Quyết định số 182/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
6
download

Quyết định số 182/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/2000/QĐ-BTC về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 182/2000/QĐ/BTC NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2000 V VI C QUY Đ NH THU SU T THU NH P KH U Đ I V I M T HÀNG ĐÈN HÌNH PH NG TRINITRON THEO CƠ C U AICO B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Đi u 4 Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đã đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 10 thông qua ngày 26/12/1991; Căn c Hi p đ nh khung v H p tác công nghi p ASEAN do các B trư ng kinh t các nư c ASEAN ký ngày 27/04/1996 t i Xing-ga-po; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 1896/VPUB ngày 22/04/1996 v Hi p đ nh H p tác Công nghi p ASEAN; Công văn s 1746/VPCP- TCQT ngày 05/05/2000 v vi c thành l p cơ c u AICO và công văn s 3186/CV- HTQT ngày 16/08/2000 v vi c t ch c th c hi n cơ c u AICO c a SONY; Căn c Quy t đ nh s 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 c a B Công nghi p v vi c ban hành "Quy đ nh v th m đ nh phê chu n và qu n lý th c hi n Cơ c u H p tác Công nghi p ASEAN (AICO)" và Gi y ch ng nh n s n ph m AICO s Sony/2000/2 ngày 14/07/2000 do Ban thư ký Hi p h i các qu c gia Đông Nam á c p; QUY T Đ NH: Đi u 1: Công ty Vietronics Tân Bình c a Vi t Nam khi nh p kh u Bóng đèn hình ph ng Trinitron (không có cu n lái tia và cu n kh t ) t Công ty SONY Electronics (Singapore) Pte.Ltd. c a Singapore theo cơ c u AICO, thu c mã s 85401100 (m c riêng) trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi đư c hư ng m c thu su t thu nh p kh u 5% (năm ph n trăm). Trư ng h p thu su t thu nh p kh u c a Bóng đèn hình ph ng Trinitron trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ho c trong Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) do Chính ph ban hành quy đ nh th p hơn 5% thì s áp d ng m c thu th p hơn đó. Đi u 2: Khi nh p kh u, Công ty Vietronics Tân Bình ph i xu t trình: - Gi y ch ng nh n s n ph m AICO s Sony/2000/2 do Ban Thư ký ASEAN c p ngày 14/07/2000 (b n sao công ch ng); - Gi y ch ng nh n xu t x M u D do cơ quan có th m quy n c a Singapore c p theo quy đ nh c a B Thương m i v Gi y ch ng nh n xu t x c a Hi p đ nh CEPT.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3: S lư ng bóng đèn hình ph ng Trinitron nh p kh u đư c hư ng m c thu su t thu nh p kh u theo quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này th c hi n theo quy đ nh c a B Công nghi p. Đi u 4: Các quy đ nh v t ch c th c hi n và qu n lý cơ c u AICO th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 c a B trư ng B Công nghi p và các quy đ nh v cơ ch báo cáo khác c a B Công nghi p. Trư ng h p phát hi n doanh nghi p s d ng sai m c đích, B Công nghi p c n thông báo cho T ng c c H i quan đ ch đ o H i quan đ a phương truy thu thu nh p kh u và ph t theo quy đ nh. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng đ i v i các t khai hàng hoá nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 28/08/2000. Vũ Văn Ninh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản