Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1818/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V QU N LÝ TUY N V N T I TH Y T B RA O TRONG VÙNG BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V V n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Giao C c Hàng h i Vi t Nam t ch c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t tương ng i v i các tuy n v n t i th y t b ra o trong vùng bi n Vi t Nam (sau ây g i t t là các tuy n t b ra o) quy nh t i Ph l c kèm theo Quy t nh này. 2. Giao C c ư ng th y n i a Vi t Nam t ch c qu n lý ho c ki m tra, hư ng d n các S Giao thông v n t i thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c qu n lý i v i các tuy n v n t i th y t b ra o khác không ư c quy nh t i kho n 1 i u này theo quy nh c a pháp lu t. 3. Giao C c Hàng h i Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, xu t xây d ng m i ho c s a i, b sung các quy nh pháp lu t liên quan n i u ki n, tiêu chuNn áp d ng cho các tuy n t b ra o ư c quy nh t i kho n 1 i u này v b ng c p, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, c ng, b n hai u tuy n và trình cơ quan có thNm quy n ban hành trong quý IV năm 2009. 4. Giao C c ăng ki m Vi t Nam nghiên c u xây d ng m i ho c s a i, b sung các quy nh pháp lu t liên quan n i u ki n, tiêu chuNn v ch t lư ng an toàn k thu t, b o v môi trư ng c a phương ti n ho t ng trên các tuy n t b ra o ư c quy nh t i kho n 1 i u này và trình cơ quan có thNm quy n ban hành trong quý IV năm 2009. i u 2.
  2. T ngày 01 tháng 01 năm 2012, các c ng, b n và phương ti n tham gia ho t ng trên các tuy n t b ra o ư c quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh ph i áp ng yêu c u t i các văn b n s ban hành theo quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 1 Quy t nh này. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 268/Q - BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i v phân nh trách nhi m qu n lý các tuy n v n t i th y t b ra o thu c vùng bi n n i th y Vi t Nam. 2. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan, V trư ng các V , Chánh thanh tra B và Th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các Th trư ng B GTVT; - Website B GTVT; - Lưu VT, VT i (2) H Nghĩa Dũng PH L C DANH M C CÁC TUY N V N T I TH Y T B RA O (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1818/Q -BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i) THU C NA TT TÊN TUY N PH N T NH, GHI CHÚ THÀNH PH 1 Cái R ng – Cô Tô Qu ng Ninh 2 H i Phòng – B ch Long H i Phòng Vĩ 3 C a Vi t – C n C Qu ng Tr 4 Sa Kỳ - Lý Sơn Qu ng Ngãi 5 Nha Trang – Hòn N i Nha Trang 6 Phan Thi t – Phú Quý Bình Thu n 7 Vũng Tàu - Côn o Bà R a – Vũng Tàu
  3. 8 R ch Giá – Phú Qu c ( n Kiên Giang G m 3 tuy n t R ch Giá Hàm Ninh, An Th i, Bãi n Hàm Ninh, An Th i, Vòng) Bãi Vòng (Phú Qu c) 9 R ch Giá – Nam Du Kiên Giang 10 Hòn Chông – Phú Qu c Kiên Giang G m 3 tuy n t Hòn ( n Hàm Ninh, An Th i, Chông n Hàm Ninh, An Bãi Vòng) Th i, Bãi Vòng (Phú Qu c) 11 Hà Tiên – Phú Qu c ( n Kiên Giang G m 5 tuy n t Hà Tiên Hàm Ninh, Gành D u, An n n Hàm Ninh, Gành Th i, Bãi Vòng, Th Chu) D u, An Th i, Bãi Vòng, Th Chu (Phú Qu c)
Đồng bộ tài khoản