông báo đ n bên vi ph m. Sau khi bên b vi ph m l a ch n đình ch th c hi n h p đ ng theo đi u ki n c a H p đ ng này, các bên không ph i th c hi n nghĩa v H p đ ng, tr các trư ng h p đư c nêu trong kho n 1 c a Đi u này và bên b vi ph m có quy n yêu c u bên vi ph m b i thư ng thi t h i. Trư ng h p Bên bán là bên b vi ph m l a ch n đình ch th c hi n H p đ ng, giá tr b i thư ng thi t h i đư c tính b ng giá tr s n lư ng đi n phát th c t c a Bên bán trong th i gian m t năm trư c đó tính đ n th i đi m đình ch th c hi n H p đ ng. Đi u 7. Gi i quy t tranh ch p 1. Gi i quy t tranh ch p b ng thương lư ng Trư ng h p có tranh ch p x y ra gi a các bên trong H p đ ng này, thì bên đưa ra tranh ch p s thông báo cho bên kia b ng văn b n v n i dung tranh ch p. Các bên s dàn x p gi i quy t tranh ch p trong vòng sáu mươi (60) ngày sau đó. Vi c gi i quy t tranh ch p liên quan đ n thanh toán ti n đư c th c hi n trong th i h n mư i lăm (15) ngày. Sau th i h n nêu trên, các bên có th th c hi n gi i quy t tranh ch p theo th t c đư c quy đ nh t i kho n 2 c a Đi u này ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. Cơ ch gi i quy t tranh ch p này không áp d ng v i nh ng tranh ch p không phát sinh tr c ti p t H p đ ng này gi a m t bên trong H p đ ng v i các bên th ba. 2. Chuy n tranh ch p t i C c Đi u ti t đi n l c Sau th i h n đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này mà tranh ch p không đư c gi i quy t b ng s tho thu n gi a các bên, các bên có quy n g i văn b n t i C c Đi u ti t đi n l c đ ngh C c gi i quy t tranh ch p. Các bên ph i tuân th và th c hi n theo quy t đ nh b ng văn b n c a C c Đi u ti t đi n l c. 3. Gi i quy t t i Tòa án kinh t Trư ng h p m t trong các bên không đ ng ý v i quy t đ nh c a C c Đi u ti t đi n l c, có th chuy n v vi c đ gi i quy t t i Toà án kinh t c a Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t . Đi u 8. U thác, chuy n như ng và tái cơ c u 1. U thác và chuy n như ng
Đồng bộ tài khoản