Quyết định số 18-HDDBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 18-HDDBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18-HDDBT về việc thành lập thị trấn yên châu thuộc huyện Yên châu, tỉnh Sơn la do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18-HDDBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18-H BT Hà N i, ngày 29 tháng 2 năm 1988 QUY T NNH V VI C THÀNH L P THN TR N YÊN CHÂU THU C HUY N YÊN CHÂU, T NH SƠN LA H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a u ban Nhân dân t nh Sơn La và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay tách h p tác xã 1-5, h p tác xã 2-9, h p tác xã Yên Phong và khu dân cư trên a bàn huy n l Yên Châu (thu c xã Viêng Lán) thành l p th tr n Yên Châu thu c huy n Yên Châu. Tr tr n Yên Châu có 126 hécta di n tích t nhiên v i 2.316 nhân khNu. a gi i th tr n Yên Châu phía ông giáp xã S p V t, m c là b n Khái Khoáng; phía tây giáp xã Chi ng Khoi, m c là b n Ngo ng; phía nam giáp xã Chi ng P n, m c là nh núi Dông Pu Lan Răng; phía b c giáp xã Viêng Lán, m c là c u Nà Và. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Viên Lán còn 2.560 hécta di n tích t nhiên và 3.256 nhân khNu. a gi i xã Viêng Lán phía ông giáp xã S p V t, m c là b n Khái Khoáng; phía tây giáp xã Chi ng Khoi, m c là b n Ngo n; phía nam giáp xã Chi ng P n, m c là b n S p S ; phía b c giáp xã Chi ng ông, m c là b n Nhúng. i u 2. U ban nhân dân t nh Sơn La và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản