Quyết định số 1802/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
6
download

Quyết định số 1802/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1802/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1802/1998/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1802/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1802/1998/QĐ/BTC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH BI U THU THU XU T KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu xu t kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ/HĐNN8 ngày 22/02/1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i các Ngh quy t s 174NQ/UBTVQH9 ngày 26/03/1994, Ngh quy t s 290 NQ/UBTVQH9 ngày 07/09/1995, Ngh quy t s 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH9 ngày 05/08/1997 c a U ban thư ng v Qu c h i 9; Căn c Đi u I Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 c a Qu c h i; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu và sau khi tham kh o ý ki n c a các ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Bi u thu thu xu t kh u kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Bi u thu thu xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh này thay th cho Bi u thu thu xu t kh u hi n hành, có hi u l c thi hành và áp d ng cho t t c các T khai hàng hóa xu t kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) BI U THU
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THU XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1802/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Nhóm m t hàng Thu su t % 1 2 3 0300 Cá và đ ng v t giáp xác (tôm, cua...), đ ng v t thân m m và các lo i đ ng v t không xương s ng, s ng dư i nư c khác 030100 Cá s ng các lo i, cá tươi, ư p l nh thu c nhóm 030200; cá 0 ư p đông thu c nhóm 030300; cá khúc thu c nhóm 030400 030600 Đ ng v t giáp xác (tôm, cua...) có mai, v ho c không, s ng tươi, ư p đông, ư p l nh, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; đ ng v t giáp xác có mai, v , v đã h p chín và đ ng v t thân m m có mai, v ho c không, đ ng v t không xương s ng khác s ng dư i nư c thu c nhóm 030700, s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, phơi khô, mu i ho c ngâm nư c mu i - Tôm s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, phơi khô 0 các lo i - Cua s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông các lo i 0 - M c, m c ng s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, 0 phơi khô các lo i - Các m t hàng khác thu c nhóm 0300 0 080100 D a qu , h t đào l n h t (h t đi u) tươi ho c khô, đã ho c 0 chưa bóc v Riêng: 08013010 - H t đào l n h t (h t đi u) chưa ch bi n 4 08013090 - H t đào l n h t (h t đi u) đã ch bi n 0 090100 Cà phê các lo i rang ho c chưa rang ho c đã kh ch t ca- 0 phê-in, các ch t thay th cà - phê có ch a cà - phê theo t l nào đó Riêng: - Cà phê các lo i chưa rang 0 090200 Chè các lo i 0 090400 H tiêu, t qu khô, xay ho c tán 0
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 100500 Ngô các lo i 0 100600 G o các lo i 10060010 Lo i t 25% t m tr lên 0 10060090 Lo i khác 1 121100 Các lo i cây và các ph n c a cây (h t, qu ) ch y u dùng 0 làm nư c hoa, dư c ph m, thu c tr sâu, thu c t y u ho c các m c đích tương t , tươi ho c khô, đã ho c chưa c t nghi n, ho c xay thành b t Riêng: 12119010 - Tr m hương, kỳ nam các lo i 20 140100 V t li u th c v t dùng đ t t, b n (như tre, mây, s y, li u 0 gió, cây b c, c , s i đã r a s ch, chu i ho c các lo i rơ ngũ c c đã nhu m) Riêng: - Song, mây chưa ch bi n 10 - Song mây đã chu i, lu c d u, t m, s y khô... 3 160400 Cá đã ch bi n ăn đư c, tr ng cá mu i, các s n ph m 0 tr ng cá mu i ch bi n t tr ng cá 160500 Các s n ph m t đ ng v t giáp xác, thân m m, đ ng v t 0 không xương s ng khác s ng dư i nư c, đã đư c ch bi n ho c b o qu n 260000 Qu ng, x và tro 0 Riêng: 260100 - Qu ng s t, qu ng s t đư c làm giàu 1 260200 - Qu ng măng-gan và qu ng măng-gan đư c làm giàu 10 260300 - Qu ng đ ng và qu ng đ ng đư c làm giàu và các lo i 2 qu ng nhóm 260400, 260500 260600 - Qu ng nhôm, qu ng nhôm đư c làm giàu và các lo i 5 qu ng các nhóm 260800 260700 - Qu ng chì và qu ng chì đư c làm giàu 5 260900 - Qu ng thi c và qu ng thi c đư c làm giàu 20 261000 - Qu ng crôm, qu ng crôm đư c làm giàu 1 261100 - Qu ng vonfram và qu ng vonfram đã đư c làm giàu và 2 các lo i qu ng khác các nhóm 261200, 261300, 261400, 261500, 261600, 261700
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 270101 Than đá 0 270120 Than bánh, than qu bàng và các lo i nhiên li u r n s n 0 xu t t than đá 270900 D u m , d u ch bi n t khoáng ch t bi-tum, d ng thô 0 Riêng: 27090010 - D u thô 4 400100 Cao su t nhiên, nh a cây balata, nh a két (guttapercha), 0 nh a guayule, nh a h ng xiêm và các lo i nh a t nhiên tương t d ng nguyên sinh ho c d ng t m, lá, d i Riêng: 400110 - M cao su t nhiên 0 400120 - Cao su t nhiên dư i các d ng khác 0 410000 Da s ng (tr da lông), da thu c: - Da s ng, bì s ng (tươi, mu i, khô, ngâm nư c vôi ...) 10 - Da, bì khác 0 4400 G và các m t hàng b ng g * B ng g r ng t nhiên: - G tròn 20 -G x 20 - Ván sàn (g ván sàn và ván sàn sơ ch ), ván l p 20 - Xà đi n, tà v t các lo i 20 - C t g các lo i (c t đi n, c t nhà, c t bu m...) 20 - Khung c a ra vào, khung c a s , b c c a ra vào, ngư ng 15 c a hoàn ch nh và b ph n c a nó - C u thang các lo i ho c chi ti t c u thang 15 - Áo quan các lo i 15 - Thùng, b xe ôtô các lo i, giá đ hàng các lo i và b 15 ph n c a nó - Palet, c p pha xây d ng các lo i và b ph n c a nó 15 - Giá đ , k kho và các b ph n c a nó 15 - Bao bì, thùng, hòm, h p, thùng tônô, thùng hình tr ng 10 các lo i cao c p đ ng ch t l ng và các b ph n c a nó - Bao bì, thùng, hòm, h p, thùng tônô, thùng hình tr ng 10
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. các lo i thông thư ng và các b ph n c a nó - G c, r cây các lo i 10 - Cánh c a ra vào hoàn ch nh, cánh c a s hoàn ch nh và 10 b ph n c a nó - Ván g tinh ch trang trí n i th t, thanh g tinh ch trang 10 trí n i th t, g m: ván khung trang trí tr n nhà, ván p tư ng, ván sàn hoàn ch nh, (các lo i này đã đư c c t theo kích thư c, bào nh n, soi rãnh, đánh bóng chi ti t) - B ng vi t hoàn ch nh, lo i dùng cho gi ng viên và b 10 ph n c a nó - Khung tranh, khung nh, khung gương b ng g , giá v , 5 giá sách lo i treo tư ng hoàn ch nh b ng g và b ph n c a nó - Tranh g , tư ng b ng g 5 - Bàn, gh , t (k c t tư ng), giá đ các lo i ki u d ng t đ ng, giư ng các lo i hoàn ch nh b ng g và b ph n c a nó: + Lo i có kh m, tr m tr , sơn mài ho c k t h p v i v t 0 li u khác (ví d : song, mây, mút, da...) + Lo i khác 5 - Ván dăm (có ph b m t ho c không ph b m t b ng 5 các v t li u khác) - Ván s i (có ph b m t ho c không ph b m t b ng các 5 v t li u khác) - Ván dán, ván s i ép, ván bóc, ván l ng, ván g ghép 7 - Dăm g 10 - Than t g (than c i) 5 - Các m t hàng khác b ng g chưa có tên trên, không 5 đư c k t h p v i v t li u khác và b ph n c a nó - Các m t hàng khác b ng g chưa có tên trên nhưng có 0 k t h p v i v t li u khác * B ng g r ng tr ng: - G tròn 20 - G x , ván sàn, xà đi n, tà v t, c t g các lo i 15 - Dăm g 10 - Các m t hàng có m c thu su t thu xu t kh u 15% ho c 5
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10% c a nhóm g r ng t nhiên - Các m t hàng có m c thu su t thu xu t kh u 7%, 5% 0 ho c 0% c a nhóm g r ng t nhiên 710300 Đá quý các lo i (tr kim cương), đã ho c cưa đư c gia công ho c phân lo i nhưng chưa xâu chu i, chưa g n ho c n m; đá quý các lo i (tr kim cương), chưa phân lo i, đã xâu thành chu i t m th i đ ti n v n chuy n: - Đá quý, đá bán quý các lo i d ng thô chưa đư c gia công 5 - Đá quý, đá bán quý các lo i đã ch t o 1 710500 V n và b t c a đá quý thu c nhóm 710300 3 720000 S t ho c thép 0 Riêng: 720400 - S t ph li u, ph th i 35 720700 - S t, thép không h p kim d ng bán thành ph m và s t, 2 thép nhóm 720600 740000 - Đ ng và các s n ph m t đ ng 30 740400 - Đ ng ph li u và m nh v n 45 740700 - Đ ng d ng th i, thanh, d ng hình và đ ng thu c các 15 nhóm 740500, 740600, 740800, 740900, 741000 750000 Niken và các s n ph m t niken 0 Riêng: 750300 - Niken ph li u và m nh v n 45 750500 - Niken d ng th i, thanh, d ng hình và niken thu c các 5 nhóm 750400, 750600 760000 Nhôm và các s n ph m t nhôm 0 Riêng: 760200 - Nhôm ph li u và m nh v n 45 760400 - Nhôm d ng th i, thanh, d ng hình và nhôm thu c các 10 nhóm 760300, 760500, 760600, 760700 780000 Chì và các s n ph m t chì 0 Riêng: 780200 - Chì ph li u và m nh v n 45 780300 - Chì các thanh, th i, d ng hình, dây và chì thu c nhóm 10 780400
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 790000 K m và các s n ph m t k m 0 Riêng: 790200 - K m ph li u và m nh v n 40 790400 - K m d ng th i, thanh, d ng hình, dây và k m thu c 0 các nhóm 790300, 790500 800000 Thi c và các s n ph m t thi c 0 Riêng: 800200 - Thi c ph li u và m nh v n 45 800300 - Thi c d ng th i, thanh, d ng hình, dây và thi c thu c 2 các nhóm 800500 810000 Kim lo i thư ng khác, g m kim lo i, s n ph m làm t các 0 kim lo i đó Riêng: - Ph li u và m nh v n c a kim lo i thư ng 45 - Bán thành ph m c a kim lo i thư ng 10 XXXXX Các m t hàng khác không ghi trên 0
Đồng bộ tài khoản