Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N BÌNH CHÁNH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 18/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 07/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin và c a Trư ng Phòng N i v , t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p, Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n và Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. /. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n ng th i ch u s ch o và hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch; S Thông tin và Truy n thông thành ph . Phòng Văn hóa và Thông tin có ch c năng giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý Nhà nư c v văn hóa; gia ình; th d c, th thao; du l ch; bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; báo chí; xu t b n. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình công tác hàng năm và dài h n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Văn hóa và Thông tin trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n; 2. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n th c hi n công tác qu n lý nhà nư c và gi i quy t khi u n i, t cáo v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng úng theo quy nh c a pháp lu t; 3. Tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t c a Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Văn hóa và Thông tin; 4. D th o và trình y ban nhân dân huy n ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c thu c ph m vi và thNm quy n qu n lý c a Phòng Văn hóa và Thông tin;
  3. 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Văn hóa và Thông tin; 6. T ch c th c hi n phong trào: “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; qu n lý nhà nư c các ho t ng v văn hóa ngh thu t; phát tri n các phong trào văn hóa, văn ngh qu n chúng. Th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng văn hóa ngh thu t, th d c th thao c a Trung tâm Văn hóa - Th d c th thao huy n và các t ch c, cá nhân trên a bàn huy n. 7. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t liên quan n gia ình, m b o quy n bình ng và ch ng b o l c trong gia ình. Tuyên truy n, giáo d c giá tr o c, l i s ng, cách ng x trong gia ình. T ch c thu th p, lưu tr thông tin v gia ình; 8. Qu n lý, phát huy và tôn t o các công trình di tích văn hóa: ình, mi u, bia tư ng ni m, bia truy n th ng, di tích l ch s , danh lam th ng c nh; 9. Giúp y ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v ho t ng qu ng cáo; xây d ng quy ho ch panô c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i theo quy nh; 10. Giúp y ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v ho t ng th d c th thao. Xây d ng và phát tri n các phong trào th d c th thao c a huy n; 11. Giúp y ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c các ho t ng v bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; xu t b n; báo chí trên a bàn huy n. Th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng c a các ơn v B n tin Bình Chánh, ài Truy n thanh huy n và xã, th tr n, bưu i n và các ơn v có liên quan trên lĩnh v c này; 12. Giúp y ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c du l ch trên a bàn huy n; xây d ng k ho ch phát tri n du l ch c a huy n. Th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng c a Công viên Văn hóa Láng Le và các ơn v có liên quan trên lĩnh v c này; 13. Th c hi n công tác ki m tra i v i t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh và pháp lu t c a Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Văn hóa và Thông tin; 14. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S - ngành ch c năng có liên quan c a thành ph v lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Văn hóa và Thông tin. i u 3. Quy n h n Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin có quy n h n như sau:
  4. 1. ư c quy n yêu c u các cơ quan, ơn v , xã, th tr n báo cáo, cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Văn hóa và Thông tin; 2. ư c quy n m i các ngành, ơn v , xã, th tr n, các t ch c, cá nhân hư ng d n chuyên môn, nghi p v ; ph bi n ch trương, quy nh c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c công tác do Phòng ph trách; 3. ư c quy n ki m tra ho t ng c a các t ch c, cá nhân v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v do Phòng Văn hóa và Thông tin qu n lý. 4. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, xã, th tr n và có ý ki n v n i dung công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 5. ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n phân c p ho c y quy n th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n (b ng các quy t nh c th ); 6. Giúp y ban nhân dân huy n nh n xét, ánh giá, b t, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c ngành văn hóa và thông tin. Chương II. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Phòng Văn hóa và Thông tin do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n (và Phó Ch t ch ph trách kh i) v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch; S Thông tin và Truy n thông thành ph . Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Trư ng phòng i v ng. i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng Văn hóa và Thông tin do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng.
  5. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p: Hàng tháng Phòng Văn hóa và Thông tin h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm, Phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n, ho c c a lãnh o S ngành ch c năng thành ph . 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Phòng Văn hóa và Thông tin u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và eo th công ch c khi th c hi n nhi m v . Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm chính gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Phòng. Cán b , công ch c ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003, Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan: Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin th c hi n úng ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N - CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph .
  6. Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. i v i S - ngành c p trên: Phòng Văn hóa và Thông tin ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch; S Thông tin và Truy n thông thành ph . Trư ng phòng báo cáo cho y ban nhân dân huy n bi t các ch o, hư ng d n c a S - ngành ch c năng và t ch c th c hi n các n i dung công tác do S - ngành ch c năng thành ph ch o. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ (ho c t xu t) theo yêu c u c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch; S Thông tin và Truy n thông thành ph . 2. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n: Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n (ho c Phó Ch t ch ph trách Kh i) và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. Khi H i ng nhân dân huy n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho H i ng nhân dân bi t theo quy nh. 3. i v i các Phòng chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c Phòng ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác, Trư ng Phòng ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i: Phòng Văn hóa và Thông tin ph i h p cùng v i M t tr n T qu c và các oàn th trong vi c tuyên truy n gi i thích các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng nhi m v c a Phòng qu n lý. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n n i dung công tác thu c thNm quy n qu n lý c a Phòng Văn hóa và Thông tin; Th c hi n ch ki m tra ngành xã, th tr n khi có yêu c u;
  7. Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương; y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m th c hi n các n i dung do Phòng Văn hóa và Thông tin hư ng d n; n u có v n chưa th ng nh t thì Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân huy n xem xét gi i quy t. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Quy ch này là cơ s pháp lý Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Phòng Văn hóa và Thông tin. Trong quá trình th c hi n, Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin có quy n ki n ngh , xu t v i Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản