Quyết định số 1829/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 1829/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1829/QĐ về việc chuẩn y danh mục pháp luật hiện hành và cho phổ biến, thi hành trong cả nước do Bộ giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1829/QĐ

  1. B GIÁO D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1829/QĐ Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1977 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B GIÁO D C S 1829/QĐ NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1977 Căn c các Ngh đ nh s 19-CP ngày 29-1-1966 và s 6-CP ngày 7-1-1971 c a H i đ ng Chính ph quy đ nh quy n h n, nhi m v và t ch c b máy B Giáo d c; Căn c ngh quy t s 76-CP ngày 25-3-1977 c a H i đ ng Chính ph v v n đ hư ng d n thi hành và xây d ng pháp lu t th ng nh t cho c nư c; Theo đ ngh c a các ông Chánh Văn phòng, v trư ng các V giáo d c ph thông c p 1, 2 c p 3, B túc văn hoá. T ch c cán b , K ho ch tài v , C c trư ng c c Đào t o và b i dư ng, Ch nhi m Công ty Thi t b trư ng h c; QUY T Đ NH: Đi u 1: Chu n y danh m c pháp lu t hi n hành (đính theo quy t đ nh này) và cho ph bi n, thi hành trong c nư c. Đi u 2: Các ông Chánh Văn phòng, Th trư ng các đơn v t ch c thu c B , Hi u trư ng các trư ng tr c thu c B , Giám đ c S và Trư ng ty giáo d c các t nh và thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nguy n Th Bình (Đã ký) DANH M C PHÁP LU T HI N HÀNH THI HÀNH TH NG NH T CHO C NƯ C (Kèm theo quy t đ nh s 1829/Q Đ ngày 19-12-1977 c a B Giáo d c). S S văn Ngày Hình th c văn b n N i dung TT tháng b n (1) (2) (3) (4) (5)
  2. 1- Ch đ chính sách và ch d công tác đ i v i giáo viên 1 63/TT 19-12- Thông tư B Giáo Hư ng d n cách x p lương đ i v i 64 d c m t s giáo viên trong ngành giáo viên 2 20/TT 20-5-65 Thông tư B Giáo B sung cách x p lương đ i v i m t d c s giáo viên trong ngành giáo d c 3 38/TT 5-12-69 Thông tư B Giáo Hư ng d n x p lương cho giáo sinh d c t t nghi p trư ng sư ph m m u giáo trung ương 4 32TT/LB Thông tư liên b Hư ng d n x p lương cho h c sinh Giáo d c - Lao t t nghi p các trư ng trung h c, đ i đ ng h c sư ph m đào t o giáo viên c p 1, giáo viên c p 2 ph thông 5 37/TT 14-11- Thông tư B Giáo Hư ng d n x p lương đ i v i giáo 74 d c viên c p 2 t t nghi p trư ng sư ph m 10+3 6 708/QĐ 10-9-62 Quy t đ nh B Giáo Quy đ nh ch đ lương đ i v i giáo d c viên c p 2 và c p 3 chưa toàn c p 7 41/TT 6-9-62 Thông tư B Giáo Hư ng d n vi c công nh n giáo viên d c chưa toàn c p lên toàn c p 8 10/TT 7-3-63 Thông tư B Giáo V vi c b sung thêm ch đ công d c nh n giáo viên t chưa toàn c plên toàn c p 9 273/QĐ 11-7-60 Quy t đ nh B Giáo Quy đ nh ch đ lương đ i v i hi u d c trư ng, hi u phó 10 1/TT 1-1-67 Thông tư B Giáo V vi c tr lương cho hi u trư ng , d c hi u phó đư c đi u đ ng làm công tác nghiên c u, ch đ o chuyên môn, nghi p v cơ quan giáo d c các c p 11 13/TT 15-3-63 Thông tư B Giáo Quy đ nh ch đ công tác và ch đ d c ph c p gi ng d y cho gi ng viên các trư ng, l p t i ch c (h c bu i t i, h c b ng thư) đ i h c, trung c p 12 28/TT- 31-12- Thông tư liên B Hư ng d n thi hành quy t đ nh s LB 73 giáo d c - Tài 251-TTg ngày 7-9-72 và Thông tư chính- Lao đ ng s 132-TTg ngày 31-5-1973 c a Th tư ng Chính ph v vi c c i ti n và tăng cư ng công tác d y và
  3. h c ngo i ng các trư ng ph thông 13 21/TT 10-12- Thông tư B Giáo Quy đ nh ch đ công tác c a th y 68 d c giáo gi ng d y các trư ng trung h c chuyên nghi p sư ph m 14 22/TT- 10-12- Thông tư Liên B Quy đ nh tiêu chu n biên ch các LB 68 Giáo d c - N i v , trư ng trung h c chuyên nghi p sư Đ i h c và Trung ph m h c chuyên nghi p 15 4/TT 27-2-75 Thông tư B Giáo Quy đ nh t m th i v ch đ lao d c đ ng đ i v i giáo viên gi ng d y trong các trư ng đ i h c sư ph m 16 33/TT 16-5-63 Thông tư B Giáo Hư ng d n vi c thi hành ch đ b o d c hi m xã h i đ i v i giáo viên qu c l p 17 39/CT 10-12- Ch th B Giáo d c V vi c gi i quy t phương ti n giao 69 thông cho các th y giáo mi n xuôi lên công tác mi n núi 18 21/TT 17-9-75 Thông tư B Giáo Hư ng d n thi hành Ngh quy t s d c 109/C P ngày 19-6-73 c a H i đ ng Chính ph v vi c tr ph c p trách nhi m, qu n lý n i trú, tr ph c p d y ghép l p đ i v i giáo viên vùng cao, vùng xa xôi, h o lánh
Đồng bộ tài khoản