Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 05...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg

  1. 184/2007/QD-TTg,Quy t nh 184,Th tư ng Chính ph ,Phương ti n i l i,S d ng phương ti n i l i,Qu n lý phương ti n i l i,Cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p,S a i quy t nh,Doanh nghi p,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 184,Thu tuong Chinh phu,Phuong tien di lai,Su dung phuong tien di lai,Quan ly phuong tien di lai,Co quan nha nuoc,Don vi su nghiep,Sua doi quyet dinh,Doanh nghiep,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản