Quyết định số 183-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
6
download

Quyết định số 183-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183-TTg về việc áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bắt đầu từ năm 1993, áp dụng hệ thống tài khoản quốc gia trên phạm vi cả nước thay cho hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp tương ứng. Điều 2. Công tác thống kê và kế toán ở các ngành, các cấp phải được củng cố và cải tiến phù hợp với yêu cầu không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống tài khoản quốc gia như một công cụ nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ mô. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng hệ thống tài khoản quốc gia hàng năm trên phạm vi cả nước; hướng dẫn các ngành, các cấp tính toán những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thuộc phạm vi quản lý của từng ngành, từng cấp. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phan Văn Khải (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản