Quyết định số 184/2002/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 184/2002/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/2002/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/2002/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C Y - DƯ C C N THƠ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 11 tháng 12 năm 1998; Căn c Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2001 - 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 5463/KH-TC ngày 26 tháng 6 năm 2002 và c a B trư ng B Y t t i t trình s 10243/TTr-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ trên cơ s Khoa Y - Nha - Dư c, thu c Trư ng i h c C n Thơ. i u 2. Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ tr c thu c B Y t , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s t t i thành ph C n Thơ, có ch c năng ào t o cán b y t trình i h c chuyên khoa, a khoa, nghiên c u khoa h c ph c v công tác chăm sóc, b o v s c kho nhân dân và phát tri n kinh t - xã h i cho các t nh vùng ng b ng sông C u Long. i u 3. B trư ng B Y t quy nh nhi m v c th và quy t nh t ch c b máy c a Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ; ch o vi c xây d ng và hoàn thành d án " u tư xây d ng Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ". Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ ư c ti p t c s d ng cơ s c a Khoa Y - Nha - Dư c hi n nay trong khuôn viên c a Trư ng i h c C n Thơ, m b o vi c gi ng d y, h c t p cho sinh viên và i s ng c a cán b ho t ng bình thư ng. Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ ph i chuy n v cơ s xây d ng m i và bàn giao nguyên tr ng nhà, t cho Trư ng i h c C n Thơ trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005. B trư ng B Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân t nh C n Thơ theo ch c năng và nhi m v , ph i h p ch t ch v i B Y t trong vi c hoàn thành d án " u tư xây d ng Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ". i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành.
  2. i u 5. B trư ng B Y t , B trư ng B Giáo d c và ào t o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Trư ng i h c C n Thơ, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : KG (5), VT.
Đồng bộ tài khoản