Quyết định số 180/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 180/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 180/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ trình số 94/TTr-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 153/TTr- BTĐKT ngày 28 tháng 01 năm 2008). QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 04 cá nhân thuộc Bộ Tài chính (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. 04 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ông Nguyễn Đăng Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện Tài chính, Bộ Tài chính; 02. Ông Phạm Văn Khoan, Trưởng bộ môn Tài chính nhà nước, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính; 03. Ông Nguyễn Đình Hợi, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính; 04. Ông Mai Bá Ân, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán, Bộ Tài chính.
Đồng bộ tài khoản