Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
44
lượt xem
6
download

Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 18/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH I U KI N C A CƠ S D Y NGH THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh i u ki n c a cơ s d y ngh thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 35/2004/Q -BGTVT ngày 23/12/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh i u ki n c a cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VP Chính ph ; - Các B : Công an, Qu c phòng, KH T, Tài chính, L - TB&XH, Y t , GD& T, Nông nghi p& PTNT; - Các Th trư ng B GTVT; H Nghĩa Dũng - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, TCCB.
 2. QUY NNH I U KI N C A CƠ S D Y NGH THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t và chuyên môn nghi p v c a các trư ng, trung tâm d y ngh , b túc, b i dư ng thuy n viên phương ti n th y n i a. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các trư ng, các trung tâm d y ngh , b túc, b i dư ng thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a trong c nư c (sau ây g i chung là cơ s d y ngh ). Chương 2. I U KI N C A CƠ S D Y NGH M C 1. TIÊU CHU N I V I PHÒNG H C, XƯ NG VÀ KHU V C TH C HÀNH i u 3. Tiêu chu n chung i v i phòng h c 1. Di n tích t i thi u m i phòng h c ph i t 48m2, nh m c chung ph i t ít nh t 1,5m2/h c sinh. 2. tiêu chuNn ánh sáng t nhiên và có các thi t b chi u sáng nhân t o. 3. Có không gian thông thoáng, xa nơi có ti ng n và nơi môi trư ng b ô nhi m. 4. Có trang thi t b k thu t, mô hình h c c , dùng gi ng d y theo yêu c u c a t ng môn h c. i u 4. Tiêu chu n riêng i v i các phòng h c chuyên môn 1. Phòng h c ngo i ng : có h th ng loa, ài, u ĩa phát băng, ĩa ghi âm h c phát âm và nghe các bài khóa. 2. Phòng h c tin h c: có ít nh t 5 máy vi tính ang ho t ng, ư c l p t trên các bàn chuyên dùng.
 3. 3. Phòng h c pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a; a) Có sa bàn p n i ho c sơ khu v c lu ng i n hình, mô hình h th ng báo hi u ư ng th y n i a ph c v cho vi c gi ng d y các tình hu ng khi i u khi n phương ti n tham gia giao thông; b) Có các b n v v báo hi u ư ng th y n i a, b n h th ng sông ngòi và các tuy n ư ng th y n i a Vi t Nam; c) Các thi t b có s lư ng t i thi u và quy cách theo quy nh t i Ph l c 1 c a Quy nh này. 4. Phòng h c i u khi n phương ti n th y n i a: a) Có mô ph ng ho c t i thi u là mô hình h th ng i u khi n; b) Có dùng, thi t b gi ng d y thao tác cơ b n v i u khi n s lư ng t i thi u và úng quy cách theo quy nh t i Ph l c 2 c a Quy nh này. 5. Phòng h c lý thuy t máy – i n: a) Có mô hình các chi ti t máy cùng v i các b n v chi ti t và sơ ho t ng c a máy, các thi t b o lư ng v thông s máy và cơ khí; b) Có b ng i n tàu th y, các thi t b o i n; c) Các thi t b có s lư ng t i thi u và quy cách theo quy nh t i Ph l c 3 và 4 c a Quy nh này. 6. Phòng h c th y nghi p cơ b n: có các thi t b , hi n v t ph c v vi c gi ng d y và h ct p s lư ng t i thi u và úng quy cách theo quy nh t i Ph l c 5 c a Quy nh này. i u 5. Tiêu chu n i v i xư ng th c t p 1. Xư ng th c t p ngu i ( i v i các cơ s d y ngh có ch tiêu d y ngh cơ b n): a) Di n tích t 60m2 tr lên; b) Các thi t b ư c b trí khoa h c, h p lý, m b o an toàn, thu n ti n cho vi c gi ng d y và h c t p, s lư ng t i thi u và úng quy cách theo quy nh t i Ph l c 6 c a Quy nh này. 2. Xư ng th c t p máy – i n – cơ khí: a) Di n tích t 60m2 tr lên, các thi t b ư c b trí khoa h c, h p lý, m b o an toàn, thu n ti n cho vi c gi ng d y và h c t p; b) Có các lo i máy tàu th y theo h ng b ng ư c ào t o, b túc;
 4. c) Có sơ , mô hình h th ng i n máy tàu và m ng i n trên phương ti n, các thi t b i n c n thi t trên phương ti n; d) Có máy công c , thi t b ph c v vi c s a ch a máy tàu th y s lư ng t i thi u và úng quy cách theo quy nh t i Ph l c 7 c a Quy nh này. i u 6. Tiêu chu n i v i khu v c d y th c hành lái và v n hành máy 1. Có vùng nư c d y th c hành lái và v n hành máy phương ti n th y n i a ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v giao thông ư ng th y n i a ch p thu n, có khu v c lu ng ch y tàu thuy n ư c l p t nh ng báo hi u c n thi t h c sinh th c hành. 2. Có c u tàu c nh d y ngh thuy n trư ng t h ng nhì tr lên ho c l p t t i thi u c u t m d y ngh thuy n trư ng h ng ba, thuy n trư ng h ng ba h n ch và ch ng ch chuyên môn; có phao gi i h n vùng nư c các phương ti n th c hành ra vào b n trong các tình hu ng, có lo i c c bích và m ch ng va ph c v th c hi n các thao tác ngh nghi p c a thuy n viên. 3. Có phương ti n th c hành theo h ng b ng, ch ng ch chuyên môn. Trong khi th c hành, phương ti n ph i treo bi n “Phương ti n hu n luy n”. 4. Các thi t b có s lư ng t i thi u và quy cách theo quy nh t i Ph l c 8 c a Quy nh này. 5. Có a i m h c sinh ng i quan sát, ch th c hành. M C 2. I U KI N V TÀI LI U GI NG D Y i u 7. Tài li u ph c v gi ng d y 1. Có m c tiêu chương trình, giáo trình ào t o do cơ quan có thNm quy n ban hành, có h th ng các tài li u tham kh o chuyên ngành. 2. H c sinh ph i ư c cung c p y sách và tài li u c n thi t. 3. Có giáo án, bài gi ng c a t ng môn h c ư c phê duy t theo quy nh. 4. Có s sách, bi u m u ph c v công tác qu n lý gi ng d y, theo dõi h c t p và ư c ghi chép y theo quy nh. M C 3. I U KI N V GIÁO VIÊN i u 8. i ngũ giáo viên 1. Bao g m giáo viên chuyên trách nh biên t i cơ s d y ngh , giáo viên kiêm nhi m, giáo viên h p ng.
 5. 2. Cơ s d y ngh ph i m b o giáo viên gi ng d y các môn h c theo úng chương trình quy nh, có phân công và công b l ch lên l p theo t ng h c kỳ ( i v i d y ngh cơ b n) ho c toàn khóa h c ( i v i khóa b túc). 3. S giáo viên h p ng không vư t quá 50% s giáo viên c n có. i u 9. Tiêu chu n chung i v i giáo viên 1. Ph i t trình chuNn c a giáo viên d y ngh theo quy nh c a Lu t D y ngh . 2. Có phNm ch t, o c t t. 3. s c kh e theo yêu c u ngh nghi p. 4. Lý l ch b n thân rõ ràng. i u 10. Tiêu chu n riêng i v i giáo viên. 1. Giáo viên d y lý thuy t: a) Ph i có b ng t t nghi p Trung h c chuyên nghi p, cao ng ngh tr lên úng chuyên ngành ư c phân công gi ng d y; b) Ngo i ng : trình A ti ng Anh tr lên; c) Tin h c: trình A vi tính tr lên; d) Giáo viên d y ti ng Anh ph i có b ng t t nghi p cao ng sư ph m ngo i ng ho c b ng i h c ngo i ng ti ng Anh. 2. Giáo viên d y th c hành: a) Ph i có b ng cao hơn 1 h ng so v i h ng b ng ư c phân công gi ng d y; b) Giáo viên d y th c hành thuy n trư ng, máy trư ng h ng nh t, ph i có b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng h ng nh t và có th i gian m nhi m ch c danh b ng h ng nh t t 36 tháng tr lên. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 11. C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam 1. Có trách nhi m hư ng d n, theo dõi và thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 2. Quy t nh công nh n cho nh ng cơ s d y ngh i u ki n theo quy nh ư c ào t o, b túc c p b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng t h ng ba tr lên trong ph m vi toàn qu c; t m ình ch c ng c ho c ình ch h n vi c ào t o, b i
 6. dư ng, b túc i v i nh ng cơ s d y ngh không t yêu c u theo quy nh và báo cáo B Giao thông v n t i. i u 12. Giám c S Giao thông v n t i Quy t nh công nh n cho nh ng cơ s d y ngh thu c ph m vi a phương có i u ki n ư c b i dư ng, b túc c p ch ng ch chuyên môn và b ng thuy n trư ng h ng ba h n ch ; t m ình ch c ng c ho c ình ch h n vi c b i dư ng, b túc i v i nh ng cơ s d y ngh không t yêu c u theo quy nh và báo cáo C c ư ng th y n i a Vi t Nam t ng h p, báo cáo B Giao thông v n t i. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng PH L C 1 THI T BN T I THI U C A PHÒNG H C PHÁP LU T V GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b ào t o, b ào t o, b ào t o, b i túc n h ng túc n h ng túc n h ng dư ng ch ng nh t nhì ba ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 B n h th ng 2 2 1 1 sông ngòi 2 Báo hi u 1b Mô 1b Mô 1b Mô 1b Mô hình hình hình hình 3 Tuy n v n t i 1 Sa 1 Sa 1 Sa 1 Sơ hình hình hình 4 èn báo hi u i n 10 V t 8 V t 6 V t 1 V t chi c th t chi c th t chi c th t chi c th t 5 Phương ti n th y 1 Mô 1 Mô 1 Mô 1 B n n i a hình hình hình v
 7. PH L C 2 THI T BN T I THI U C A PHÒNG H C I U KHI N PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b ào t o, b ào t o, b ào t o, b i túc n h ng túc n h ng túc n h ng dư ng ch ng nh t nhì ba ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 H th ng lái 1 V t 1 V t 1 V t 1 B n th t th t th t v 2 La bàn t 2 V t 2 V t 1 V t th t th t th t 3 T c k 2 V t 2 V t 1 V t 1 V t th t th t th t th t 4 Máy o sâu 2 V t 2 V t 1 V t th t th t th t 5 H i bi n ông 1 V t th t 6 D ng c thao tác 10 b V t h i th t 7 Máy liên l c VHF 2 V t 1 V t th t th t 8 Ra a 1 V t th t 9 Máy nh v v 1 V t tinh th t PH L C 3 THI T BN T I THI U C A PHÒNG H C LÝ THUY T MÁY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b ào t o, b ào t o, b ào t o, b i túc n h ng túc n h ng túc n h ng dư ng ch ng nh t nhì ba ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách
 8. 1 Máy tàu th y 1 V t 1 V t 1 V t 1 V t th t th t th t th t 2 Các b n v chi 5b Kh 5b Kh 3b Kh 1b Kh ti t máy A1 A1 A1 A1 tr tr tr tr lên lên lên lên 3 H th ng ng 1 V t 1 V t 1 V t 1 Sơ l c tàu th y th t th t th t PH L C 4 THI T BN T I THI U C A PHÒNG H C LÝ THUY T I N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b ào t o, b ào t o, b ào t o, b i túc n h ng túc n h ng túc n h ng dư ng ch ng nh t nhì ba ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 ng cơ i n tàu 2 V t 1 V t 1 V t 1 Mô th y th t th t th t hình 2 Máy phát i n tàu 2 V t 1 V t 1 V t 1 Mô th y th t th t th t hình 3 B n v chi ti t 2b Kh 1b Kh 1b Kh 1b Kh thi t b i n tàu A1 A1 A1 A1 th y tr tr tr tr lên lên lên lên 4 H th ng thi t b 1b V t 1b V t 1b V t 1b Sơ i n tàu th y (ánh th t th t th t sáng, n p, kh i ng) PH L C 5 THI T BN T I THI U C A PHÒNG H C TH Y NGHI P CƠ B N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b ào t o, b ào t o, b ào t o, b i túc n h ng túc n h ng túc n h ng dư ng ch ng nh t nhì ba ch
 9. S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 Neo 2 V t 2 V t 1 V t 1 V t th t th t th t th t 2 Dây các lo i 3b V t 3b V t 2b V t 1b V t th t th t th t th t 3 D ng c u dây 3b V t 3b V t 2b V t 1b V t th t th t th t th t 4 D ng c b o 3b V t 3b V t 2b V t 1b V t qu n th t th t th t th t 5 B ng nút dây 1 V t 1 V t 1 V t 1 V t th t th t th t th t 6 T i tr c neo 1 V t 1 V t 1 V t 1 V t th t th t th t th t 7 B hãm n n 1 V t 1 V t 1 V t 1 V t th t th t th t th t 8 C t bích ôi 2 V t 2 V t 2 V t 1 V t th t th t th t th t 9 C t bích ơn 2 V t 2 V t 2 V t 1 V t th t th t th t th t 10 Phao c u sinh các 3b V t 3b V t 2b V t 1b V t lo i th t th t th t th t 11 Bình c u h a 10 V t 10 V t 5 V t 5 V t th t th t th t th t 12 D ng c sơn tàu 2b V t 2b V t 2b V t 2b V t th t th t th t th t PH L C 6 THI T BN T I THI U C A XƯ NG TH C T P NGU I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b ào t o, b ào t o, b ào t o, b i túc n h ng túc n h ng túc n h ng dư ng ch ng nh t nhì ba ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 Ê tô 15 V t 15 V t th t th t
 10. 2 Bàn ngu i 3 V t 2 V t th t th t 3 Bàn máp 1 V t 1 V t th t th t 4 Búa th ngu i 15 V t 15 V t th t th t 5 Dũa các lo i 15 V t 15 V t th t th t 6 Thư c ng 2 V t 2 V t th t th t 8 Kìm 1 V t 1 V t th t th t 9 e 1 V t 1 V t th t th t 10 Máy ti n 1 V t 1 V t 1 V t th t th t th t 11 Máy mài hai á 1 V t 1 V t 1 V t 1 th t th t th t PH L C 7 THI T BN T I THI U C A XƯ NG TH C HÀNH MÁY – I N – CƠ KHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b túc ào t o, b túc ào t o, b túc ào t o, b i n h ng nh t n h ng nhì n h ng ba dư ng ch ng ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 ng cơ 1 401cv 1 151 – 1 15 – 1 15cv DIEZEN 400cv 150cv 2 ng cơ xăng 1 1 1 1 15cv 3 Tr c chân v t 1 151 1 101 - 1 51 - 1 50 mm 150 100 mm mm mm 4 Chân v t 1 0,91 1 0,61m 1 0,60 m 1 0,6 m m - 0,90m 5 T máy phát 1 101 1 30KVA 1 30 KVA –
 11. i n KVA 100KVA 6 Chuông i n 3 24v 3 24v 3 24v 1 24v 7 Còi i n 2 24v 2 24v 2 24v 1 24v 8 Ti t ch 1 24v 1 24v 1 24v 1 24v 9 Vôn k 2 V t th t 2 V t th t 2 V t th t 1 V t th t 10 Ampe k 2 V t th t 2 V t th t 2 V t th t 1 V t th t 11 Pan me 2 V t th t 2 V t th t 2 V t th t 1 V t th t 12 Thư c c p 2 V t th t 2 V t th t 2 V t th t 1 V t th t 13 Máy khoan 1 V t th t 1 V t th t 1 V t th t 1 V t th t 14 H th ng n p 1 1 và kh i ng b ng khí nén 15 H th ng n p 1 1 1 và kh i ng b ng i n 16 ng h o 1 V t th t 1 V t th t 1 V t th t 1 V t th t i n v n năng 17 Máy hàn i n 1 V t th t 1 V t th t 1 V t th t 18 Máy ti n 1 V t th t 1 V t th t 1 V t th t PH L C 8 I U KI N T I THI U C A KHU V C D Y TH C HÀNH LÁI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên thi t b ào t o, b túc ào t o, b túc ào t o, b túc ào t o, b i n h ng nh t n h ng nhì n h ng ba dư ng ch ng ch S Quy S Quy S Quy S Quy lư ng cách lư ng cách lư ng cách lư ng cách 1 Vùng nư c 1 2 km 1 2 km 1 2 km 1 1 km riêng d y th c hành 2 C t báo hi u 4b V t th t 4b V t th t 4 b V t th t 1 b V t th t 3 Phao gi i 2 V t th t 2 V t th t 2 V t th t 1 V t h n th t
 12. 4 C ut u 30m C nh 25m C nh 20m C u 15m C u t m t m 5 C t bích ôi 2 V t th t 2 V t th t 1 V t th t 6 Phương ti n 1 >150cv 1 >150cv 1 75cv 1 15cv th y n i a
Đồng bộ tài khoản