Quyết định số 1825/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1825/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1825/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt giá sàn để giao đất ở theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Sơn - huyện Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1825/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1825/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ SÀN ĐỂ GIAO ĐẤT Ở THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TAM SƠN - HUYỆN TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 188/2004/NÐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Quyết định số 56/2003/QÐ-UB ngày 27/6/2003 và số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND huyện Từ Sơn tại công văn số 423/CV-UB ngày 01/8/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 206/TC-VG ngày 24/8/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt giá sàn (đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng) để giao đất ở theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tại xã Tam Sơn - huyện Từ Sơn theo Quyết định thu hồi đất và giao đất số 82/QÐ-CT ngày 02/02/2000, số 146/QÐ-CT ngày 24/02/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: Lô số 457, diện tích 180,0m2, khu ao Bãi Liễn - xóm Tự, giá 490.000 đồng/m2 (Bốn trăm chín mươi nghìn đồng trên một m2). - Lô số 184, diện tích 145,0m2, khu đồng Ma - xóm Núi, giá 700.000 đồng/m2 (Bẩy trăm nghìn đồng trên một m2). UBND huyện Từ Sơn cùng các cơ quan chức năng tổ chức đấu giá quyền sử đất ở theo quy định hiện hành. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn và UBND xã Tam Sơn căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản