Quyết định số 185/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
12
download

Quyết định số 185/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 185/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các Uỷ viên kiêm nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 185/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 185/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN KIÊM NHIỆM ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách các Uỷ viên kiêm nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, gồm : - 01 Thứ trưởng Bộ Y tế, - 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp, - 01 Thứ trưởng Bộ Công an, - 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, - 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, - 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, - 01 Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, - 01 Phó tư lệnh về Chính trị Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng, - Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, - Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, - Mời 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, - Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
  2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan liên quan quyết định danh sách cụ thể các Uỷ viên kiêm nhiệm ủy ban, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Phan Văn Khải Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Hội Cựu Chiến binh VN, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : VX (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản