Quyết định số 180-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 180-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180-HĐBT về việc thành lập phường Bửu Hoà trên cơ sở xã Bửu Hoà thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 180-H BT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 180-H BT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1984 V VI C THÀNH L P PHƯ NG B U HOÀ TRÊN CƠ S XÃ B U HOÀ THU C THÀNH PH BIÊN HOÀ, T NH NG NAI. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 v vi c u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a U ban Nhân dân t nh ng Nai, QUY T NNH i u 1. Thành l p phư ng B u Hoà trên cơ s xã B u Hoà thu c thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai. i u 2. U ban Nhân dân t nh ng Nai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản