Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
7
download

Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 18/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V D BÁO LŨ B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t tiêu chu n và quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t tiêu chu n và quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Khí tư ng Th y văn và Bi n đ i khí h u, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy chu n k thu t qu c gia: QCVN 18: 2008/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v D báo lũ. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Đ c QCVN 18: 2008/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V D BÁO LŨ National technical regulation on flood forecast L i nói đ u QCVN 18: 2008/BTNMT do Ban So n th o Quy chu n k thu t qu c gia v D báo lũ biên so n, C c Khí tư ng th y văn và Bi n đ i khí h u và V Pháp ch trình duy t, B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo Quy t đ nh s 18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D BÁO LŨ National technical regulation on flood forecast
  2. 1. Quy đ nh chung 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh các đi u c n thi t cơ b n cho d báo lũ. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khí tư ng th y văn và bi n đ i khí h u; t ch c, cá nhân d báo lũ, đánh giá ch t lư ng d báo lũ trên lãnh th Vi t Nam. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các thu t ng dư i dây đư c hi u như sau: 1.3.1. C nh báo lũ C nh báo lũ là thông tin v tình hình lũ nguy hi m có kh năng x y ra. 1.3.2. D báo lũ D báo lũ là s tính toán và phân tích trư c các tr ng thái tương lai v tình hình lũ t i m t đ a đi m (hay khu v c) sau m t kho ng th i gian xác đ nh v i đ chính xác nh t đ nh. 1.3.3. Th i gian d ki n Th i gian d ki n là kho ng th i gian tính t th i đi m quan tr c cu i cùng y u t dùng đ d báo đ n th i đi m xu t hi n y u t d báo. 1.3.4. D báo h n ng n D báo h n ng n là d báo có th i gian d ki n t i đa b ng th i gian t p trung nư c trên lưu v c. 1.3.5. D báo h n v a D báo h n v a là d báo có th i gian d ki n dài hơn d báo h n ng n nhưng t i đa không quá mư i ngày. 1.3.6. D báo h n dài D báo h n dài là d báo có th i gian d ki n l n hơn 10 ngày đ n 1 năm. 1.3.7. Đ chính xác c a d báo: - D báo đư c coi là đúng khi sai s d báo (sai s gi a d báo và th c t ) b ng ho c nh hơn sai s cho phép (±Scf) - D báo g n m c: Tr s d báo đư c coi là x p x ho c g n m c khi sai s d báo n m trong ph m vi: -50% Scf ÷ 0. - D báo x p x m c ho c tương đương: Tr s d báo đư c coi là x p x m c ho c tương đương khi sai s d báo n m trong ph m vi: ±50% Scf. - D báo trên m c: Tr s d báo đư c coi là trên m c khi sai s d báo n m trong ph m vi: 0 ÷ +Scf. - D báo dư i m c: Tr s d báo đư c coi là dư i m c khi sai s d báo n m trong ph m vi: - Scf ÷ 0. 1.3.8. Đ nh lũ là m c nư c cao nh t quan tr c đư c trong m t tr n lũ t i m t tuy n đo. 1.3.9. Biên đ lũ là tr s chênh l ch m c nư c gi a m c nư c đ nh lũ và m c nư c ngay trư c lúc lũ lên. 1.3.10. Cư ng su t lũ là tr s bi n đ i m c nư c lũ trong m t đơn v th i gian. 1.3.11. Lũ lên (ho c xu ng) nhanh
  3. Lũ đư c coi là lên (ho c xu ng) nhanh khi cư ng su t lũ lên (ho c xu ng) vư t quá cư ng su t lũ lên (ho c xu ng) trung bình nhi u năm t i tr m đang xét. 1.3.12. Lũ lên (ho c xu ng) ch m Lũ đư c coi là lên (ho c xu ng) ch m là lũ có cư ng su t lên (ho c xu ng) nh hơn cư ng su t lũ lên (ho c xu ng) trung bình nhi u năm t i tr m đang xét. 1.3.13. Dao đ ng nh Dao đ ng nh là m c nư c trong th i gian d ki n có lên và xu ng v i biên đ không đáng k (biên đ nh hơn đ l ch chu n c a m c nư c t i v trí đang xét). 1.3.14. Ít bi n đ i (ho c bi n đ i ch m) Ít bi n đ i là m c nư c lên (ho c xu ng) trong th i gian d ki n v i biên đ nh hơn sai s cho phép (Scf). 1.3.15. Mùa lũ là th i gian thư ng xu t hi n lũ, đư c quy đ nh t i Đi u 2 Quy ch Báo áp th p nhi t đ i bão, lũ. 2. Quy đ nh k thu t 2.1. Tính toán phân c p lũ Cơ s phương pháp tính toán phân c p lũ là d a vào th ng kê s li u đ nh lũ cao nh t trong năm, xây d ng đư ng t n su t đ nh lũ nhi u năm, ph i có ít nh t mư i năm tài li u m c nư c v i 30 tr n lũ, trong đó bao g m nh ng năm có lũ l n, lũ trung bình và lũ nh . 2.1.1. Phân c p khái quát - Lũ đư c phân thành 3 c p: Lũ nh , lũ trung bình và lũ l n. - Ch tiêu phân c p lũ như sau: + Khi Hmaxi < HmaxP70%: Lũ nh ; + Khi Hmax P70% ≤ Hmaxi ≤ Hmax P30%: Lũ trung bình; + Khi Hmaxi > HmaxP30%: Lũ l n; trong đó: Hmaxi: M c nư c đ nh lũ cao nh t năm th i ho c tr n lũ th i. Hbqmax: M c nư c đ nh lũ trung bình nhi u năm c a chu i tính toán. HmaxP%: M c nư c ng v i t n su t P% trên đư ng t n su t Hmax đ nh lũ nhi u năm. 2.1.2. Phân c p chi ti t - Lũ đư c phân thành 5 c p: + Khi Hmaxi < HmaxP90%: Lũ r t nh ; + Khi HmaxP90% ≤ Hmaxi < HmaxP70%: Lũ nh ; + Khi HmaxP70% ≤ Hmaxi < HmaxP30%: Lũ trung bình; + Khi HmaxP30% ≤ Hmaxi < HmaxP10%: Lũ l n; + Khi Hmaxi ≥ HmaxP10%: Lũ r t l n; - Lũ đ c bi t l n là lũ có đ nh cao hi m th y trong th i kỳ quan tr c. - Lũ l ch s là lũ có đ nh lũ cao nh t trong th i kỳ quan tr c (ho c do đi u tra, kh o sát đư c). 2.2. Đ chính xác c a s li u 2.2.1. Trong b n tin, đ chính xác c a s li u đư c quy đ nh như sau:
  4. - Lư ng mưa làm tròn đ n mm; - M c nư c l y đ n centimét. 3 - Lưu lư ng l y ba s có nghĩa, nhưng không quá 3 s th p phân, đơn v là: m /s. 2.2.2. Các đơn v và ký hi u ph i theo đúng b ng đơn v đo lư ng h p pháp c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2.3. S li u s d ng trong d báo lũ ph i do cơ quan có th m quy n cung c p. 2.4. N i dung b n tin 2.4.1. Trong b n tin ph i ghi tên d báo viên và cán b ph trách cơ quan d báo lũ. 2.4.2. Các lo i b n tin: - B n tin h n ng n g m: b ng s li u th c đo, d báo và ph n nh n xét tình hình lũ trong 1 – 2 ngày t i. - B n tin h n v a và h n dài g m: b ng s li u th c đo, nh n xét tình hình lũ đã qua, m c nư c (lưu lư ng) hi n t i và kh năng di n bi n c a nó trong th i gian t i, bao g m kh năng cao nh t và th p nh t và trung bình. 2.4.3. Các y u t d báo đưa trong b n tin: - Đ nh lũ; - Biên đ lũ; - Cư ng su t lũ; - Lũ lên (ho c xu ng) nhanh; - Lũ lên (ho c xu ng) ch m; - Dao đ ng nh ; - Ít bi n đ i (ho c bi n đ i ch m). 2.5. Ch đ phát tin: 2.5.1. B n tin d báo lũ h n ng n: - Phát hàng ngày khi có lũ; - Các thông báo lũ phát theo Quy ch Báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ. 2.5.2. B n tin d báo lũ h n v a: Phát đ nh kỳ 5 ngày/1 l n vào ngày đ u kỳ. 2.5.3. B n tin d báo lũ h n dài: - B n tin tháng phát vào ngày 01; - B n tin mùa phát vào ngày 01 tháng đ u mùa. 3. Đánh giá ch t lư ng d báo lũ 3.1. Tính sai s cho phép d báo lũ Sai s cho phép đư c tính như sau: Scf = 0,674σ1 (3.1) Scf = 0,674σ2 (3.2) trong đó: Scf: Sai s cho phép; σ1: Đ l ch chu n c a biên đ m c nư c (lưu lư ng nư c) trong th i gian d ki n đư c tính theo công th c sau:
  5. n ∑ ( ∆Υi − ∆Υ )2 σ1 = i =1 (3.3) (n − 1) trong đó: Yi: biên đ m c nư c (lưu lư ng nư c) trong th i gian d ki n, là hi u s gi a m c nư c (lưu lư ng nư c) sau th i gian d ki n (t + t) v i m c nư c (lưu lư ng nư c) khi làm d báo (t); ∆Υ : chu n c a biên đ m c nư c (lưu lư ng nư c); n: s s h ng trong dãy s tính toán (đư c l a ch n t chu i s li u t i thi u là 5 năm, bao g m nh ng tr n lũ l n, lũ trung bình và lũ nh ). n ∑ ( Υ i − Υ )2 σ2 = i=1 (3.4) (n − 1) trong đó: σ2 : Đ l ch chu n c a y u t d báo đư c tính theo công th c sau: Yi: tr s m c nư c (lưu lư ng nư c) trong dãy s tính toán; Υ : chu n c a dãy s tính toán; n: s s h ng trong dãy s tính toán (đư c l a ch n t chu i s li u t i thi u là 5 năm, bao g m nh ng tr n lũ l n, lũ trung bình và lũ nh ). Sai s cho phép tính theo công th c (3.1) đư c dùng v i nh ng d báo có th i gian d ki n xác đ nh (12h, 24h, 36h, 48h…), biên đ lũ m t đ a đi m. Sai s cho phép tính theo công th c (3.2) đư c dùng cho trư ng h p d báo trư c m t th i gian không xác đ nh, d báo đ nh lũ m t đ a đi m. Sai s cho phép c a d báo th i gian xu t hi n đ nh lũ tính b ng 25% th i gian d ki n. 3.2. Đánh giá ch t lư ng d báo 3.2.1. Đ tin c y c a d báo đư c đánh giá theo sai s cho phép đã đư c quy đ nh ph n 3.1. 3.2.1.1. Đ đánh giá đư c ch t lư ng c a t ng l n d báo, căn c vào sai s d báo (Sdb) đ phân lo i như sau: Sai s d báo (Sdb) X p lo i ≤ 25% sai s cho phép T t 26 ÷ 50% sai s cho phép Khá 51 ÷ 100% sai s cho phép Đ t 101 ÷ 150% sai s cho phép Kém > 150% sai s cho phép Quá kém 3.2.1.2. Đánh giá chung k t qu d báo theo ph n trăm gi a s l n d báo đúng v i t ng s l n d báo theo công th c: n P= 100% (3.5) m trong đó:
  6. P: m c b o đ m d báo (%); n: s l n d báo đúng; m: t ng s l n d báo. - Đánh giá riêng cho t ng v trí d báo và cho t ng lo i d báo (h n ng n, h n v a, h n dài) và các th i gian d ki n khác nhau (12h, 24h, 36h, 48h, v.v.). - Đánh giá riêng cho các l n d báo nư c lên và các l n d báo nư c xu ng. - Đánh giá riêng cho các l n d báo lũ l n và lũ đ c bi t l n. 4. T ch c th c hi n 4.1. T ch c, cá nhân d báo lũ, đánh giá ch t lư ng d báo lũ ph i tuân th quy đ nh t i Quy chu n này. 4.2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c khí tư ng th y văn và bi n đ i khí h u có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy chu n này./.
Đồng bộ tài khoản