Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
6
download

Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 182/1999/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN PHÁT TRI N RAU, QU VÀ HOA, CÂY C NH TH I KỲ 1999-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t đ án phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh th i kỳ 1999-2010 v i n i dung ch y u sau: I. PHƯƠNG HƯ NG, M C TIÊU: 1. Phương hư ng. - Phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh nh m khai thác l i th v đi u ki n khí h u, sinh thái đa d ng (nhi t đ i, á nhi t đ i, ôn đ i) c a các vùng, đ s n xu t th c ph m có giá tr dinh dư ng đa sinh t cho ngư i, góp ph n gi i quy t vi c làm, ph xanh đ t tr ng đ i núi tr c, t o c nh quan môi trư ng; - Phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh ph i g n v i nhu c u c a th trư ng, có kh năng c nh tranh th trư ng trong nư c, th trư ng các nư c trong khu v c và trên th gi i, c trư c m t và lâu dài. - Phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh các vùng trong c nư c, trong đó c n quan tâm phát tri n m t s vùng có đi u ki n sinh thái đ c bi t như: đ ng b ng sông C u Long, Lâm Đ ng, đ ng b ng sông H ng (nh t là cây v đông), vùng cao mi n núi phía B c; k t h p c i t o vư n t p, thâm canh vư n cây hi n có v i tr ng m i theo hư ng: v a phát tri n r ng rãi trong dân, v a phát tri n các vùng s n xu t chuyên canh cây ch l c, đư c thâm canh, t ng bư c hi n đ i hoá; s d ng công ngh truy n th ng và công ngh s ch đ b o v môi trư ng, b o v s c kho và đ i s ng nhân dân, nâng cao ch t lư ng hàng hoá xu t kh u. 2. M c tiêu.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Nhanh chóng tho mãn nhu c u đ i s ng nhân dân v rau, qu và hoa cây c nh (thông thư ng và cao c p), trong đó đ y m nh s n xu t, ch bi n nư c qu v i giá r đ t ng bư c thay th nư c u ng có c n hi n nay; - T o thêm vi c làm cho kho ng 5,0 tri u ngư i. - Kim ng ch xu t kh u đ n năm 2010 đ t 1,0 t đô la M /năm. II. V GI I PHÁP: 1. Đ nh hư ng quy ho ch vùng s n xu t: B Nông ngh p và Phát tri n nông thôn hư ng d n U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i quy ho ch s n xu t, b trí l i cơ c u cây tr ng phù h p v i đi u ki n đ t đai, khí h u c a t ng vùng; g n phát tri n vùng nguyên li u v i cơ s ch bi n; s n ph m s n xu t ra ph i xu t phát t nhu c u th trư ng (trong nư c và xu t kh u) đ quy ho ch, xây d ng k ho ch s n xu t t ng lo i s n ph m, không đ nông dân s n xu t t phát d n đ n tình tr ng khi th a, khi thi u gây thi t h i cho ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng. Trư c m t, t p trung đ u tư c i t o vư n t p, xây d ng vùng chuyên canh t p trung, thâm canh m t s cây tr ng có l i th , có kh năng c nh tranh đư c trong nư c và ngoài nư c như: d a, chu i, nhãn, v i, xoài, cây có múi, thanh long, rau cao c p, măng tây, h tiêu, hoa, cây c nh... 2. Khoa h c và công ngh . a) Gi ng: c n ph i có các b gi ng t t có năng su t cao đ thay th gi ng năng su t th p, ch t lư ng kém hi n nay theo hư ng: tuy n ch n gi ng s n có, nh p kh u, lai t o nh ng gi ng m i năng su t cao, ch t lư ng t t. B Nông ngh p và Phát tri n nông thôn ch đ o Vi n nghiên c u rau qu , Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam giúp các t nh v k thu t đ các t nh đ u có vư n gi ng đ u dòng nh m h tr cho các doanh nghi p và nhân dân lai ghép, t o gi ng t t cung c p cho nhu c u c a ngư i tr ng rau, qu và hoa, cây c nh. Trên c s s p x p l i h th ng các cơ s nghiên c u khoa h c c a B , c n có k ho ch đ u tư Vi n nghiên c u rau qu thu c T ng công ty rau qu Vi t Nam hi n nay cùng v i Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam tr thành các Vi n nghiên c u cùng v rau, qu và hoa, cây c nh. b) Nhanh chóng áp d ng và th c hi n quy trình s n xu t b ng công ngh s ch (dùng phân vi sinh, thu c vi sinh b o v th c v t...), công ngh tư i tiêu, công ngh b o qu n, ch bi n tiên ti n, hi n đ i đ trong th i gian ng n công ngh s n xu t, b o qu n, ch bi n rau qu c a Vi t Nam sánh k p các nư c trong khu v c. 3. Ch bi n. a) Trên cơ s quy ho ch vùng chuyên canh t p trung, vùng đã có s n ph m ph i đư c đ u tư cơ s ch bi n phù h p gi a công su t ch bi n v i ngu n nguyên li u. Vi c nh p kh u thi t b ch bi n ph i đ m b o yêu c u v công ngh tiên ti n và hi n đ i
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phù h p v i yêu c u c a th trư ng tiêu th , h giá thành, nâng cao ch t lư ng s n ph m ph c v cho xu t kh u và tiêu dùng. b) Hoàn thành đ u tư xây d ng các nhà máy ch bi n nư c qu , đ h p m t s vùng, nghiên c u đ u tư ch bi n nư c qu đ i v i m t s qu đ c s n có hương v riêng c a Vi t Nam. Trư c m t m t s t nh đã tr ng d a như: Kiên Giang, Ti n Giang, Hà Tĩnh, Ninh Bình (Đ ng Giao), B c Giang và m t s đ a phương khác c n s m hoàn thành vi c đ u tư xây d ng nhà máy ch bi n m i ho c đ u tư c i t o, đ i m i thi t b đ i v i nhà máy hi n có đ tiêu th h t d a cho ngư i tr ng d a nhưng ph i đ m b o có th trư ng tiêu th . 4. Th trư ng. B Thương m i ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph bi n pháp h tr xu t kh u rau, qu vào các th trư ng l n và m i trong đó có M , Nga, nh m gi i quy t n đ nh đ u ra cho s n xu t rau, qu trư c m t và lâu dài. T o đi u ki n và h tr các doanh nghi p v kinh phí tham gia h i ch , tri n lãm qu c t , ti p th đ tìm ki m th trư ng. 5. V thu : B K ho ch và Đ u tư ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s m hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư theo Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH10. B Tài chính nghiên c u gi i quy t vi c áp d ng su t thu ưu đãi nh t trong khung thu hi n hành đ i v i các cơ s s n xu t, ch bi n rau, qu và hoa, cây c nh. 6. Đ u tư và tín d ng a) V n ngân sách Nhà nư c đ u tư cho các công vi c: Nghiên c u khoa h c và công ngh ; nh p kh u, t o gi ng đ u dòng; khuy n nông, chuy n giao ti n b k thu t m i v cây rau, qu và hoa, cây c nh; đào t o cán b . b) V n tín d ng đ u tư theo k ho ch đư c th c hi n đ i v i các d án c i t o đ i m i công ngh , thi t b và đ u tư m i cho ch bi n; tr ng cây ăn qu theo các d án. c) V n tín d ng ngân hàng: b o đ m v n cho nhu c u c a ngư i tr ng rau, qu và hoa, cây c nh. d) V n thu c Chương trình gi i quy t vi c làm, v n Ngân hàng ph c v ngư i nghèo, n u thu c vùng khó khăn.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n rau, qu và hoa, cây c nh, nh t là mô hình kinh t trang tr i gia đình, trang tr i tư nhân đ u tư tr ng rau, qu và hoa, cây c nh và công nghi p ch bi n. 8. Đào t o cán b và hu n luy n k thu t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tăng cư ng hơn n a công tác khuy n nông, khuy n lâm đ hu n luy n nông dân v k thu t tr ng tr t cây rau, qu và hoa, cây c nh, nh t là hư ng d n vi c áp d ng công ngh s ch, không s d ng hoá ch t thu c tr sâu đ c h i trong s n xu t rau, qu và hoa, cây c nh; phát huy vai trò tích c c c a kinh t h p tác và h p tác xã v phòng tr sâu b nh. Có k ho ch đào t o và đào t o l i cán b qu n lý, cán b k thu t, trư c h t là giám đ c các doanh nghi p đ nâng cao ki n th c v k thu t và qu n lý s n xu t, nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n ph m. Tăng cư ng và m r ng h p tác qu c t v khoa h c, k thu t, công ngh và đào t o cán b . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Công T n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản