Quyết định số 1806/QĐ-BNN-ĐMDN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1806/QĐ-BNN-ĐMDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1806/qđ-bnn-đmdn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1806/QĐ-BNN-ĐMDN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1806/QĐ-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN NÔNG TRƯỜNG 716 THÀNH CÔNG TY CÀ PHÊ 716 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Tờ trình số 439/TCT-TCCB/TTr ngày 2/6/2008 và Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Nông trường 716, đơn vị thành viên của Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty Cà phê 716, với một số nội dung chủ yếu sau: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cà phê 716. - Tên giao dịch bằng tiếng Anh: 716 COFFEE COMPANY. - Tên viết tắt: Vinacafe 716. - Địa chỉ: xã Eaô, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk. - Điện thoại: 0500.621003, Fax: 0500.621079 Điều 2. Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo Nông trường 716 thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về việc đổi tên công ty nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công
  2. ty Cà phê Việt Nam, Giám đốc Nông trường 716 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban chỉ đạo ĐM và PTDN (để BC); - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TB và XH; - UBND tỉnh Đăk Lăk (để biết và phối hợp); - Sở KH và ĐTư tỉnh Đăk Lăk; - Nông trường 716 (để TH); Diệp Kỉnh Tần - Lưu: VT, ĐMDN.
Đồng bộ tài khoản