Quyết định số 182/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 182/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 182/Q -KTNN Hà N i, ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG NGHI P V T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá XI v cơ c u t ch c c a Ki m toán Nhà nư c; Xét ngh c a Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành VI và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Phòng Nghi p v 5 tr c thu c Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành VI giúp Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành VI th c hi n nhi m v ki m toán theo quy nh c a pháp lu t và c a T ng Ki m toán Nhà nư c. i u 2. Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành VI có trách nhi m xây d ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Phòng Nghi p v 5 trình T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét cho ý ki n trư c khi ký ban hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành VI, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u KTNN; - BCH Công oàn KTNN; Vương ình Hu - BCH oàn Thanh niên KTNN: - Lưu: VT, V TCCB (02).
Đồng bộ tài khoản