Quyết định số 1823/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 1823/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1823/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1823/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1823/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở THỊ TRẤN HỒ - HUYỆN THUẬN THÀNH ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; quyết định số quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét dề nghị của: UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 297/TT-UB ngày 08/7/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 197/TC-VG ngày 16/8/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho UBND thị trấn Hồ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thị trấn Hồ để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quyết định thu hồi đất số 713/QÐ-CT ngày 20/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành, do tính thiếu như sau: - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 105.206.251 đồng, gồm: - Bồi thường tài sản, cây lâu năm khu tập thể Bưu diện huyện: 97.934.000 đồng. - Bồi thường đất, hoa màu trên đất khai hoang của 02 hộ: 3.097.979 đồng. - Hỗ trợ bồi thường đất UBND thị trấn Hồ quản lý (70%): 4.174.272 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng dền bù GPMB huyện Thuận Thành thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định. Ðiều 2. Thủ truởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Thuận Thành, Hội đồng dền bù GPMB huyện Thuận Thành, UBND thị trấn Hồ và các hộ được bồi thường, hỗ trợ bổ sung căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản