Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg về việc thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung quyết định số 151/2005/QĐ-TTG ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183/2007/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 183/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 151/2005/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau: "Điều 4. Vốn hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước bao gồm: 1. Vốn điều lệ: 15.000 (mười năm nghìn) tỷ đồng, bao gồm: a) Vốn ngân sách nhà nước cấp; b) Vốn nhà nước đầu tư tại các công ty chuyển giao cho Tổng công ty thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn; c) Vốn nhà nước bổ sung từ tiền bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Nghị định số 109/2007/NĐ- CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần". Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Sinh Hùng - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ban chỉ đạo ĐM&PTDNTW; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Ban XDPL, các Vụ: ĐMDN, CN, NN, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). M
Đồng bộ tài khoản