Quyết định số 182/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 182/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh dự án xây dựng đường trục Bắc Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao bờ nam cầu Bà Chiêm), giai đoạn 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 182/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V DUY T I U CH NH D ÁN XÂY D NG Ư NG TR C B C NAM ( O N T NGUY N VĂN LINH N NÚT GIAO B NAM C U BÀ CHIÊM), GIAI O N 2 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Quy t nh s 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v qu n lý th c hi n các d án u tư s d ng v n ngân sách Nhà nư c c a thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 1057/Q -UBND ngày 09 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t d án u tư xây d ng ư ng tr c B c Nam ( o n t Nguy n Văn Linh n nút giao b Nam c u Bà Chiêm) - giai o n 2; Xét T trình s 541/TTr-KQL4-DA T ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Khu Qu n lý Giao thông ô th s 4; Theo ngh c a Giám c S Giao thông - Công chính t i Công văn s 3249/SGTCC-GT ngày 27 tháng 12 năm 2007 v k t qu th m nh i u ch nh d án u tư xây d ng ư ng tr c B c Nam ( o n t Nguy n Văn Linh n nút giao b Nam c u Bà Chiêm) - giai o n 2, QUY T NNH: i u 1. Duy t i u ch nh n i dung Quy t nh s 1057/Q -UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v d án xây d ng ư ng tr c B c Nam ( o n t Nguy n Văn Linh n nút giao b Nam c u Bà Chiêm) - giai o n 2 v i n i dung sau: 1. Ch u tư: Khu Qu n lý Giao thông ô th s 4. 2. Lý trình tuy n ư ng c a d án:
  2. - o n 1: T Nguy n Văn Linh (Km0 + 000) n Km0 + 171,24 - o n 2: T Km1 + 280 n nút giao b Nam c u Bà Chiêm (Km7 + 125). 3. Theo Quy t nh s 1057/Q - N i dung i u ch nh UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 T ng m c u tư 91.470 tri u ng 88.815 tri u ng Trong ó: - Chi phí xây d ng 78.280 tri u ng 79.528 tri u ng - Chi phí QLDA và chi phí 4.829 tri u ng 5.058 tri u ng khác - D phòng phí 8.308 tri u ng 4.229 tri u ng i u 2. Các n i dung khác không c p v n gi nguyên theo Quy t nh s 1057/Q -UB ngày 09 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Trong các bư c ti p theo, Ch u tư t t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công d toán, t ng d toán i u ch nh và các th t c khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè, Giám c Khu Qu n lý Giao thông ô th s 4 và Th trư ng các S , ngành liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản