Quyết định số 181/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 181/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình và danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p- T do- H nh phúc ------------- S : 181/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ DANH M C THANH TRA HÀNH NGH Y TƯ NHÂN B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân; Căn c Ngh đ nh 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Pháp l nh Hành ngh Y dư c tư nhân; Theo đ ngh c a ông Chánh Thanh tra, ông V trư ng v Đi u tr , V trư ng V Y h c c truy n, V trư ng V Pháp ch - B Y t . QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy trình và Danh m c thanh tra hành ngh y tư nhân. Đi u 2. Quy trình và Danh m c thanh tra hành ngh y tư nhân là cơ s pháp lý cho Thanh tra Nhà nư c v y t trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v hành ngh y tư nhân. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng c a các V : V Đi u tr , V Y h c c truy n, V Pháp ch và các V liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t Ngành ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Ph m M nh Hùng Ph n 1. CĂN C PHÁP LÝ DÙNG TRONG QUY TRÌNH VÀ DANH M C THANH TRA HÀNH NGH Y TƯ NHÂN 1. Lu t B o v s c kho nhân dân năm 1989. 2. Pháp l nh Thanh tra năm 1990. 3. Đi u l Thanh Nhà nư c v Y t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/1/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). 4. Ngh đ nh c a Chính ph s 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 v công tác thanh tra, ki m tra đ i v i doanh nghi p. 5. Ch th c a Th tư ng Chính ph s 22/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 v ch n ch nh công tác thanh tra, ki m tra doanh nghi p. 6. Quy t đ nh c a B trư ng B Y t s 2583/BYT-QĐ ngày 28/12/1996 v vi c ban hành Qui ch t ch c và ho t đ ng c a Thanh tra Khám ch a b nh
 2. 7. Ch th c a b trư ng B Y t s 10/2001/CT-BYT ngày 24/9/2001 v vi c tăng cư ng công tác thanh tra trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . 8. Quy t đ nh c a T ng Thanh tra Nhà nư c s 1776/TTNN ngày 21/12/1996 v vi c ban hành Qui ch ho t đ ng c a Đoàn Thanh tra. 9. Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân năm 1993. 10. Đi u l Khám ch a b nh và ph c h i ch c năng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/1/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). 11. Đi u l Khám ch a b nh b ng y h c c truy n dân t c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/1/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). 12. Ngh đ nh c a Chính ph s 06-CP ngày 29/1/1994 v c th hoá m t s đi u trong Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 13. Ngh đ nh c a chính ph s 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 v vi c h p tác đ u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c. 14. Ngh đ nh c a Chính ph s 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 v vi c bãi b m t s gi y phép và chuy n m t s gi y phép thành đi u ki n kinh doanh. 15. Ngh đ nh c a Chính ph s 74/2000/NĐ-CP ngày 6/12/2000 v kinh doanh và s d ng các s n ph m thay th s a m và khuy n khích nuôi con b ng s a m . 16. Đi u l nh truy n máu ban hành kèm theo Quy t đ nh c a b trư ng B Y t s 937/BYT-QĐ ngày 4/9/1992. 17. Qui đ nh chuyên môn v x lý nhi m HIV/AIDS ban hành kèm theo Quy t đ nh c a B trư ng B Y t s 1557/BYT-QĐ ngày 26/12/1996. 18. Qui ch B nh vi n ban hành kèm theo Quy t đ nh c a B trư ng B Y t s 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997. 19. Thông tư s 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 hư ng d n vi c th c hi n an toàn b c x trong y t . 20. Thông tư s 10/2001/TT-BYT ngày 22/5/2001 hư ng d n vi c đ u tư c a nư c ngoài trong lĩnh v c khám, ch a b nh t i Vi t Nam. 21. Thông tư s 01/2002/TT-BYT ngày 6/2/2002 hư ng d n v t ch c và ho t đ ng c a cơ s khám, ch a b nh nhân đ o. 22. Thông tư s 04/2002/TT-BYT ngày 29/5/2002 hư ng d n vi c xét c p ch ng ch hành ngh y dư c. 23. Thông tư 21/2000/TT-BYT ngày 29/12/2000 hư ng d n đi u ki n và ph m vi hành ngh y tư nhân. 24. Thông tư c a B Y t s 11/2001/TT-BYT ngày 6/6/2001 hư ng d n đi u ki n hành ngh d ch v xoa bóp. 25. Thông tư s 31/TTLT/BTC-BYT ngày 25/4/2000 hư ng d n vi c thành l p và cơ ch qu n lý tài chính đ i v i cơ s khám ch a b nh bán công. 26. Thông tư s 16/2000/TT-BYT ngày 18/9/2000 hư ng d n tiêu chu n, đi u ki n, ph m vi ho t đ ng chuyên môn, h sơ, th t c, th m quy n thành l p cơ s khám ch a b nh bán công. 27. Thông tư s 21/2001/TT-BYT ngày 28/9/2001 hư ng d n đi u ki n và ph m vi hành ngh khám, ch a b nh dân l p. 28. Quy t đ nh c a B trư ng B Y t s 657/BYT-QĐ ngày 8/8/1988 ban hành qui đ nh v vô khu n và sát khu n trong phương pháp dùng kim châm đ ch a b nh theo y h c c truy n dân t c. 29. Thông tư s 13/1999/TT-BYT ngày 6/7/1999 hư ng d n th c hi n Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân thu c lĩnh v c y, dư c h c c truy n.
 3. 30. Thông tư s 08/2000/TT-BYT ngày 22/4/2000 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 73/1999/NĐ-CP c a Chính ph ngày 19/8/1999 v chính sách khuy n khích xã h i hoá đ i v i các ho t đ ng trong lĩnh v c GD-YT-VHTT. 31. Thông tư c a b Y t s S 08/2002/TT-BYT ngày 20/6/2002 hư ng d n vi c h p tác, đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh b ng y h c c truy n t i Vi t Nam. 32. Pháp l nh X lý vi ph m hành chính s a đ i năm 2002. 33. Ngh đ nh c a Chính ph s 46/CP ngày 8 tháng 6 năm 1996 quy đ nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . 34. Ngh đ nh c a Chính ph s 19/2001/NĐ-CP ngày 11/5/2001 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x . 35. Ngh đ nh c a Chính ph s 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 quy đ nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hoá thông tin. 36. Ch th c a Th tư ng Chính ph s 20/2002/CT-TTG ngày 01/10/2002 v vi c t ch c tri n khai thi hành Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002. 37. Quy t đ nh c a B trư ng B Y t s 1416/BYT-QĐ ngày 22/8/1996 v vi c ban hành các m u quy t đ nh, biên b n v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . 38. Quy t đ nh c a B trư ng B Y t s 868/1999/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 v vi c ban hành m u quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t . 39. Thông tư s 52/TC-CSTC ngày 21 tháng 9 năm 1995 c a B Tài Chính hư ng d n vi c thu và s d ng ti n x ph t đ i v i hành vi vi ph m hành chính. 40. B Lu t Hình s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 2000. 41. Lu t Doanh nghi p năm 1999. 42. Ngh đ nh c a Chính ph s 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Doanh nghi p. 43. Ngh đ nh s 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 v đăng ký kinh doanh. 44. Ngh đ nh c a Chính ph s 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có đi u ki n. 45. Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 1996. 46. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 2000. 47. Ngh đ nh c a Chính ph s 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam . 48. Thông tư s 08/2000/TT-BLĐTBXH ngày 29/3/2000 hư ng d n th c hi n vi c c p gi y phép lao đ ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam. 49. Pháp l nh An toàn và ki m soát b c x năm 1996. 50. Ngh đ nh c a Chính ph s 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 qui đ nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và ki m soát b c x . 51. Pháp l nh Đo lư ng năm 1999. 52. Ngh đ nh c a Chính ph s 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 qui đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh Đo lư ng. 53. Quy t đ nh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng s 65/2002/QĐ- BKHCNMT ngày 19/8/2002 v vi c ban hành danh m c phương ti n đo ph i đư c ki m đ nh và vi c đăng ký ki m đ nh. 54. Pháp l nh Qu ng cáo năm 2001. 55. Ngh đ nh c a Chính ph s 194/CP ngày 31/12/1994 v ho t đ ng qu ng cáo trên lãnh th Vi t Nam.
 4. 56. Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m m c ph i ngư i (HIV/AIDS) năm 1995. 57. Ngh đ nh c a Chính ph s 34/CP ngày 01/6/1996 hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m m c ph i ngư i (HIV/AIDS). 58. Ngh quy t c a Chính ph s 90-CP ngày 21/8/1997 v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t đ ng giáo d c, y t . 59. Ngh đ nh c a Chính ph 73/1999/ NĐ-CP ngày 19/8/1999 v chính sách khuy n khích xã h i hoá đ i v i các ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. 60. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 35/2001/QĐ-TTG ngày 19/3/2001 v vi c phê duy t chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai đo n 2001 – 2010. 61. Thông tư s 01/1999/TT-BYT ngày 10/02/1999 c a b Y t hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và giá v c xin, sinh ph m mi n d ch dùng cho ngư i. Ph n 2. I. QUY TRÌNH THANH TRA HÀNH NGH Y TƯ NHÂN 1. Chu n b thanh tra 1.1. Ti p nh n thông tin: Là công vi c thư ng xuyên nhưng là khâu đ u tiên cu quá trình thanh tra. Thông tin là nh ng tin t c, tài li u b ích tác đ ng đ n nh n th c c a Thanh tra viên giúp đ nh hư ng cho cu c thanh tra. C n lưu ý: Thông thư ng các ngu n thông tin đư c đ n v i thanh tra viên ngay t đ u nhưng không ít thông tin không chính th c và thi u tính pháp lý song chính nó g i m cho m t đ nh hư ng, m t m c tiêu c n tìm hi u mà không th coi thư ng ho c b qua. Có nhi u ngu n thông tin: - Đơn thư ph n nh, khi u n i, t cáo c a công dân; - T các phương ti n thông tin đ i chúng như báo, đài phát thanh, đài truy n hình. - Ch th , ch đ o, yêu c u c a c p trên ho c đ ngh c a các cơ quan h u quan; - K ho ch thanh tra hàng tháng, hàng quý, hàng năm đã đư c xây d ng. 1.2. X lý thông tin: Là khâu quan tr ng bao g m vi c ch n l c, ki m tra, phân tích các thông tin. Khi nh n đư c thông tin, trư c h t ph i l a ch n nh ng thông tin c n thi t, ph i ki m tra tính chính xác c a thông tin và t đó ti n hành phân tích đánh giá đ tin c y và tác d ng h u ích c a thông tin đ i v i cu c thanh tra. X lý thông tin t t có tác d ng đ nh hư ng cho cu c thanh tra, xác đ nh m c đích, m c tiêu, đ xu t n i dung thanh tra, đ i tư ng thanh tra, lư ng hoá và giúp cho vi c xây d ng k ho ch thanh tra. 1.3. Chu n b cơ s pháp lý: Cơ s pháp lý: Là nh ng y u t quan tr ng c a cu c thanh tra, nh m đ m b o tính ch t ch và tuân th lu t pháp c a cu c thanh tra. Cơ s pháp lý bao g m các văn b n pháp quy v lĩnh v c c n thanh tra và các căn c pháp lý c n s d ng trong cu c thanh tra như quy t đ nh thanh tra c a c p th m quy n ho c th thanh tra viên khi thanh tra đ c l p, thanh tra kh n c p k c vi c trang b các ki n th c pháp lý c n thi t cho thanh tra viên. 1.4. Chu n b cơ s v t ch t đ m b o cho cu c thanh tra bao g m kinh phí ho t đ ng, các h sơ như biên b n thanh tra, biên b n vi ph m hành chính, quy t đ nh x ph t, phương ti n đi l i và phương ti n nghi p v như máy nh, máy ghi âm... Khâu chu n b cơ s v t ch t tuy không ph i khâu quy t đ nh c a cu c thanh tra nhưng quan tr ng, có tác d ng và v trí không th thi u cho cu c thanh tra. 1.5. Xây d ng k ho ch thanh tra:
 5. - T nh ng khâu ti p nh n thanh tra, x lý thông tin, cơ s pháp lý, và cơ s v t ch t đ m b o cho cu c thanh tra là nh ng căn c đ xây d ng k ho ch thanh tra. Tuỳ theo m c đích, yêu c u c a cu c thanh tra mà xây d ng k ho ch cho thích h p. K ho ch thanh tra bao g m: - M c đích, yêu c u, th i gian c a cu c thanh tra. - Đ i tư ng thanh tra. - N i dung và phương pháp ti n hành - Nhân s và phân công trách nhi m Trong các lo i hình thanh tra, vi c xây d ng k ho ch thanh tra ph thu c vào m c đích, yêu c u và tính ch t c a cu c thanh tra, lo i hình thanh tra. 2. Ti n hành thanh tra 2.1. Công b cơ s pháp lý thanh tra Công b quy t đ nh thanh tra ho c xu t trình th thanh tra viên khi ti n hành thanh tra đ c l p trư c đ i tư ng thanh tra. Quy t đ nh thanh tra và th thanh tra viên là cơ s pháp lý quan tr ng c a cu c thanh tra; đây cũng là cơ s phân bi t s khác nhau gi a ki m tra và thanh tra. 2.2. Ki m tra cơ s pháp lý c a đ i tư ng đư c thanh tra Là căn c đ xác đ nh trách nhi m c a đ i tư ng thanh tra đ i v i cu c thanh tra k c trong quá trình thanh tra và k t thúc thanh tra. Cơ s pháp lý c a đ i tư ng đư c thanh tra g m: - Ngư i đ i di n h p pháp c a đơn v (b nh vi n, doanh nghi p, phòng khám...). - Gi y phép ho t đ ng: gi y phép kinh doanh, gi y ch ng nh n đ đi u ki n, ch ng ch hành ngh và các gi y t , h sơ liên quan. 2.3. Nêu yêu c u ho c đ cương thanh tra Cơ quan thanh tra thông báo đ cương ho c các yêu c u n u là thanh tra theo k ho ch, đ đ i tư ng thanh tra chu n b và báo cáo tư ng trình cho thanh tra, k c vi c chu n b và cung c p đ y đ h sơ liên quan đ n cu c thanh tra. N u là thanh tra đ t xu t, các yêu c u c a đoàn thanh tra ho c thanh tra viên đư c nêu t i th i đi m thanh tra, t i nơi thanh tra và đ i tư ng báo cáo gi i trình ngay b ng l i, xu t trình các văn b n đư c yêu c u và n p văn b n gi i trình sau đ b sung n u c n. Các báo cáo tư ng trình là nh ng ch ng c mang tính pháp lý c n đư c lưu gi . 2.4. Nghe báo cáo tư ng trình Nghe đ i tư ng đư c thanh tra báo cáo tư ng trình theo đ cương và yêu c u c a thanh tra. Báo cáo ph i t p trung vào các n i dung thanh tra. Đoàn thanh tra nêu các câu h i đ đ i tư ng thanh tra tr l i, gi i trình, đ i tho i. N i dung báo cáo ho c gi i trình, tr l i câu h i là các tiêu chí đư c quy đ nh t i Danh m c thanh tra cho t ng lo i hình. Quá trình nghe báo cáo và tr l i câu h i c a đ i tư ng ph i đư c ghi chép ho c đánh d u theo quy đ nh t i Danh m c thanh tra. 2.5. Thu nh n, nghiên c u, khai thác h sơ Đoàn thanh tra ph i ti n hành ki m tra và thu th p ngay các h sơ liên quan như gi y phép, s sách, b nh án, đơn thu c và các tài li u liên quan khác..., ti n hành nghiên c u và khai thác h sơ đ xác đ nh nh ng y u t c n thi t cho quá trình thanh tra. Đây là nh ng ch ng c pháp lý và mang tính thuy t ph c cao trong k t lu n thanh tra. 2.6. Thanh tra t i cơ s hành ngh khám ch a b nh.
 6. Là khâu quan tr ng, th hi n đ y đ c v b n ch t và hình th c c a s vi c trong quá trình thanh tra. Khi ti n hành thanh tra hi n trư ng c a t ng lo i hình ph i căn c vào Quy ch b nh vi n, các văn b n quy ph m pháp lu t v khám ch a b nh và danh m c thanh tra. 2.7. Trưng c u giám đ nh, th c hi n các gi i pháp c p bách. Khi cơ s khám ch a b nh b khi u n i, t cáo có vi ph m các quy ch chuyên môn gây h u qu x u t i s c kho ngư i b nh, ho c trong quá trình thanh tra phát hi n th y s b t h p lý, nghi ng v ch n đoán và đi u tr c n trưng c u ý ki n c a các th y thu c chuyên khoa đ u ngành ho c H i đ ng chuyên môn đ giám đ nh, xác đ nh rõ đúng, sai ph c v quá trình thanh tra. Th c hi n các gi i pháp c p bách như đình ch t m th i, thu h i gi y phép đ i v i các trư ng h p c n thi t theo lu t đ nh. 2.8. L p biên b n thanh tra D a trên danh m c thanh tra, k t qu thanh tra đư c l p thành biên b n v i đ y đ n i dung thanh tra, ch đ nh ho c đ xu t các hình th c bi n pháp x lý. Biên b n thanh tra ph i đư c thông qua và có đ ch ký c a các thành ph n liên quan như đ i tư ng thanh tra, trư ng đoàn ho c thanh tra viên, ngư i làm ch ng (n u có)... 2.9. Sơ k t, đánh giá và báo cáo c a thanh tra viên Thanh tra viên t p h p các k t qu thanh tra, vi t báo cáo trình lên th trư ng tr c ti p n u là thanh tra đ c l p ho c trình lên trư ng đoàn thanh tra n u là thành viên đoàn thanh tra. 2.10. D th o k t lu n Trư ng đoàn thanh tra t p h p và nghe các thành viên báo cáo, trên cơ s đó ti n hành vi c phân tích, nh n đ nh và d ki n các k t lu n căn c m c đích, yêu c u, n i dung thanh tra và các văn b n pháp quy hi n hành v lĩnh v c đó và d th o văn b n k t lu n thanh tra. Văn b n d th o đư c đưa ra trao đ i đóng góp ý ki n và t o đư c s nh t trí c a các thành viên, n u có ý ki n b o lưu c n đư c trao đ i đ y đ . Trư ng đoàn trao đ i v d th o k t lu n thanh tra cho lãnh đ o đơn v đư c thanh tra (n u c n). 2.11. Công b k t qu thanh tra. Văn b n chính th c k t lu n thanh tra đư c công b công khai trư c đ i tư ng/cơ s đư c thanh tra sau đó ban hành (g i cho đ i tư ng thanh tra, c p trên và các cơ quan h u quan). Khi công b k t lu n thanh tra c n l p biên b n và ghi nh n ý ki n c a đ i tư ng thanh tra. 2.12. X lý, x ph t vi ph m Căn c các k t lu n vi ph m t i biên b n thanh tra, ti n hành l p biên b n vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v y t đ ra quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính theo lu t đ nh. N u vư t quá ph m vi th m quy n thì ki n ngh c p th m quy n x lý. 3. Sau thanh tra 3.1.Theo dõi, giám sát vi c ch p hành quy t đ nh v x lý, x ph t ho c các ki n ngh c a thanh tra đ i v i các đ i tư ng. 3.2. Phúc tra: Là thanh tra xem xét l i và do ngư i khác ti n hành theo quy t đ nh c a c p có th m quy n trong trư ng h p k t qu thanh tra l n trư c không đư c công nh n ho c c n ki m tra l i đ kh ng đ nh hay ph đ nh k t qu thanh tra l n trư c. 3.3. T ng h p báo cáo- lưu h sơ theo quy đ nh Cu c thanh tra đư c hoàn thành (t quá trình ti n hành, k t thúc và th c hi n đ y đ các k t lu n, quy t đ nh v thanh tra) đư c t ng k t, t ng h p thành văn b n báo cáo. Toàn b h sơ liên quan đư c lưu gi theo đúng quy đ nh hi n hành v lưu tr và b o m t. II. DANH M C THANH TRA B NH VI N TƯ NHÂN (Bao g m b nh vi n tư nhân, dân l p, bán công, liên doanh, 100% v n đ u tư nư c ngoài)
 7. A. Thông tin chung: 1. Ch đ u tư: 2. Giám đ c b nh vi n. 3. Tên B nh vi n: - Tên ti ng nư c ngoài: - Tên giao d ch: - Tên vi t t t: 4. Đ a ch : 5. Đi n tho i: 6. Fax: 7. E- mail: B. Văn b n pháp lý: 1. Gi y phép đăng ký kinh doanh (đ i v i doanh nghi p trong nư c): 2. Danh sách H i đ ng qu n tr (n u có): 3. Gi y phép đ u tư (đ i v i doanh nghi p nư c ngoài): 4. Quy t đ nh thành l p B nh vi n (đ i v i b nh vi n bán công): 5. Đi u l b nh vi n: 6. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh c a Giám đ c b nh vi n: 7. Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh y tư nhân (đ i v i hình th c tư nhân, dân l p), Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh khám ch a b nh đ i v i hình th c có v n đ u tư nư c ngoài), Gi y ch ng nh n đ tiêu chu n và đi u ki n hành ngh (đ i v i hình th c bán công). 8. H p đ ng h tr chuyên môn k thu t v i m t cơ s khám ch a b nh có trình đ chuyên môn cao hơn: 9. H p đ ng lao đ ng: 10. Ph m vi ho t đ ng chuyên môn: 11. Gi y xác nh n v phòng cháy ch a cháy c a Công an t nh, thành ph tr c thu c TW: 12. Gi y xác nh n an toàn b c x phòng X quang (n u có máy X- quang): 13. Gi y ch ng nh n đ t tiêu chu n môi trư ng c a S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p: 14. H p đ ng gi i quy t rác y t , rác sinh ho t: 15. Giá d ch v y t : 16. Gi y t khác liên quan: C. T ch c và nhân s : 1. T ch c: B ph n qu n lý (các phòng): và b ph n chuyên môn (các khoa): 2. Nhân s : T ng s CBNV b nh vi n: trong đó + Bác sĩ: + Dư c sĩ đ i h c: + K thu t viên: + Đi u dư ng: + H lý:
 8. + Khác: (Ki m tra h sơ cá nhân t ng ch c danh n u c n) - Trư ng khoa: Danh sách trư ng khoa và h sơ cá nhân c a t ng trư ng khoa: - Danh sách cán b nhân viên các khoa: - Cán b nhân viên làm vi c t i b nh vi n có v n đ u tư nư c ngoài ph i có b ng c p, ch ng ch chuyên môn phù h p v i công vi c đư c giao và có trên 03 năm th c hành chuyên khoa: - Cán b nhân viên làm vi c t i b nh vi n bán công: + S cán b nhân viên kiêm nhi m: + S cán b nhân viên chuy n sang bán công: + S cán b nhân viên làm vi c thư ng xuyên: + S cán b nhân viên làm vi c không thư ng xuyên: D. Cơ s h t ng và các đi u ki n v sinh môi trư ng: 1. Di n tích m t b ng b nh vi n: + Di n tích th c c a b nh vi n: + Di n tích thuê c a b nh vi n (có h p đ ng thuê): 2. T ng di n tích s d ng: 3. T ng s giư ng: 4. Bình quân m2/giư ng b nh (50 – 60 m2/giư ng b nh): 5. B trí các khoa phòng: Đ c bi t khoa ph u thu t gây mê h i s c, Khoa săn sóc tích c c... 6. H th ng đi n, h th ng c p thoát nư c, h th ng x lý nư c th i, rác y t , rác sinh ho t, h th ng phòng cháy ch a cháy, an toàn b c x , thông tin liên l c... E. Danh m c trang thi t b y t : B ng danh m c trang thi t b y t b nh vi n, khoa, phòng. F. Ph m vi ho t đ ng chuyên môn: (Xem h sơ b nh án, b ng công khai ph m vi ho t đ ng chuyên môn đ ki m tra th c hi n ph m vi ho t đ ng chuyên môn) G. B ng giá vi n phí (chi ti t t ng lo i hình, chuyên khoa): H. Các v n đ khác: 1. Bi n hi u theo qui đ nh: 2. Công khai giá vi n phí. 3. Th c hi n quy n c a ngư i hành ngh y tư nhân: - Đư c đào t o liên t c, đ nh kỳ, tham d các khoá t p hu n, sinh ho t khoa h c… - Đư c khen thư ng khi có thành tích: 4. Trách nhi m: - Dành 3% s giư ng b nh đ KCB cho ngư i nghèo: - T thu c đúng qui đ nh: - Tham gia phòng ch ng d ch và các chương trình y t Qu c gia: - Đ i v i cơ s khám ch a b nh có v n đ u tư nư c ngoài ph i có k ho ch chuy n giao công ngh và đào t o cán b nhân viên y t ngư i Vi t Nam. - Đóng b o hi m y t , b o hi m xã h i cho cán b nhân viên. - Đ m b o đ y đ các ch đ đ c h i, nguy hi m, lây nhi m cho CBNV I. Các quy ch chuyên môn: STT N i dung CÓ Không Nh n xét
 9. Đ t Không đ t 1 2 3 4 5 6 I QUY CH THƯ NG TR C: - T ch c thư ng tr c: có niêm y t danh sách tr c 4 b ph n: lãnh đ o, lâm sàng, c n lâm sàng, hành chính b o v . Trư ng tua tr c n m v ng đi n tho i c a giám đ c và viên ch c tr c thư ng trú. - Lãnh đ o b nh vi n ki m tra đ t xu t ít nh t 1 l n/tu n (xem s nh n xét) - Các khoa có s ghi chép đ y đ tình hình di n bi n trong phiên tr c, có kí nh n bàn giao tr c (xem s tr c). - Ngư i thư ng tr c luôn có m t t i v trí làm vi c, ra kh i BV ph i đư c tr c lãnh đ o đ ng ý, ngư i thay th có trình đ chuyên môn tương đương. - Khi ngư i b nh có di n bi n đ t xu t: Bác sĩ, y tá- đi u dư ng thư ng tr c ph i đ n ngay; ghi nh n xét vào h sơ b nh án và cách x lí. - Bác sĩ thư ng tr c ph i thăm khám ngư i b nh thu c di n chăm sóc h lý c p I ít nh t 2 gi /l n ghi vào HSBA sau m i l n thăm khám. II QUY CH C P C U: - Bu ng c p c u t i khoa khám b nh có: bi n đ , mũi tên ch d n; đêm có đèn sáng (h p đèn) - Ngư i b nh đ n c p c u đư c khám ngay t i khoa khám b nh ho c bu ng tr c c p c u c a khoa khám b nh trư c khi chuy n vào khoa HSCC ho c khoa lâm sàng. - Phương ti n d ng c c p c u s n sàng đ theo cơ s quy đ nh, có bình ô xy ho c đư ng khí y t , đáp ng phác đ c p c u. - T thu c t i phòng c p c u: đ theo cơ s quy đ nh, đáp ng phác đ c p c u, thu c đ nhãn, hàm lư ng, đ m b o ch t lư ng, h n dùng; b sung đ y đ hàng ngày, có s bàn giao (ki m tra c th ) - Khi có ngư i b nh vào vi n, hoàn thành b nh án đúng th i gian, ghi đ y đ ngày gi , ch n đoán, x lí... kí, ghi rõ h tên, ch c danh. - Thư ng tr c c p c u 24/24 gi . - Ngư i b nh n m lưu: đư c theo dõi sát theo y l nh, x lí k p th i khi có di n bi n m i x y ra, ghi vào h sơ b nh án (xem s tr c, b nh án n m lưu) - Trư ng h p chuy n vi n: nhân viên y t đưa ngư i b nh và có s bàn giao v i nơi nh n
 10. (xem s chuy n khoa, chuy n vi n) - Khi cho ngư i b nh n ng đi chi u ch p X- quang, làm các xét nghi m, c nhân viên y t tr c ti p đưa đi. - B nh vi n có đ i c p c u ngo i vi n, s n sàng đi ngay khi có yêu c u, có đ phương ti n c p c u (ra tình hu ng c p c u ngo i vi n). III QUY CH CH N ĐOÁN B NH, LÀM H SƠ B NH ÁN VÀ KÊ ĐƠN ĐI U TR : - H sơ b nh án ghi đ , đúng c t m c quy đ nh. - H sơ b nh án đư c dán th ng nh t theo quy đ nh. - Tên thu c ghi rõ ràng, đúng danh pháp, hàm lư ng, li u dùng, đư ng dùng, phù h p v i ch n đoán. Khi thay đ i thu c ph i d a vào di n bi n b nh. - Ngư i b nh n i trú: 100% có b nh án hoàn ch nh. - B nh án đư c hoàn thành trong 24 gi đ i v i ngư i b nh c p c u và 36 gi đ i v i ngư i b nh không c p c u. - Khám b nh toàn di n, ch đ nh thu c, phân c p chăm sóc, ch đ dinh dư ng hàng ngày, t i đa không quá 2 ngày. - H sơ b nh án s ch đ p, h t ngày k ngang. - Đi u tr trên 15 ngày có tóm t t quá trình đi u tr theo quy đ nh - Khi thăm khám ph i ghi ngày, gi khám và di n bi n b nh vào b nh án, kí ghi rõ h tên, ch c danh. IV QUY CH GI I QUY T NGƯ I B NH T VONG: - Có h p ki m đi m t vong, nh n xét rút kinh nghi m t ng k t đ y đ (th i gian ti n hành không ch m quá 15 ngày sau khi ngư i b nh t vong) - Giám đ c b nh vi n ho c ngư i đư c u quy n ph i kí duy t h sơ t vong, đóng d u, ghi rõ ngày, tháng, năm. Biên b n ki m đi m t vong ph i vi t theo m u quy đ nh, đư c đính vào HSBA và đư c lưu tr theo quy đ nh. - S ki m đi m t vong ph i đóng d u giáp lai. - Ngư i b nh t vong có k t qu khám nghi m t thi ph i đư c đ i chi u v i ch n đoán, đi u tr và ghi vào h sơ t vong. - Nhà đ i th t ch c nghiêm trang, an toàn, v sinh, đ ánh sáng. - Không đ gia đình than phi n v th t c, tình
 11. c m, trách nhi m đ i v i ngư i b nh t vong. V QUY CH S D NG THU C: - H i đ ng thu c và đi u tr thư ng xuyên tư v n s d ng thu c h p lí, an toàn, kinh t (xem biên b n các cu c h p c a H i đ ng) - Th c hi n đúng phác đ đi u tr c a b nh vi n quy đ nh (xem 5 b nh án) - Cung c p đ thu c thi t y u cho đi u tr n i trú và ngo i trú (đ i chi u danh m c thu c xây d ng v i thu c trong kho) - Quy ch dư c chính. + Thu c mua v ph i đư c H i đ ng ki m nh p ho c đ i di n ki m tra s lư ng, ch t lư ng, s đăng kí, s ki m soát, nư c s n xu t (xem s ki m nh p). Thu c s d ng trong b nh vi n có ngu n g c rõ ràng, có hoá đơn, ch ng t h p l . + Th c hi n nghiêm ch nh quy ch thu c đ c, thu c hư ng th n: kê đơn, b o qu n, c p phát. Ki m tra đơn, s và t thu c đ c, đ i chi u s sách v i s lư ng th c còn trong kho. + Đ m b o ch đ vô khu n, đúng quy trình pha ch theo đơn và pha d ch truy n. + Y tá- đi u dư ng đ m b o thu c đ n ngư i b nh đúng đư ng dùng, đúng li u; u ng thu c t i ch đúng th i kh c dùng thu c theo ch đ nh c a th y thu c (ki m tra thu c c a 5 ngư i b nh). + M i ngư i b nh có khay chia ngăn đ ng thu c riêng trong ngày và theo dõi s d ng thu c theo y l nh + Thu c dư ra trong tu n ph i tr l i khoa dư c, không có thu c t n đ ng trong t .(xem t thu c khoa đi u tr , xem s ). + T ch c thông tin, b i dư ng ki n th c s d ng thu c cho th y thu c, y tá- đi u dư ng và ngư i b nh. + Thư ng xuyên thông tin thu c m i, phương pháp đi u tr m i trong giao ban, trên b ng tin và tài li u lưu: 12 l n/năm. + T ch c b i dư ng ki n th c v thu c, hư ng d n đi u tr cho th y thu c trong b nh vi n trên 1 l n/năm. (xem s thông tin thu c) + Phát hi n, ghi s , x lí k p th i và báo cáo ph n ng có h i c a thu c v i trung tâm qu c gia theo dõi ph n ng có h i c a thu c (ADR), (xem s theo dõi ADR). VI QUY CH CH NG NHI M KHU N: + B nh vi n có khoa ch ng nhi m khu n ho c H i đ ng ch ng nhi m khu n ho t đ ng
 12. thư ng xuyên, đúng quy ch . + D ng c đư c ti t khu n, đ m b o đúng quy đ nh, đ th i gian, nhi t đ , n ng đ dung d ch sát khu n (xem quy đ nh) + B nh vi n t ch c nơi t p trung d ng c b n, đ b n ngăn n p, g n gàng; đư c gi i quy t hàng ngày. + Th c hi n đ nh kì ki m tra vô khu n các d ng c , các bu ng kĩ thu t, khoa dinh dư ng (xem s nuôi c y vi khu n) + Các bu ng có đ nư c, phương ti n cho nhân viên r a tay + Các bu ng ph u thu t, th thu t, h u ph u, bu ng đ , bu ng tr sơ sinh, bu ng chăm sóc đ c bi t, bu ng tiêm, bu ng xét nghi m ph i có n n lát g ch men ho c v t li u tương đương đ m b o nh n, khô, không th m nư c, luôn s ch, tư ng ph i đư c p lát g ch men kính toàn b đ n t n tr n nhà. MÔI TRƯ NG - Môi trư ng b nh vi n đư c gi v sinh s ch s đ tránh lây nhi m chéo (nhi m khu n b nh vi n). Bu ng b nh: - S ch s và không có b i (tư ng, tr n, n n nhà). - Không ch a v t d ng th a. - Các giư ng b nh s ch đ p, kê cách nhau t i thi u 1m. - B c n m s ch, không rách, n m không ng m nư c. - Có t đ u giư ng cho m i b nh nhân. - Có b n r a tay ho c dung d ch r a tay nhanh. Bu ng làm vi c (bu ng tiêm, bu ng th thu t): - S ch s , thoáng mát. - T đ ng thu c s ch, s p x p thu c đúng qui cách. - Có t đ ng d ng c ti t khu n, đúng qui cách và đ m b o d ng c còn h n dùng. - Có t đ ng đ v i s ch, đúng qui đ nh. Bu ng t m: - S ch, không có mùi hôi, không có các v t d ng không c n thi t. - Các d ng c ch a nư c ph i s ch, có n p đ y. Nhà v sinh:
 13. - Nhà v sinh ph i s ch, không hôi; khu v c xung quanh không ch a các đ v t th a. - Có d ng c , phương ti n lau r a nhà v sinh. - Có nư c và xà phòng đ r a tay sau khi đi v sinh. V sinh ngo i c nh. - Khu v c xung quanh b nh vi n s ch s . - Không phơi qu n áo và đ các v t d ng c th a khác hành lang và khu v c xung quanh b nh vi n. X LÝ CH T TH I - Ch t th i ph i đư c x lý an toàn n u không s có nguy cơ gây nhi m b n ho c lây lan cho ngư i khác, cho c ng đ ng. - Có b ng qui đ nh v x lý ch t th i. - Có thu gom và phân lo i ch t th i đúng theo qui đ nh. - Bao ch a ch t th i đúng màu qui đ nh, đư c đ t vào thùng thu gom ch t th i đúng qui cách. - Có thùng thu gom ch t th i đ p chân, phù h p v i màu c a túi đ ng ch t th i. - Ch t th i đư c lưu gi an toàn, cách xa b nh nhân, đư c thu gom t p trung v m t nơi qui đ nh c a b nh vi n. - Nơi tr ch t th i đư c c r a thư ng xuyên b ng dung d ch kh khu n. THU GOM Đ V I - Đ v i ph i đư c x lý đúng đ tránh lây nhi m chéo. - Đ v i b n đư c phân lo i và đ t trong các bao dành riêng cho thu gom đ v i b n. - Có t , bu ng dành riêng cho ch a đ v i s ch. - Thùng đ ng đ v i b n ph i khô ráo, s ch s và đư c c r a sau m i l n s d ng. - Túi đ ng đ v i b n đư c gi t l i trư c khi đem s d ng l i. - Đ v i s ch đư c b o qu n nơi s ch. - Có l ch hư ng d n thay đ v i cho nhân viên. THU GOM VÀ X LÝ CH T TH I S C NH N. - V t s c nh n ph i đư c x lý an toàn đ tránh nguy cơ m c các b nh nhi m khu n do tai n n ngh nghi p. - Thùng ch a v t s c nh n đúng tiêu chu n hi n hành (c ng, khó th ng, m t chi u).
 14. - Thùng ch a ch ch a dư i 2/3 th tích. - V n chuy n v t s c nh n trong thùng, h p c ng. - Thùng ch a đ s c nh n có s n trên xe tiêm truy n ho c đư c đ t nơi thu n ti n. X LÝ KH KHU N D NG C YT . - D ng c đư c làm s ch, kh khu n, c t gi đúng qui đ nh đ tránh lây nhi m chéo. - Có bu ng dành riêng cho kh khu n và c t gi d ng c . - Có t đ ng các d ng c đã kh khu n. - Các d ng c đã kh khu n đư c đ trong h p ho c túi kín có nhãn ghi rõ ngày ti n hành kh khu n, h n dùng. - Có qui trình kh khu n dán bu ng kh khu n. - Dung d ch kh khu n đư c ch a trong b n đúng qui cách. - Có ki m tra hi u l c kh khu n c a dung d ch trư c m i khi s d ng. - Có s theo dõi quá trình kh khu n. - Có s d ng ch t kh khu n thích h p và có b ng hư ng d n cách pha. - Kh khu n b ng hoá ch t ch dùng cho các d ng c không ch u nhi t. - Có b ng ch rõ đ c tính các ch t kh khu n đang đư c s d ng. - D ng c đư c ngâm ng p vào trong dung d ch kh khu n và có n p đ y b n ch a. - Nhân viên y t đư c t p hu n đ nh kỳ v công tác kh khu n. R A TAY THÔNG THƯ NG - R a tay v i xà phòng ho c dung d ch r a tay nh m làm gi m thi u nguy cơ lây chéo. - Có xà phòng và b n r a tay đúng qui đ nh. - Có khăn s ch cho lau tay sau khi r a. - Nơi g n b n thu n l i cho vi c r a tay. - Có dung d ch sát khu n nhanh đư c b trí ít nh t t i m t nơi trong phòng khám. - Nhân viên r a tay đúng qui trình (quan sát). - Có b ng hư ng d n qui trình r a tay treo trư c b n r a tay. - Có c i đ ng h và n trang khi r a tay. - Nhân viên y t thư ng xuyên đư c t p hu n, ki m tra v r a tay.
 15. VII QUY CH CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯ I B NH TOÀN DI N: + Có phân công bác sĩ, y tá- đi u dư ng theo dõi, đi u tr và chăm sóc toàn di n cho t ng ngư i b nh (xem b ng phân công khoa). + Ngư i b nh di n chăm sóc c p 1 đư c y tá- đi u dư ng chăm sóc hoàn toàn, liên t c, không giao cho gia đình. Ghi tên ngư i b nh h lí c p 1 lên b ng theo dõi (xem h sơ b nh án) + Ngư i b nh vào đi u tr n i trú đư c khoa đi u tr đón ti p ngay, hư ng d n n i quy khoa, s d ng phương ti n t i bu ng b nh, nơi v sinh (tìm hi u qua 5 ngư i b nh n i trú) + Ngư i b nh đư c cung c p đ chăn, màn, qu n, áo, khăn tr i giư ng và các d ng c c n thi t, nư c u ng t i bu ng b nh + Bu ng b nh đ m b o đ mát mùa hè, đ m mùa đông + Ngư i b nh có phi u theo dõi, phi u chăm sóc, ghi chép chính xác và đ y đ (xem 5 b nh án ra vi n b t kì) + Khi ngư i b nh đư c truy n d ch, truy n máu: Th c hi n và theo dõi đúng quy đ nh + Khi tiêm, truy n, châm c u ph i có h p ch ng choáng, đ cơ s c p c u theo quy đ nh. Cán b th c hi n n m v ng x trí choáng (ki m tra th c t ) + Không đ ngư i b nh n ng, li t b loét do không t thay đ i tư th đư c + Ngư i b nh đư c y tá-đi u dư ng hư ng d n cách theo dõi, chăm sóc và đư c giáo d c s c kho khi n m vi n (h i ngư i b nh và xem tài li u). VIII QUY CH CÔNG TÁC X LÝ CH T TH I: + B nh vi n đã th c hi n phân lo i rác y t và rác sinh ho t ngay t i khoa theo quy đ nh + B nh vi n/các khoa có đ d ng c đ đ ng ch t th i sau phân lo i theo quy đ nh. + Khu t p trung rác có mái che, rào; đ riêng rác sinh ho t và rác y t (xem th c đ a) + Ch t th i đư c v n chuy n t i khu t p trung không đ đ ng m t v sinh + Ch t th i r n, l ng y t x lý theo quy đ nh IX QUY CH H I CH N: + Ph i h i ch n dư i các hình th c thích h p (h i ch n: khoa, liên khoa, toàn vi n, liên vi n) các trư ng h p sau: + Ngư i b nh khó ch n đoán và đi u tr
 16. + Ngư i b nh tiên lư ng dè d t + Ngư i b nh c p c u + Ngư i b nh có ch đ nh ph u thu t + Có s h i ch n ghi đ các cu c h i ch n, phi u trích biên b n h i ch n, ghi đ y đ n i dung, đ ch ký và h tên c a ngư i tham gia h i ch n theo quy đ nh (phi u trích biên b n h i ch n ph i đính vào h sơ b nh án) X QUY CH ĐI U TR NGO I TRÚ 1. T i khoa khám b nh: - Quy t đ nh cho ngư i b nh đư c đi u tr ngo i trú sau khi đã khám lâm sàng và xét nghi m, có ch n đoán xác đ nh rõ ràng. - Làm h sơ b nh án đ y đ như ngư i b nh n i trú và theo dõi qu n lý t i khoa khám b nh và các khoa đư c giám đ c b nh vi n giao nhi m v . - Có s y b theo dõi đi u tr ngo i trú ghi rõ ch n đoán, kê đơn đi u tr , hư ng d n s d ng thu c và h n khám l i. - Khi kê đơn ph i th c hi n đúng quy ch ch n đoán b nh làm h sơ b nh án và kê đơn đi u tr . Đ i v i thu c đ c b ng A – B, thu c gây nghi n y t cơ s ho c gia đình lĩnh, b o qu n phát hàng ngày cho ngư i b nh. - Hư ng d n ch đ ăn u ng, ngh ngơi và luy n t p ph c h i ch c năng. - Ngư i b nh đang đi u tr ngo i trú, n u tình tr ng di n bi n x u ph i đưa vào đi u tr n i trú. - Ngư i b nh đi u tr n i trú, sau khi ra vi n n u c n đư c đi u tr ti p t c thì ph i đăng ký đi u tr ngo i trú. XI QUI CH BÁO CÁO: + Th i gian báo cáo: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng. + Đ i v i b nh vi n, cơ s KCB thành l p theo Lu t doanh nghi p ph i báo cáo v B Y t , các cơ s KCB khác báo cáo v S Y t . III. DANH M C THANH TRA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN A. Thông tin chung: 1. Ch đ u tư: 2. Giám đ c phòng khám: 3. Tên phòng khám: 4. Đ a ch : 5. Đi n tho i:
 17. 6. Fax: 7. E- mail: B. Văn b n pháp lý: 1. Gi y phép đăng ký kinh doanh: 2. Gi y phép đ u tư (đ i v i doanh nghi p nư c ngoài): 3. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh c a trư ng phòng khám: 4. Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh y tư nhân: 5. H p đ ng h tr chuyên môn k thu t v i m t cơ s khám ch a b nh có trình đ chuyên môn cao hơn: 6. H p đ ng lao đ ng: 7. Ph m vi ho t đ ng chuyên môn: 8. Gi y xác nh n v phòng cháy ch a cháy c a Công an t nh, thành ph tr c thu c TW: 9. Gi y xác nh n an toàn b c x phòng X quang: 10. H p đ ng gi i quy t rác y t , rác sinh ho t: 11. Giá d ch v y t : 12. Gi y t khác liên quan: C. T ch c và nhân s : 1. T ng s CBNV phòng khám: trong đó: + Bác sĩ: + Dư c sĩ đ i h c: + K thu t viên: + Đi u dư ng: + H lý: + Khác: - Cán b nhân viên làm vi c t i phòng khám: + S cán b nhân viên kiêm nhi m: + S cán b nhân viên làm vi c thư ng xuyên: + S cán b nhân viên làm vi c không thư ng xuyên: + S cán b đang công tác cơ quan nhà nư c: D. Cơ s h t ng và các đi u ki n v sinh môi trư ng: 1.Di n tích m t b ng phòng khám (xem s đ , h p đ ng thuê nhà): 2. T ng di n tích xây d ng s d ng: 3. B trí các khoa phòng: 4. S giư ng lưu (n u có): 5. H th ng đi n, h th ng c p thoát nư c, h th ng x lý nư c th i, rác sinh ho t, h th ng phòng cháy ch a cháy, an toàn b c x , thông tin liên l c...: E. Danh m c trang thi t b y t : B ng danh m c trang thi t b y t b nh vi n, khoa, phòng. F. Ph m vi ho t đ ng chuyên môn: (Xem h sơ b nh án, b ng công khai ph m vi ho t đ ng chuyên môn đ ki m tra th c hi n ph m vi ho t đ ng chuyên môn) G. B ng giá vi n phí: H. Các v n đ khác:
 18. 1. Bi n hi u theo qui đ nh: 2. T thu c đúng qui đ nh: 3. Tham gia phòng ch ng d ch và các chương trình y t Qu c gia: 4. Đóng b o hi m y t , b o hi m xã h i cho cán b nhân viên. I. Các quy ch chuyên môn: STT N i dung CÓ Không Nh n xét Đ t Không đ t 1 2 3 4 5 6 I T CH C THƯ NG TR C (N U CÓ GIƯ NG LƯU): - Có danh sách phân công khám và niêm y t t i các v trí khám. - Có bi n, b ng ch d n. - Có s sách ghi chép tình hình trong phiên khám, bàn giao gi a các phiên khám. - Có đ y đ các phương ti n ph c v thư ng tr c c p c u: phương ti n v n chuy n, thi t b , d ng c y t , thu c c p c u. Th c hi n nhi m v thư ng tr c. - Ngư i đư c phân công khám, đi u tr có m t t i v trí làm vi c. - Có lãnh đ o phòng khám đa khoa thư ng tr c hàng ngày. - Có b trí ngư i có kh năng và đúng chuyên môn lâm sàng và c n lâm sàng. - Ngư i b nh đ n c p c u có thăm khám ngay, ch n đoán và cho hư ng đi u tr . - Có theo dõi b nh nhân đư c bàn giao và x trí khi b nh nhân có di n bi n b t thư ng. Ghi chép đ y đ di n bi n và cách x trí vào h sơ b nh án. - Có làm ngay các xét nghi m v huy t h c, sinh hoá, ch n đoán hình nh khi có yêu c u. - Có t ch c h i ch n khi c n thi t. - Có đ y đ các phương ti n v v n chuy n, đi n, nư c, thông tin liên l c khi có yêu c u. Báo cáo tình hình khám ch a b nh trong ngày. - Có t ch c giao ban đ bàn giao và báo cáo tình hình phiên khám, đi u tr trong ngày. - N i dung báo cáo: s lư ng b nh nhân khám, di n bi n b nh và cách x trí, các
 19. xét nghi m đã làm, phương ti n v n chuy n, an ninh tr t t , đi n nư c, thông tin liên l c. II QUI CH C P C U T ch c c p c u. - Có bu ng c p c u t i Phòng khám b nh. - Có đ m b o các đi u ki n t i ưu cho c p c u. - B trí cán b chuyên môn có trình đ ph c v c p c u. - Có đ y đ trang thi t b : máy móc, d ng c , oxy, cơ s thu c c p c u. - Các phương ti n khác: bi n báo, đèn sáng, máy phát đi n d tr ho c đèn d u. Th c hi n nhi m v thư ng tr c. - Ngư i b nh đ n c p c u có đư c khám ngay, hoàn ch nh b nh án lưu. - B nh nhân n m lưu: có theo dõi, x trí k p th i và ghi chép đ y đ vào h sơ b nh án khi có di n bi n b t thư ng. - B nh nhân chuy n vi n: + Có nhân viên y t chuy n b nh nhân. - Có s bàn giao, s m i h i ch n, biên b n h i ch n khi có b nh nhân đ n khám (b nh n ng). III QUI CH CH N ĐOÁN B NH LÀM H SƠ B NH ÁN VÀ KÊ ĐƠN ĐI U TR . - B nh nhân đ n khám, đi u tr trong ngày đư c ghi vào s sách theo dõi. Khám b nh và ch n đoán b nh. - B nh nhân có đư c khám và ch n đoán b nh. - B nh nhân đư c ch đ nh đi u tr phù h p v i ch n đoán. - Sau m i l n khám, theo dõi, ch đ nh đi u tr , bác s , y tá đi u dư ng có ghi vào h sơ b nh án lưu và ký tên. Làm h sơ b nh án lưu ho c ghi vào phi u đi u tr . - Th t c hành chính: có ghi đ y đ h tên, tu i, gi i, đ a ch , ngày gi vào phòng khám c a b nh nhân, ch n đoán sơ b , ch n đoán xác đ nh. - Chuyên môn: + Ch đ nh dùng thu c: có ghi rõ tên thu c, hàm lư ng, li u dùng, đư ng dùng, th i gian dùng phù h p v i ch n đoán, di n
 20. bi n b nh và tình tr ng b nh nhân. + Có ghi di n bi n b nh trong m i l n khám, d n dò k lư ng n i dung ghi trong s y b ho c b nh án lưu /phi u đi u tr . Kê đơn đi u tr : - Có ghi đ y đ các m c in trong đơn thu c: h tên, tu i, đ a ch , ch n đoán. Tr em dư i 3 tu i ghi tháng tu i. - Ghi ch đ nh dùng thu c vào đơn thu c ho c h sơ b nh án lưu/phi u đi u tr b nh nhân lưu. - Có ghi đơn riêng đ i v i thu c đ c A- B, thu c gây nghi n theo quy ch . N u ch đ nh quá li u thông thư ng ph i ghi rõ "tôi cho li u này" và ký tên. Có d u Phòng khám đa khoa. Cu i đơn: còn th a gi y có g ch chéo, ghi ngày tháng, ký và ghi rõ h tên. N u t y xoá có ký xác nh n bên c nh. IV QUY CH S D NG THU C S d ng thu c (ki m tra đơn thu c và b nh án lưu). - Ch đ nh dùng thu c phù h p v i ch n đoán, k t qu c n lâm sàng, tu i, gi i và cân n ng c a b nh nhân. - Thay đ i thu c phù h p v i di n bi n b nh. - Ch đ nh đư ng dùng thu c đúng theo tình tr ng m c đ b nh lý và tính ch t dư c lý. - Ch đ nh dùng thu c đ c A, B, gây nghi n đúng quy ch . - Đ m b o thu c đ n ngư i b nh đúng đư ng dùng, đúng li u; đúng th i kh c, dùng thu c theo ch đ nh c a th y thu c. Ch ng nh m l n thu c: - Có th c hi n 3 tra, 5 đ i khi c p phát thu c cho b nh nhân lưu. Th c hi n các quy ch Dư c. - Thu c s d ng trong Phòng khám có ngu n g c rõ ràng, có hoá đơn, ch ng t h pl . - Đ m b o ch đ vô khu n. - Gi y phép hành ngh c a nhà thu c trong phòng khám. V QUI CH CH NG NHI M KHU N - Đi u ki n, phương ti n đ th c hi n vi c ch ng nhi m khu n:
Đồng bộ tài khoản