Quyết định số 182/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 182/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trực thuộc sở Xấy dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 182/2002/Q -UB Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH “V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ VÀ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH T NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TR C THU C S X Y D NG HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 19/11/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng; Xét T trình s 1426 TTr-SXD ngày 11/11/2002 c a S Xây d ng v vi c ngh thành l p Ban qu n lý d án u tư và xây d ng các công trình t ngu n v n ngân sách Nhà nư c; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban qu n lý d án u tư và xây d ng các công trình t ngu n v n ngân sách Nhà nư c thu c s Xây d ng (G i t t là Ban qu n lý d án) - Hình th c qu n lý th c hi n d án: Hình th c ch nhi m i u hành d án. - Tr s ư c t t i s 52 ph Lê i Hành, qu n Hai Bà trưng, Hà N i. Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng các công trình t ngu n v n ngân sách Nhà nư c, là m t t ch c s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i kho b c và ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. - Ban qu n lý d án th c hi n các ch c năng, nhi m v c a ch u tư v qu n lý th c hi n d án t khi l p, phê duy t n khi bàn giao công trình vào khai thác s d ng. - ư c nh n tr c ti p v n c a cơ quan có thNm quy n c p ho c huy ng v n t các ngu n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t thanh quy t toán cho các nhà th u.
  2. - Ban qu n lý d án ho t ng theo Quy ch qu n lý u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và các văn b n quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý và xây d ng. i u 2: T ch c b máy và cán b : A- Ban qu n lý d án có Giám c và m t s Phó Giám c: - Giám c Ban qu n lý d án do UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a S Xây d ng. - Phó giám c Ban qu n lý d án do s Xây d ng b nhi m theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . Giám c, Phó giám c và lãnh o phòng chuyên môn nghi p v c a Ban qu n lý d án ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o theo ch hi n hành c a Nhà nư c. B. Cơ c u t ch c b máy và cán b c a Ban qu n lý d án: - Giao cho S xây d ng căn c vào tình hình th c t c a t ng giai o n tri n khai th c hi n d án b trí cán b CNV và thành l p các phòng, ban …chuyên môn cho h p lý, nh m m b o hoàn thành t t nhi m v ư c giao. - Cán b CNV c a Ban qu n lý d án ư c qu n lý và th c hi n ch chính sách theo ch công ch c hi n hành. i u 3: Giao cho Ban qu n lý d án u tư và xây d ng các công trình t ngu n v n ngân sách Nhà nư c nghiên c u, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng trình s Xây d ng phê chuNn. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Giám c s Xây d ng, Ban qu n lý d án u tư và xây d ng các công trình t ngu n v n ngân sách Nhà nư c thi hành quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản