Quyết định số 184/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 184/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 184/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 184/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ BỘ QUỐC PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 28 tháng 11 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam từ nay đến năm 2005; Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại Viện Kỹ thuật quân sự và các Viện Kỹ thuật khác của Bộ Quốc phòng. Điều 2. Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều 3. Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây : 1. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu về khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự theo định hướng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 2. Triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào chế thử, sản xuất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.
  2. 3. Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản, hiện đại làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực, trình độ công nghệ của các chuyên ngành đặc thù quốc phòng. 4. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội trong việc chuyển giao công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, kinh tế - kỹ thuật được giao. 5. Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. 6. Đào tạo Tiến sĩ và tham gia đào tạo thạc sĩ cho cán bộ khoa học kỹ thuật. Tham gia đào tạo nguồn lực khoa học cho các Học viện và Trường sĩ quan quân đội. 7. Tham gia việc hoạch định chính sách phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ của Bộ Quốc phòng. 8. Thực hiện hợp tác về khoa học kỹ thuật và công nghệ với các cơ sở nghiên cứu trong nước và nước ngoài, tham gia các hoạt động kinh tế gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cơ cấu tổ chức biên chế cụ thể của Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự. Điều 5. Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều 6. Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự tiếp tục được mang tên giao dịch dân sự theo Quyết định số 58/CT ngày 13 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 8. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản