intTypePromotion=1

Quyết định số 1859/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1859/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1859/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1859/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1859/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VINH HIỂN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3109-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007; Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 05-TTr/BCSĐ ngày 24 tháng 9 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3496/TTr-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Vinh Hiển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận : - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để b/c); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND tỉnh Hải Dương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KG, TCCB, Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản