Quyết định số 180/NN-BVTV/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 180/NN-BVTV/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/NN-BVTV/QĐ về việc đăng ký chính thức, và bổ sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và CNTP ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/NN-BVTV/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGHI P TH C PH M NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 180/NN-BVTV/Q Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1992 QUY T NNH ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM Sau khi xem xét các k t qu phân tích và theo ngh c a H i ng tư v n thu c b o v th c v t trong phiên h p ngày 23/6/1991 B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm ng ý cho ăng ký chính th c 13 (mư i ba) và ăng ký b sung 2 (hai) lo i thu c sau ây vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam. I. ĂNG KÝ CHÍNH TH C STT Tên thương Tên ho t ch t Nhóm thu c % D ng Tác Hãng phNm ho t thu c d ng s n ch t xu t (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Bayfidian Triadimenol Triazole 25 EC Tr Bayer b nh 2 Baythroid Cyfluthrin Pyrethroid 5 SL nt Tr 3 Scout X-Tra Tralomethrin Pyrethroid 1.6 EC sâu Hoechst Roussel 4 Basta Glufosinate Tr Ammonium Lân h u cơ 15 EC sâu Hoechst Roussel 5 Ambush Permethrin Pyrethroid 50 EC ICI Tr 6 Karate Lambda - c Cyhalothrin Pyrethroid 2.5 EC nt Tr 7 Actellic Pirimiphos- Lân h u cơ 2 D sâu nt methyl 8 Ordram Molinate Thiocarbamate 8 E Tr nt sâu 9 Onecide Fluazifopbutyl Phenoxy 35 EC Ishihara Tr 10 X-52 Chlomethoxyfen Diphenyl 7 GR sâu Ishihara
  2. 11 Atabron Chlorfluazuron H p ch t Urea 5 EC nt Tr 12 Satunil Thiobencarb+ H nh p 60 EC c Kumsgi Propanil 13 Omethoate H nh p (40%) EC Tr Sơn +Fenvalerate c Tây (10%) Trung Tr Qu c 30 c (20% + Tr 10%) sâu Tr c Tr sâu II. ĂNG KÝ B SUNG (Thu c h n h p gi a hai ho t ch t có danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam) S Tên thương Ho t ch t % ho t D ng Tác d ng Hãng s n TT phNm ch t thu c xu t 1 CIDI M 48% Phenthoate+2% 50 EC Tr sâu VIpesco 2 BELLAT C 25% Benomyl+25% oxyclorua ng 50 Wp Tr b nh nt Vũ Tuyên Hoàng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản