Quyết định số 184/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 184/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/2001/QĐ-TTg về việc cho phép cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 184/2001 /QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C CHO PHÉP C A KH U THANH TH Y, T NH HÀ GIANG ĐƯ C ÁP D NG CHÍNH SÁCH KHU KINH T C A KH U BIÊN GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Giang t i t trình s 140/TT-UB ngày 20 tháng 9 năm 2001; đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i văn b n s 7603/BKH/QLKT ngày 09 tháng 11 năm 2001; QUY T Đ NH: Đi u 1. Khu kinh t c a kh u Thanh Th y bao g m các xã : Thanh Th y và Phương Ti n, thu c huy n V Xuyên, t nh Hà Giang. Đi u 2. Khu kinh t c a kh u Thanh Th y đư c áp d ng Quy t đ nh s 53/2001/QĐ- TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách đ i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i. Đi u 3. Trong quá trình th c hi n U ban nhân dân t nh Hà Giang có trách nhi m: - Ph i h p ch t ch v i B Qu c phòng, B Công an đ th c hi n t t các d án có liên quan đ n qu c phòng - an ninh. - S p x p th t ưu tiên đ u tư xây d ng các công trình và h ng m c công trình đ s d ng có hi u qu . - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành đánh giá vi c áp d ng các chính sách nêu trên và ki n ngh Th tư ng Chính ph đi u ch nh, b sung c n thi t. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Giang ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đồng bộ tài khoản