Quyết định số 184/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 184/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn từ nay tới năm 2010 do thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI O N T NAY N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 1896 NN-KH/TTr ngày 7 tháng 5 năm 1998 và c a Ch t ch H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i Công văn s 3408/H T ngày 20 tháng 5 năm 1998, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nguyên (4 t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, Lâm ng) giai o n t nay n năm 2010 v i nh ng n i dung chính như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U: 1. V kinh t : - Ph n u nh p tăng trư ng GDP bình quân hàng năm t nay n năm 2000 t t 7 n 8%/năm, giai o n 2001 - 2010 t t 8 n 9%. GDP bình quân u ngư i n năm 2000 t 260 USD, n năm 2010 t t 600 n 900 USD. - T ng bư c chuy n d ch cơ c u kinh t , n năm 2010: Công nghi p, xây d ng t t 35 n 40%, nông, lâm nghi p t t 25 n 30%, du l ch, d ch v t t 30 n 35%. - Ph n u th c hi n t l tích lu t GDP t t 10 n 11% th i kỳ t nay n năm 2000 và t 14 n 15% th i kỳ 2001 - 2010. - Th c hi n i m i thi t b và công ngh i v i các cơ s hi n có, trang b công ngh tiên ti n hi n i cho cơ s xây d ng m i, nh t là nh ng có s ph c v ch bi n nông, lâm s n t o ra các s n phNm có s c c nh tranh trên th trư ng và hư ng v xu t khNu. - Tăng cư ng u tư b o v và phát tri n r ng, ph n u nâng t l che ph lên t 65-70% vào năm 2010.
  2. - Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s h t ng, ưu tiên gi i quy t v n nư c, giao thông, i n, xây d ng trư ng h c, tr m xá, thông tin liên l c, phát thanh, truy n hình. 2. V xã h i và môi trư ng. - Th c hi n có hi u qu chương trình nh canh, nh cư, t ng bư c quy ho ch, b trí s p x p h p lý dân cư t i ch và ngư i t các vùng khác chuy n n Tây Nguyên, n nh i s ng ng bào các dân t c. - T o vi c làm, m r ng di n ngư i trong tu i lao ng có vi c làm, ph n u tăng t l lao ng công nghi p, ti u th công nghi p, xây d ng và d ch v . T o i u ki n ng bào các dân t c ti p c n v i phương th c s n xu t và công ngh m i. - Ph n u n năm 2000 xoá ói, t ng bư c gi m nghèo, m b o nhu c u thi t y u v ăn, m c, , i l i, h c t p và ch a b nh nh m nâng cao i s ng c a ng bào. Th c hi n n p s ng văn minh, gi gìn, phát huy b n s c văn hoá dân t c. - Phát tri n kinh t g n v i b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái b o v và phát tri n r ng, b o v và gi gìn ngu n nư c, tăng phì nhiêu c a t, b o v và phát tri n a d ng sinh h c, các loài ng, th c v t quý hi m. - Chú tr ng c i thi n i u ki n s ng cho ng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i. Xây d ng xã h i công b ng văn minh, c ng ng xã h i lành m nh, xoá b các h t c t n n xã h i. 3. V an ninh qu c phòng. Th c hi n chi n lư c xây d ng kinh t g n k t v i c ng c an ninh qu c phòng, gi gìn tr t t an toàn xã h i, gi v ng ch quy n qu c gia. c bi t chú tr ng nh ng tr ng i m phòng th chi n lư c và căn c h u c n tr ng y u c a vùng và chung c nư c. II. NH NG NHI M V PHÁT TRI N CH Y U: 1. V nông nghi p và lâm nghi p: - Ph n u nh p tăng trư ng ngành nông nghi p, lâm nghi p t kho ng 6% giai o n t nay t i năm 2000 và kho ng 7% giai o n t 2001 n 2010. - Phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá, phát huy ưu th và ti m năng hi n có, phù h p v i i u ki n t nhiên c a vùng. Chú tr ng gi gìn c nh quan môi trư ng và b o v h sinh thái, phát tri n b n v ng. - Th c hành u tư thâm canh cao, có hi u qu , k t h p nông nghi p v i lâm nghi p và công nghi p ch bi n, t ng bư c hi n i hoá nh ng khâu quan tr ng thúc Ny s n xu t phát tri n áp ng nhu c u s n xu t, dân sinh và xu t khNu. - T ng bư c m r ng di n tích theo quy ho ch tr ng cây cà phê, cao su, i u, h tiêu, chè, cây ăn qu , cây dư c li u và các lo i cây công nghi p ng n ngày. M r ng di n tích và thâm canh ngô; h n ch ti n t i xoá b vi c phá r ng làm nương, r y. Chú
  3. tr ng s d ng h p lý qu t và cơ c u qu t thay i theo hư ng a d ng hoá s n phNm; m r ng các vùng cây chuyên canh t o ra t su t hàng hoá nông s n v i ch t lư ng cao. - Phát tri n chăn nuôi gia súc, gia c m, l y chăn nuôi gia ình là chính nh m t o ra nguyên li u th t, s a, da... ph c v công nghi p ch bi n. Phát tri n lâm nghi p theo hư ng tăng cư ng công tác b o v , c i t o tu b r ng t nhiên hi n có, nh t là r ng u ngu n, r ng c d ng, r ng phòng h ; Ny m nh vi c tr ng r ng m i, t ng bư c khôi ph c di n tích r ng nh m tăng che ph . Th c hi n giao t, giao và khoán r ng k t h p làm vư n và s n xu t nông lâm nghi p. Khai thác h p lý v n r ng g n v i chương trình nh canh, nh cư, Ny m nh tr ng cây phân tán, coi tr ng l i ích b o v môi trư ng sinh thái k t h p l i ích lâm sinh. 2. V công nghi p: - Chú tr ng phát tri n công nghi p có s d ng ngu n nguyên li u t i ch như: ch bi n cà phê, cao su, mía ư ng, công nghi p th c phNm, v t li u xây d ng, gi y, sành s ... T ng bư c phát tri n ngành cơ khí s a ch a, khuy n khích phát tri n s n xu t ti u th công nghi p c khu v c thành th và nông thôn. - T ng bư c u tư chi u sâu, i m i thi t b , c bi t là công nghi p ch bi n s n phNm các vùng cây chuyên canh, s n phNm lâm nghi p nh m t o ra s chuy n d ch cơ c u kinh t c a vùng. G n công nghi p v i nông, lâm nghi p thúc Ny s n xu t phát tri n. - Khuy n khích u tư trong nư c và nư c ngoài. ChuNn b nh ng i u ki n c n thi t cho vi c hình thành các khu công nghi p t p trung nh m phát huy ưu th , ti m năng c a vùng Tây Nguyên. - T p trung phát tri n công nghi p v i quy mô thích h p, ưu tiên vi c ng d ng công ngh òi h i ít v n nhưng t o ra nhi u vi c làm cho ngư i lao ng và góp ph n công nghi p hoá nông thôn. ng d ng ti n b khoa h c, k thu t vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p. 3. Phát tri n thương m i, du l ch và d ch v : Phát tri n ngành thương m i, du l ch và d ch v t o ng l c thúc Ny phát tri n kinh t toàn vùng nh m phát huy ư c l i th , th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i ra. Ph n u nh p tăng trư ng v thương m i, du l ch và d ch v bình quân th i kỳ t nay t i năm 2010 t t 10-15%/năm. - Phát tri n m ng lư i kinh doanh thương m i a d ng, phù h p v i a bàn Tây Nguyên, khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia lưu thông nh m t o ng l c cho s n xu t phát tri n. T ng bư c xây d ng các trung tâm thương m i t p trung các thành ph , th xã trao i hàng hoá, gi i thi u s n phNm v i các vùng khác và các nư c Lào, Cămpuchia, Thái Lan. - Hình thành, phát tri n m ng lư i ch nh m m r ng d ch v , giao lưu hàng hoá. Chú tr ng vi c hư ng d n, t ch c và qu n lý t t m ng lư i thương nghi p liên k t, tư
  4. nhân cung c p và thu mua hàng hoá cho ng bào vùng khó khăn và vùng ng bào dân t c ít ngư i. - Khai thác l i th v a lý, khí h u, c nh quan môi trư ng... phát tri n cơ s du l ch hi n có. ng th i xây d ng m i các trung tâm du l ch t i à L t, Su i Vàng, L c Thi n, Buôn H ..., hình thành các tuy n du l ch n i vùng g n k t v i vùng kinh t tr ng i m và du l ch liên vùng: ông Nam B , Duyên h i mi n Trung, ng b ng sông C u Long, thành ph H Chí Minh, Bà R a- Vũng Tàu... Xây d ng ng b k t c u h t ng, cơ s v t ch t k thu t, khai thác g n v i tôn t o và b o t n thiên nhiên, duy trì và phát tri n tài nguyên du l ch, phát huy b n s c văn hoá dân t c. Ti n t i chi n lư c phát tri n du l ch qu c t trong tương lai. - Chuy n d ch cơ c u ngành thương m i, du l ch và d ch v theo hư ng ưu tiên Du l ch, Vi n thông, Tài chính, Chuy n giao công ngh ... khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia các ho t ng này. 4. Phát tri n k t c u h t ng và ô th ; - Xây d ng và phân b h p lý các ô th trung bình và nh gi ch c năng trung tâm kinh t , văn hoá, d ch v c a khu v c, phù h p v i m ng lư i ô th c nư c ư c hình thành và phát tri n theo Quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020. - Phát tri n m ng lư i ô th g n v i vi c c i t o và nâng c p các tuy n ư ng giao thông và quá trình hình thành các vùng s n xu t hàng hoá. Nâng c p, t ng bư c hoàn ch nh h th ng giao thông ư ng b c a các t nh trong vùng. - Phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b , ư ng hàng không... theo quy ho ch. Chú tr ng m ng lư i giao thông nông thôn, c bi t là vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, t o i u ki n phát tri n cho vùng khó khăn, căn c kháng chi n cũ và vùng có v trí chi n lư c tr ng y u. Ph n u n năm 2010 t t c các xã có ư ng ô tô n trung tâm c m xã. - Coi tr ng vi c xây d ng h th ng th y l i, nh t là p thu i n, p ch a nư c g n v i h th ng kênh mương c a các vùng s n xu t t p trung. K t h p xây d ng giao thông v i hoàn ch nh h th ng thu l i, c u c ng và các công trình ph c v s n xu t và i s ng. - Nâng c p và xây d ng m i h th ng c p, thoát nư c các ô th , các khu công nghi p; chú tr ng gi i quy t các nhu c u nư c s ch c a dân cư nông thôn. Coi tr ng vi c b o v , khai thác ngu n nư c. - T ng bư c th c hi n i n khí hoá Tây Nguyên, ph n u n năm 2000 có 60% s dân ư c s d ng i n và n năm 2010 có 80% dân cư ư c cung c p i n. Trư c m t u tư phát tri n lư i i n n các vùng dân cư t p trung, vùng có kh năng khai thác và phát tri n nông, lâm nghi p tăng t su t hàng hoá. Chú tr ng phát tri n các tr m nh cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn c kháng chi n cũ và trung tâm c m xã.
  5. - Xây d ng k t h p v i nâng c p h th ng các trư ng h c, tr m xá, b nh vi n, i m sinh ho t văn hoá, vui chơi, gi i trí nh m áp ng nhu c u dân sinh. - Hi n i hoá m ng lư i bưu chính vi n thông theo hư ng ng b hoá, t ng hoá, s hoá áp ng yêu c u thông tin trong nư c và giao lưu qu c t . 5. Giáo d c, Khoa h c, Văn hoá, Y t và Xã h i: - Chú tr ng phát tri n h th ng giáo d c và ào t o, t ng bư c nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác giáo d c nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c t i ch áp ng nhu c u phát tri n s n xu t và nâng cao i s ng. Ph n u toàn b tr em trong tu i i h c ư c n trư ng, ph c p giáo d c ti u h c vào năm 2000. M r ng h th ng trư ng ào t o n i trú và bán trú cho con em ng bào dân t c ít ngư i. - Nghiên c u v n d ng khoa h c công ngh tiên ti n làm n n t ng và ng l c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. c bi t là ph i ưa nhanh khoa h c k thu t vào s n xu t và i s ng nh m thúc Ny nông, lâm nghi p phát tri n. - Coi tr ng hi u qu công tác văn hoá, truy n thanh, truy n hình và các ho t ng th d c th thao. Gi gìn và phát huy truy n th ng và b n s c dân t c x ng áng v i vai trò là ngu n ng l c phát tri n. T ng bư c xoá b các h t c, mê tín d oan, phát tri n các hình th c văn hoá qu n chúng, văn hoá dân gian, t o i u ki n cho m i t ng l p dân cư ư c hư ng th văn hoá ngh thu t. - C i t o và xây d ng m i cơ s y t ; c ng c và phát tri n h th ng tr m y t xã, phư ng, phòng khám a khoa, b nh vi n... ph c v công tác chăm sóc s c kho ban u, phòng ch ng d ch, khám ch a b nh cho nhân dân. Ph n u t ng bư c, ti n t i thanh toán các b nh xã h i. Tuyên truy n, giáo d c công tác dân s , k ho ch hóa gia ình t hi u qu , giáo d c v sinh môi trư ng s ng. T ng bư c xã h i hoá công tác y t , nâng cao ch t lư ng ph c v ng bào các dân t c. - Ph n u hoàn thành nh canh, nh cư; nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng căn c cách m ng và vùng biên gi i; t ng bư c n nh i s ng cho nhân dân, trư c h t là 1 tri u ng bào dân t c. Ti n hành xây d ng các vùng kinh t m i theo quy ho ch. Xúc ti n tích c c chương trình xoá ói gi m nghèo; ph n u các h có i u ki n t l c vươn lên, c bi t là các h ng bào dân t c, các gia ình chính sách có m c s ng t trung bình tr lên so v i c ng ng. - L ng ghép có hi u qu các chương trình qu c gia, chương trình m c tiêu và các d án c th nh m t hi u qu thi t th c v kinh t - xã h i. - Phát tri n kinh t g n v i an ninh qu c phòng, gi v ng ch quy n qu c gia. ưa l c lư ng quân i tham gia có hi u qu vào các chương trình kinh t k t h p v i qu c phòng như: tr ng cao su, b o v và tr ng r ng, m và xây d ng ư ng, xoá mù ch ... III. NH NG BI N PHÁP CH Y U:
  6. Căn c vào n i dung c a Quy ho ch t ng th ã ư c phê duy t, c n ph i có nh ng gi i pháp ng b , phù h p, có hi u qu nh m huy ng ư c n i l c và ngu n l c t nư c ngoài ph c v cho công cu c phát tri n kinh t - xã h i Tây Nguyên. Ph i có gi i pháp h p lý s d ng ngu n tài nguyên quý giá là qu t, ngu n lao ng, tài nguyên r ng, tài nguyên nư c... phát tri n kinh t , gi gìn môi trư ng và tăng che ph . - Th c hi n các gi i pháp khuy n khích t ng bư c thu hút v n u tư trong nư c và nư c ngoài t o i u ki n ng d ng khoa h c công ngh hi n i, m r ng th trư ng. - Ưu tiên u tư t p trung, d t i m nh m t hi u qu thi t th c, t o ng l c phát tri n kinh t và c i thi n i s ng. - Th c hi n chính sách khuy n khích kinh t cao i v i nh ng doanh nghi p, ngành t o ra s n phNm có s c c nh tranh trên th trư ng nh m tăng th ph n và hư ng v xu t khNu. - u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t ph c v các yêu c u phát tri n trư c m t và lâu dài. Căn c vào Quy ho ch t ng th c a vùng ã ư c phê duy t, các t nh trong vùng ph i rà soát l i Quy ho ch t ng th c a t ng a phương, có s s p x p ưu tiên và i u ch nh cho phù h p v i Quy ho ch c a vùng. th c hi n ư c Quy ho ch t ng th vùng, các t nh ph i v n d ng sáng t o các cơ ch , chính sách nh m t o ng l c cho s phát tri n. Trên a bàn t ng t nh, U ban nhân dân ph i c th hoá phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Quy ho ch b ng các chương trình, d án c th , b ng các k ho ch trung h n, ng n h n nh m i u hành, qu n lý và t ch c th c hi n theo nh hư ng ã ra. i u 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh thu c vùng Tây Nguyên có trách nhi m t ch c, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ho ch này theo úng n i dung ã ư c phê duy t. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p giúp các t nh thu c vùng Tây Nguyên trong quá trình rà soát l i Quy ho ch c a t ng t nh, t ch c th c hi n các d án thành ph n, m b o s phát tri n th ng nh t gi a k ho ch, Quy ho ch c a t ng t nh v i Quy ho ch vùng và chung c nư c. Quá trình th c hi n Quy ho ch, B K ho ch và u tư và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i k t h p v i các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh vùng Tây Nguyên ti n hành t ng k t ánh giá, rút kinh nghi m có b sung i u ch nh k p th i nh m làm cho quá trình phát tri n kinh t - xã h i úng nh hư ng và t hi u qu cao. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân các t nh thu c vùng Tây Nguyên và các B trư ng, Th trư ng cơ quan nganh
  7. B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản