Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 182/1999/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 182/1999/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T ÁN PHÁT TRI N RAU, QU VÀ HOA, CÂY C NH TH I KỲ 1999-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh th i kỳ 1999-2010 v i n i dung ch y u sau: I. PHƯƠNG HƯ NG, M C TIÊU: 1. Phương hư ng. - Phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh nh m khai thác l i th v i u ki n khí h u, sinh thái a d ng (nhi t i, á nhi t i, ôn i) c a các vùng, s n xu t th c phNm có giá tr dinh dư ng a sinh t cho ngư i, góp ph n gi i quy t vi c làm, ph xanh t tr ng i núi tr c, t o c nh quan môi trư ng; - Phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh ph i g n v i nhu c u c a th trư ng, có kh năng c nh tranh th trư ng trong nư c, th trư ng các nư c trong khu v c và trên th gi i, c trư c m t và lâu dài. - Phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh các vùng trong c nư c, trong ó c n quan tâm phát tri n m t s vùng có i u ki n sinh thái c bi t như: ng b ng sông C u Long, Lâm ng, ng b ng sông H ng (nh t là cây v ông), vùng cao mi n núi phía B c; k t h p c i t o vư n t p, thâm canh vư n cây hi n có v i tr ng m i theo hư ng: v a phát tri n r ng rãi trong dân, v a phát tri n các vùng s n xu t chuyên canh cây ch l c, ư c thâm canh, t ng bư c hi n i hoá; s d ng công ngh truy n th ng và công ngh s ch b o v môi trư ng, b o v s c kho và i s ng nhân dân, nâng cao ch t lư ng hàng hoá xu t khNu. 2. M c tiêu.
  2. - Nhanh chóng tho mãn nhu c u i s ng nhân dân v rau, qu và hoa cây c nh (thông thư ng và cao c p), trong ó Ny m nh s n xu t, ch bi n nư c qu v i giá r t ng bư c thay th nư c u ng có c n hi n nay; - T o thêm vi c làm cho kho ng 5,0 tri u ngư i. - Kim ng ch xu t khNu n năm 2010 t 1,0 t ô la M /năm. II. V GI I PHÁP: 1. nh hư ng quy ho ch vùng s n xu t: B Nông ngh p và Phát tri n nông thôn hư ng d n U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i quy ho ch s n xu t, b trí l i cơ c u cây tr ng phù h p v i i u ki n t ai, khí h u c a t ng vùng; g n phát tri n vùng nguyên li u v i cơ s ch bi n; s n phNm s n xu t ra ph i xu t phát t nhu c u th trư ng (trong nư c và xu t khNu) quy ho ch, xây d ng k ho ch s n xu t t ng lo i s n phNm, không nông dân s n xu t t phát d n n tình tr ng khi th a, khi thi u gây thi t h i cho ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng. Trư c m t, t p trung u tư c i t o vư n t p, xây d ng vùng chuyên canh t p trung, thâm canh m t s cây tr ng có l i th , có kh năng c nh tranh ư c trong nư c và ngoài nư c như: d a, chu i, nhãn, v i, xoài, cây có múi, thanh long, rau cao c p, măng tây, h tiêu, hoa, cây c nh... 2. Khoa h c và công ngh . a) Gi ng: c n ph i có các b gi ng t t có năng su t cao thay th gi ng năng su t th p, ch t lư ng kém hi n nay theo hư ng: tuy n ch n gi ng s n có, nh p khNu, lai t o nh ng gi ng m i năng su t cao, ch t lư ng t t. B Nông ngh p và Phát tri n nông thôn ch o Vi n nghiên c u rau qu , Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam giúp các t nh v k thu t các t nh u có vư n gi ng u dòng nh m h tr cho các doanh nghi p và nhân dân lai ghép, t o gi ng t t cung c p cho nhu c u c a ngư i tr ng rau, qu và hoa, cây c nh. Trên c s s p x p l i h th ng các cơ s nghiên c u khoa h c c a B , c n có k ho ch u tư Vi n nghiên c u rau qu thu c T ng công ty rau qu Vi t Nam hi n nay cùng v i Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam tr thành các Vi n nghiên c u cùng v rau, qu và hoa, cây c nh. b) Nhanh chóng áp d ng và th c hi n quy trình s n xu t b ng công ngh s ch (dùng phân vi sinh, thu c vi sinh b o v th c v t...), công ngh tư i tiêu, công ngh b o qu n, ch bi n tiên ti n, hi n i trong th i gian ng n công ngh s n xu t, b o qu n, ch bi n rau qu c a Vi t Nam sánh k p các nư c trong khu v c. 3. Ch bi n. a) Trên cơ s quy ho ch vùng chuyên canh t p trung, vùng ã có s n phNm ph i ư c u tư cơ s ch bi n phù h p gi a công su t ch bi n v i ngu n nguyên li u. Vi c nh p khNu thi t b ch bi n ph i m b o yêu c u v công ngh tiên ti n và hi n i
  3. phù h p v i yêu c u c a th trư ng tiêu th , h giá thành, nâng cao ch t lư ng s n phNm ph c v cho xu t khNu và tiêu dùng. b) Hoàn thành u tư xây d ng các nhà máy ch bi n nư c qu , h p m ts vùng, nghiên c u u tư ch bi n nư c qu i v i m t s qu c s n có hương v riêng c a Vi t Nam. Trư c m t m t s t nh ã tr ng d a như: Kiên Giang, Ti n Giang, Hà Tĩnh, Ninh Bình ( ng Giao), B c Giang và m t s a phương khác c n s m hoàn thành vi c u tư xây d ng nhà máy ch bi n m i ho c u tư c i t o, i m i thi t b iv i nhà máy hi n có tiêu th h t d a cho ngư i tr ng d a nhưng ph i m b o có th trư ng tiêu th . 4. Th trư ng. B Thương m i ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph bi n pháp h tr xu t khNu rau, qu vào các th trư ng l n và m i trong ó có M , Nga, nh m gi i quy t n nh u ra cho s n xu t rau, qu trư c m t và lâu dài. T o i u ki n và h tr các doanh nghi p v kinh phí tham gia h i ch , tri n lãm qu c t , ti p th tìm ki m th trư ng. 5. V thu : B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s m hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ư c quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 Quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10. B Tài chính nghiên c u gi i quy t vi c áp d ng su t thu ưu ãi nh t trong khung thu hi n hành i v i các cơ s s n xu t, ch bi n rau, qu và hoa, cây c nh. 6. u tư và tín d ng a) V n ngân sách Nhà nư c u tư cho các công vi c: Nghiên c u khoa h c và công ngh ; nh p khNu, t o gi ng u dòng; khuy n nông, chuy n giao ti n b k thu t m i v cây rau, qu và hoa, cây c nh; ào t o cán b . b) V n tín d ng u tư theo k ho ch ư c th c hi n i v i các d án c i t o i m i công ngh , thi t b và u tư m i cho ch bi n; tr ng cây ăn qu theo các d án. c) V n tín d ng ngân hàng: b o m v n cho nhu c u c a ngư i tr ng rau, qu và hoa, cây c nh. d) V n thu c Chương trình gi i quy t vi c làm, v n Ngân hàng ph c v ngư i nghèo, n u thu c vùng khó khăn.
  4. 7. Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh, nh t là mô hình kinh t trang tr i gia ình, trang tr i tư nhân u tư tr ng rau, qu và hoa, cây c nh và công nghi p ch bi n. 8. ào t o cán b và hu n luy n k thu t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tăng cư ng hơn n a công tác khuy n nông, khuy n lâm hu n luy n nông dân v k thu t tr ng tr t cây rau, qu và hoa, cây c nh, nh t là hư ng d n vi c áp d ng công ngh s ch, không s d ng hoá ch t thu c tr sâu c h i trong s n xu t rau, qu và hoa, cây c nh; phát huy vai trò tích c c c a kinh t h p tác và h p tác xã v phòng tr sâu b nh. Có k ho ch ào t o và ào t o l i cán b qu n lý, cán b k thu t, trư c h t là giám c các doanh nghi p nâng cao ki n th c v k thu t và qu n lý s n xu t, nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n phNm. Tăng cư ng và m r ng h p tác qu c t v khoa h c, k thu t, công ngh và ào t o cán b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản