Quyết định số 180/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 180/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin lở mồm long móng trong chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/QĐ-BNN-TY

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 180/Q -BNN-TY Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH TIÊM V C XIN LMLM TRONG CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA KH NG CH VÀ THANH TOÁN B NH LMLM NĂM 2008 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ư c ban hành theo L nh công b c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ngày 12/5/2004; Căn c Quy t nh s 3660/Q - BNN-TY ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c phê duy t Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh l m m long móng giai o n 2006 – 2010; Căn c vào Quy t nh s 7476/VPCP-NN ngày 26/12/2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c i u ch nh Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh l m m long móng năm 2008; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch tiêm phòng v c xin LMLM năm 2008 (có b n k ho ch chi ti t kèm theo). i u 2. Trên cơ s b n k ho ch này: - C c trư ng C c Thú y ch o chuNn b v c xin v s lư ng và ch ng lo i; t ch c h i ngh tri n khai, hư ng d n các a phương chuNn b k ho ch tiêm phòng, giám sát sau tiêm phòng. - Trư ng ban ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m và LMLM c p t nh, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng k ho ch tiêm phòng c p t nh, t ch c h i ngh tri n khai, t p hu n k thu t tiêm phòng, tri n khai vi c tiêm phòng theo k ho ch. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, C c trư ng C c Chăn nuôi, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B và Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành b n K ho ch này.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư, B Tài chính; - S NN-PTNT, Chi c c TY các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v liên quan thu c B ; Bùi Bá B ng - Lưu C c TY, VP B K HO CH TIÊM PHÒNG V C XIN L M M LONG MÓNG NĂM 2008 (Phê duy t kèm theo Quy t nh s 180/Q -BNN-TY ngày 21 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Th c hi n Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh l m m long móng (giai o n 2006-2010) ã ư c B Nông nghi p và PTNT phê duy t t i Quy t nh s 3660 Q /BNN-TY ngày 27 tháng 12 năm 2005; tri n khai ng b , hi u qu công tác tiêm phòng v c xin LMLM năm 2007, B Nông nghi p và PTNT ngh các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và PTNT th c hi n theo k ho ch sau: 1. M c tiêu: T l tiêm phòng ph i t t i thi u là 80% s gia súc trong di n tiêm; S gia súc ư c tiêm trong m i t kho ng trên 3 tri u con trâu, bò, trên 500.000 con l n. 2. Th i gian tiêm phòng: a) t 1: - Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2008. b) t 2: - Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2008. Chú ý: Tiêm mũi v c xin u tiên c a năm 2008 cách mũi tiêm th hai (ho c mũi tiêm cu i cùng) c a năm 2007 là 5-6 tháng; mũi th 2 năm 2008 cách mũi 1 năm 2008 là 6 tháng. Riêng i v i gia súc m i tiêm phòng l n u b t bu c ph i tiêm phòng 2 mũi, mũi th 2 cách mũi th nh t 28 ngày. 3. Ph m vi tiêm phòng: a) Tiêm phòng trên ph m vi các huy n, t nh, thành ph trong Chương trình;
 3. - Vùng kh ng ch g m các t nh: Qu ng Ninh, L ng Sơn, Cao B ng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Qu ng Nam, Kon Tum, Gia Lai, c L c, c Nông, Lâm ng, Bình Phư c, Tây Ninh, Long An, ng Tháp, An Giang, Kiên Giang. - Vùng m g m các t nh: Tuyên Quang, Yên Bái, B c C n, B c Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên – Hu , TP. à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thu n và Bình Thu n. 4. i tư ng tiêm phòng: - Trâu, bò; dê, c u (n u có); - L n nái, c gi ng, ho c l n th t vùng có nguy cơ cao. 5. Lo i v c xin s d ng: - V c xin type O tiêm cho trâu, bò và l n. - V c xin type (O, A) tiêm phòng cho trâu, bò và dê c u (n u có) m t s t nh mi n ông Nam b và m t s t nh ng b ng Sông C u Long có biên gi i v i Căm phu chia. -V c xin type (O, A, Asia 1) các t nh có biên gi i v i Trung Qu c, m t s t nh B c Trung b , các t nh Duyên h i mi n Trung (t à N ng tr vào n t nh Ninh Thu n) và các t nh Tây Nguyên. - Tiêm phòng theo hư ng d n s 1142/TY-DT ngày 9/8/2006 c a C c Thú y. 6. T p hu n cho ngư i th c hi n vi c tiêm phòng: - Các a phương t ch c h i ngh rút kinh nghi m v công tác tiêm phòng năm 2007 và tri n khai công tác tiêm phòng năm 2008 c p t nh, huy n, xã. - T ch c t p hu n b sung v k thu t tiêm phòng, cách s d ng, b o qu n v c xin i v i nh ng ngư i tham gia tiêm phòng nhưng chưa qua t p hu n. 7. Chu n b d ng c tiêm phòng: Các a phương rà soát l i s lư ng bơm tiêm, lo i b nh ng bơm tiêm không t yêu c u k thu t, mua s m bơm tiêm m i ch t lư ng t t; b sung thùng gi l nh n u thi u. 8. T ch c th c hi n vi c tiêm phòng, phân ph i v n chuy n, cung ng v c xin và các ho t ng ph c v cho tiêm phòng: C c Thú y phân b s lư ng v c xin cho t ng t nh d a trên k ho ch tiêm phòng ã ư c B Nông nghi p và PTNT phê duy t.
 4. Các ơn v trúng th u nhanh chóng cung ng v c xin theo ch ng lo i c a t ng t tiêm phòng. Th c hi n theo Quy t nh s 738/Q -TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch LMLM gia súc, Thông tư s 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 c a B Tài chính v ch tài chính phòng ch ng d ch LMLM gia súc; các Quy t nh phê duy t K ho ch phòng ch ng d ch LMLM c a UBND các t nh, thành ph , các t nh vùng m ph i có kinh phí mua v c xin i ng 50%. 10. T ch c th c hi n: - Ban ch o tiêm phòng v c xin LMLM trung ương ch o các a phương xây d ng k ho ch tiêm phòng c p t nh, ph i h p v i các cơ quan ch c năng ôn c, ki m tra vi c tiêm phòng. - Các V Tài chính, K ho ch – B Nông nghi p và PTNT ph i h p v i các ơn v liên quan c a B Tài chính, B K ho ch u tư b trí ngân sách theo d án ã ư c phê duy t. - C c Thú y ch o các ơn v liên quan nh p, ki m nghi m, phân b v c xin, phát hi n và x lý nh ng vư ng m c, theo dõi ti n tiêm phòng báo cáo lãnh o B Nông nghi p và PTNT. - Ban ch o tiêm phòng b nh cúm gia c m và LMLM c p t nh, trên cơ s k ho ch chung xây d ng k ho ch tiêm phòng c a t nh trình UBND c p t nh phê duy t và g i v C c Thú y trư c ngày 20/2/2008; chuNn b kinh phí; chuNn b d ng c … ph c v tiêm phòng, t ch c h i ngh tri n khai c p t nh, huy n, xã, thành l p các oàn ch o, ki m tra, ôn c vi c tiêm phòng. - Các ơn v trúng th u chuNn b v c xin c p cho các a phương theo s i u ph i c a C c Thú y. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng PH L C 1 CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA KH NG CH VÀ THANH TOÁN B NH LMLM NĂM 2008 S LƯ NG V C XIN TIÊM PHÒNG 100% VÙNG KH NG CH (Kèm theo Quy t nh s 180/Q -BNN-TY ngày 21 tháng 01 năm 2008)
 5. S lư ng v c xin vùng kh ng ch năm 2008 Trâu, bò (tiêm 2 li u) L n (tiêm 2 li u) TT T nh Huy n Type Type O, Type O SL Týp O SL (con) O,A A, Asia 1 (con) SLVX SLVX SLVX SLVX 1 Qu ng Bình Liêu 11,500 23,000 1,119 2,238 m Hà 6,939 13,878 2,100 4,200 Ninh H i Hà 9,716 19,432 3,419 6,838 Móng Cái 7,844 15,688 2,730 5,460 C ng 35,999 71,998 9,368 18,736 2 L ng Tràng 22,202 44,404 3,195 6,390 nh Sơn Văn Lãng 21,303 42,606 2,272 4,544 Cao L c 20,796 41,592 2,734 5,468 L c Bình 26,151 52,302 4,188 8,376 ình L p 14,941 29,882 1.146 2,292 C ng 105,393 210,786 13,535 27,070 3 Cao Trà Lĩnh 10,390 20,780 1,353 2,706 Ph c Hòa 9,364 18,728 1,120 2,240 B ng Th ch An 22,022 44,044 2,277 4,554 B oL c 26,201 52,402 2,824 5,648 Thông 11,523 23,046 1,265 2,530 Nông Hà Qu ng 14,674 29,348 1,761 3,522 Trùng 25,792 51,584 2,351 4,702 Khánh 17,159 34,318 1,650 3,300 H Lang C ng 137,125 274,250 14.601 29,202 4 Hà V Xuyên 27,637 55,274 3,652 7.304 Giang Hoàng Su 19,626 39,252 4,252 8,504 Phì Xìn M n 17,983 35,966 2,377 4,754 Qu n B 12,390 24,780 2,147 4,294
 6. Yên Minh 28,820 57,640 2,603 5,206 ng Văn 14,390 28,780 1,910 3,820 Mèo V c 21,242 42,484 1,931 3,862 C ng 142,088 284,176 18,872 37,744 5 Lào B o Th ng 15,658 31,316 6,691 13,382 Cai TP. Lào 4,451 8,902 2,046 4,092 Cai 0 B c Hà 0 Sa Pa 18,228 36,456 3,644 7,288 Bát Xát 14,960 29,920 2,394 4,788 Mư ng Khg 8,638 178,276 1,211 2,422 Si Ma Cai C ng 61,935 123,870 15,986 31,972 6 Lai Tam 8,147 16,294 1,510 3,020 Châu ư ng 1,875 3,750 1,003 2,006 TX.L.Châu 6,912 13,824 1,149 2,298 Phong Th 7,116 14,232 940 1,880 Mư ng Tè 6.105 12,210 852 1,704 Than Uyên 16.530 33,060 2,042 4,084 Sìn H C ng 46,685 93,370 7,496 14,992 7 i n i n Biên 30,000 60,000 4,060 8,120 Biên B ông 19,500 39,000 2,900 5,800 Mư ng 18,000 36,000 2,450 4,900 Lay 21,300 42,600 3,200 6,400 Mư ng Nhé C ng 88,800 177,600 12,610 25,220
 7. 8 Sơn M c Châu 39,619 79,238 2,520 5,040 La Yên Châu 23,922 47,844 2,538 5,076 Mai Sơn 28,369 56,738 6,016 12,032 Sông Mã 28,767 57,534 6,615 13,230 C ng 120,677 241,354 17,689 35,378 9 Ninh Tam i p Bình Gia Vi n 0 0 Nho Quan 26,729 53,458 5,632 11,264 C ng 26,729 53,458 5,632 11,264 10 Thanh Mư ng Lát 10,417 20,834 1,533 3,066 Hóa Quan Hóa 18,846 37,692 1,655 3,310 Quan Sơn 9,705 19,410 1,436 2,872 Lang 12,380 24,760 1,340 2,680 Chánh 22,100 44,200 2,800 5,600 Thư ng. X C ng 73,448 146,896 8,764 17,528 11 Ngh Qu Phong 29,338 58,676 2,100 4,200 An Con 28,052 56,104 2,868 5,736 Cuông 66,163 132,326 8,753 17,506 Thanh Chg 25,641 51,282 2,495 4,990 Kỳ Sơn 36,210 72,420 2,688 5,376 Tương Dg C ng 185,404 370,808 18,904 37,808 12 Hà Hương 38,670 77,340 3,071 6,142 Tĩnh Sơn 16,277 32,554 759 1,518 Vũ Quang 32, 921 65,842 2,969 5,938 Hương Khê C ng 87,868 175,736 6,799 13,598
 8. 13 Qu ng B Tr ch 31,500 63,000 4,300 8,600 Bình Tuyên Hóa 22,400 44,800 2,800 5,600 Minh Hóa 16,923 33,846 1,200 2,400 C ng 70823 141,646 8,300 16,600 14 Qu ng ak Rông 7,500 15,000 320 640 Tr Vĩnh Linh 14,500 29,000 1,280 2,560 Hư ng 11,500 23,000 470 940 Hóa C ng 33,500 67,000 2,070 4,140 15 Th a Nam ông 4,900 9,800 625 1,250 T. Hu A Lư i 6,541 13,082 779 1,558 C ng 11,441 22,882 1,404 2,808 16 Qu ng Nam 6,023 12,046 607 1,214 Nam Giang 22,019 44,038 5,266 10,532 iL c C ng 28,042 56,084 5,873 11,746 17 Kon Kon Tum 23,422 46,844 3,607 7,214 Tum ak Hà 8,151 16,302 2,754 5,508 ak Tô 15,485 30,970 1,258 2,516 Ng c H i 6,317 12,634 864 1,728 ak Glei 8,258 16,516 1,208 2,416 Sa Th y 7,660 15,320 978 1,956 Kin R y 6,300 12,600 726 1,452 Kon Plông 6,363 12,726 700 1,400 C ng 81,956 163,912 12,095 24,190 18 Gia TP.Plaiku 9,191 18.382 5,051 10,102 Lai TX. An 17,602 35,204 1,914 3,828 Khê 12,922 25,844 2,705 5,410
 9. Kbang 18,141 36,282 3,761 7,522 ăk oa 15,596 31,192 2,097 4,194 Chư Păh 13,463 26,926 1,246 2,492 Ia Grai 17,617 35,234 2,106 4,212 Mang 17,320 34,640 770 1,540 Yang 6,111 12,222 779 1,558 Kông Chro 16,039 32,078 2,322 4,644 c Cơ 24,933 49,866 4,079 8,158 Chư Prông 14,747 29,494 1,589 3,178 Chư Sê 18,789 37,578 2,134 4,268 ăk Pơ 30,936 61,872 3,197 6,394 Ia Pa 50,462 100,924 1,452 2,904 Ayun Pa Krông Pa C ng 283,869 567,738 35,202 70,404 19 ăc Buôn M.T 8,155 16,310 7,603 15,206 L c EaH'leo 5,949 11,898 3,789 7,578 Ea Soup 11,489 22,978 2,365 4,730 Krông 7,840 15,680 3,801 7,602 năng 3,968 7,936 3,044 6,088 Krông Buk 7,408 14,816 2,014 4,028 Buôn ôn 5,632 11,264 3,571 7,142 Cư M'gar 26,291 52,582 5,965 11,930 Ea Kar 29,237 58,474 3,016 6,032 M' răk 15,137 30,274 14,122 28,244 Krông P c 12,170 24,340 5,432 10,864
 10. Krông Ana 19,093 38,186 2,533 5,066 Krông 8,386 16,772 1,735 3,470 Bông Lăk C ng 160,755 321,510 58,990 117,980 20 c Cư jút 6,015 12,030 3,382 6,764 Nông k Mil 3,009 6,018 1,813 3,626 ăk Song 1,481 2,962 1,419 2,838 ăk Nông 2,633 5,266 1,662 3,324 ăk Rl p 4,885 9,770 3,740 7,480 Krông Nô 2,661 5,322 3,016 6,032 C ng 20,684 41,368 15,032 30,064 21 Lâm am Rông 5,890 11,780 360 720 ng L c Dương 2,551 5,102 805 1,610 Tp. à L t 4,950 9,900 1,464 2,928 ơn 19,016 38,032 1,977 3,954 Dương 15,143 30,286 5,557 11,114 c Tr ng 5,750 11,500 6,550 13,100 Lâm Hà 3,800 6,600 5,580 11,160 Di Linh 6,120 12,240 4,200 8,400 B oL c 3,820 7,640 2,097 4,194 B o Lâm 5,327 10,654 411 822 Huai 12,700 25,400 1,250 2,500 T h 12,330 24,660 997 1,994 Cát Tiên C ng 97.397 194,794 31,248 62,496 22 Bình Phư c 10,000 20,000 4,600 9,200 Phư c Long 16,000 32,000 1,700 3,400
 11. L c Ninh C ng 26,000 52,000 6,300 12,600 23 Tây Tân Biên 10,714 21,428 869 1,738 Ninh Tân Châu 9,558 19,116 1,879 3,758 Châu 15,763 31,526 1,737 3,474 Thành 6,395 12,790 793 1,586 B nC u 20,251 40,502 3,374 6,748 Tr ng Bàng C ng 62,681 125,362 8,652 17,304 24 Long c Hu 10,916 21,832 997 1,994 An Th ch Hóa 647 1,294 983 1,966 M c Hóa 3,193 6,386 1,301 2,602 Vĩnh Hưng 360 720 812 1,624 Tân Hưng 855 1,710 530 1,060 C ng 15,971 31,942 4,623 9,246 25 ng Tân H ng 5,593 11,186 1,939 3,878 Tháp H ng Ng 3,275 6,550 3,174 6,348 C ng 8,868 17,736 5,113 10,226 26 An Châu c 938 1,876 418 836 Giang An Phú 2,633 5,266 1,498 2,996 Tân Châu 4,319 8,638 1,056 2,112 T nh Biên 18,046 36,092 743 1,486 Tri Tôn 21,420 42,840 1,763 3,526 C ng 47,356 94,712 5,478 10,956 27 Kiên TX. Hà 1,700 3,400 800 1,600 Giang Tiên 6,570 13,140 2,051 4,102 Kiên Lương C ng 8,270 16,540 2,851 5,702
 12. T ng c ng 2,069,746 988,252 338,292 2,812,984 353,487 706,974 PH L C 2 CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA KH NG CH VÀ THANH TOÁN B NH LMLM NĂM 2008 S LƯ NG V C XIN TIÊM PHÒNG 50% VÙNG M (Kèm theo Quy t nh s 180/Q -BNN-TY ngày 21 tháng 01 năm 2008) V c xin (li u) T ng àn T ng àn T ng V c xin STT T nh Huy n trâu, bò trâu, bò Týp O a giá àn L n Týp O l n (con) (O, A, (con) (li u) Asia1) Na Hang 27453 24318 24318 3135 3135 Chiêm Hóa 43090 37183 37183 5907 5907 Tuyên 1 TX Tuyên 2280 1075 1075 1205 1205 Quang Quang T ng 72823 62576 62576 0 10247 10247 L c Yên 25231 22231 22231 3000 3000 Văn Yên 24562 19526 19526 5036 5036 Mù Cang 13836 12611 12611 1225 1225 2 Yên Bái Ch i Tr n Yên 18349 14957 14957 3392 3392 Yên Bình 25442 22129 22129 3313 3313 T ng 107420 91454 91454 0 15966 15966 Ngân Sơn 16060 15080 15080 980 980 Pác N m 13580 12650 12650 930 930 3 B c C n Na Rì 16740 15700 15700 1040 1040 Ba B 17170 15380 15380 1790 1790 T ng 63550 58810 58810 0 4740 4740 Hi p Hòa 38269 26137 26137 12132 12132 L ng Giang 33181 22175 22175 11006 11006 B c L c Nam 33812 23790 23790 10022 10022 4 Giang Yên Dũng 23597 16295 16295 7302 7302 Yên Th 18411 12460 12460 5951 5951 T ng 147270 100857 100857 0 46413 46413 5 Thái TP Thái 22081 20074 20074 2007 2007
 13. Nguyên TX Sông 4480 4004 4004 476 476 Công Nguyên nh Hóa 10979 9599 9599 1380 1380 Võ Nhai 10782 9843 9843 939 939 Phú Lương 9344 7642 7642 1702 1702 T ng 57666 51162 51162 0 6504 6504 Mai Châu 10610 9200 9200 1410 1410 Tân L c 19330 17500 17500 1830 1830 L c Sơn 28770 24100 24100 4670 4670 Hòa Lương Sơn 16650 14500 14500 2150 2150 6 Bình Kim Bôi 27690 22700 22700 4990 4990 L c Th y 10660 9400 9400 1260 1260 Yên Th y 15430 13200 13200 2230 2230 T ng 129410 110600 110600 0 18540 18540 c Th 28260 25176 25176 3084 3084 Nghi Xuân 21756 19295 19295 2461 2461 TX H ng Lĩnh 6035 4979 4979 1056 1056 Th ch Hà 44386 36442 36442 7944 7944 7 Hà Tĩnh CNm Xuyên 41805 34811 34811 6994 6994 Kỳ Anh 49745 44080 44080 5665 5665 Can L c 44686 38925 38925 5761 5761 T ng 236673 203708 203708 0 32965 32965 L Th y 30000 23000 23000 7000 7000 Qu ng Ninh 15460 11160 11160 4300 4300 Qu ng TP ng H i 6200 5000 5000 1200 1200 8 Bình B Tr ch 35800 31500 31500 4300 4300 Qu ng Tr ch 35118 26958 26958 8160 8160 T ng 122578 97618 97618 0 24960 24960 9 Qu ng Gio Linh 14850 13800 13800 1050 1050 Tr Cam L 9270 8800 8800 470 470 TX ông Hà 2210 1900 1900 310 310 TX Qu ng Tr 290 200 200 90 90 Tri u Phong 13550 11800 11800 1750 1750
 14. H i Lăng 15050 13300 13300 1750 1750 T ng 55220 49800 49800 5420 5420 TP Hu 2948 1058 1058 1890 1890 Phong i n 14409 10468 10468 3941 3941 Qu ng i n 6740 3425 3425 3315 3315 Th a Hương Trà 10582 6385 6385 4197 4197 10 Thiên- Hu Hương Th y 7780 4584 4584 3196 3196 Phú Vang 9750 5083 5083 4667 4667 Phú L c 12735 9388 9388 3347 3347 T ng 64944 40391 40391 0 24553 24553 Hòa Vang 16421 11783 11783 4638 4638 à Liên Chi u 1335 820 820 515 515 11 N ng Ngũ Hành Sơn 1664 890 890 774 774 T ng 19420 13493 0 13493 5927 5927 Tiên Phư c 26404 24111 24111 2293 2293 Tam Kỳ 10024 8144 8144 1880 1880 H i An 3259 2124 2124 1135 1135 Qu ng 12 i n Bàn 30399 20116 20116 10283 10283 Nam Duy Xuyên 24028 17950 17950 6078 6078 Thăng Bình 44147 34973 34973 9174 9174 T ng 138261 107418 0 107418 30843 30843 TX Qu ng 9656 7040 7040 2616 2616 Ngãi Bình Sơn 55494 48433 48433 7061 7061 Sơn T nh 60163 51135 51135 9028 9028 Sơn Hà 32535 29508 29508 3027 3027 Qu ng 13 Ngãi Sơn Tây 5722 5202 5202 520 520 Tư Nghĩa 34378 25999 25999 8379 8379 M c 26374 17348 17348 9026 9026 c Ph 31330 26010 26010 5320 5320 T ng 255652 210675 0 210675 44977 44977 14 Bình Hoài Nhơn 38728 25236 25236 13492 13492 nh Phù M 64354 56712 56712 7642 7642
 15. Phù Cát 64844 56245 56245 8599 8599 Tây Sơn 48450 40662 40662 7788 7788 An Nhơn 35536 26886 26886 8650 8650 Tuy Phư c 23160 17215 17215 5945 5945 T ng 275072 222956 0 222956 52116 52116 ông Hòa 14604 12669 12669 1935 1935 Tây Hòa 26783 24819 24819 1964 1964 Phú Hòa 27124 25169 25169 1955 1955 TP Tuy Hòa 10801 8386 8386 2415 2415 Tuy An 33587 31155 31155 2432 2432 15 Phú Yên Sông C u 16606 14631 14631 1975 1975 ng Xuân 24585 22400 22400 2185 2185 Sơn Hòa 30224 28072 28072 2152 2152 Sông Hinh 43514 41159 41159 2355 2355 T ng 227828 208460 0 208460 19368 19368 V n Ninh 17419 15474 15474 1945 1945 Ninh Hòa 25035 22620 22620 2415 2415 Di n Khánh 11027 8667 8667 2360 2360 Khánh 16 Cam Ranh 17450 15000 15000 2450 2450 Hòa Khánh Sơn 4900 4500 4500 400 400 Khánh Vĩnh 8611 7940 7940 671 671 T ng 84442 74201 0 74201 10241 10241 Ninh Sơn 25252 23270 23270 1982 1982 Ninh Ninh H i 29825 27940 27940 1885 1885 17 Thu n Ninh Phư c 48230 44050 44050 4180 4180 T ng 103307 95260 0 95260 8047 8047 18 Bình Tuy Phong 21644 20323 20323 1321 1321 Thu n B c Bình 45092 41848 41848 3244 3244 Hàm Thu n 39833 35247 35247 4586 4586 B c Hàm Thu n 33611 30251 30251 3360 3360 Nam Hàm Tân 24383 21161 21161 3222 3222 c Linh 11737 6936 6936 4801 4801
 16. Tánh Linh 11099 7561 7561 3538 3538 T ng 187399 163327 0 163327 24072 24072 T ng c ng 2348665 1962766 866976 1095790 385899 385899
Đồng bộ tài khoản