Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg về việc bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 185/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 185/2003/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003 BÃI B CÁC QUY NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C C P L I, U TƯ TR L I T CÁC KHO N THU C A NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C T NĂM NGÂN SÁCH 2004 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Theo ngh c a B Tài chính (các Công văn s : 7538TC/NSNN ngày 22 tháng 7 năm 2003 và s 8562TC/NSNN ngày 15 tháng 8 năm 2003), B K ho ch và u tư (Công văn s 4940BKH/TH ngày 14 tháng 8 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, t năm ngân sách 2004, bãi b các quy t nh, văn b n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương theo các hình th c: c p l i, u tư tr l i toàn b ho c m t ph n t các ngu n thu phát sinh trên a bàn ho c các kho n thu các doanh nghi p n p ngân sách nhà nư c cho B , cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty nhà nư c. i u 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát l i danh m c các công trình, d án quan tr ng c a các B , cơ quan Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty nhà nư c có i u ki n b trí trong d toán ho c h tr có m c tiêu theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, trong ó ưu tiên i v i nh ng d án, công trình hi n ang ư c tri n khai th c hi n t các ngu n ư c c p l i ho c u tư tr l i theo các quy t nh, văn b n ch o c a Th tư ng Chính ph , trên cơ s ó báo cáo Chính ph b trí vào d toán ngân sách nhà nư c trình Qu c h i phê chuNn trong t ng d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. Riêng kho n thu ti n s d ng t trong d toán ngân sách nhà nư c, giao B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và u tư t ng h p chung trong t ng d toán ngân sách nhà nư c báo cáo Chính ph trình Qu c h i cho phép b trí t ngu n thu này
  2. cân i cho nhi m v chi có m c tiêu u tư cơ s h t ng và t o ngu n v n gi i phóng m t b ng cho u tư phát tri n t i a phương k t năm 2004. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti n hành rà soát và l p danh m c c th các quy t nh, văn b n ph i bãi b theo quy nh t i Quy t nh này, thông báo cho các B , cơ quan Trung ương, các a phương và các T ng công ty nhà nư c liên quan trư c ngày 25 tháng 9 năm 2003 t ch c th c hi n. i u 4. Các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Tư pháp, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty nhà nư c và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản