Quyết định số 1825/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1825/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1825/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành quy chế về hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1825/2008/QĐ-TTCP

 1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1825/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH V HO T NG I NGO I C A THANH TRA CHÍNH PH T NG THANH TRA Căn c Lu t Thanh tra năm 2004; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t năm 2005; Căn c Pháp l nh ký k t và th c hi n th a thu n qu c t năm 2007; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 9/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Xét ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c Cán b Thanh tra Chính ph , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch v ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. V trư ng V H p tác Qu c t , V trư ng V T ch c Cán b , Chánh Văn phòng, V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph thi hành quy t nh này. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng TW ( báo cáo); - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; Tr n Văn Truy n - Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao;
 2. - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra Văn b n, B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo; - Như i u 3; - Lưu VT, HTQT. QUY CH V HO T NG I NGO I C A THANH TRA CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1825/2008/Q -TTCP ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a T ng Thanh tra) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph , g m: 1. Ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t , các th a thu n h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 2. Th c hi n chương trình, k ho ch, d án h p tác v i nư c ngoài v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 3. V n ng, i u ph i ngu n tài tr c a nư c ngoài; 4. T ch c các h i ngh , h i th o, t a àm, t p hu n chuyên sâu v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng có s tham gia ho c tài tr c a t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i là h i ngh , h i th o qu c t ); 5. T ch c các oàn i công tác nư c ngoài, ti p ón các oàn khách qu c t vào làm vi c v i Thanh tra Chính ph (sau ây g i t t là oàn ra, oàn vào); 6. Công tác l tân i ngo i; 7. Các ho t ng i ngo i khác theo quy nh c a pháp lu t và theo quy nh c a Quy ch này. i u 2. Nguyên t c ho t ng i ngo i Ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph v i các cơ quan, t ch c qu c t , cơ quan, t ch c c a Chính ph và phi Chính ph và các t ch c khác c a nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài, k c công dân Vi t Nam làm vi c cho các t ch c nư c ngoài (sau ây g i t t là i tác nư c ngoài) ph i tuân th các nguyên t c sau ây: 1. Phù h p v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng C ng s n Vi t Nam và pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam;
 3. 2. Gi gìn bí m t và an ninh qu c gia theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 3. B o m s ch o th ng nh t c a T ng Thanh tra i v i các ho t ng i ngo i, ng th i phân c p và cao trách nhi m c a V trư ng V H p tác Qu c t , Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph , Giám c Ban Qu n lý chương trình, d án trong vi c qu n lý và th c hi n các ho t ng i ngo i, h p tác qu c t c a Thanh tra Chính ph ; 4. B o m hi u qu , thi t th c, góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra Chính ph . i u 3. Th m quy n c a T ng Thanh tra T ng Thanh tra có thNm quy n: 1. Quy t nh ho c trình Cơ quan có thNm quy n quy t nh các ch trương, phương hư ng h p tác v i nư c ngoài v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 2. Ký ho c y quy n vi c ký ho c trình c p có thNm quy n ký các th a thu n h p tác qu c t ; 3. Phê duy t k ho ch tri n khai th c hi n các th a thu n h p tác qu c t theo thNm quy n; 4. Quy t nh vi c thành l p Ban Qu n lý chương trình, d án và b máy giúp vi c i v i các chương trình, d án h p tác qu c t phù h p v i Văn ki n c a chương trình, d án; 5. Tham gia ý ki n v i Chính ph , các b , ngành v v n liên quan n lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong àm phán, ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t và th a thu n h p tác qu c t ; 6. Quy t nh các v n khác v ho t ng i ngo i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a Thanh tra Chính ph . i u 4. Nhi m v , quy n h n c a các ơn v thu c Thanh tra Chính ph v ho t ng i ngo i 1. V H p tác Qu c t có nhi m v : a. Giúp T ng Thanh tra th c hi n qu n lý th ng nh t các ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph ; tham mưu giúp T ng Thanh tra th c hi n h p tác qu c t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng và th c hi n nhi m v , quy n h n theo Quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a V H p tác Qu c t và Quy ch này; b. Ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan k c Ban Qu n lý chương trình, d án xu t nhân s cho các oàn ra trình T ng Thanh tra
 4. xem xét, quy t nh; th c hi n các th t c hành chính c n thi t khác sau khi có quy t nh c a T ng Thanh tra, m b o thu n l i cho oàn i công tác nư c ngoài, k c oàn i công tác nư c ngoài theo chương trình, d án h p tác; thNm nh h sơ cán b theo quy nh t i Quy ch b o v chính tr n i b . 2. Văn phòng Thanh tra Chính ph ph i h p v i V H p tác Qu c t th c hi n k ho ch h p tác qu c t hàng năm c a Thanh tra Chính ph ; D trù, xây d ng k ho ch và làm th t c phê duy t kinh phí hàng năm cho các ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph b ng ngu n ngân sách nhà nư c; làm th t c xin c p v n i ng cho các chương trình, d án h p tác ã ư c phê duy t; hư ng d n các ơn v thu c Thanh tra Chính ph v nh ng quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c tài chính i ngo i và thanh quy t toán tài chính cho các ho t ng i ngo i; ph i h p t ch c ón và ti n các oàn vào, oàn ra; chuNn b a i m và trang thi t b phòng h p trong trư ng h p các ho t ng i ngo i ư c ti n hành t i cơ quan Thanh tra Chính ph ; ph c v h i ngh , h i th o qu c t , h i àm, ký k t th a thu n h p tác qu c t và qu n lý S Công hàm c a Thanh tra Chính ph theo quy nh c a Quy ch này. 3. Các V , ơn v thu c Thanh tra Chính ph , trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p v i V H p tác Qu c t th c hi n các ho t ng i ngo i và h p tác qu c t theo s phân công c a T ng Thanh tra trên cơ s th c hi n Quy ch này. 4. Các ơn v th c hi n th a thu n h p tác qu c t , Ban Qu n lý chương trình, d án có trách nhi m: a. Ph i h p v i V H p tác Qu c t và các ơn v thu c Thanh tra Chính ph tham mưu cho T ng Thanh tra quy t nh ho c trình cơ quan có thNm quy n quy t nh các v n liên quan n vi c th c hi n th a thu n h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t; b. T ch c tri n khai th c hi n th a thu n h p tác qu c t theo úng n i dung chương trình, k ho ch ã ư c T ng Thanh tra phê duy t và ch u trách nhi m v ti n , k t qu th c hi n th a thu n; c. Báo cáo nh kỳ 6 tháng, hàng năm ho c t xu t theo yêu c u c a T ng Thanh tra v tình hình th c hi n th a thu n h p tác qu c t , ánh giá v nh ng k t qu , t n t i và xu t gi i pháp th c hi n ti p theo; báo cáo này ng th i sao g i V trư ng V H p tác Qu c t t ng h p và theo dõi chung; d. Ch u s hư ng d n, ôn c và ki m tra c a V H p tác Qu c t trong các ho t ng i ngo i và h p tác qu c t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; e. Nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v ho t ng i ngo i. Chương 2. K HO CH HO T NG I NGO I HÀNG NĂM i u 5. Căn c xây d ng K ho ch ho t ng i ngo i hàng năm
 5. Thanh tra Chính ph xây d ng k ho ch ho t ng i ngo i hàng năm căn c vào ch trương, ư ng l i chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v h p tác v i nư c ngoài v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng và phương hư ng, nhi m v công tác c a ngành Thanh tra. i u 6. Xây d ng K ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i 1. Các ơn v thu c Thanh tra Chính ph , căn c ch c năng, nhi m v công tác và nhu c u v ho t ng i ngo i, có trách nhi m l p k ho ch c th v các ho t ng i ngo i c a năm k ti p g i V H p tác Qu c t t ng h p. 2. V H p tác Qu c t căn c vào i u 5 c a Quy ch này xây d ng K ho ch ho t ng i ngo i hàng năm c a Thanh tra Chính ph . Trên cơ s ý ki n c a các ơn v thu c Thanh tra Chính ph , ch m nh t vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, V H p tác Qu c t d ki n K ho ch ho t ng i ngo i c a Thanh tra Chính ph báo cáo Ban cán s ng Thanh tra Chính ph và T ng Thanh tra trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 7. N i dung K ho ch ho t ng i ngo i hàng năm 1. N i dung K ho ch ho t ng i ngo i hàng năm bao g m: a. Các th a thu n v h p tác qu c t d ki n ký k t; b. Các d án h p tác v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng d ki n s ư c tri n khai; c. oàn ra, oàn vào (chính th c, không chính th c); d. H i ngh , h i th o qu c t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 2. V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph t ch c th c hi n t t k ho ch hàng năm c a Thanh tra Chính ph , ng th i, giúp T ng Thanh tra hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch này. Chương 3. KÝ K T VÀ TH C HI N TH A THU N H P TÁC QU C T V THANH TRA, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG i u 8. So n th o Th a thu n h p tác qu c t 1. Sau khi có s ng thu n c a i tác nư c ngoài, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V Pháp ch , các ơn v liên quan thu c Thanh tra Chính ph và các B , ngành h u quan th ng nh t n i dung c a d th o Th a thu n h p tác qu c t .
 6. i v i d th o Th a thu n h p tác qu c t do phía i tác nư c ngoài so n th o, V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph và các B , ngành h u quan nghiên c u, xu t ý ki n. 2. i v i i u ư c qu c t mà Thanh tra Chính ph là cơ quan xu t, V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v có liên quan so n th o văn b n c a T ng Thanh tra trình Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 3. Trư ng h p d th o Th a thu n h p tác qu c t là chương trình, d án h p tác qu c t ti p nh n các kho n vi n tr ho c các kho n vay ODA c a các Chính ph nư c ngoài, các t ch c liên Chính ph ho c liên qu c gia ho c chương trình, d án ti p nh n các kho n vi n tr phi Chính ph , thì V H p tác Qu c t có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có liên quan chuNn b và hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ho c v qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài, trình T ng Thanh tra quy t nh. 4. Trư ng h p d th o Th a thu n h p tác qu c t không thu c các trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này thì sau khi th ng nh t ý ki n v i V H p tác Qu c t , ơn v ch trì trình T ng Thanh tra xem xét, cho phép àm phán v i phía i tác nư c ngoài. i u 9. àm phán Th a thu n h p tác qu c t 1. i v i Th a thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c ho c nhân danh Chính ph , sau khi có văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép àm phán i u ư c qu c t và có gi y y quy n àm phán i u ư c qu c t , ơn v ch trì ph i h p v i V H p tác Qu c t và các ơn v có liên quan d ki n thành ph n tham gia àm phán v i phía i tác nư c ngoài trình T ng Thanh tra quy t nh. Trong trư ng h p c n có i di n các B , ngành khác tham gia, V H p tác Qu c t giúp T ng thanh tra ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan trao i, th ng nh t trư c v n i dung Th a thu n h p tác qu c t v i i di n các B , ngành tham gia àm phán. 2. i v i Th a thu n h p tác qu c t ký k t nhân danh Thanh tra Chính ph , V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph d ki n thành ph n tham gia àm phán v i phía i tác nư c ngoài trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p T ng Thanh tra y quy n cho Phó T ng Thanh tra ho c Th trư ng ơn v thu c Thanh tra Chính ph àm phán, ơn v ch trì chuNn b văn b n y quy n trình T ng Thanh tra quy t nh ch m nh t 05 ngày làm vi c trư c khi àm phán Th a thu n h p tác qu c t . 3. i v i Th a thu n h p tác qu c t quy nh t i Kho n 4 i u 8 c a Quy ch này, sau khi có ý ki n c a T ng Thanh tra, ơn v ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan ti n hành àm phán v i phía i tác nư c ngoài. 4. Trong quá trình àm phán, n u phát sinh v n ph c t p ho c thay i n i dung th a thu n h p tác qu c t , Trư ng oàn àm phán có trách nhi m báo cáo xin ý ki n T ng Thanh tra; n u v n thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph thì báo cáo T ng Thanh tra trình Th tư ng Chính ph quy t nh.
 7. 5. K t qu àm phán ư c ghi thành văn b n báo cáo T ng Thanh tra và g i V H p tác Qu c t theo dõi chung. Tùy thu c vào s th a thu n c a các bên, có th ti n hành ký t t vào d th o Th a thu n h p tác qu c t ghi nh n k t qu àm phán, ho c ký biên b n riêng v k t qu àm phán. Trư ng h p n i dung c a d th o Th a thu n qu c t có liên quan n các B , ngành khác, Trư ng oàn àm phán g i k t qu àm phán cho các B , ngành ó trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc àm phán. 6. Trư ng h p d th o Th a thu n h p tác qu c t có i u kho n trái ho c chưa ư c quy nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t do Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ban hành thì vi c th c hi n th t c thNm nh d th o Th a thu n h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . i u 10. Ký k t th a thu n h p tác qu c t 1. Trư ng h p Th a thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t nhân danh Nhà nư c ho c Chính ph , trên cơ s k t qu àm phán, V H p tác Qu c t báo cáo T ng Thanh tra trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. N u vi c ký Th a thu n qu c t nhân danh Thanh tra Chính ph , trên cơ s văn b n cho phép ký c a c p có thNm quy n, V H p tác Qu c t ph i h p v i ơn v có liên quan trình T ng Thanh tra ký Th a thu n h p tác qu c t ó. Trư ng h p T ng thanh tra y quy n cho Phó T ng Thanh tra ho c Th trư ng ơn v thu c Thanh tra Chính ph ký Th a thu n h p tác qu c t , ch m nh t là 05 ngày làm vi c trư c khi ký Th a thu n h p tác qu c t , ơn v ch trì ph i h p v i V H p tác Qu c t chuNn b văn b n y quy n trình T ng Thanh tra quy t nh. 3. Sau khi ký Th a thu n h p tác qu c t , trong vòng 10 ngày làm vi c, ơn v ch trì ph i sao g i Th a thu n h p tác qu c t cho các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph th c hi n, g i cho V H p tác Qu c t ph i h p và g i cho các cơ quan khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p Th a thu n h p tác qu c t là i u ư c qu c t c n phê chuNn ho c phê duy t, V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v có liên quan chuNn b các th t c c n thi t T ng Thanh tra báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t v ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t . 5. i v i các Th a thu n h p tác qu c t do Thanh tra Chính ph t ch c l ký t i tr s cơ quan Thanh tra Chính ph ho c ngoài tr s cơ quan Thanh tra Chính ph , Văn phòng Thanh tra Chính ph có trách nhi m ph i h p v i V H p tác Qu c t chuNn b các i u ki n c n thi t cho l ký. i u 11. Th c hi n Th a thu n h p tác qu c t 1. Tùy theo yêu c u và n i dung t ng Th a thu n h p tác qu c t , T ng Thanh tra quy t nh ơn v ch trì và các ơn v có liên quan th c hi n Th a thu n h p tác qu c t . Trong quá trình th c hi n Th a thu n h p tác qu c t , n u phát sinh v n ph c t p, ơn v ch trì th c hi n Th a thu n h p tác qu c t có trách nhi m ph i h p
 8. v i V H p tác Qu c t và các ơn v có liên quan báo cáo T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. 2. i v i Th a thu n h p tác qu c t là chương trình, d án ti p nh n tài tr , ho c s d ng v n vay, ơn v ch trì ph i h p v i V H p tác Qu c t và V T ch c Cán b trình T ng Thanh tra ban hành quy t nh thành l p Ban Qu n lý chương trình, d án và phê duy t quy ch t ch c, ho t ng c a Ban Qu n lý chương trình, d án sau khi văn ki n chương trình, d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. a. Ban Qu n lý chương trình, d án ph i h p v i V H p tác Qu c t báo cáo T ng Thanh tra v k ho ch tri n khai chương trình, d án ã ư c ký k t. Sau khi T ng Thanh tra phê duy t, báo cáo ư c sao g i cho V H p tác Qu c t t ng h p và theo dõi chung. b. Vi c th c hi n chương trình, d án ư c ti n hành sau khi T ng Thanh tra phê duy t k ho ch theo t ng giai o n trong th i h n c a chương trình, d án g m n i dung các ho t ng ã ư c xác nh, trên cơ s th ng nh t ý ki n v i i tác nư c ngoài. 3. Trong trư ng h p Thanh tra Chính ph là m t trong các cơ quan th hư ng theo th a thu n gi a Chính ph Vi t Nam và i tác nư c ngoài, V H p tác Qu c t có trách nhi m xu t, báo cáo T ng Thanh tra phê duy t và quy t nh ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch trì th c hi n các ho t ng h p tác qu c t nêu trên. ơn v ch trì th c hi n các ho t ng h p tác qu c t có trách nhi m tuân th các quy nh t i i m a và b Kho n 2 i u này. i u 12. Trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n Th a thu n h p tác qu c t 1. Ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t ngày k t thúc m i giai o n c a Th a thu n h p tác qu c t , chương trình, d án ho c ch m d t th i h n c a Th a thu n h p tác qu c t , chương trình, d án, ơn v ch trì th c hi n Th a thu n h p tác qu c t , Ban Qu n lý chương trình, d án có trách nhi m báo cáo T ng Thanh tra b ng văn b n v k t qu th c hi n Th a thu n h p tác qu c t , chương trình, d án; phân tích, ánh giá v nh ng k t qu , t n t i trong quá trình th c hi n Th a thu n h p tác qu c t , chương trình, d án; xu t hư ng h p tác ti p theo ho c các gi i pháp kh thi nh m nâng cao hi u qu c a ho t ng h p tác qu c t , báo cáo ng th i sao g i V H p tác Qu c t . 2. Trong trư ng h p c n g i văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph , các B , ngành có liên quan v k t qu th c hi n Th a thu n h p tác qu c t , chương trình, d án, ơn v ch trì th c hi n Th a thu n h p tác qu c t , Ban qu n lý chương trình, d án ph i h p v i V H p tác Qu c t chuNn b d th o báo cáo c a Thanh tra Chính ph . i u 13. Th m nh các th a thu n, chương trình, d án h p tác qu c t Trong trư ng h p c n thi t ph i thNm nh các th a thu n h p tác qu c t , chương trình, d án h p tác v i nư c ngoài v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng, T ng Thanh tra quy t nh thành l p H i ng thNm nh. H i ng thNm nh có trách nhi m nghiên c u, thNm nh các n i dung th a thu n, chương trình, d án h p tác qu c t .
 9. V H p tác Qu c t ch u trách nhi m làm thư ng tr c H i ng thNm nh, chuNn b d th o văn b n thNm nh trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. Chương 4. T CH C H I NGHN, H I TH O QU C T i u 14. Th t c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c th m quy n c a Th tư ng Chính ph i v i h i ngh , h i th o qu c t thu c thNm quy n cho phép c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o trư c khi trình T ng Thanh tra ph i thông báo cho V H p tác Qu c t bi t v m c ích, n i dung, th i gian và a i m t ch c; thành ph n tham gia t ch c; thành ph n tham d và ngu n kinh phí t ch c h i ngh , h i th o. Sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a V H p tác Qu c t , ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o trình T ng Thanh tra ký văn b n xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t ó. i u 15. Th t c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c th m quy n quy t nh c a T ng Thanh tra. Các ơn v thu c Thanh tra Chính ph khi t ch c h i ngh , h i th o qu c t ph i tuân theo các quy nh sau ây: 1. i v i h i ngh , h i th o qu c t n m trong K ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i, trong th i h n 15 ngày làm vi c trư c ngày d ki n t ch c h i ngh , h i th o qu c t , ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o qu c t có trách nhi m g i công văn trình T ng Thanh tra v vi c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t cho V H p tác Qu c t . Trong công văn c n nêu rõ m c ích, n i dung, th i gian và a i m t ch c; thành ph n tham gia t ch c; thành ph n tham d ; kinh phí t ch c h i ngh , h i th o và các v n khác có liên quan V H p tác Qu c t trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. 2. i v i h i ngh , h i th o qu c t không n m trong K ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i, ơn v thu c Thanh tra Chính ph có nhu c u t ch c h i ngh , h i th o qu c t có trách nhi m g i công văn trình T ng Thanh tra v vi c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t cho V H p tác Qu c t . Trong công văn c n nêu rõ các n i dung theo quy nh t i kho n 1 i u này. Sau khi nh n ư c công văn c a ơn v ch trì t ch c h i ngh , h i th o qu c t , V H p tác Qu c t trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. 3. Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n phê duy t c a T ng Thanh tra v vi c cho phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t , V H p tác Qu c t s thông báo cho các ơn v ý ki n c a T ng Thanh tra v vi c cho phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t . 4. Trư ng h p kinh phí t ch c h i ngh , h i th o qu c t ư c l y t các kho n vi n tr ODA c a các chính ph nư c ngoài, các t ch c liên chính ph , liên qu c gia ho c
 10. t các kho n vi n tr phi chính ph mà chưa làm th t c ti p nh n vi n tr , ơn v ch trì ph i ti n hành các th t c xin ti p nh n vi n tr theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Quy ch này. Sau khi ơn v ch trì làm th t c xin ti p nh n vi n tr , vi c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 1 ho c Kho n 2 i u này. i u 16. Th t c xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t c a các cơ quan, t ch c nư c ngoài 1. Trư ng h p các cơ quan, t ch c nư c ngoài ngh t ch c h i ngh , h i th o qu c t (sau ây g i là cơ quan ngh ), thì V H p tác Qu c t , trên cơ s nhu c u c a cơ quan ngh , ti n hành nghiên c u n i dung và các ho t ng liên quan n h i ngh , h i th o qu c t . Các v n c n nghiên c u bao g m: m c ích, n i dung, th i gian và a i m t ch c; thành ph n tham gia t ch c, thành ph n tham d ; kinh phí t ch c h i ngh , h i th o và các v n khác có liên quan. Trong th i h n ch m nh t là 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a cơ quan ngh xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t , V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph báo cáo T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. Sau khi ư c T ng Thanh tra phê duy t, V trư ng V H p tác Qu c t s thông báo cho cơ quan ngh ý ki n c a T ng Thanh tra v vi c cho phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t . 2. N u n i dung xin phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t thu c thNm quy n cho phép c a Th tư ng Chính ph , V H p tác Qu c t hư ng d n cơ quan ngh làm th t c xin phép theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 17. Trách nhi m t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t 1. ơn v ch trì h i ngh , h i th o có trách nhi m: a) ChuNn b n i dung các tài li u, báo cáo, tham lu n, các tư li u, s li u t i h i ngh , h i th o, cũng như n i dung các n phNm phát hành trong quá trình t ch c h i ngh , h i th o qu c t ; b) Th c hi n các quy nh v b o v bí m t, các quy nh v thông tin tuyên truy n v h i ngh , h i th o; c) Thông báo ngay cho cơ quan có thNm quy n x lý k p th i i v i trư ng h p h i ngh , h i th o có nh ng di n bi n ph c t p; d) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch chi tiêu, thanh quy t toán tài chính;
 11. e) G i công văn ngh làm th t c nh p, xu t c nh cho i tác nư c ngoài t i V H p tác Qu c t ch m nh t là 10 ngày trư c ngày d ki n t ch c h i ngh , h i th o; f) xu t vi c t ch c chiêu ãi (n u có) và quà lưu ni m cho chuyên gia nư c ngoài theo quy nh; g) Ch m nh t 30 ngày sau khi k t thúc h i ngh , h i th o ph i có báo cáo b ng văn b n ánh giá k t qu h i ngh , h i th o g i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh hi n hành và V H p tác Qu c t theo dõi chung; h) T ch c in n, phát hành và khai thác k t qu c a h i ngh , h i th o dư i hình th c k y u, tài li u tham kh o ho c các hình th c thích h p khác; chuy n các tài li u liên quan cho Văn phòng Thanh tra Chính ph lưu tr và s d ng lâu ài trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày k t thúc h i ngh , h i th o. 2. V H p tác Qu c t có trách nhi m: a) Làm th t c nh p, xu t c nh cho các i tác nư c ngoài; b) Ph i h p v i ơn v ch trì gi i quy t theo thNm quy n ho c báo cáo T ng Thanh tra quy t nh các v n vư ng m c phát sinh trong th i gian t ch c h i ngh , h i th o; c) G i b n sao công văn cho phép t ch c h i ngh , h i th o theo quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Quy ch này cho B N i v báo cáo. 3. Các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph có trách nhi m: a) Ph i h p, t o i u ki n thu n l i cho vi c t ch c h i ngh , h i th o theo s phân công c a T ng Thanh tra; b) T o i u ki n th i gian và b trí công vi c h p lý cán b , công ch c, viên ch c c a ơn v tham d h i ngh , h i th o y , úng i tư ng khi ư c m i. Chương 5. T CH C OÀN RA, ÓN OÀN VÀO i u 18. Th t c thành l p oàn ra 1. Trên cơ s k ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i, các ơn v ch ng ti n hành công tác oàn ra theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 2. oàn ra do T ng Thanh tra làm trư ng oàn: a) Trong th i h n ch m nh t là 45 ngày làm vi c trư c khi oàn ra, V H p tác Qu c t ph i ti n hành th t c xin phép Th tư ng Chính ph ; V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph thNm nh h sơ cán b theo quy nh t i Quy ch b o v chính tr n i b , xu t các thành viên trong oàn và trình T ng thanh tra xem xét, quy t nh;
 12. b) Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c trư c khi oàn ra, V H p tác Qu c t chuNn b n i dung cho oàn và báo cáo T ng Thanh tra phê duy t. 3. oàn ra do Phó T ng Thanh tra làm trư ng oàn: a) V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph thNm nh h sơ cán b theo quy nh t i Quy ch b o v chính tr n i b , xu t các thành viên trong oàn và trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh; b) Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c trư c khi oàn ra, V H p tác Qu c t chuNn b n i dung cho oàn và báo cáo trư ng oàn. 4. oàn ra do Lãnh o c p V ho c Chuyên viên làm trư ng oàn: a) i v i oàn ra do Lãnh o c p V ho c Chuyên viên làm trư ng oàn, căn c vào m c ích, yêu c u, nhi m v c th c a t ng oàn, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph xu t các thành viên trong oàn (có th g m i di n các cơ quan ngoài Thanh tra Chính ph ho c a phương) trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh; i v i oàn ra g m 01 ngư i, sau khi có ngh c a Th trư ng ơn v ch qu n, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh; b) Trong th i h n ch m nh t là 05 ngày làm vi c trư c khi oàn ra, V H p tác Qu c t ph i chuNn b n i dung cho oàn và hoàn t t các th t c cho oàn. Trư ng h p nh n th y n i dung c a oàn i có v n ph c t p, nh y c m, V H p tác Qu c t báo cáo T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. 5. Sau khi có ý ki n ng ý c a Th tư ng Chính ph i v i oàn do T ng Thanh tra làm trư ng oàn, có quy t nh c a T ng Thanh tra i v i oàn do Phó T ng Thanh tra, Lãnh o c p V ho c Chuyên viên làm trư ng oàn, V H p tác Qu c t thông báo cho phía i tác nư c ngoài v thành ph n c a oàn, làm th t c xu t, nh p c nh cho oàn; liên h v i Cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài, Cơ quan i di n ngo i giao nư c ngoài t i Vi t Nam; ph i h p v i Văn phòng Thanh tra Chính ph ti n hành các th t c ti n và ón oàn. 6. i v i oàn ra n m trong K ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i, trong th i h n ch m nh t là 20 ngày làm vi c trư c ngày d ki n oàn ra, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph hoàn thành các th t c trình T ng Thanh tra xem xét, ký quy t nh c oàn ra. i v i oàn ra không n m trong k ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i, trong th i h n 10 ngày làm vi c trư c ngày d ki n oàn ra, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph hoàn thành các th t c trình T ng Thanh tra xem xét, ký quy t nh c oàn ra. Trong trư ng h p t xu t, V H p tác Qu c t ph i h p v i V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan hoàn thành th t c trình T ng Thanh tra k p th i.
 13. 7. Trong trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c thu c cơ quan Thanh tra Chính ph có nhu c u i nư c ngoài gi i quy t vi c riêng thì cán b , công ch c, viên ch c ó ph i làm văn b n báo cáo và ngh Lãnh o Thanh tra Chính ph cho phép i nư c ngoài v vi c riêng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v xu t c nh, nh p c nh. Văn b n báo cáo và ngh lãnh o Thanh tra Chính ph cho phép i nư c ngoài v vi c riêng g i qua V T ch c Cán b ph i có ý ki n xác nh n c a V trư ng, th trư ng ơn v công tác c a cán b , công ch c, viên ch c ó. V t ch c Cán b trình lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, ký văn b n cho phép i nư c ngoài v vi c riêng. V H p tác Qu c t giúp hoàn thi n các th t c i nư c ngoài. 8. Nghiêm c m vi c l i d ng danh nghĩa cơ quan ho c quan h công tác v n ng i tác nư c ngoài m i tr c ti p ho c ích danh mình tham gia các ho t ng nư c ngoài vì m c ích v l i. i u 19. T ch c th c hi n oàn ra 1. Trư ng oàn ch u trách nhi m trư c T ng Thanh tra v các ho t ng c a oàn t khi ra nư c ngoài n khi v Vi t Nam, nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a ng và Nhà nư c v qu n lý oàn ra và ý ki n ch o c a T ng Thanh tra. 2. i v i các oàn ra s d ng ngân sách nhà nư c, trong th i h n ch m nh t là 05 ngày làm vi c trư c ngày oàn ra, Văn phòng Thanh tra Chính ph có trách nhi m hoàn thành các th t c thanh toán vé máy bay, t m ng kinh phí cho oàn. Trong trư ng h p t xu t do tính c p bách c a công vi c, th i h n ch m nh t hoàn t t các th t c nêu trên không quá 03 ngày làm vi c. 3. Trong th i h n ch m nh t là 07 ngày làm vi c sau khi oàn v nư c, theo s phân công c a T ng Thanh tra ( i v i oàn do T ng Thanh tra làm trư ng oàn), thành viên trong oàn có trách nhi m hoàn thành báo cáo trình T ng Thanh tra ký g i Th tư ng Chính ph báo cáo k t qu chuy n i. i v i oàn ra khác, ch m nh t là 07 ngày làm vi c sau khi oàn v nư c, trư ng oàn có trách nhi m báo cáo b ng văn b n v k t qu chuy n công tác g i T ng Thanh tra, ng th i sao g i V H p tác Qu c t . 4. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi oàn v nư c, nh ng h sơ, tài li u chuyên môn do i tác nư c ngoài t ng, bi u ph i ư c chuy n cho V H p tác Qu c t khai thác, s d ng chung và lưu tr . 5. Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c k t khi oàn v nư c, cán b , công ch c, viên ch c i công tác có trách nhi m hoàn t m ng cho Văn phòng Thanh tra Chính ph và giao l i h chi u cho V H p tác Qu c t qu n lý theo quy nh hi n hành v qu n lý h chi u. i u 20. Th t c ón oàn T ng Thanh tra các nư c ho c c p tương ương 1. Trong th i h n ch m nh t là 40 ngày làm vi c trư c khi oàn vào, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph l p k ho ch ón oàn trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh, bao g m:
 14. a) Công văn xin phép Th tư ng Chính ph cho oàn vào ( i v i oàn T ng Thanh tra các nư c ho c c p tương ương); b) K ho ch và chương trình làm vi c c a oàn; c) Thành ph n oàn Vi t Nam tham gia ón ti p và làm vi c; d) K ho ch kinh phí ón ti p. 2. V H p tác Qu c t b trí phiên d ch, t ch c, hư ng d n oàn i thăm và làm vi c v i các cơ quan Trung ương, a phương theo k ho ch, chương trình làm vi c ã ư c phê duy t. 3. Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c sau khi oàn r i Vi t Nam, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph hoàn thành báo cáo T ng Thanh tra v k t qu các ho t ng c a oàn t i Vi t Nam ho c trình T ng Thanh tra ký báo cáo Th tư ng Chính ph và thanh quy t toán kinh phí v i Văn phòng Thanh tra Chính ph . 4. V H p tác Qu c t l p h sơ oàn vào, th c hi n vi c lưu gi h sơ theo quy nh và chuy n cho Văn phòng Thanh tra Chính ph các tài li u (n u có) khai thác và s d ng chung. i u 21. Nghi l ón ti p và ti n oàn T ng Thanh tra các nư c ho c c p tương ương 1. Thanh tra Chính ph t ch c ón oàn t i sân bay ho c c a khNu qu c t . i di n lãnh o V H p tác Qu c t và Văn phòng Thanh tra Chính ph t ch c vi c ón ti p và ưa oàn v nơi . 2. T i a i m h i àm, T ng Thanh tra và các thành viên oàn Vi t Nam ón t i ti n s nh phòng khách nơi ti n hành h i àm. oàn Vi t Nam ư c s p x p theo th t do V H p tác Qu c t hư ng d n. 3. Khi h i àm, thành ph n phía Vi t Nam tương ng v i thành ph n chính th c c a oàn nư c ngoài. Sơ v trí ch ng i b trí theo yêu c u ngo i giao và tính ch t công vi c. Trư ng h p c n thi t, trư ng oàn hai bên có th g p riêng trư c khi h i àm. 4. Trên cơ s quan h ho c theo yêu c u c a oàn nư c ngoài, V H p tác Qu c t có trách nhi m liên h chuNn b báo cáo và hoàn t t các th t c trư ng oàn nư c ngoài ti p ki n lãnh o ng và Nhà nư c. 5. T ng Thanh tra t ch c chiêu ãi oàn. V H p tác Qu c t có trách nhi m thu x p a i m và chuNn b gi y m i. Thành ph n d chiêu ãi do T ng Thanh tra quy t nh. K t thúc bu i chiêu ãi, T ng Thanh tra t ng quà lưu ni m Trư ng oàn và các thành viên trong oàn theo quy nh hi n hành. 6. Trư c khi oàn v nư c, T ng Thanh tra có th chào t bi t oàn t i a i m thích h p. Thành ph n ã ón oàn s tham gia ti n oàn t i sân bay ho c c a khNu.
 15. i u 22. Th t c ón oàn Phó T ng Thanh tra các nư c ho c c p tương ương 1. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày làm vi c trư c khi oàn vào, V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph ti n hành l p k ho ch ón oàn theo quy nh t i các i m b, c và d Kho n 1, i u 20 c a Quy ch này. Các th t c khác theo quy nh t i các kho n 2 và 4 i u 20 c a Quy ch này. 2. Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c sau khi oàn nư c ngoài r i Vi t Nam, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan hoàn thành báo cáo k t qu các ho t ng c a oàn t i Vi t Nam trình T ng Thanh tra. i u 23. Nghi l ón và ti n oàn Phó T ng Thanh tra các nư c ho c c p tương ương. 1. i di n lãnh o V H p tác Qu c t và i di n lãnh o Văn phòng Thanh tra Chính ph ón và ưa oàn v nơi . 2. Phó T ng Thanh tra ti p xã giao và làm vi c v i oàn v các v n chính c a chuy n thăm. 3. T ng Thanh tra ho c Phó T ng Thanh tra t ch c chiêu ãi oàn. V H p tác Qu c t có trách nhi m thu x p a i m và chuNn b gi y m i. Thành ph n tham d chiêu ãi do T ng Thanh tra quy t nh. K t thúc bu i chiêu ãi, T ng Thanh tra ho c Phó T ng Thanh tra t ng quà lưu ni m Trư ng oàn và các thành viên trong oàn (n u có). 4. Thành ph n ã ón oàn s tham gia ti n oàn t i sân bay ho c c a khNu. i u 24. Th t c ón và làm vi c v i các oàn c p V ho c các oàn chuyên gia nư c ngoài. 1. V H p tác Qu c t căn c vào k ho ch hàng năm v ho t ng i ngo i ho c báo cáo ( i v i các oàn không n m trong k ho ch) ã ư c T ng Thanh tra phê duy t v vi c ón oàn c p V ho c oàn chuyên gia (sau ây g i là oàn chuyên gia) vào Vi t Nam, làm th t c nh p, xu t c nh cho oàn vào tri n khai th c hi n chương trình, d án h p tác qu c t và các công vi c khác có liên quan. 2. V H p tác Qu c t và ơn v có liên quan chuNn b các n i dung làm vi c v i oàn và ch trì vi c ón ti p oàn; l p chương trình chi ti t v vi c ti p ón và làm vi c v i oàn trình T ng Thanh tra phê duy t. 3. V H p tác Qu c t ph i h p v i ơn v liên quan b trí phiên d ch, t ch c hư ng d n oàn i thăm và làm vi c v i các cơ quan Trung ương và a phương theo chương trình ã ư c phê duy t. 4. Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày làm vi c sau khi oàn chuyên gia r i Vi t Nam, V H p tác Qu c t và ơn v liên quan báo cáo T ng Thanh tra b ng văn b n v k t qu ón ti p và làm vi c v i oàn.
 16. 5. V H p tác Qu c t ph i h p v i ơn v có liên quan làm các th t c nh p, xu t c nh cho oàn, b trí phiên d ch, t ch c hư ng d n oàn i thăm, làm vi c v i các cơ quan Trung ương và a phương theo chương trình ã ư c phê duy t. i u 25. Tháp tùng 1. T ng Thanh tra tháp tùng oàn nư c ngoài ti p ki n lãnh o ng và Nhà nư c, trư ng h p t xu t T ng Thanh tra c Phó T ng Thanh tra tháp tùng oàn. 2. i v i oàn T ng Thanh tra ho c c p tương ương, Phó T ng Thanh tra tháp tùng oàn trong th i gian oàn thăm, làm vi c t i Vi t Nam. Trư ng h p vì lý do khách quan, V trư ng V H p tác Qu c t ho c Th trư ng ơn v liên quan tháp tùng oàn cùng v i 01 cán b c a V H p tác qu c t . 3. i v i oàn Phó T ng Thanh tra ho c c p tương ương, V trư ng V H p tác Qu c t tháp tùng oàn trong th i gian oàn thăm và làm vi c t i Vi t Nam. Trư ng h p vì lý do khách quan, Phó V trư ng V H p tác Qu c t ho c lãnh o ơn v liên quan tháp tùng oàn cùng v i 01 cán b c a V H p tác Qu c t . 4. i v i oàn khác, ơn v liên quan c cán b tháp tùng oàn trong th i gian oàn thăm và làm vi c t i Vi t Nam cùng v i 01 cán b c a V H p tác Qu c t . Chương 6. CÁC HO T NG I NGO I KHÁC i u 26. Quan h h p tác v i Cơ quan Thanh tra, Cơ quan gi i quy t khi u n i, t cáo và Cơ quan phòng, ch ng tham nhũng các nư c. T ng Thanh tra tr c ti p ho c y quy n cho V trư ng V H p tác Qu c t trao i v i Cơ quan Thanh tra, Cơ quan gi i quy t khi u n i, t cáo và Cơ quan phòng, ch ng tham nhũng các nư c nh m thi t l p, c ng c và tăng cư ng quan h h p tác. i u 27. Quan h h p tác v i i tác nư c ngoài T ng Thanh tra y quy n cho V trư ng V H p tác Qu c t ho c trong trư ng h p c n thi t, y quy n cho Th trư ng ơn v thu c Thanh tra Chính ph ph i h p v i V H p tác Qu c t trao i v i i tác nư c ngoài. i u 28. Th t c xin ti p i tác nư c ngoài 1. T ng Thanh tra y quy n cho V trư ng V H p tác Qu c t ti p nh n và x lý yêu c u v vi c ti p i tác nư c ngoài t i cơ quan Thanh tra Chính ph . Các ơn v thu c Thanh tra Chính ph có nhu c u ti p i tác nư c ngoài chuy n ngh v vi c ti p i tác nư c ngoài n V H p tác Qu c t x lý. Trư ng h p ti p i tác nư c ngoài theo yêu c u c a Lãnh o Thanh tra Chính ph , V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph thu x p và t ch c bu i ti p.
 17. 2. Sau khi lãnh o Thanh tra Chính ph ng ý ti p i tác nư c ngoài theo ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t , ơn v ch trì có trách nhi m chuNn b n i dung làm vi c v i i tác nư c ngoài. V H p tác Qu c t b trí phiên d ch, c cán b cùng d t ng h p và theo dõi chung. 3. Trư ng h p V H p tác Qu c t ch trì ti p i tác nư c ngoài mà n i dung liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph ho c chương trình, d án h p tác qu c t , V H p tác Qu c t m i i di n c a ơn v ho c chương trình, d án h p tác qu c t có liên quan cùng d . 4. Th trư ng ơn v thu c Thanh tra Chính ph ti p i tác nư c ngoài trong các trư ng h p sau ây: a) Theo s phân công c a T ng Thanh tra; b) Theo ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t ; c) T xu t và ư c T ng Thanh tra cho phép. Th trư ng ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch trì vi c ti p i tác nư c ngoài, ch u trách nhi m v n i dung, V H p tác Qu c t b trí phiên d ch và cán b ghi biên b n, g i văn b n báo cáo T ng Thanh tra và lưu t i V H p tác Qu c t t ng h p và theo dõi chung. 5. Trong trư ng h p ti p i tác nư c ngoài theo quy nh t i các Kho n 3, Kho n 4 c a i u này, n u có s phân công c a Th trư ng ơn v , thì cán b , công ch c, viên ch c có trách nhi m ti p i tác nư c ngoài. Sau khi ti p ph i báo cáo Th trư ng ơn v b ng văn b n. Th trư ng ơn v ch u trách nhi m v vi c phân công và n i dung ti p i tác nư c ngoài c a cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v mình. 6. Ban Qu n lý chương trình, d án thư ng xuyên làm vi c v i i tác nư c ngoài thu c ph m vi c a chương trình, d án có trách nhi m báo cáo nh kỳ hàng quý và ch u trách nhi m trư c T ng Thanh tra v toàn b các ho t ng c a chương trình, d án. Báo cáo ư c sao g i V H p tác Qu c t t ng h p và theo dõi chung. i u 29. Th i h n gi i quy t vi c ti p i tác nư c ngoài 1. Trư ng h p ti p i tác nư c ngoài theo yêu c u c a lãnh o Thanh tra Chính ph , trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c yêu c u c a lãnh o Thanh tra Chính ph , V H p tác Qu c t ph i h p v i các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ho c các cơ quan có liên quan xu t th i gian, n i dung báo cáo lãnh o Thanh tra Chính ph ti p. 2. i v i trư ng h p ti p nh n và x lý yêu c u c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c yêu c u, V H p tác Qu c t trình lãnh o Thanh tra Chính ph v vi c ti p i tác nư c ngoài và n u lãnh o Thanh tra Chính ph ng ý thì giao ơn v liên quan ti p i tác nư c ngoài.
 18. 3. i v i trư ng h p ti p i tác nư c ngoài theo yêu c u c a các ơn v thu c Thanh tra Chính ph , trong th i h n ch m nh t là 07 ngày làm vi c trư c ngày d ki n ti p xúc, ơn v thu c Thanh tra Chính ph có nhu c u ti p i tác nư c ngoài t i Thanh tra Chính ph ph i g i yêu c u n V H p tác Qu c t trình lãnh o Thanh tra Chính ph , trong th i h n 03 ngày làm vi c, V H p tác Qu c t thông báo v vi c ti p i tác nư c ngoài. i u 30. Chu n b v n i dung, hình th c và ti p i tác nư c ngoài 1. N i dung trao i v i i tác nư c ngoài c a ơn v ch trì ti p quy nh t i Kho n 3, Kho n 4 i u 28 c a Quy ch này do ơn v ó ch u trách nhi m. Trư ng h p th y r ng n i dung trao i có v n ph c t p, nh y c m, ơn v ti p i tác nư c ngoài ph i h p v i V H p tác Qu c t báo cáo T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. 2. Các cu c ti p xúc t i cơ quan Thanh tra Chính ph ch ư c t ch c t i các phòng do Văn phòng Thanh tra Chính ph b trí theo yêu c u c a ơn v ch trì ti p. Không ti p i tác nư c ngoài t i phòng làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c. Khi ti p i tác nư c ngoài ph i có ít nh t hai ngư i cùng d và ch p hành n i quy b o v cơ quan. Cán b , công ch c, viên ch c ư c c ti p i tác nư c ngoài có m t t i nơi ti p trư c 10 phút, m c trang ph c l ch s , úng nghi l i ngo i. Các ơn v ph i m s theo dõi ghi chép y n i dung các cu c ti p xúc v i i tác nư c ngoài. 3. V H p tác Qu c t ph i h p v i Văn phòng Thanh tra Chính ph b trí ph c v l tân i ngo i theo yêu c u c a ơn v ch trì ti p i tác nư c ngoài. 4. Cán b , công ch c, viên ch c ư c c ti p i tác nư c ngoài (k c ti p ngoài cơ quan Thanh tra Chính ph do các cơ quan khác ch trì ho c ngoài gi mang tính ch t không chính th c có k t h p trao i công vi c) có trách nhi m ghi chép y n i dung và báo cáo Th trư ng ơn v . Trư ng h p n i dung trao i liên quan n quan h h p tác thì Th trư ng ơn v ph i trao i v i V H p tác Qu c t báo cáo T ng Thanh tra xem xét, quy t nh. 5. Cán b , công ch c, viên ch c ti p xúc v i i tác nư c ngoài qua i n tho i ho c trao i b ng thư i n t ho c qua các phương ti n trao i thông tin khác, n u n i dung liên quan n công vi c chung c n báo cáo k p th i và y v i th trư ng ơn v và V H p tác qu c t . i u 31. Ti p i tác nư c ngoài ngoài gi làm vi c, ngoài cơ quan Thanh tra Chính ph . Cán b , công ch c, viên ch c c a Thanh tra Chính ph ch ti p i tác nư c ngoài liên h v vi c công ngoài gi làm vi c, ngoài cơ quan Thanh tra Chính ph khi Th trư ng ơn v phân công và có ý ki n ch p thu n c a lãnh o Thanh tra Chính ph . i u 32. Ho t ng l tân i ngo i hàng năm 1. Trư c ngày 01 tháng 11 hàng năm, V H p tác Qu c t lên l ch v các ngày qu c khánh, ngày k ni m có ý nghĩa l ch s l n c a các nư c, các t ch c qu c t có quan h h p tác v i Thanh tra Chính ph , báo cáo T ng Thanh tra quy t nh vi c g i thư, thi p, công hàm, hoa ho c quà chúc m ng.
 19. 2. i v i ngày qu c khánh các nư c có quan h v i Thanh tra Chính ph , V H p tác Qu c t g i l ng hoa kèm theo danh thi p c a T ng Thanh tra n cơ quan i di n ngo i giao c a nư c ó. Tùy theo m c v quan h , Lãnh o Thanh tra Chính ph tham d ti c chiêu ãi nhân ngày qu c khánh c a các nư c. 3. i v i các ho t ng k ni m khác, V H p tác Qu c t căn c vào m c v quan h , xu t vi c tham gia c a lãnh o Thanh tra Chính ph . Lãnh o c p V và công ch c, viên ch c các ơn v thu c Thanh tra Chính ph tham d theo gi y m i c a i tác nư c ngoài sau khi có ý ki n tham v n c a V H p tác Qu c t . 4. Hàng năm, V H p tác Qu c t có trách nhi m t p h p các xu t c a Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ho c Giám c các chương trình, d án h p tác qu c t v ngh các hình th c khen thư ng cho ngư i nư c ngoài ã có nh ng óng góp trong lĩnh v c h p tác. Sau khi có ý ki n ng ý c a T ng Thanh tra, Th trư ng ơn v có liên quan thu c Thanh tra Chính ph ho c Giám c các chương trình, d án có trách nhi m ph i h p v i V H p tác Qu c t , V T ch c Cán b và Văn phòng Thanh tra Chính ph hoàn thành các th t c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v thi ua, khen thư ng. 5. Quà lưu ni m t ng cho các i tác nư c ngoài là s n phNm do Vi t Nam s n xu t, mang b n s c văn hóa dân t c và có tính ch t k ni m. Trên cơ s ngh c a các ơn v và nhu c u i ngo i, V H p tác Qu c t lên k ho ch trình lãnh o Thanh tra Chính ph phê duy t và th c hi n vi c mua theo quy nh c a B Tài chính. i u 33. Trang ph c trong công tác i ngo i 1. Cán b , công ch c, viên ch c Thanh tra Chính ph khi tham gia ho t ng i ngo i ph i m c trang ph c cho phù h p v i l tân i ngo i. 2. i v i các bu i l , cu c ón ti p, h i àm, chiêu ãi, ti n ưa có tính ch t chính th c c a Thanh tra Chính ph và Nhà nư c, V H p tác Qu c t hư ng d n c th trang ph c t ng bu i trong gi y m i ho c thông báo ti p i tác. i u 34. Trao i tài li u 1. Hàng năm, trên cơ s ngh c a các ơn v và nhu c u công vi c, V H p tác Qu c t lên danh m c sách báo, tài li u ph c v công tác i ngo i trình T ng Thanh tra xem xét, quy t nh và th c hi n vi c mua. 2. Các ơn v , cá nhân thu c Thanh tra Chính ph sau khi ti p nh n các tài li u do cơ quan, t ch c nư c ngoài g i n, có trách nhi m chuy n cho V H p tác Qu c t trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c tài li u ó d ch thu t và s d ng chung. 3. Trong quá trình ti p nh n và x lý tài li u do cơ quan, t ch c ho c cá nhân nư c ngoài g i n, các ơn v , cá nhân thu c Thanh tra Chính ph n u phát hi n n i dung c a tài li u có v n nh y c m, ph c t p c n thông báo cho V H p tác Qu c t x lý.
 20. 4. Các ơn v , cá nhân thu c Thanh tra Chính ph khi cung c p thông tin, tài li u có liên quan cho cá nhân, t ch c nư c ngoài ph i có s ng ý c a T ng Thanh tra. i u 35. Qu n lý công văn, công hàm 1. Khi nh n ư c công văn, công hàm, căn c vào n i dung công văn, công hàm, ơn v thu c Thanh tra Chính ph nh n ư c công văn, công hàm tr c ti p x lý ho c chuy n cho ơn v ph trách n i dung x lý. N u n i dung trong công văn, công hàm thu c thNm quy n c a lãnh o Thanh tra Chính ph thì báo cáo lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, quy t nh; 2. Các ơn v ch c năng khi tr l i công văn, công hàm theo thNm quy n có trách nhi m sao g i m t b n sao cho V H p tác Qu c t theo dõi chung; 3. Th c hi n ch lưu gi t i Văn phòng. Chương 7. CH BÁO CÁO, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 36. Ch báo cáo nh kỳ 1. Trư c ngày 01 tháng 5 và ngày 01 tháng 11 hàng năm, Giám c Ban Qu n lý chương trình, d án h p tác qu c t và Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph có tham gia các ho t ng i ngo i, có trách nhi m g i báo cáo cho V H p tác Qu c t v tình hình th c hi n ho t ng i ngo i V H p tác Qu c t t ng h p, báo cáo T ng Thanh tra. 2. V trư ng V H p tác qu c t , Giám c Ban Qu n lý chương trình, d án ho c Th trư ng ơn v liên quan có trách nhi m báo cáo t xu t v tình hình th c hi n ho t ng h p tác qu c t theo yêu c u c a T ng Thanh tra. 3. Th c hi n ch báo cáo theo nh kỳ, Giám c Ban Qu n lý chương trình, d án h p tác qu c t và Th trư ng ơn v có liên quan th c hi n d án có trách nhi m chuNn b công văn, báo cáo trình T ng Thanh tra ký g i Th tư ng Chính ph , các B , ngành h u quan; sau khi ư c T ng Thanh tra ký g i i, b n sao báo cáo ư c g i V H p tác Qu c t theo dõi chung. i u 37. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng i ngo i theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này ư c T ng Thanh tra khen thư ng ho c ngh khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng. 2. ơn v , cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. T NG THANH TRA
Đồng bộ tài khoản