Quyết định số 185-NQ-TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 185-NQ-TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 185-NQ-TVQH về việc phê chuẩn điều lệ của Hội đồng nhân dân Khu tự trị Tây Bắc quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân các cấp trong khu tự trị Tây Bắc do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 185-NQ-TVQH

  1. Y BAN THƯ NG V QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA c l p - T do - H nh phúc S : 185-NQ-TVQH Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 1963 QUY T NNH PHÊ CHU N I U L C A H I NG NHÂN DÂN KHU T TRN TÂY B C QUY NNH C TH V T CH C C A TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC C P TRONG KHU T TRN TÂY B C Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Căn c vào i u 95 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. Căn c vào i u 2 c a Lu t t ch c Tòa án nhân dân. Sau khi xét ngh c a y ban hành chính khu t tr Tây B c. Sau khi nghe y ban d án pháp lu t và y ban dân t c c a Qu c h i báo cáo. QUY T NNH: Phê chuNn i u l ngày 09-4-1963 c a H i ng nhân dân khu t tr Tây B c quy nh c th v t ch c c a Tòa án nhân dân các c p trong khu t tr Tây B c. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CH TNCH Trư ng Chinh I UL QUY NNH C TH V T CH C C A TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC C P TRONG KHU T TRN TÂY B C Căn c vào i u 95 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa quy nh quy n c a H i ng nhân dân các khu t tr có th chi u theo nh ng c i m chính tr , kinh t , văn hóa c a các dân t c a phương mà t ra i u l t tr và nh ng i u l v nh ng v n riêng bi t thi hành a phương. Căn c vào Ngh quy t ngày 27-10-1962 c a Qu c h i nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa khóa II h p kỳ th 5 phê chu n vi c i tên khu t tr Thái – Mèo thành khu t tr
  2. Tây B c và thành l p c p t nh trong khu. Căn c vào Lu t ngày 14-7-1960 quy nh v t ch c Tòa án nhân dân và pháp l nh ngày 23-3-1961 quy nh c th v t ch c c a Tòa án nhân dân t i cao và t ch c c a các Tòa án nhân dân a phương. cho t ch c c a Tòa án nhân dân các c p trong khu t tr Tây B c phù h p v i c i m c a tình hình a phương. H i ng nhân dân khu t tr Tây B c quy nh c th v t ch c c a Tòa án nhân dân các c p trong khu t tr Tây B c như sau: i u 1. – Các Tòa án nhân dân trong khu t tr Tây B c g m có: - Tòa án nhân dân khu. - Các Tòa án nhân dân t nh. - Các Tòa án nhân dân th xã và huy n. i u 2. – Tòa án nhân dân khu có thNm quy n: a) Sơ thNm nh ng v án hình s và dân s thu c thNm quy n c a Tòa án nhân dân c p dư i, nhưng xét th y quan tr ng ho c ph c t p, c n l y lên x . b) Phúc thNm nh ng b n án ho c nh ng quy t nh sơ thNm c a các Tòa án nhân dân t nh b ch ng án ho c b kháng ngh . c) X l i nh ng v án do b n thân mình ho c do Tòa án nhân dân c p dư i ã x mà b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t, nhưng Tòa án nhân dân t i cao giao cho x l i. Tòa án nhân dân khu có nhi m v xây d ng t ch c tư pháp trong khu và t ch c vi c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t trong nhân dân. Tòa án nhân dân khu m l p hu n luy n thNm phán Tòa án nhân dân th xã, huy n và thư ký Tòa án góp ph n ào t o cán b a phương theo chính sách dân t c c a Nhà nư c. i u 3. – Tòa án nhân dân t nh có thNm quy n: a) Sơ thNm nh ng v án hình s không thu c thNm quy n c a các Tòa án nhân dân th xã và huy n, và nh ng v án hình s thu c thNm quy n c a các Tòa án ó, nhưng xét th y quan tr ng ho c ph c t p, c n l y lên x . b) Sơ thNm nh ng v án dân s thu c thNm quy n c a các Tòa án nhân dân th xã và huy n, nhưng xét th y quan tr ng ho c ph c t p, c n l y lên x . c) Phúc thNm nh ng b n án ho c nh ng quy t nh sơ thNm c a các Tòa án nhân dân th xã và huy n b ch ng án ho c b kháng ngh .
  3. d) X l i nh ng v án do b n thân mình ho c do các Tòa án nhân dân th xã và huy n ã x mà b n án ho c quy t nh ã có hi n tư ng pháp lu t, nhưng Tòa án nhân dân t i cao giao cho x l i. Tòa án nhân dân t nh có nhi m v xây d ng t ch c tư pháp a phương, hu n luy n cán b tư pháp cho th tr n và xã, và t ch c vi c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t trong nhân dân. i u 4. – Tòa án nhân dân th xã và huy n có thNm quy n: a) Hòa gi i nh ng vi c tranh ch p v dân s . b) Phân x nh ng vi c hình s nh không ph i m phiên tòa. c) Sơ thNm nh ng v án dân s . d) Sơ thNm nh ng v án hình s có th ph t t hai năm tù tr xu ng. Tòa án nhân dân th xã và huy n có nhi m v xây d ng t ch c tư pháp và hư ng d n công tác hòa gi i th tr n và xã và tuyên truy n giáo d c pháp lu t trong nhân dân. i u 5. – Tòa án nhân dân khu và các Tòa án nhân dân t nh g m có chánh án, m t ho c nhi u phó chánh án và các thNm phán. T i Tòa án nhân dân khu và các Tòa án nhân dân t nh u l p ra y ban thNm phán g m có chánh án, phó chánh án và m t s thNm phán. Tòa án nhân dân th xã và huy n g m có chánh án và thNm phán, n u c n thi t thì có phó chánh án. i u 6. – Khi sơ thNm, Tòa án nhân dân các c p trong khu g m có m t thNm phán và hai h i thNm nhân dân, trong trư ng h p x nh ng v án mà ương s ho c b can thu c nhi u thành ph n dân t c khác nhau, Tòa án nhân dân có th g m có m t thNm phán và b n h i thNm nhân dân. Khi phúc thNm nh ng b n án, nh ng quy t nh b ch ng án ho c b kháng ngh và khi x l i nh ng v án ã có b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t nhưng phát hi n có sai l m thì Tòa án nhân dân ph i có ba thNm phán, khi c n thi t thì có th có thêm hai ho c b n h i thNm nhân dân. Khi xét x , h i thNm nhân dân ngang quy n v i thNm phán. Tòa án nhân dân quy t nh theo a s . i u 7. – Chánh án, phó chánh án và thNm phán Tòa án nhân dân khu và Tòa án nhân dân t nh do H i ng nhân dân cùng c p b u ra và bãi mi n. Nhi m kỳ c a chánh án, phó chánh án và thNm phán Tòa án nhân dân khu và Tòa án nhân dân t nh là b n năm. y viên y ban thNm phán c a các Tòa án nhân dân nói trên do H i ng nhân dân cùng c p b u ra và bãi mi n.
  4. i u 8. – Chánh án, phó chánh án và thNm phán Tòa án nhân dân th xã và huy n do H i ng nhân dân cùng c p b u ra và bãi mi n. Nhi m kỳ c a chánh án, phó chánh án và các thNm phán Tòa án nhân dân th xã và huy n là ba năm. i u 9. – Các h i thNm nhân dân c a Tòa án nhân dân các c p trong khu do H i ng nhân dân cùng c p b u ra và bãi mi n. Nhi m kỳ c a các h i thNm nhân dân là hai năm. i u 10. – Danh sách h i thNm nhân dân c a các Tòa án nhân dân trong khu c n ph n ánh thích áng các thành ph n dân t c trong qu n h t c a Tòa án. i u 11. – Tòa án nhân dân các c p trong khu ph i b o m cho công dân thu c các thành ph n dân t c ư c dùng ti ng nói và ch vi t c a dân t c mình trư c Tòa án. Khi c n thi t, Tòa án nhân dân ph i ch nh ngư i phiên d ch b o m th c hi n quy n ó. i u 12. – Khi xét x , Tòa án nhân dân các c p trong khu ph i chú ý thích áng n nh ng c i m v kinh t và văn hóa c a các dân t c. i u 13. – Ngoài vi c xét x t i tr s c a Tòa án, Tòa án nhân dân các c p trong khu c n chú ý t ch c xét x lưu ng cho vi c t t ng c a nhân dân ư c thu n ti n và vi c xét x c a Tòa án có tác d ng giáo d c sâu r ng trong nhân dân các dân t c a phương. i u 14. – Tòa án nhân dân các c p trong khu t tr Tây B c ph i ch p hành nh ng nguyên t c chung v t ch c Tòa án nhân dân ã ư c quy nh trong Hi n pháp, Lu t ngày 14-7-1960 và Pháp l nh ngày 23-3-1961, và nh ng quy nh c a b n i u l này.
Đồng bộ tài khoản