Quyết định số 186/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 186/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 186/2003/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 186/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 186/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V KI N TOÀN T CH C VÀ NHÂN S H I NG THI UA VÀ KHEN THƯ NG THÀNH PH VÀ H I NG THI UA-KHEN THƯ NG CÁC C P. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 61/H BT ngày 16 tháng 6 năm 1983 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v l p H i ng Thi ua các c p; Căn c Quy t nh s 154/1998/Q -TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung nhi m v và thành viên H i ng Thi ua-Khen thư ng các c p ; Căn c Văn b n s 356-CV/TU ngày 07 tháng 02 năm 2003 c a Ban Thư ng v Thành y v t ng k t 5 năm th c hi n Ch th s 35-CT/TW c a B Chính tr v i m i công tác Thi ua - Khen thư ng trong giai o n m i ; Xét ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph t i Văn b n s 73/CV-T KT ngày 12 tháng 6 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 75/TCCQ ngày 01 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay ki n toàn t ch c và nhân s H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph và H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p ư c thành l p theo Quy t nh s 781/Q -UB và Quy t nh s 782/Q -UB ngày 14 tháng 5 năm 1992 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2.- H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph là cơ quan tư v n cho y ban nhân dân thành ph v công tác thi ua-khen thư ng, có nh ng nhi m v sau : 2.1- Tham mưu cho Thành y, y ban nhân dân thành ph t ch c, phát ng, xây d ng các phong trào thi ua, phong trào hành ng Cách m ng c a nhân dân nh m th c hi n t t các nhi m v kinh t , chính tr , xã h i trên a bàn thành ph . 2.2- Th c hi n s ph i h p gi a các cơ quan ng, Chính quy n, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th trong vi c t ch c, ch o, t ng k t và ph bi n kinh nghi m, nhân i n hình tiên ti n trong các phong trào thi ua.
  2. 2.3- Theo dõi tình hình các phong trào thi ua, phong trào hành ng Cách m ng c a nhân dân ; t ng k t, ánh giá phong trào xu t v i Thành y, y ban nhân dân thành ph ban hành ho c s a i, b sung các chính sách, ch , hình th c khen thư ng thi ua, phù h p v i các quy nh c a Trung ương và tình hình th c t c a thành ph trong t ng giai o n. 2.4- Xét ch n các ơn v , t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong các phong trào thi ua, phong trào hành ng Cách m ng c a nhân dân ngh y ban nhân dân thành ph khen thư ng ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph ngh c p trên xét khen thư ng. i u 3.- Thành ph n c a H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph g m có : + Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch H i ng ; + Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách Kh i văn xã, Phó Ch t ch th nh t H i ng ; + Th trư ng cơ quan Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph , Phó Ch t ch (Chuyên trách) Thư ng tr c H i ng ; + Phó Th trư ng cơ quan Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph , Phó Ch t ch Chuyên trách H i ng ; + Phó Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Phó Ch t ch H i ng ; + Ch t ch Liên oàn Lao ng thành ph , Phó Ch t ch H i ng. + Các y viên c a H i ng g m có : - Phó Trư ng Ban Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y ; - Phó Trư ng Ban Ban Dân v n Thành y ; - Phó Trư ng Ban Ban T ch c Thành y ; - Ch t ch H i C u Chi n binh Vi t Nam thành ph ; - Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam thành ph ; - Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam thành ph ; - Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ; - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; - Phó Giám c Công an thành ph ;
  3. - Ch huy Phó B Ch huy Quân s thành ph ; - Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph ; - Chánh Thanh tra thành ph ; - Giám c S Tài chánh-V t giá ; - Giám c S K ho ch và u tư ; - Giám c S Khoa h c và Công ngh ; - C c trư ng C c Th ng kê thành ph . Tr c ti p giúp vi c cho H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph có cơ quan Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph . i u 4.- H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng và qu n lý, s d ng Qu khen thư ng c a thành ph theo quy nh c a Nhà nư c. i u 5.- H i ng Thi ua và Khen thư ng làm vi c theo ch t p th và theo Quy ch ho t ng c a H i ng ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Các thành viên c a H i ng s d ng b máy c a mình th c hi n nhi m v do H i ng phân công. Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng, thông qua các thành viên H i ng, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh ban hành. i u 6.- Th trư ng các s -ngành, oàn th thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n căn c theo Quy t nh này ki n toàn l i H i ng Thi ua-Khen thư ng các ngành, các c p ; hư ng d n c p dư i và các ơn v cơ s c ng c ki n toàn H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, ơn v , m b o ho t ng c a H i ng có hi u qu trong giai o n m i. i u 7.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 781/Q -UB và Quy t nh s 782/Q -UB ngày 14 tháng 5 năm 1992 c a y ban nhân dân thành ph v c các thành viên c a H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph và các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i Quy t nh này. i u 8.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH T CH - Như i u 8 - H i ng Thi ua-Khen thư ng Trung ương - Văn phòng Ch t ch Nư c - Văn phòng Chính ph - Vi n Thi ua-Khen thư ng Nhà nư c - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y, Các Ban ng Thành y - Các T ng Công ty thu c y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Chính quy n thành ph - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX-Ph)
Đồng bộ tài khoản