Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 18/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CH TRƯƠNG KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH T NAY N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Ngh quy t s 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 12/2009/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Thông tư s 02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t cho các t ch c và cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t - kinh doanh; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2009; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng th c hi n ch trương kích c u u tư và tiêu dùng trên a bàn thành ph t nay n năm 2010. i u 2. Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p tr c thu c thành ph qu n lý căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, khNn trương xây d ng k ho ch tri n khai c th , nh m th c hi n Chương trình này t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký.
 2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và doanh nghi p tr c thu c thành ph qu n lý ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th H ng CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CH TRƯƠNG KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH T NAY N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18 /2009/Q -UBND ngày 21 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: Tăng s c c u cho th trư ng, t o i u ki n thu n l i Ny m nh phát tri n s n xu t, kinh doanh và xu t khNu; h tr i m i thi t b và chuy n giao công ngh nh m thúc Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng; ng th i tranh th th i cơ u tư phát tri n nhanh h t ng k thu t, h t ng kinh t - xã h i. Qua ó, v a th c hi n các chương trình phúc l i cho nhân dân, v a t o thêm nhi u vi c làm, góp ph n tích c c trong vi c ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì t c tăng trư ng, m b o an sinh xã h i trên a bàn thành ph . II. PH M VI TH C HI N: 1. Các d án u tư phát tri n s n xu t, xu t khNu; i m i trang thi t b , chuy n giao công ngh , k thu t hi n i (ưu tiên các ngành công nghi p cơ khí - ch t o máy, i n t - công ngh thông tin; hóa ch t - hóa dư c; ch bi n tinh lương th c - th c phNm và ngành y t ); s n xu t nguyên ph li u thay th hàng nh p khNu; s n xu t s n phNm có l i th c nh tranh và giá tr gia tăng cao. 2. Các d án u tư phát tri n h t ng k thu t tr ng i m; các d án phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn, ngo i thành theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X). 3. Các d án u tư xây d ng nhà cho công nhân, nhà tái nh cư.
 3. 4. Các chương trình xúc ti n thương m i, xây d ng và phát tri n thương hi u; m r ng khai thác th trư ng ngoài nư c và phát tri n m nh th trư ng n i a; chương trình phát tri n h th ng phân ph i, bán buôn, bán l ; phát tri n các h p tác xã nông nghi p, bao tiêu s n phNm cho nông dân. Các chương trình xúc ti n du l ch, giáo d c và ào t o, chăm sóc s c kh e; các d ch v có ti m năng cao. 5. Các d án, chương trình khác chưa ư c c p t i Chương trình này do y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th . III. NGUYÊN T C TRI N KHAI: 1. Các d án, chương trình ư c ưa vào Chương trình này c n m b o yêu c u: a) Có tính c p thi t, tính kh thi và tính hi u qu cao; có kh năng thu h i v n; tác ng tích c c n chuy n d ch cơ c u và tăng trư ng kinh t thành ph . b) Phù h p v i ch trương u tư, quy ho ch ư c duy t. Không ưa các d án chuNn b u tư, d án kh i công m i chưa th t c vào Chương trình này. c) Phù h p v i các n i dung cam k t c a Chính ph Vi t Nam v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO) và các hi p nh song phương, a phương khác. 2. ng th i v i vi c tri n khai Chương trình này, các s - ban - ngành có trách nhi m ph i h p th c hi n t t các gói gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng do B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Xây d ng, B Công Thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Văn hóa, Th thao và Du l ch và các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai trên a bàn thành ph . IV. I TƯ NG TH HƯ NG C A CHƯƠNG TRÌNH: 1. T t c các doanh nghi p trong nư c, Liên hi p h p tác xã và các h p tác xã trên a bàn thành ph ; trong ó ưu tiên các doanh nghi p nh và v a tăng cư ng u tư, m r ng s n xu t kinh doanh, n nh vi c làm cho ngư i lao ng. 2. Các i tư ng quy nh t i m c 1 nêu trên nhưng ã ư c hư ng ưu ãi theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p thành ph giai o n 2006 - 2010 không thu c i tư ng áp d ng c a Chương trình này. V. CÁC NHÓM GI I PHÁP: 1. Kích c u u tư: a) Tăng cư ng ch o, t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c và h tr cho doanh nghi p, giúp doanh nghi p ti p c n v i các ngu n v n tín d ng ưu ãi tranh th cơ h i u tư, i m i công ngh hi n i; m r ng s n xu t kinh doanh; áp ng k p th i các ơn hàng xu t khNu. b) Tranh th th i i m giá v t tư, nguyên li u ang gi m m nh, ưu tiên b trí v n Ny nhanh ti n u tư các công trình, d án tr ng i m có th s m hoàn thành, ưa
 4. vào s d ng ngay trong năm 2009. Ngân sách thành ph ti p t c u tư cho các d án h t ng giao thông tr ng i m, các d án không có ngu n thu tr c ti p tr n vay. c) Ny nhanh c i cách th t c hành chính, c bi t là th t c u tư, xây d ng. Tăng cư ng, t p trung n l c s m hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư các công trình, chương trình tr ng i m c a thành ph . d) ng viên m i ngu n l c trong xã h i, các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c và huy ng t ngu n ngân sách thành ph Ny nhanh ti n các công trình òn bNy (Khu ô th m i Th Thiêm, Khu Công ngh cao), Khu ô th c ng Hi p Phư c; d án ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành ai ngoài, tuy n metro B n Thành - Su i Tiên, Xa l Hà N i m r ng; chương trình ch ng ng p nư c. ) T p trung th c hi n ch trương c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính v mi n, gi m, hoãn, ch m n p thu thu nh p doanh nghi p và các kho n thu khác doanh nghi p có thêm ngu n v n tái u tư. Thư ng xuyên rà soát, theo dõi tình hình, bi n ng th trư ng ki n ngh Trung ương, Chính ph mi n, gi m, giãn n thu cho doanh nghi p. 2. Kích c u tiêu dùng: a) Tăng cư ng h tr , cung c p thông tin th trư ng cho doanh nghi p; ph i h p t t v i các cơ quan i di n ngo i giao, tham tán thương m i Vi t Nam nư c ngoài làm t t hơn công tác xúc ti n thương m i, tìm ki m và m r ng th trư ng ngoài nư c (nh t là các khu v c ít b tác ng c a kh ng ho ng tài chính, suy thoái kinh t theo hư ng xúc ti n theo t ng ngành hàng, t ng h p ng xu t khNu l n). b) T ch c t t th trư ng n i a thúc Ny s n xu t và tiêu th hàng hóa, nh t là hàng hóa s n xu t trong nư c. Hoàn thi n các kênh phân ph i chi m lĩnh và m r ng th trư ng n i a; phát tri n hơn n a m ng lư i phân ph i, h th ng bán l khu v c vùng sâu, vùng xa. c) Khuy n khích và t o i u ki n tăng cư ng cho vay tiêu dùng v i chu i s n phNm tín d ng linh ho t, khuy n khích m r ng và phát tri n d ch v ngân hàng bán l Ny m nh tiêu dùng trong nư c. d) Huy ng ngu n l c toàn xã h i Ny m nh tri n khai chương trình nhà , c p tín d ng có hoàn tr v i th i h n cho vay phù h p ch u tư cho ngư i có thu nh p th p ư c thuê và thuê mua theo giá hoàn v n; Ny m nh chương trình u tư xây d ng nhà cho công nhân lao ng t i các khu ch xu t, khu công nghi p và sinh viên thuê v i m c giá h p lý. Khuy n khích phát tri n qu nhà xã h i, h tr ngư i có thu nh p th p vay t o l p nhà . ) Khuy n khích t o liên k t gi m giá trong chu i cung c p d ch v tr n gói cho khách du l ch (khách s n - nhà hàng - v n chuy n - mua s m - l hành - hàng không), tăng cư ng liên k t gi a các doanh nghi p này v i ngành ư ng s t, khách s n, nhà hàng, hãng v n chuy n ư ng b , ư ng th y, ư ng hàng không có nhi u chương trình gi m giá. Ny m nh công tác qu ng bá, xúc ti n du l ch g n li n v i các s ki n, l h i t i các vùng mi n trên c nư c thông qua h tr t các ngành ch c năng và ngân sách thành ph . Mi n, gi m phí t i các i m tham quan, du l ch trên a bàn
 5. thành ph ; tăng cư ng b o v du khách, phát huy hơn n a hình nh i m n n tư ng - h p d n - an toàn, thu hút du khách n thành ph . 3. Ngu n v n cho Chương trình: a) Ngu n phát hành trái phi u ô th kho ng 20.000 t ng, ngu n vay Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam (BIDV), Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ng trư c c a T ng Công ty u tư và kinh doanh v n Nhà nư c. b) Ngu n thu vư t năm 2008 l i cho thành ph và vay mư n t ngu n v n nhàn r i c a Kho b c Nhà nư c. c) Ngu n Qu Phát tri n nhà thành ph , Qu u tư phát tri n ô th thành ph , Qu B o lãnh tín d ng doanh nghi p nh và v a, Qu Phát tri n khoa h c - công ngh thành ph , Qu H tr cho nông dân. d) Ngu n huy ng t các ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng trên a bàn thành ph . ) Ngu n Qu kích c u u tư và tiêu dùng c a Chính ph . e) Ngu n vay ưu ãi c a Cơ quan Phát tri n Pháp (AFD), Ngân hàng Th gi i (WB) thông qua Qu u tư phát tri n ô th thành ph ( tri n khai các d án c p thi t v u tư phát tri n h t ng k thu t, các d án thu c lĩnh v c y t , giáo d c, d y ngh , các d án v môi trư ng và nhà xã h i trên a bàn thành ph ); ngu n v n huy ng khác t các nhà tài tr , nhà u tư trong và ngoài nư c. VI. T CH C TH C HI N: 1. Các s - ban - ngành, qu n - huy n t p trung t ch c tri n khai ngay các gi i pháp c p bách tháo g khó khăn, vư ng m c; tăng cư ng h tr thúc Ny s n xu t kinh doanh, nâng cao ch t lư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . T o m i i u ki n và môi trư ng thu n l i doanh nghi p duy trì n nh ho t ng s n xu t, óng góp ngày càng nhi u vào tăng trư ng kinh t thành ph . 2. S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Công Thương ng ch trì, ch u trách nhi m ki m tra, rà soát, xu t y ban nhân dân thành ph phê duy t danh m c các d án, chương trình kích c u u tư và tiêu dùng năm 2009 c a thành ph mb o phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành và các n i dung cam k t c a Chính ph v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO); trình vào u tháng 02 năm 2009. 3. S K ho ch và u tư ch trì: a) Ph i h p S Tài chính, các s - ban - ngành liên quan xu t y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung Quy ch qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư do ngân sách thành ph m b o vay n (g m nh ng d án do ngân sách thành ph h tr lãi vay m t ph n ho c toàn b ), trình vào u tháng 02 năm 2009.
 6. b) Xây d ng và công b các chương trình và d án c n thu hút u tư nh hư ng cho các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia, qua ó tăng cư ng huy ng các ngu n v n vào u tư phát tri n vào u tháng 02 năm 2009. Tri n khai, nhân r ng phương th c bán quy n khai thác các công trình ã u tư xây d ng xong t ngu n v n ngân sách ho c có tính ch t ngân sách thu h i v n nhanh, chuy n sang u tư cho các d án h t ng khác. c) Theo dõi ti n , tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph i u ch nh v n cho các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách và các ngu n v n có tính ch t ngân sách, không thi u v n. Ch trì, ph i h p các s - ngành liên quan tham mưu, xu t danh m c các d án ư c phép ch nh th u y ban nhân dân thành ph báo cáo, ki n ngh Th tư ng Chính ph trong tháng 02 năm 2009. d) Ph i h p v i các s - ngành liên quan, tăng cư ng rà soát, c i cách th t c v quy ho ch ki n trúc, t ai, u tư, xây d ng nh m rút ng n hơn n a th i gian tri n khai d án, Ny nhanh ti n thi công, s m ưa công trình vào khai thác, s d ng; góp ph n nâng cao hi u qu và tăng t c quay vòng v n c a n n kinh t . Phân nh rõ trách nhi m c a cơ quan qu n lý quy ho ch, k ho ch, cơ quan ch qu n u tư, ch u tư v hi u qu u tư; tăng cư ng giám sát u tư ngay t khi l p d án, t ch c thi công và trong quá trình khai thác, s d ng công trình. ) Ph i h p v i C c Thu , Công an thành ph , S Thông tin và Truy n thông ti p t c Ny m nh tri n khai th c hi n quy trình ăng ký kinh doanh theo m t u m i, m t b h sơ, m t mã s doanh nghi p duy nh t dùng chung cho c 3 khâu: ăng ký kinh doanh, ăng ký thu và công tác th ng kê; gi m b t th i gian, xóa b nh ng th t c, gi y t không c n thi t. e) Ph i h p S Tài chính, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư xu t K ho ch xúc ti n u tư năm 2009 vào u tháng 02 năm 2009, t o chuy n bi n m nh hơn trong thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài. Tri n khai các gi i pháp ki m soát t t hơn lư ng v n th c t ưa vào th c hi n (k c u tư trong nư c và u tư nư c ngoài). 4. S Tài chính ch trì: a) Xây d ng và t ch c tri n khai phương án phát hành 20.000 t ng trái phi u ô th theo ch o c a Chính ph có ngu n v n u tư các công trình, d án h t ng k thu t quan tr ng, c p bách c a thành ph vào u tháng 02 năm 2009. Ph i h p v i S Giao thông v n t i, S K ho ch và u tư, xu t m t s d án u tư xây d ng cơ s h t ng theo hình th c BOT, BTO, BT vào u tháng 02 năm 2009. T p trung v n ngân sách và có ngu n g c ngân sách, v n doanh nghi p nhà nư c cho các công trình, d án phát tri n h t ng k thu t và xã h i, phát tri n s n xu t kinh doanh; tăng u tư cho lĩnh v c giáo d c và ào t o, khoa h c công ngh , m t s lĩnh v c xã h i c p bách và u tư cho nông nghi p, nông thôn theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X). b) T ch c tri n khai t t nhi m v ngân sách năm 2009, ph n u thu vư t ít nh t 5% ch tiêu pháp l nh có thêm ngu n cân i u tư phát tri n. m b o s d ng ngân sách ti t ki m, hi u qu , úng quy nh, úng d toán ư c duy t, h n ch b sung d toán nh m m b o i u hành ngân sách n nh.
 7. c) Ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh thành ph H Chí Minh, S Công Thương, Hi p h i Doanh nghi p và Qu u tư phát tri n ô th khNn trương tri n khai các gi i pháp nh m phát huy hi u qu ho t ng c a Qu B o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a; khuy n khích, h tr khu v c này phát tri n m nh s n xu t kinh doanh, t o thêm nhi u vi c làm. H tr Qu u tư phát tri n ô th thành ph s d ng hi u qu ngu n vay ưu ãi c a AFD, WB, tìm ki m các d án kh thi hư ng d n doanh nghi p làm th t c vay v n. d) Ph i h p các ngành ch c năng t p trung ki m tra vi c th c hi n cơ ch ăng ký giá i v i danh m c các nhóm m t hàng thu c di n bình n giá và các nhóm m t hàng, d ch v do nhà nư c nh giá theo hư ng d n c a B Công Thương và B Tài chính; tăng cư ng ki m soát vi c ch p hành pháp lu t v giá. ) Ph i h p S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các doanh nghi p kinh doanh b o hi m tri n khai án thí i m b o hi m nông nghi p theo ch o c a Chính ph . 5. S Công Thương ch trì: a) Ph i h p v i các s - ngành liên quan và Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph thư ng xuyên trao i, tháo g vư ng m c, khó khăn cho doanh nghi p. nh hư ng, h tr doanh nghi p Ny m nh ng d ng công ngh tiên ti n, hi n i vào s n xu t kinh doanh; phát tri n công nghi p công ngh k thu t cao và các s n phNm có l i th c nh tranh, giá tr gia tăng l n theo hư ng hi n i hóa, nâng cao năng l c c nh tranh các ngành công nghi p ch l c (v giá c , ch t lư ng, phương th c phân ph i s n phNm). Ph bi n r ng rãi và khuy n khích các doanh nghi p tri n khai chương trình ti t ki m năng lư ng, gi m chi phí s n xu t. b) Ph i h p S K ho ch và u tư, Vi n Nghiên c u phát tri n nghiên c u, xu t gi i pháp, cơ ch nh m Ny m nh phát tri n 4 ngành công nghi p cơ khí, i n t - tin h c, hóa ch t và ch bi n tinh lương th c - th c phNm; tăng t tr ng giá tr hàng công nghi p xu t khNu trong cơ c u giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn thành ph ; tăng giá tr xu t khNu và giá tr gia tăng c a ngành. Khuy n khích s n xu t nguyên ph li u thay th nh p khNu, công nghi p ph tr ; gi m s l thu c vào nguyên li u nh p khNu. c) Ph i h p v i các s - ngành liên quan, các qu n - huy n Ny m nh tri n khai Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p - phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010, Chương trình chuy n d ch cơ c u hàng xu t khNu c a thành ph 2007 - 2010 và án phát tri n thương m i i n t 2007 - 2010. Ph i h p Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư và các cơ quan, ơn v liên quan Ny m nh tri n khai chương trình h tr doanh nghi p xây d ng và phát tri n thương hi u. d) T p trung hoàn ch nh trong tháng 02 năm 2009 và t ch c tri n khai án phát tri n h th ng phân ph i, bán buôn, bán l trên a bàn thành ph tăng cư ng tính ch ng trong phân ph i, lưu thông hàng hóa, chi m lĩnh và chi ph i th trư ng trong nư c; tri n khai th c hi n t t Chi n lư c t o ngu n hàng thi t y u m b o cân i cung c u, bình n th trư ng thành ph giai o n 2008 - 2015. Khuy n khích doanh nghi p thư ng xuyên tri n khai các t khuy n m i, kích c u tiêu dùng, nh t là trong các d p T t, l h i l n trong năm 2009. Nghiên c u, xu t các bi n pháp Ny
 8. m nh xã h i hóa các ho t ng d ch v , khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n các ngành d ch v theo phân khúc th trư ng, trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 02 năm 2009. ) Ph i h p S Tài chính, Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư xu t K ho ch xúc ti n thương m i năm 2009 vào u tháng 02 năm 2009; duy trì, phát tri n các th trư ng truy n th ng, tìm ki m m r ng th trư ng m i. e) Ph i h p v i Hi p h i Doanh nghi p thành ph và các H i ngành ngh tăng cư ng cung c p thông tin v Chương trình kích c u u tư và tiêu dùng năm 2009 n các doanh nghi p thành ph ; ch trì ti p nh n, t ng h p các xu t c a doanh nghi p tham gia Chương trình này, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 6. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì: a) Ph i h p các s - ngành, qu n - huy n t p trung tri n khai Ngh quy t s 26- NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th 7 (Khóa X), Chương trình hành ng c a Thành y s 43/CTr-TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 và K ho ch c a y ban nhân dân thành ph v nông nghi p, nông thôn, nông dân; nghiên c u, b sung, hoàn thi n cơ ch , chính sách tăng cư ng huy ng các ngu n l c phát tri n nhanh kinh t nông thôn; Ny nhanh ti n hoàn thành các công trình xây d ng cơ b n ph c v s n xu t. b) Ph i h p S K ho ch và u tư, S Khoa h c và Công ngh nghiên c u, tri n khai gi i pháp phát tri n nông nghi p theo hư ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , tăng cư ng xã h i hóa u tư trong lĩnh v c gi ng, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. Chú tr ng ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c công ngh , c bi t trong lĩnh v c công ngh sinh h c ch n, ươm t o và s n xu t các gi ng cây tr ng s ch b nh, năng su t, ch t lư ng cao, s n xu t ch phNm sinh h c ph c v nông nghi p. T p trung hoàn ch nh quy ho ch chi ti t 1/500 trong quý I năm 2009 và Ny nhanh ti n u tư xây d ng ưa vào ho t ng Trung tâm Giao d ch và tri n lãm nông s n thành ph trong năm 2009. c) Ny m nh xã h i hóa d ch v nông nghi p, phát tri n h th ng khuy n nông, d ch v th y nông, thú y, b o v th c v t, cung ng v t tư nông nghi p. Phát tri n m nh các h p tác xã nông nghi p, bao tiêu s n phNm cho nông dân. 7. S Khoa h c và Công ngh ch trì: a) Ny m nh phát tri n th trư ng khoa h c công ngh thương m i hóa các s n phNm t nghiên c u khoa h c công ngh ; khuy n khích tăng cư ng các ho t ng tư v n công ngh , qu n lý và d ch v khoa h c công ngh ; nâng cao hi u qu h tr c a Qu Phát tri n khoa h c - công ngh thành ph H Chí Minh. b) Ph i h p các cơ quan, ơn v t p trung u tư các phòng thí nghi m tr ng i m c a thành ph , tri n khai nhanh d án u tư xây d ng Trung tâm D ch v phân tích thí nghi m thành ph thành phòng thí nghi m tr ng i m có quy mô l n nh t c a c khu v c phía Nam chuyên v lĩnh v c d ch v phân tích thí nghi m vào u quý III năm 2009; nâng cao hi u qu ho t ng c a Trung tâm Công ngh sinh h c; ti p t c tri n khai hi u qu án i m i công ngh công nghi p ph c v chuy n d ch cơ c u
 9. công nghi p thành ph , trong ó có Chương trình h tr doanh nghi p nâng cao năng su t - ch t lư ng - h i nh p. 8. S Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p S Công Thương Ny m nh tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n d ch v kinh doanh tr c tuy n trên a bàn thành ph và Chương trình phát tri n ngành công ngh thông tin giai o n 2008 - 2010; ph i h p ài Truy n hình thành ph và các cơ quan báo, ài xây d ng và th c hi n Chương trình qu ng bá, tuyên truy n v Chương trình kích c u u tư và tiêu dùng trên a bàn thành ph năm 2009. 9. S Văn hóa, Th thao và Du l ch nghiên c u, ph i h p v i Hi p h i Du l ch thành ph tri n khai t t các gi i pháp kích c u du l ch do T ng c c Du l ch tri n khai; khuy n khích doanh nghi p du l ch, doanh nghi p l hành, doanh nghi p v n t i tham gia liên k t gi m giá trong chu i cung c p d ch v tr n gói cho khách du l ch có nhi u chương trình gi m giá. xu t t ch c các s ki n, l h i du l ch trong năm Ny m nh các ho t ng qu ng bá, xúc ti n du l ch, trình vào u tháng 02 năm 2009. Tham mưu y ban nhân dân thành ph ki n ngh gi m, giãn thu cho các doanh nghi p l hành, d ch v du l ch; mi n visa có i u ki n i v i các th trư ng ti m năng, tr ng i m; c i cách m nh m hơn n a th i gian, th t c c p visa cho khách du l ch n thành ph . 10. S Xây d ng xu t gi i pháp khuy n khích phát tri n qu nhà xã h i, h tr ngư i có thu nh p th p vay t o l p nhà ; huy ng ngu n l c toàn xã h i Ny m nh tri n khai chương trình nhà , phát tri n th trư ng b t ng s n. Nghiên c u, tham mưu, xu t gi i pháp phù h p tăng cư ng h tr doanh nghi p ti p c n v i ngu n v n tín d ng ưu ãi và t o i u ki n thu n l i ngư i có thu nh p th p ư c thuê, mua theo giá hoàn v n và theo kh năng; có cơ ch linh ho t Ny m nh chương trình u tư xây d ng nhà cho công nhân lao ng t i các khu ch xu t, khu công nghi p và sinh viên thuê; trình vào u tháng 02 năm 2009. 11. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu xu t s a i, b sung quy nh v ơn giá thuê t trên a bàn thành ph cho phù h p v i tình hình th c ti n (trình ngay sau khi Chính ph ban hành ngh nh i u ch nh, b sung Ngh nh s 142/2005/N -CP); Ny nhanh c i cách th t c giao t, cho thuê t t o i u ki n cho nhà u tư và ngư i dân xúc ti n các d án u tư, nh t là d án nhà . 12. S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, S K ho ch và u tư xu t u tư xây d ng h th ng kho, bãi hi n i, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i thành ph . Tăng cư ng năng l c v n t i c v s lư ng, ch t lư ng phương ti n ti p nh n, v n chuy n hàng hóa, hành khách; u tư phát tri n v n t i hành khách công c ng. 13. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph ph i h p v i các s ngành liên quan ki m tra, rà soát, xu t danh m c các d án tham gia Chương trình này trong ph m vi các khu ch xu t - khu công nghi p. 14. Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư ch trì, ph i h p S Công Thương tăng cư ng h tr doanh nghi p nghiên c u th trư ng, xúc ti n thương m i; tìm ki m và m r ng th trư ng ngoài nư c; t ch c t t th trư ng n i a thúc Ny s n xu t,
 10. tiêu th trong nư c; xây d ng Chương trình xúc ti n th trư ng Campuchia và các th trư ng xu t khNu tr ng i m, Chương trình Xúc ti n th trư ng n i a t i các Vùng kinh t tr ng i m; trình vào u tháng 02 năm 2009. Nâng cao ch t lư ng tư v n u tư và thương m i, hư ng d n doanh nghi p tham gia các h i ch qu c t chuyên ngành có uy tín, quy mô l n và ch t lư ng, hi u qu cao. Ti p t c Ny m nh phát tri n Chương trình “Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao”; h tr doanh nghi p thu c Chương trình này xu t khNu hàng hóa, m r ng th trư ng, phát tri n th ph n nư c ngoài; th c hi n hi u qu Chương trình “Hàng Vi t Nam ng hành cùng ngư i Vi t Nam”. 15. Vi n Nghiên c u phát tri n ch trì: a) T p trung, ôn c tri n khai Chương trình hành ng c a thành ph v h i nh p kinh t qu c t giai o n 2007 - 2010. Tăng cư ng gi i thi u, qu ng bá trang web và Ny m nh ho t ng c a Trung tâm Thông tin kinh t thành ph , cung c p thông tin kinh t - xã h i trong nư c, nư c ngoài cho các cơ quan, ơn v liên quan và doanh nghi p; tư v n, h tr các cơ quan, ơn v , doanh nghi p ch ng xây d ng phương án ng phó, h n ch tác ng b t l i n kinh t thành ph . b) Ph i h p S Tài chính, Qu u tư phát tri n ô th thành ph t p trung hoàn t t các th t c và ưa vào ho t ng Công ty u tư tài chính nhà nư c thành ph , trình ngay sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t án thành l p Công ty. Ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính, Qu u tư phát tri n ô th thành ph và các cơ quan, ơn v liên quan tham mưu y ban nhân dân thành ph ph i h p B Tài chính, các B - ngành hoàn ch nh và tri n khai th c hi n Chương trình phát tri n th trư ng v n thành ph n năm 2010, t m nhìn n năm 2020. 16. C c Thu thành ph th c hi n l trình mi n gi m thu , giãn n thu theo ch o c a Trung ương, Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính, m b o phù h p v i chu kỳ s n xu t và tiêu th s n phNm; t p trung tri n khai, hư ng d n k doanh nghi p n m thông tin và ư c hư ng ch trương, chính sách h tr c a nhà nư c, t p trung th c hi n trong quý I và ti p t c tri n khai cho doanh nghi p trong su t năm 2009. Tăng cư ng rà soát, công khai hóa các th t c hành chính, quy trình nghi p v qu n lý thu ; tháo g và gi i quy t các vư ng m c v thu và th t c hành chính cho ngư i n p thu . 17. C c H i quan thành ph t p trung c i cách th t c xu t nh p khNu, rút ng n th i gian thông quan; ph i h p C c Thu ơn gi n hóa th t c hoàn thu , quy t toán thu i v i nguyên li u nh p khNu ph c v s n xu t hàng xu t khNu; gi i quy t d t i m nh ng th t c còn phi n hà, gi m n m c th p nh t th i gian và chi phí cho doanh nghi p. 18. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph : a) Tăng cư ng ch o, t p trung tháo g khó khăn, nh m áp ng nhu c u v v n tín d ng các doanh nghi p n nh s n xu t, nh t là doanh nghi p xu t khNu, các doanh nghi p nh và v a; ưu tiên cho vay i v i các doanh nghi p kinh doanh hàng xu t khNu, doanh nghi p nh p khNu nguyên li u ph c v cho s n xu t hàng xu t khNu, doanh nghi p s n xu t kinh doanh các m t hàng thi t y u; xu t gi i pháp phù h p m r ng cho vay không th ch p các doanh nghi p nh và v a b sung v n lưu ng th c hi n các ơn hàng, h p ng ã ký k t. Xây d ng k ho ch và gi i pháp
 11. khuy n khích cho vay tiêu dùng, nghiên c u cơ ch lãi su t th a thu n, khuy n khích m r ng và phát tri n d ch v ngân hàng bán l Ny m nh tiêu dùng trong nư c, tri n khai trong quý I năm 2009. b) Ti p t c ph i h p ch t ch v i các s - ngành thành ph , th c hi n cơ c u l i n và áp d ng các gi i pháp khoanh n , giãn n vay v n ngân hàng i v i nông dân và doanh nghi p g p khó khăn trong s n xu t và tiêu th hàng hóa. Ph i h p nâng cao hi u qu ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng các doanh nghi p nh và v a. 19. y ban nhân dân các qu n - huy n t p trung, ch ng Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án u tư tr ng i m trên a bàn. H i ng ThNm nh b i thư ng, gi i phóng m t b ng thành ph ch trì, ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng t p trung gi i quy t các vư ng m c trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng tăng t c gi i ngân các d án v n ngân sách nhà nư c; nh t là các d án u tư phát tri n h t ng giao thông, ch ng ng p nư c, nhà xã h i, chương trình nhà ph c v tái nh cư; công trình Khu Công ngh cao, Khu ô th m i Th Thiêm, Khu ô th c ng Hi p Phư c…; t o i u ki n thu h i nhanh m t b ng thi công công trình úng ti n ./.
Đồng bộ tài khoản