Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/2004/QĐ-UB về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 180/2004/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C PHÊ CHU N VÀ BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN H T NG T NG N” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t T ch c H ND và UBND ; Căn c Ngh nh s 52/2004/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003 ngày 30/01/2003 c a Chính Ph v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 15/TT-BXD ngày 19/11/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 63/2004/Q -UB ngày 28/4/2004 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Ban qu n lý d án h t ng T Ng n; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph Hà N i và Giám c Ban qu n lý d án h t ng T Ng n, QUY T NNH i u 1: Phê chuNn và ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a Ban qu n lý d án h t ng T Ng n, g m V chương và 15 i u. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v Hà N i, Giám c Ban qu n lý d án h t ng T Ng n, Th trư ng các các S , Ban, Ngành có liên quan thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN H T NG T NG N (Ban hành kèm theo quy t nh s 180/2004/Q -UB ngày 06 tháng 12 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ban Qu n lý d án h t ng T Ng n ư c thành l p theo Quy t nh s 63/2004/Q - UB ngày 28/4/2004 c a UBND Thành ph Hà N i, là cơ quan tr c thu c UBND TP Hà n i, th c hi n ch c năng nhi m v c a ch u tư v qu n lý d án v u tư và xây d ng h t ng ô th theo úng quy ho ch, k ho ch và pháp lu t. - Tên giao d ch c a Ban là: Ban Qu n lý d án h t ng T ng n. i u 2: Ban qu n lý D án h t ng T ng n có ch c năng giúp UBND Thành ph t ch c th c hi n vi c qu n lý các d án v u tư và xây d ng phát tri n h t ng ô th T ng n Sông H ng do UBND Thành ph , ph i h p v i các cơ quan thu c UBND TP và UBND các qu n, huy n, phư ng, xã qu n lý các ho t ng khác có liên quan hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 3: Ban Qu n lý d án h t ng T Ng n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và ngân hàng ho t ng theo quy nh, ư c tham gia vào các quan h pháp lu t trong ph m vi quy n h n ư c giao, Ban qu n lý h t ng T ng n có biên ch do UBND Thành ph Hà n i giao, kinh phí ho t ng c a Ban ư c th c hi n theo Ngh nh s 52/1999/N -CP, Ngh nh s 12/2000/N -CP và Ngh nh s 07/2003/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t và thành ph Hà N i. Tr s ư c t t i: 115 ư ng Lê DuNn, phư ng C a Nam, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. i u 4: Th i gian ho t ng c a Ban qu n lý d án h t ng T ng n ph thu c vào ti n th c hi n các d án u tư, xây d ng cơ s h t ng t ng n sông H ng và các d án khác do c p có thNm quy n giao. Vi c ch m d t ho t ng c a Ban qu n lý d án h t ng T ng n do UBND thành ph Hà N i quy t nh. Chương 2: NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M
  3. i u 5: Ch ng ph i h p v i các S , Ban, Ngành Thành ph và u quy n tr c ti p báo cáo v i các B , Ngành Trung ương l p và trình duy t các d án u tư và xây d ng d án do UBND Thành ph giao. i u 6: Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v qu n lý, t ch c tri n khai th c hi n các d án ư c giao theo trình t quy nh c a Nhà nư c và Thành ph , t ng h p báo cáo UBND Thành ph v ti n th c hi n các d án, nhu c u v n cho d án; báo cáo các phát sinh (n u có) v i UBND Thành ph xem xét ch o, gi i quy t. i u 7: Th c hi n ch c năng, nhi m v c a ch u tư v qu n lý th c hi n d án t khi l p, phê duy t n khi bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng. ư c nh n v n tr c ti p t cơ quan có thNm quy n c p v n ho c huy ng v n t các ngu n trong nư c và nư c ngoài theo qui nh c a pháp lu t t ch c th c hi n d án c u Nh t Tân và ư ng 5 kéo dài và các d án khác ư c UBND Thành ph giao. Chương 3: CƠ C U T CH C, B MÁY, HO T NG i u 8: Cơ c u t ch c, b máy, g m có: 1- Giám c, các Phó Giám c - Giám c Ban qu n lý d án h t ng T Ng n do ch t ch UBND Thành ph b nhi m theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a Nhà nư c và Thành ph và theo ngh c a Giám c S N i v Thành ph . - Phó Giám c Ban qu n lý d án do UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c Ban qu n lý d án và Giám c S N i v Thành ph . 2. Các phòng chuyên môn: Cho phép Ban qu n lý d án h t ng T ng n căn c vào tình hình c th c a t ng giai o n d án thành l p các phòng, Ban, b ph n nghi p v cho thích h p nh m hoàn thành nhi m v ư c giao. - Trư c m t ư c t ch c thành 03 phòng: - Phòng Hành chính t ng h p - Phòng tài chính k toán - Phòng qu n lý th c hi n d án Các phòng chuyên môn ch u s qu n lý tr c ti p c a Giám c Ban và các Phó Giám c Ban theo phân công ph trách, ng th i ư c s hư ng d n h tr v chuyên môn nghi p v t các S , Ban, Ngành liên quan c a Thành ph . Trong m i phòng ch c năng chuyên môn có trư ng phòng, các phó phòng và các t chuyên viên chuyên trách. * Ch c năng, nhi m v c a các phòng:
  4. a). Phòng Hành chính t ng h p ch u trách nhi m v các công tác chính sau: + Công tác t ch c lao ng, ti n lương: - Tuy n ch n, ào t o, b trí s d ng cán b . - Qu n lý cán b (h sơ, theo dõi, nh n xét). - Gi i quy t các ch , chính sách i v i ngư i lao ng (ch ti n lương, ph c p, hưu chí…). - T ch c biên ch c a Ban. - Công tác b o m t. + Công tác qu n tr hành chính: - Công tác qu n tr : qu n lý tài s n c a Ban, công tác b o v , an ninh tr t t , văn thư óng d u, in n, phôtô và lưu tr tài li u… - Công tác mua s m: mua s m tài s n, các h p ng i n, nư c sinh ho t, i n tho i… - D trù, mua s m, qu n lý và cung c p VPP hàng tháng. - L tân, ph c v h i ngh , h i h p. - Làm th t c, i u hành xe ôtô ph c v các oàn công tác. + Thư ng tr c trong công tác thi ua, khen thư ng, k lu t. + Thư ng tr c trong công tác thanh tra n i b c a Ban, ph i h p v i các phòng t ch c thanh tra, ki m tra thư ng xuyên, t xu t theo quy nh. + Thư ng tr c công tác nghĩa v quân s . + Có trách nhi m quan h v i a phương nơi óng tr s c a Ban và các Phân ban + Công tác th ng kê, t ng h p, tin h c hoá công tác qu n lý d án và báo cáo nh kỳ, t xu t cho các c p. b)- Phòng tài chính k toán: ch u trách nhi m v các công tác chính sau: + Công tác qu n lý tài chính, công tác k toán c a Ban. + Ki m tra các d toán chi phí trong quá trình th c hi n d án trư c khi trình lãnh o Ban phê duy t. + Phòng TCKT có trách nhi m xem xét k các th t c tài chính gi i ngân nhanh nh t theo úng quy nh. Th c hi n các th t c thanh toán, c p phát v n cho các ơn
  5. v có liên quan (nhà th u, tư v n, ban GPMB…) theo ch o, phê duy t c a lãnh o ban + Cân i ngu n v n l p k ho ch chi tiêu hàng năm cho Ban, qu n lý chi tiêu cho các ho t ng c a Ban. + Tri n khai ngu n v n các d án sau khi có thông báo v n v các cơ quan c p phát (Kho b c Nhà nư c TW, Qu h tr phát tri n…). + m b o ngu n v n cho các d án Ban qu n lý hàng năm: t khâu l p, trình duy t k ho ch năm, tham mưu i u hoà, i u chuy n k ho ch…cho t i khi có thông báo v n v cơ quan c p phát. + Ch trì th c hi n công tác quy t toán các d án, l p các báo cáo quy t toán, các báo cáo tài chính. + Ch trì làm vi c v i các ơn v ki m toán (ki m toán c l p, ki m toán nhà nư c), các oàn ki m tra tài chính. + Theo dõi, qu n lý toàn b các h p ng kinh t ký k t v i các ơn v ki m toán c l p; t khâu u th u l a ch n ơn v ki m toán, chuNn b n i dung h p ng, theo dõi th c hi n h p ng, rà soát xác nh n giá tr thanh toán nh kỳ, thanh toán cu i cùng cho ơn v ki m toán, thanh lý các h p ng khi k t thúc. + Qu n lý v tài chính các tài s n c a Ban, các tài s n thu h i t d án, các tài s n u tư t d án cho các ơn v khác (vào s theo dõi tài s n, ánh giá giá tr tài s n, h ch toán tăng gi m ngu n v n). c). Phòng qu n lý th c hi n d án: ch u trách nhi m v công tác chính sau: + ChuNn b cho toàn b các d án t khâu tìm ki m d án, l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi. + Ph i h p v i phòng Hành chính t ng h p trong công tác u th u. + Ch u trách nhi m toàn b công tác u th u (g m các d án v n trong nư c và các d án v n nư c ngoài – ODA) t khâu l p k ho ch u th u, h sơ m i th u, công b k t qu u th u. Trong công tác u th u ph i lưu ý m b o nguyên tác th ng nh t gi a h sơ m i th u, phương pháp ánh giá th u và k t qu u th u trình duy t. + Ch u trách nhi m v các th t c h p ng xây l p, tư v n, thi t b bao g m: chuNn b h p ng, thương th o và i u ch nh h p ng. + Theo dõi các h p ng kinh t ký v i các nhà th u, tư v n, các ơn v cung ng thi t b các khâu: Theo dõi th c hi n h p ng (v trình t , th t c, s tuân th c a nhà th u i v i n i dung c a h p ng ã ký k t), rà soát xác nh n giá tr thanh toán nh kỳ ch y u là ơn giá, thanh toán cu i cùng cho nhà th u, thanh lý các h p ng khi k t thúc. Ch u trách nhi m ch o th c hi n d án m b o ch t lư ng, ti n , giá thành, môi trư ng an toàn và các quy nh khác trong h p ng c th :
  6. - T ch c xem xét, trình duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, các cương KSTK; x lý các v n phát sinh, phát tri n v k thu t và kh i lư ng. - Ti n hành ki m tra giám sát quá trình xây d ng, ch trì nghi m thu thanh toán cho nhà th u v kh i lư ng cũng như ơn giá, giá thành xây l p. - Bình lu n x lý các kh i lư ng phát sinh, b sung c a h p ng (n u có) Tr c ti p qu n lý các k sư i tác, ph i h p ch t ch v i tư v n giám sát và nhà th u ch o thi công úng ti n . Ch u trách nhi m toàn b công tác GPMB, các h p ng trong công tác GPMB c a d án, tham mưu xu t bi n pháp x lý các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n công tác GPMB. i u 9: Ban qu n lý d án H t ng T ng n ho t ng theo ch Th trư ng. Giám c là ngư i lãnh o cao nh t và i u hành các ho t ng c a Ban Qu n lý d án h t ng T ng n, ch u trách nhi m tr c ti p trư c UBND Thành Ph và Pháp lu t. Giám c Ban có trách nhi m phân công nhi m v cho các Phó Giám c Ban, các phó Giám c Ban có quy n quy t nh các ph n vi c do mình ph trách và ch u trách nhi m trư c Giám c Ban và pháp lu t v quy t nh c a mình. i v i các v n quan tr ng, ph c t p ho c liên quan n nhi u lĩnh v c khác nhau thì ư c ưa ra trao i th ng nh t trong t p th lãnh o c a Ban. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau thì Giám c Ban là ngư i có quy t nh cu i cùng. i u 10: Giám c Ban ban hành quy ch làm vi c n i b c a Ban phù h p v i pháp lu t hi n hành, th c hi n các ch thông tin v qu n lý và ch o b ng giao ban, h i ngh nh kì và chuyên t xu t. Ch trì các h i ngh do Giám c Ban ho c Phó Giám c ư c Giám c Ban u quy n. Chương 4: QUAN H CÔNG TÁC i u 11: Ban Qu n lý h t ng T ng n ch u s qu n lý toàn di n, tr c ti p c a UBND thành ph Hà N i ng th i ư c s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i và các B , Ngành Trung ương. Ban qu n lý h t ng T ng n có trách nhi m báo cáo nh kì v k t qu ho t ng theo ch quy nh và báo cáo t xu t khi có yêu c u v i UBND Thành ph và các B Ngành Trung ương có liên quan. i u 12: M i quan h gi a Ban qu n lý h t ng T ng n v i các S , Ban, Ngành c a thành ph là quan h trao i thông tin, hư ng d n chuyên môn nghi p và ph i h p ho t ng gi a các cơ quan tr c thu c UBND Thành ph theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m do UBND Thành ph quy nh. Ban Qu n lý d án h t ng T Ng n có trách nhi m cung c p thông tin và ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph gi i quy t các v n có liên quan n công vi c. Các cơ quan chuyên môn thu c UBND Thành ph có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v , ph i h p ch t ch và giúp Ban
  7. qu n lý H t ng T ng n hoàn thành nhi m v , quy n h n ư c giao. Ki m tra các ho t ng c a Ban qu n lý H t ng T ng n thu c lĩnh v c mình ph trách. Khi có ý ki n không th ng nh t trong vi c th c thi nhi m v , quy n h n ư c giao, Ban qu n lý d án h t ng T ng n có quy n ki n ngh UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 13: M i quan h gi a Ban qu n lý h t ng T ng n v i UBND Qu n, Huy n, Phư ng, Xã và Th tr n trong ph m vi m c gi i c a d án là quan h gi a cơ quan tr c thu c UBND Thành ph Hà N i v i cơ quan hành chính nhà nư c a phương. Trong các lĩnh v c thu c thNm quy n c a Ban Qu n lý d án h t ng T Ng n ư c quy nh trong quy ch này, Ban qu n lý H t ng T ng n có trách nhi m thông báo và ph i h p v i UBND các qu n huy n, phư ng, xã trên a bàn trong các lĩnh v c quy ho ch, k ho ch u tư, xây d ng cơ s h t ng… liên quan n i s ng c a nhân dân a phương. UBND các qu n, huy n, phư ng, xã trên a bàn th c hi n ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c a phương có trách nhi m ph i h p và h tr Ban Qu n lý d án h tâng T Ng n ng viên ngu n l c t i ch tham gia u tư và xây d ng d án, th c hi n ch trương k ho ch GPMB, di d i, tái nh cư theo quy ho ch và theo ch , chính sách hi n hành, t ch c l c lư ng ki m tra, phát hi n và x lý các vi ph m liên quan n qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14: Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký i u 15: Trong quá trình th c hi n, khi c n thi t ph i s a i, b sung, thay th Qui ch , UBND Thành ph s i u ch nh cho thích h p.
Đồng bộ tài khoản